Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske selvmordsrisikovurderinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske selvmordsrisikovurderinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske selvmordsrisikovurderinger
Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder Klinikk Psykisk helse og avhengighet

2 2

3 Læringsmål i dag Dette er de vanskeligste vurderingene vi gjør
Kunne føre en samtale med pasienter om selvmordsproblematikk Bli trygg på at du kan gjøre en god selvmordsrisikovurdering (SRV) og dokumentere denne Være sikker på at du gjør faglig forsvarlig arbeid Avgrense ansvaret

4 Mål i hverdagen Redusere selvmordsrisiko
Drive faglig forsvarlig behandling Følge nasjonale retningslinjer Dokumentere godt nok Ivareta alle behandlere Lære av feil

5 Opplæring i SRV Kunnskap om risikofaktorer (kunnskapsbaserte)
Klinisk intervju (samtaleferdigheter, kartlegging) Øvelse etter mester-svenn modellen (ferdighetstrening) Diskusjon av kasuistikker (oppøving av vurderingskompetanse) Veiledning på journal

6 Faglig forsvarlighet Det som er ansett som god praksis på det aktuelle området for tiden Basert på allment aksepterte metoder Tolkes ut fra arbeidets karakter og den konkrete situasjon i hvert enkelt tilfelle

7 Journalen Regulert i lover og forskrifter journalforskriften
Arbeidsredskap og kommunikasjon mellom behandlere Sikre at pasientens rettigheter er oppfylt

8 Suicidalitet Kan ikke predikeres for enkeltpersoner
Akutt – oftest assosiert med depresjon, tidsavgrenset Kronisk – oftest assosiert med ustabil PF, en del av personligheten

9 Møte med pasienten Kartlegging av risikofaktorer
Kartlegging av symptomer Status Vurdering av pasientens psykiske tilstand (skaff deg nok info fra komparenter/tidligere journaler) Tiltak: Behandling +plan for oppfølging Dokumentasjon - uten opphold!

10 Selvmordsrisikovurdering
Person Omstendighet Tidsperiode

11 Risikofaktorer for selvmord
Aktuell trigger: brudd/konflikt i relasjon, sykdom, ærekrenkelse Psykisk lidelse: > 90 % har en psykisk lidelse Depresjon! Rusavhengighet

12 Tidligere selvmordsforsøk
Antall Alvorlighetsgrad: beskriv forsøket i detalj Intensjon: ønske om å dø? Gjort noe for å ikke bli funnet Impulsivitet Alene/sammen med andre Beklager overlevelse? 13

13 Risikofaktorer for selvmord
Utskriving/innleggelse siste år Selvmord i familien Alvorlig sykdom

14 Status: spørsmål om suicidalitet
Hva har skjedd idag? Har du selvmordstanker? Er tankene tilstede hele tiden/av og til? Har du selvmordsplaner og hvor konkrete er disse?

15 Status: spørsmål om suicidalitet
Har du gjort noen forberedelser? Har du tilgang på metoder (våpen, medikamenter etc) Hører du stemmer som sier at du skal ta livet av deg selv eller andre? 15

16 Status: spørsmål om suicidalitet
Følelser: håpløshet agitasjon angst selvforakt Dødsønske? Avskjedsbrev? Nettverk? Barn?

17 Diverse... Bruk av begrepet «appell» Inngå avtaler om ikke å skade seg
Tvangsinnleggelser Trusler 17

18 Tiltak/behandling– gjør noe med personen og situasjonen
Demping av psykisk smerte: en samtale Medikamenter: akutt og mot grunnlidelsen, (ikke B-prep) Noe for søvnløshet/angst, antidepressiva ved depresjon Mobilisere nettverk: kommunisere med pårørende Ansvarliggjøring Poliklinisk: kriseplan

19 Dokumentasjon Bakgrunn/aktuelt kartlegges risikofaktorer: tidligere selvmordsforsøk, brudd i relasjoner, rusavhengighet Status kartlegges selvmordstanker, selvmordsplaner, hørselshallusinasjoner Vurdering: Det skal gjøres en vurdering av selvmordsfaren som omfatter person, situasjon og tidsperiode og som bygger på funn kartlagt under status Tiltak skal følge som konsekvens av vurderingen

20 Oppsummering - individnivå
Vanskelige vurderinger Mulighet for død, alvorlig skade, erstatningskrav Følg retningslinjene Dokumenter godt Drøft dine vurderinger med andre 19

21 Oppsummering - systemnivå
Obligatorisk opplæring av alle Retningslinjer Veiledning på dokumentasjon Internrevisjon av dokumentasjon Læring av tilsynssaker 21

22 Litteratur Walby F.A, Ness E. Selvskading på legevakt (Tidsskr Nor Legeforen 2009) Paris J: Half in love with death. Routledge 2006 (bok)


Laste ned ppt "Kliniske selvmordsrisikovurderinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google