Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt
Førstelektor Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?
Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? Når gjelder de ulike delene av regelverket? Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner Anskaffelsesprosedyrer Konkurransebetingelsene Avvisning av leverandør eller tilbud Forhandlinger og avklaringer under konkurransen Avslutning av konkurranser og valg av tilbud Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Rettslig regulering lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002 forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008  forsyningsforskriften av 7. april 2006   forskrift av 13. mars 2008 med anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren Gjennomføringsforskriften 3

4 Anskaffelsesloven Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende krav til en anskaffelse, lovens virkeområde, regler om søksmålsadgang, tvisteløsninger og sanksjoner 4

5 Anskaffelsesforskriften
Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se forskriften § 1-3 Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler Oppdeling - del I generelle regler - del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester - del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester - del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting - del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess 5

6 Noen sentrale begreper
Terskelverdier se departementets oversikt verdier Prioriterte og uprioriterte tjenester Anskaffelsesprosedyrer: - anbudskonkurranse, jf. forskr. § 4-2 a og b - konkurranse med forhandlinger jf. forskr. § 4-2 d - konkurransepreget dialog jf. forskr. § 4-2 c - anskaffelser etter forskriften § 2-1 (2) og (3) – tidligere omtalt som «direkte anskaffelse» Eget rettssubjekt 6

7 Noen sentrale begreper fortsatt
Anskaffelse Kontrakt, jf. forskr. § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører 7

8 Omfanget av offentlige anskaffelser
2001 2003 2005 2007 2008 2009 I alt 209 187  242 081  278 478  332 926  362 472   Stat forvaltning 88 791  113 427  127 076  146012  158 148  171529 Kommune forvaltning 61 836 69 125 74 047  93741 103235  112525 Fylkes- kommune 23 969 10 358 11 207 14 384 15 673 17971 Fylkeskommune og kommune forretning 5 367 5 410 4 357 13 316 5902 10139 K Kilde: Statistisk Sentralbyrå

9 Faser i en anskaffelsesprosess
Planlegging Konkurranse Oppfølging av kontrakter

10 Formål, offanskl. § 1 Sikre effektiv ressursbruk - ved likebehandling - ved krav til forretningsmessighet Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? - eksempler

11 Grunnleggende krav til en anskaffelsesprosess offanskl
Grunnleggende krav til en anskaffelsesprosess offanskl. § 5 (forskriften § 3-1) Konkurranse God forretningsskikk Likebehandling Forholdsmessighet (proporsjonalitet) Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet Annet

12 Rettskilder Lov og forskrift Forarbeider
Dommer - EU-domstolen - Høyesterett - Underrettspraksis KOFA-uttalelser (rettsoppfatninger) FAD (tidligere NHD) (rettsoppfatninger) - Veiledninger - Fortolkningsuttalelser Rettsoppfatninger i rettsvitenskapen WTO-avtalen og EØS-avtalen Utenlandsk praksis Reelle hensyn/vurderinger


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google