Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinduisme Foto: Jose Pereira.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinduisme Foto: Jose Pereira."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinduisme Foto: Jose Pereira

2 Hinduisme Hinduismen er den tredje største religionen i verden.
Man regner med at om lag 970 millioner mennesker er hinduer. Hinduismen er den tredje største religionen i verden regnet etter antall tilhengere. Man regner med at om lag 970 millioner mennesker bekjenner seg til hinduismen. De aller fleste hinduer lever i India, men religionen er også svært utbredt i land som Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Malaysia og Indonesia. Vi kan altså se at hinduismen har et sterkt fotfeste i en del asiatiske land. Likevel er det også slik at hinduismen gjennom århundrer har spredt seg over store deler av verden. Handel, kolonisering, flytting og innvandring har gjort at det i dag lever hinduer i alle land, fra Amerika i nordvest til Oseania i sørøst. India er det landet i verden hvor det lever flest hinduer. Foto: Deivis

3 Hinduisme I hvilke land finner vi flest hinduer? India – 909 millioner
Nepal – 23 millioner Bangladesh – 14 millioner Indonesia – 5 millioner Pakistan – 2,5 millioner Malaysia– 1,5 millioner Sri Lanka – 1,5 millioner USA – 1,5 millioner Arabiske Emirater – 0,9 millioner Storbritannia – 0,7 millioner

4 Hinduisme Hinduismen er blant de eldste nålevende religionene i verden. Man regner med at opphavet til hinduismen var å finne i Indusdalen for over år siden. Foto: M.Imran Hinduismen regnes som en av verdens eldste fortsatt levende religioner, men det er likevel vanskelig å eksakt tidfeste religionens opprinnelse. I motsetning til for eksempel kristendom og islam, hvor vi kan knytte opprinnelsen til bestemte hendelser og personer, er det annerledes med hinduismen. Her er det heller slik at religionen og tilbedelsen av bestemte guder oppstod over tid for over år siden i et område som kalles Indusdalen i dagens Pakistan. Langs elva Indus fantes det flere byer og sivilisasjoner hvor man dyrket gudeskikkelser som kan sies å ligne på gudene vi finner i dagens hinduisme. I ruinene etter disse tidlige kulturene har forskere og arkeologer funnet steinstatuer som skal forestille ulike guder. Med tiden gikk Induskulturene under, og fra andre landområder i nordvest kom ariske rytterfolk med sin egen tro og religion. Etter hvert smeltet de ulike folkenes religioner sammen, og man antar at hinduismen springer ut fra disse. Tips: Dersom man ønsker å vite hvor Indusdalen og Pakistan er, kan man bla til forrige lysbilde hvor Pakistan er markert med lysgrønt. I ruiner av byer har man funnet steinstatuer som skal forestille guder. Mamoon Mengal

5 Hinduisme Hinduismen er en religion med mange variasjoner.
Det vil si at folk praktiserer hinduisme på ganske forskjellige måter. Hinduismen som religion kjennetegnes av å være åpen for en rekke ulike måter for praktisering. Det kan derfor sies at hinduismen ikke er én religion, men heller et fellesnavn for en rekke religiøse tradisjoner. De mange måtene man kan praktisere og leve ut sin tro på, gjør at variasjonene kan være store med tanke på graden av tilbedelse og hvilke guder man tilber. Det har derfor vært hevdet at hinduismen på mange måter er som en familie; noe er forskjellig, men det finnes også en del fellestrekk. Bildet viser en kvinne som ber i et hindutempel. Foto: Claude Renault Noen sammenligner hinduismen med en familie. Noe er forskjellig, men det finnes også en del likheter.

6 Hinduisme Hinduer tror at mennesket har en udødelig sjel.
Sjelen gjenfødes til ulike tilværelser på jorden. Man kan bli gjenfødt som menneske eller dyr. Blant fellestrekkene innenfor hinduismen finner vi troen på at mennesket har en udødelig sjel. Sjelen kalles for atman, og denne fødes om og om igjen til ulike tilværelser på jorden. Man tror altså på gjenfødelse, også kalt reinkarnasjon. Videre har man den oppfatning at ens liv er avhengig av hvordan man har levd sine tidligere liv. Et tidligere godt levd liv fører til god karma og mulighet til å bli gjenfødt på et høyere stadium. Målet med tilværelsen er å leve livet så godt og så riktig at man oppnår salighet. Da bryter sjelen ut av gjenfødelsens syklus og når en tilstand som kalles moksha. I motsatt fall kan et liv også leves på en dårlig måte, noe som fører til dårlig karma. Sjelen vil da gjenfødes i en lavere form, noe som kan medføre at man i sitt neste liv blir født i en dyrekropp. Bilde: Fra gatene i den indiske byen Varanasi. Foto: Ahron de Leeuw Målet er å leve så godt og riktig at man ikke blir gjenfødt flere ganger. Da oppnår man en tilstand som kalles moksha.

