Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Distrikt 2275 Distriktsguvernør Steinar Høgaas Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme – Forenkling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Distrikt 2275 Distriktsguvernør Steinar Høgaas Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme – Forenkling."— Utskrift av presentasjonen:

1 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Distrikt 2275 Distriktsguvernør Steinar Høgaas Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme – Forenkling

2 VISJON Rotary i vekst – for å gagne andre  Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre. Rotary har:  Medlemmer som er stolte av Rotary, og som forteller om det til sin familie, sine venner og kolleger  Medlemmer som føler seg som del av et respektert internasjonalt nettverk som de trives i, og som har styrke og samhold til å gagne andre

3 Rotary’s Basis er i klubben  Klubb med gode programmer  Klubb som har møter med god struktur og med møteledelse som viser respekt for avtalt tid og avtalt programopplegg  Klubb med godt vennskap og interessant nettverk  Klubb med prosjekter og aktiviteter som gagner samfunnet  Klubb med fokus på Rotary og Rotary’s grunnverdier på alle møter  Klubb med basis i at vi representerer et yrke – Et yrkesnettverk

4 Vår felles utfordring som vi må gjøre noe med!  Medlemstallet har hatt tilbakegang over flere år!  Gjennomsnittalderen er høy  Det er fortsatt relativt få kvinner med i Rotary  For få klubbmedlemmer føler seg som del av et nasjonalt og internasjonalt fellesskap  Rotary er for lite kjent utenfor organisasjonen og det er til dels et inntrykk av ”en lukket klubb for gamle menn”

5 Dette må vi få til! Fornyelse – Forenkling – Forbedret omdømme  Fra ”62 til 57” må være et langsiktig mål  Det betyr at gjennomsnittsalderen skal ned! ( Det betyr ikke at noen er for gamle, men at vi har for få yngre.)  Vi må oppleves som vital og interessant for nye medlemmer.  Det skal være mangfold i medlemsmassen og klubben bør gjenspeile lokalsamfunnet  En god Rotaryklubb skal merkes i lokalsamfunnet og det bør være en forskjell på et lokalsamfunn med og uten en Rotaryklubb  Rotaryklubben skal gi organisasjonen et positivt omdømme både gjennom enkeltmedlemmers innsats og gjennom klubbens samfunnsganglige engasjement

6  Antall medlemmer økes fra ca 2000 til ca 2050  I året 2011/12 skal vi ha positiv vekst i medlemstall  Alle klubber skal vitaliseres  Gjennomsnittsalderen skal fortsatt ned  Kvinneandelen skal overstige 25% Mål for medlemsutvikling i Distrikt 2275

7 Forutsetning (1) for klubb- og medlemsutvikling  Alle klubber skal ha en gjennomarbeidet, rullerende og godt forankret 3-årig klubbplan (CLP)  Det gjennomføres hvert år et Rotary Info-seminar i alle regionale Presidentfora. De fleste klubbene bør følge opp med egne miniseminarer for nye medlemmer.  Nye medlemmer bør aktivt trekkes med og gis ansvar for medlemsrekruttering fra sine nettverk

8 Forutsetning (2) Klubbutvikling  Klubben er Rotarys motor, og distrikt og klubber bør samarbeide sterkere for å få utvekslet eksempler på positive klubbvirksomheter og tiltak som har vitalisert klubber og enkeltmedlemmer  For å lykkes med vårt hovedmål og for at vi skal beholde medlemmene, må det oppleves meningsfylt å være med i Rotary  Følgende ambisjoner og prioriteringer anbefales:

9 Delmål og aktiviteter (1) – (Distriktsnivå)  Distriktsledelsen skal initiere og forberede en prosess der alle klubbene skal delta i ut- arbeidelsen av en utviklingsplan (en langsiktig DLP) for Distrikt 2275  Klubbene i 2275 inviteres til en ”Kick-Off” og distriktskonferanse i Bodø våren 2011 (10. -12. juni) der det med faglig sterk bistand utvikles et grunnlagsmateriale for en omforent strategi for det nye distriktet  Klubbene engasjeres i en høringsrunde i den videre prosessen etter at distriktsledelsen har utformet et materiale med bakgrunn i konferansen

