Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøp ved Universitetet i Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøp ved Universitetet i Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøp ved Universitetet i Agder

2 Rammebetingelser for universitetet
Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 med endring ved lov 30. juni 2006 nr. 41. (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl. Res. 7. april 2006 nr (FOA) I tillegg følger lover, regler, forskrifter mv. som gjelder økonomiforvaltning i staten. UIA - økonomiavdelingen

3 Rammebetingelser for universitetet forts.
Lovens formål er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Anskaffelsen skal være basert på konkurranse, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Valg av tilbyder og tildeling av kontrakt skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Forskriften regulerer gjennomføringen av anskaffelsen, dvs hvilke prosedyrer som skal gjennomføres og på hvilken måte. Det er Forskriften som er ”Mao`s lille røde”. UIA - økonomiavdelingen

4 Hvilke anskaffelser omfattes av loven
Alle kjøp av både varer og tjenester. Med varer menes vitenskapelig utstyr, inventar, datamaskiner, mobiltelefoner, kopipapir osv. Tjenester kan være rådgivning, konsulentarbeid, IKT-utviklingsarbeid, tjenesteformidling osv. UIA - økonomiavdelingen

5 Innkjøpsprosedyrer Det er forskjellige kjøpsmetoder/rutiner som kan benyttes (hovedmetoder): 1. Direkte kjøp: Henvendelse direkte til en eller flere leverandører 2. Konkurranse med forhandling: Man kan forhandle om innhold i endelig leveranse. 3. Anbud: Tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men man kan ikke forhandle. Hvilken prosedyre som skal benyttes avhenger av type produkt/tjeneste man skal kjøpe og hvilken verdi anskaffelsen estimeres til. UIA - økonomiavdelingen

6 Beløpsgrenser, kunngjøring og tidsfrister
Verdien på anskaffelser avgjør i stor grad hvilken innkjøpsprosedyre som skal benyttes. Det er flere måter å beregne denne på, f.eks; Se på tildelt sum for å kjøpe en vare/tjeneste (fra universitetstyret, fakultetsstyret, forskningsrådet), Historiske regnskapstall for ønsket type produkt/tjeneste Sjekke markedspriser Eksempel: Man skal kjøpe kjemikalier til laboratoriene ved universitetet. Årlig utgift iflg regnskapstall er kr ,-. Det er ønskelig at avtalen varer i 2 år og at man har mulighet til å forlenge den i ytterligere 1+1 år. Verdi på anskaffelsen blir kr ,- x 4 år = kr ,-. UIA - økonomiavdelingen

7 Beløpsgrenser, kunngjøring og tidsfrister forts.
Beløpsgrensene er som følger (eks.mva): 0,- til ,- Direkte kjøp (bør være konkurranse ved beløp over kr. 30 000,-) ,- til 500 000,- Direkte kjøp – det skal være konkurranse om avtalen 500 000,- til 1,65 mill Anbud eller Konkurranse med forhandling over 1.65 mill Anbudskonkurranse Det er viktig å merke seg at beløpene gjelder for universitetets samlede kjøp innenfor en vare/tjenestegruppe. Det er ikke tillatt å dele opp en anskaffelse med formål å unngå terskelverdiene. UIA - økonomiavdelingen

8 Beløpsgrenser, kunngjøring og tidsfrister forts
Alle kjøp over kr ,- skal kunngjøres nasjonalt i Doffin. ( Kjøp over kr mill. skal i tillegg kunngjøres i EØS-området. (kunngjøringen skjer via Doffin og vises på Doffin`s lister) UIA - økonomiavdelingen

9 Faser i innkjøpsprosessen
Vare/ tjenestebehov oppstår hvordan får vi dekket dette? Brukergruppe (opprettes ved behov) sammensetning varierer, teknisk og faglig kompetanse må dekkes. Hovedoppgave: behovsverifisering, utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering ”Anskaffelsesdesign” utarbeides tar utgangspunkt i verdi, type vare/tjeneste, avklaring i forhold til FOA UIA - økonomiavdelingen

10 Faser i innkjøpsprosessen forts.
Konkurransegrunnlag utarbeides -”spilleregler for konkurransen” – f.eks svarfrist, utforming osv. -Kvalifikasjonskriterier – på firmanivå – ”leverandørens egnethet” -Tildelingskriterier – på vare/tjenestenivå – ”tilbudets godhet” To kriterier: Pris eller mest økonomisk fordelaktig Kravspesifikasjon utarbeides -beskrivelse av vare/tjeneste som skal kjøpes -det er svaret som gis her som avgjør hvem som vinner UIA - økonomiavdelingen

11 Faser i innkjøpsprosessen forts.
Kunngjøring på Doffin eller utsending direkte til minst 3 leverandører. Tilbud kommer inn - sjekke kvalifikasjonskriterier, OK/ikke OK (avvisning) - evalueringsarbeidet starter Foreta valg av leverandør - tilbudet vurderes i forhold til tildelingskriteriene Tilbakemelding til alle som har levert tilbud - brev sendes (klagefrist 10 dager) UIA - økonomiavdelingen

12 Tips www.doffin.no, følge med eller registrere interesse
Ha disse dokumentene klare: - Skatteattester (RF-1244) ikke eldre enn 6 mnd fra innlev.frist -fra skattefogd for mva -fra kemner/kommunekasserer for skatt/arbeidsgiveravgift - Firmaattest fra Brønnøysund - Årsregnskap med revisjonsberetning (2-3 år tilbake) Følg instruksjonene som gis i konkurransegrunnlaget og svar på alle spørsmål. UIA - økonomiavdelingen


Laste ned ppt "Innkjøp ved Universitetet i Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google