7 Hinduisme Hinduer kan oppnå moksha på ulike måter. Gjerningens vei
For en hindu er altså ens handlinger, gjerninger og oppførsel avgjørende for om man klatrer til en høyere form etter at kroppen er død. Målet er som sagt å oppnå salighet, moksha, å bryte ut av gjenfødelsen. Oppnår man moksha, vil sjelen bli forent med Brahman – verdenssjelen. Dette kan man oppnå på ulike måter. 1. Gjerningens vei: Ved opptre uselvisk og ved å gjøre gode gjerninger uten tanke på egen vinning og fortjeneste. 2. Innsiktens vei: Gjennom studier og via lærdom under veiledning av en guru kan en forstå at sjelen hører sammen med verdenssjelen. 3. Kjærlighetens vei. Ved å komme til Krishna, kan enhver oppnå frelse. Bilde: Hindukvinne på vei til bønn og meditasjon. Innsiktens vei Kjærlighetens vei Foto: Mukesh Jain

8 Hinduisme Hinduer tror på en øverste gud som er til stede i alt som finnes. Denne guden kalles for Brahman. Innenfor hinduismen er det en vanlig oppfatning at det finnes en hovedgud, eller sagt med andre ord, en øverste sjel eller ånd. Denne guden omfatter til enhver tid alt, men den har ingen fysisk skikkelse. Vi kan altså ikke se guden, men den likevel tilstede i alt som finnes. Innenfor hinduismen kalles den øverste guden for Brahman. Denne verdenssjelen er den evige kilden til alt i verden. Foto: Andréia Bohner Brahman er den evige kilden til alt i universet.

9 Hinduisme Lyden Aum er den aller helligste av alle stavelser innenfor hinduismen. Mange tror at alt som eksisterer oppstod som en følge av at Aum ble uttalt. Lyden Aum (eller Om) er den helligste av alle stavelser innenfor hinduismen. Aum symboliserer hele verdenssjelen og universet. Det er en oppfatning at alt som eksisterer oppstod som en følge av at Aum ble uttalt, og det finnes fremdeles et ekko av lyden i ethvert levende vesen. Bokstavene i ordet kan ha sin mening, idet A står for skapende, U står for bevarende og M står for ødeleggende. På denne måten representerer lyden også Shiva, Vishnu og Brahma. Aum brukes i dekorasjoner og pynt på bygninger, klær og smykker, men det er likevel innenfor religiøse seremonier at lyden har sterkest betydning. Aum kan brukes til å innlede en bønn eller som meditativ lyd. Aum brukes i religiøse seremonier og i bønn. Lyden kan også brukes som dekorasjon og pynt.

10 Hinduisme Hinduer tror også at det finnes en rekke guder som har forskjellige oppgaver og egenskaper. Tre av de mest kjente gudene er Shiva, Vishnu og Brahma. Videre er det slik at det finnes en rekke guder som representerer ulike sider ved Brahman. De tre mest kjente gudene innenfor hinduismen er Brahma, Shiva og Vishnu. Det er for øvrig viktig at man skiller mellom Brahman og Brahma, for selv om navnene kan synes like, er de altså ikke den samme gud. I tillegg finnes det mange andre guder og gudinner som innehar viktige stillinger. Faktisk er det snakk om tusener av guddommer som blir dyrket i ulike regioner eller landsbyer, alt etter hvor en befinner seg i områder hvor hinduismen er utbredt. Se for øvrig en egen presentasjon om hinduismens guder. Bilde: Statue av Shiva i India. I tillegg finnes det tusener av guddommer som blir dyrket på ulike steder der hinduismen er utbredt. Foto: Jarmo Tuisk

11 Hinduisme På bildet ser du et utdrag av vedaskriftene.
Innenfor hinduismen finnes det mange hellige skrifter. De eldste tekstene kalles for vedaskriftene. Man tror at Brahman overleverte vedaene til menneskene. Som alle religioner har også hinduismen hellige skrifter. De eldste tekstene kalles for vedaskriftene, og disse er tre tusen år gamle. Ordet veda betyr sannhet eller kunnskap. Vedaskriftene består av fire tekstsamlinger som inneholder hymner, bønner og magiske formularer. Her kan man høre om en mangfoldig gudeverden og lære om ritualer knyttet til ulike deler av religiøs praksis. De vediske tekstene regnes som evige i den forstand at de ble formidlet til menneskene av guddommelige vismenn som hørte dem av Brahman i urtiden. Av andre sentrale hindutekster kan også upanishadene nevnes. Dette er forklaringer på det religiøse innholdet i vedaene. På bildet ser du et utdrag av vedaskriftene.