10 Delmål og aktiviteter (2) - Distriktsnivå  Utvekslingstudenter:  Minst 10 studenter inn og 10 studenter ut hvert år  RYLA (Rotary Youth Leadership Award) Rotarys lederutdanning for ungdommer  2 seminar hvert år; ett i Trøndelag, og ett i Nord-Norge  GSE (Group Study Exchange – gruppestudieutvekslingen innenfor Rotary Foundation)  Normalt ett inn- og utgående team hvert år (Normalt 4 i hvert team) (Muligens to team ut/inn)  Handicamp Vi bør søke å få med minimum 3 deltakere på hver handicamp. Neste gang i 2012.  Roundtrips  Vi tar normalt imot grupper hvert år. Vi ønsker å sende ut minimum fire deltakere hvert år

11 Rotaryfondet The Rotary Foundation  Rotaryfondet er Rotarys flaggskip  Klubbene må sikres en enkel vei til informasjon om fondets muligheter, og sikres hjelp til avklaring om initierte prosjekter i klubbene kan søke finansiering der. AG må være den nærmeste kontakt der slik hjelp kan søkes. TRF Chair leder og koordinerer dette arbeidet.

12 Rotaryfondet - strategier 1. Utrydde polio 2. En bedre verden gjennom Freds- og konfliktløsninger Hindre og behandle sykdommer Vann- og sanitærsituasjon Forbedre helsen til mor og barn Redusere analfabetisme og bidra til basis utdannelse 3. Støtte ”Every Rotarian Every Year” og ”The Permanent Fund”

13 The Rotary Foundation (TRF) Mål / aktiviteter for 2011 – 2012 (2)  Innsamling av midler:  Mål kr. 300 pr. medlem pr 30.06.2012 (Nå ca 400 kr pr medl. Ca 60 dollar. Distrikt 2275 vil i sitt første driftsår få så mange kostnadskrevende oppgaver som må finansieres av medlemmene, at det vil være nødvendig å dempe ambisjonene i forhold til TRF)  Målet bør nås i en kombinasjon av bidrag fra det enkelte medlem, samt ulike inntektsgivende prosjekter og aktiviteter på klubbnivå  (Det bør oppfordres og oppmuntres til at flest mulig medlemmer når grensen for skattefradrag snarest mulig. Det er kr. 50,00 pr. måned eller kr. 600 årlig. Etter skattefradrag gir det en kostnad på kr. 432,00 (36,00 per mnd)

14 Omtale, oppfatning, profilering  Mål: Hver klubb skal være nevnt i media minst 4 ganger i rotaryåret  Distriktet skal ha en modernisert og oppdatert hjemmeside som har som hovedmål å forbedre oppfatningen om Rotary samt gi medlemmene nødvendig informasjon Det handler om vårt Omdømme!  Minst (80 %) av klubbene skal ha en aktiv og modernisert hjemmeside. Distriktets nyopprettede komite for Kommunikasjon/PR vil bistå klubbene med å nå dette målet.

15 Media og omdømme Vår profil i lokalsamfunnet  Alle medlemmene oppfordres til å fortelle om Rotary og hva Rotary står for. En kortversjon av hva Rotary er internasjonalt og lokalt, bør utvikles og gjøres tilgjengelig.  Alle klubbene vurderer klubbmøtene ”sett fra utsiden”. Hvilket inntrykk gir vi?  Aktiviteter som kan og bør markedsføres utenom klubben:  Utvekslingsstudenter  RYLA: Hele prosjektet og enkeltdeltakere  Deltakere i Handicamp  PROSJEKTER  Spesielle foredragsholdere  Besøk fra vennskapsklubb og andre  PHF og saker av allmenn interesse  ……….

16


Laste ned ppt "DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Distrikt 2275 Distriktsguvernør Steinar Høgaas Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme – Forenkling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google