Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Annen rettskildeforskning Empirisk orientert forskning på rettskildene Klart relevante innen forvaltningsinformatikk Forskning som ikke har som mål å finne fram til “gjeldende rett” Forskning som studerer rettskilder for eksempel ved å –undersøke rettskildeproduksjon –undersøke praktisk rettsanvendelse –kvantifisere rettskilder –undersøke endringer i rettskildematerialet - rettsutvikling –undersøke om kvalitetskrav til rettskilder er etterlevet –undersøke strukturer/mønstre/sammenhenger i eksisterende kilder –undersøke rettsinformasjon og -formidling Ikke egen fast metode for hvordan rettskildeforskning skal skje, men ulike “allmenne forskningsmetoder” (kvantitative og kvalitative) kan anvendes Forutsetter skreddersydd metode på basis av god kjennskap til den relevante delen av rettssystemet Kan være aktuelt som dominerende problemstillinger og som delproblemstillinger

3 Rettskildeproduksjon Hva er forholdet mellom regelverksutvikling og systemutvikling? Hvordan brukes IKT ved utvikling av regelverk? I hvilken grad skjer det tverrgående begrepsanalyser når regelverk skrives? Hvordan defineres begreper i lover?

4 Endringer i rettskildematerialet - rettsutvikling Lovdynamikk innen et gitt forvaltningsområde, endringsbehov og konsekvenser for systemutvikling Endringshistorikk i system A og årsaker til endring Automatisering og fjerning av skjønnsmessige bestemmelser Utvikling av taushetsplikter, opplysningsplikter mv innen lov L i tidsrom T

5 Antall forekomster av bestemmelser om taushetsplikt, opplysningsplikt, legaldefinisjoner mv Omfang av teknologispesifikk lovgivning Omfang av informasjonssikkerhetsregelverk Kvantifisere rettskilder

6 Praktisk rettsanvendelse Hvordan brukes rettskildematerialet i et system- utviklingsarbeid? Hvilke profesjoner deltar ved utvikling av rettslige beslutningssystemer, og hva er deres roller i spørsmål av rettslig betydning? Hvordan anvendes/forstås bestemte regelverk? Informasjonssikkerhetsregelverk Personopplysningslov - versus forvaltningslov offentleglova mv I hvilken grad er rettslige avgjørelser automatisert og hva er bestemmende for automatiseringsgraden? Hvordan kan programkode med rettslig innhold etterprøves?

7 Kvalitetskrav til rettskilder Hva er kjennetegnet på en “god lov” og hvordan kan IKT bidra til slik kvalitet? Lesbarhetsindeksering av lovtekster mv (jf Lix)

8 Strukturer/sammenhenger i eksisterende rettskilder Samsvar mellom lovgivning mv og programkode Kartlegging av henvisningsstrukturer mellom ulike regelverk Begrepsbruk og -sammenhenger mellom lover innen samme forvaltningsområde Sammenhenger mellom regler om informasjonsflyt innen samme forvaltningsområde Forekomst og forståelse av et sentralt begrep (“personopplysning”) i lovgivningen generelt Identifisering og analyse av formålsbestemmelser der personvern mv fremheves, eventuelt sammen med andre interesser

9 Rettsinformasjon og -formidling Hvilke typer rettslige informasjonssystemer har vi, og hva er styrker og svakheter ved hver av dem? (for saksbehandlere, publikum o.a.) Tilgang til rettskilder i etat x (systemer, rutiner, mv) I hvilken grad brukes “kalkulatorer” og andre verktøy for simulering av rettslige avgjørelser? Hvilken ledsagende informasjon gis når den enkelte skal bidra i den selvbetjente forvaltningen? Hvordan blir et nettskjema til og hva er bestemmende for utforming og veiledning ved utfylling mv? Kartlegge forekomst og bruk av “nye” rettslige/retts- politiske begreper/uttrykk i styringsdokumenter, allmenn debatt mv (“ID-tyveri”, “datalagrings- direktivet”)

10 Aktuelle metodiske tilnærminger Dokumentstudier/kildekritikk (Semi-)strukturerte intervjuer Tekstsøk mv Argumentanalyser mv Sammenligninger –av begreper mv –mellom programkode og rettsregler –mellom systemdokumentasjon og rettsregler Testing av systemløsning Kvantifiseringer

11 Eksempel fra Datatilsynets undersøkelse av automatiserte vedtak i statlig forvaltning Beskrive hele forløpet av undersøkelsen fra oppstart til avslutning, herunder –Utvalg –Prioriteringer –Organisering, arbeidsdeling mv Utforme opplegg for kvantitative og kvalitative undersøkelser –Spørreskjema og gjennomføringsmåte for å identifisere intervjuobjekter –Intervjuskjema og gjennomføringsmåte for å innhente empiri vedrørende konkrete forhold i utvalgte forvaltningsorganer

12

13


Laste ned ppt "Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google