12 Hinduisme En annen hellig hinduistisk tekst er Mahabharata.
Dette er en fortelling som består av vers. Et annet sentralt verk innenfor hinduismen er Mahabharata. Mahabharata er et indisk epos med vers som forteller historien om en krig mellom to nært beslektede familier som begge ønsker å kontrollere et kongerike. Likevel er det feil å si at fortellingen egentlig handler om krig. Snarere er det slik at man gjennom fortellingen lærer mye om samfunnet, menneskene og guder slik det er sett fra et hinduistisk perspektiv. Det sies sågar at Mahabharata er som et leksikon hvor hinduismens samlede kunnskap er blitt skrevet ned. Mahabharata er ansett som en hellig skrift, og deler av den gjerne blir gjengitt i templene ved hinduenes kultfester. I Mahabharata fortelles historien om en krig mellom to familier som begge ønsker å kontrollere et kongedømme.

13 Hinduisme Hindusamfunnet er fra gammelt av inndelt i fire kaster.
Prestene. Konger og krigere. Bønder, kjøpmenn og håndverkere. Tjenere og kroppsarbeidere. Hindusamfunnet er fra gammelt av inndelt i fire klasser som kalles varnaer. I utgangspunktet var inndelingen basert på yrker, men det har med tiden utviklet seg til et system basert på avstamning. Klassene styrer en rekke helt sentrale områder av menneskenes liv. Både valg av yrke og partner, samt ens sosiale muligheter styres av den klassen en er født inn i. I vedaskriftene nevnes fire hovedklasser: - Prester. - Konger og krigere. - Bønder, kjøpmenn og håndverkere. - Tjenere og kroppsarbeidere. Disse fire hovedgrupperingene er igjen oppdelt i tusenvis av underkaster. Kastene regulerer livet i relativt stor grad, mest på landsbygda, i noe mindre grad i byene. I tillegg til kastene kommer en stor gruppe mennesker som kalles kasteløse. Disse står utenfor hinduenes sosiale system. I 1950 ble kastevesenet i India offisielt avskaffet, men det har likevel ikke mistet sin makt og betydning. Det er fremdeles slik at personer av ulik kaste ikke kan gifte seg med hverandre uten at den med høyest status mister sin kaste. Enkelte hevder at mange kasteløse har gått over til islam eller kristendom, der alle er like og hvor man ikke har noe kastesystem. Andre mener derimot at kastesystemet er mer et sør-asiatisk fenomen, og at kastene også finnes blant kristne, muslimer og buddhister i dette området. Klassene er videre oppdelt i tusenvis av underkaster. Det finnes også mennesker som er kasteløse. Bilde: Himalayan Academy Publications

14 Hinduisme Hinduer lever som regel i storfamilier.
Alle i familien har plikter som skal utføres. Innenfor hinduismen forventes det at man skal ha respekt for familiens eldste. For de fleste hinduer er familien den viktigste sosiale enhet. Hinduer lever som regel i storfamilier hvor både barn, foreldre, besteforeldre, onkler og tanter lever under samme tak. En trenger med andre ord ikke bekymre seg for å være ensom og alene. Innenfor familien er det vanlig at alle har plikter som skal følges og utføres. Samtidig er det også slik at familiesystemet er innordnet på en tydelig hierarkisk måte. Respekten for den som er eldre står sterkt innenfor hinduismen. Innenfor hinduismen har ekteskapet mellom mann og kvinne en sentral posisjon. Å gifte seg er ansett som en plikt. Mannen har ansvar for å ta vare på sin kvinne, mens kvinnen på sin side tradisjonelt sett skal adlyde sin mann. Familien har videre en plikt til å gifte bort sine døtre. Det er også forventet at kvinnen som giftes bort har med seg en medgift fra sin familie. I et land som for eksempel India, hvor fattigdommen er utbredt, kan medgiften være en tung økonomisk byrde for familien som må gi den bort. Dette kan være med på å forklare hvorfor jentebarn har lavere status enn guttebarn. Bildet viser et hindubryllup i India. Foto: Ajay Tallam Mannen er overordnet kvinnen. Mannen skal forsørge sin kone. Hun skal på sin side lyde sin mann.

