Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram for fylkesveger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram for fylkesveger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17
Fredag 13/3 vil bli en merkedag i norsk samferdselspolitikk. Satsingen er stor både på veg, bane og sjø. Vi leverte vårt planforslag 17. januar Regjeringen har stort sett fulgt våre anbefalinger, men økt innsatsen særlig til investeringer i stamvegnettet kraftig gjennom økte totalrammer i forhold til de planrammer vi hadde til rådighet for vårt planforslag.

2 Bindinger Som det fremgår av utsendt materiale er bindingen på de største prosjektene som følger: Fv 312 Storhovearmen (21 mill kr) Fv 33 Skreifjell-Totenvika (65 mill kr) Fv 254 Tretten bru og jernbane (42 mill kr) Fv 33 Høljarast-Bergli (27 mill kr) Fv 172 Bråstad-Kolberg (23 mill kr)

3 Bindinger – fortsettelse
Spleiselagene gir også binding: Fv244 Rundkjøring Lena (7,5 mill kr) Fv51Rundkj. Leira (5,5 mill kr) FV 213 Rundkj. Rosenlund (7 mill kr) Diverse tiltak iGjøvik, jf Ft sak 51/12. Ikke med i de 238 mill. VIL bli vurdert i en snarlig rev. av HP Se mer om dette i notatet jeg legger ved.

4 Bindinger – fortsettelse
Sum binding pr forventes etter dette å bli 238 mill kr. - fremover vil vi ha en kontinuerlig oppfølging for å sikre et så korrekt bindingtall fra som mulig. Vi vil også foreta en intern gjennomgang/ revisjon av HP Dette for å sikre at aktivitetsnivået til en hver tid er tilpasset de fylkeskommunale rammene.

5 Planreserver Fv 285 Bokkemyrsbråten (del av Fv51 Coop-Rogne)
FV110 Raufoss rundkjøring (innen -13) Fv5 Oulie-Solvang Fv428 rekkverk Selsvatn (del av) Fv264 Våningsvegen-Øvrevegen (innen -13)

6 Planreserver - fortsettelse
Fv436 del av Veggemsflåten-Amundgård. Del av de fire prosjektene med lav ÅDT (på deler av disse). Skåbuvegen (ferdig innen 2013). Viktig i forhold til planreservene er at en reguleringsplan har en begrenset rettsvirkning på 10 år. Vi kan derfor risikere at plan må opp til ny behandling hvis denne ikke realiseres.

7 Prioritering av prosjekt – ÅDT er et sentralt begrep!
1. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er: Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning. ÅDT beregnes ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året. Tellepunkt med: automatiske telleapparater eller på basis av antall passeringer av bomstasjoner.

8 Tre kriterier for valg av G/S prosjekt
Skoleveg : Få/mange skolebarn ? Ulykkesfrekvens: Stor/liten? ÅDT: Høy/Lav ÅDT? I vedlagt fil vises angitt poeng på disse kriteriene. For å vise hvordan metodikken fungerte forrige gang har vi tatt frem den konkrete poengivingen innenfor G/S veg, jf oversikt på neste side.

9 Eksempel på rangering etter denne metodikken på G/S veg

10 Kriterier for strekningsvise - / utbedringstiltak
1.Trafikkmengde, jf G/S omtalt foran 2. Ulykkesfrekvens, jf G/S omtalt foran 3. Framkommelighetsproblem. Små/store? 4. Spesielle næringsbehov: Lite/Høyt ? 5. Omkjøring for hovedveg: Uaktuell/svært aktuelt?


Laste ned ppt "Handlingsprogram for fylkesveger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google