15 Hinduisme Ilden er viktig innenfor ritualer som fødsel, giftemål og død. Når et barn er født, heller man smør på ilden. Når et par gifter seg, sier de fram sine løfter og går rundt ilden. Allle religioner har overgangsritualer. Etter hinduistisk tradisjon finnes det flere ritualer, de viktigste er knyttet til fødsel, giftemål og død. Ilden spiller en viktig rolle i alle tre. Når et barn blir født, heller man smør på ilden, man leser mantraer og barnet får en klump med smør og honning i munnen. Gjennom barndommen tar barnet del i flere ritualer som har til hensikt å gi beskyttelse og styrke. Når barnet når ungdomsalderen blir ritualene knyttet til et sosialt ansvar. Den enkelte får da religiøs opplæring. Giftemål er en stor gledesfest som også er preget av ritualer. Det er vanlig at presten tenner den hellige ilden og sier fram bønner. Brudeparet sier fram sine løfter og går fire ganger rundt ilden. Bryllupet er videre preget av dans og musikk. Det er gjerne rikelig med mat, for festen kan vare i flere dager. Kvinner bor hjemme til de gifter seg, men etter giftemålet flytter de til mannens familie. Dødsritualet innenfor hinduismen er kjennetegnet av at den avdøde kremeres. Før man kommer så langt, blir den døde vasket og svøpt i et hvitt klede. Kroppen legges på en båre som er pyntet med bånd og blomster. Her legges man også offergaver. Det er vanlig at den dødes eldste sønn, ektemann eller eldste mannlige slektning tenner på bålet. Etter at ilden er slukket, sprer man asken ut over hellig vann. Aller helst skal asken spres på elva Ganges. Foto: Gregor Younger Hinduismens dødsrituale kjennetegnes av at den avdøde kremeres. Asken blir deretter spredt ut over hellig vann.

16 Hinduisme Hinduismens helligste sted er byen Varanasi.
Her kan man vaske bort syndene sine ved å bade i elva Ganges. Mange mennesker sprer også asken av sine døde slektninger på elva. Religioner har gjerne hellige steder, og slik er det også innenfor hinduismen. Det aller helligste stedet er byen Varanasi som ligger nord i India. Varanasi skal ifølge tradisjonen være grunnlagt av den hinduiske guddommen Shiva. I byen finnes det derfor en rekke templer til hans ære. Til Varanasi kommer det hvert år millioner av mennesker for å vaske vekk sine synder i den hellige elva Ganges. I tillegg er det også vanlig at man sprer asken etter døde slektninger på elva, samt at vann fra elven blir gitt bort i bryllupsgave og til mennesker som er syke. I følge hinduistisk tro er Varanasi det beste stedet å dø på. Etter sigende skal nemlig den som dør i Varanasi slippe å bli gjenfødt. Foto: Jon Rawlinson I følge hinduismen er Varanasi det beste stedet å dø på.

17 Hinduisme I mange indiske storbyer vandrer kyrne fritt omkring.
Kua har en helt spesiell plass innenfor hinduismen. Mange steder er det forbudt å mishandle og drepe kyr . På landsbygda har de fleste familier ei ku som gir dem melk og gjødsel. Innenfor hinduismen har alle vesener en sjel, og dette medfører at det å drepe et dyr er en synd. Når et dyr dør på en unaturlig måte, må sjelen bli gjenfødt i samme form. Blant dyrene har kua en helt spesiell plass innenfor hinduismen. Dette skyldes blant annet at dyret er svært verdsatt på grunn av alt den gir til menneskene. Melken er en viktig del av husholdningen, og avføringen kan brukes innenfor jordbruket og som brensel. Samtidig er det også slik at både melk og møkk tidvis brukes i religiøse ritualer. De fleste indere på landsbygda har ei ku, og denne oppfattes nærmest som et familiemedlem. Det er gjerne ansett som lykkebringende å gi kua en matbit eller litt frukt før frokost. I India er det strengt forbudt å skade eller drepe ei ku. Det kan derfor vanke fengselsopphold på den som utfører en slik handling. Likevel finnes det slakterier som utfører slikt arbeid. Mange av slakteriene er illegale, men i to av landets delstater er slakting av kyr derimot tillatt. Det hender derfor at kyr fraktes til disse delene av landet for slakting. Indias kyr vandrer ofte fritt rundt omkring i byenes sterkt trafikkerte gater. Det sies at dyrene sprer søppel i gatene idet de river opp søppelposer i sin jakt på mat. En annen ting er at kyrne er ansett som en trafikkfare i de store byene. Som et tiltak for å kontrollere kyrne har myndighetene i en del byer ansatt kufangere som skal frakte dyrene ut til mer landlige områder. Problemer kan likevel oppstå, siden dyrene gjerne har vendt seg til et vilt liv i byene. De lar seg dermed ikke fange så lett. Foto: Brian McGuirk I mange indiske storbyer vandrer kyrne fritt omkring.

18 Hinduisme Oppsummering: Hinduismen er verdens tredje største religion.
Man tror at sjelen er udødelig og at den blir gjenfødt til ulike tilværelser. Målet er å bryte ut av gjenfødelsen og oppnå moksha. Den øverste gud som finnes i alt kalles for Brahman. Det finnes en rekke guder med ulike oppgaver og egenskaper. Vedaskriftene og Mahabharata er hellige skrifter innenfor hinduismen. Hindusamfunnet er tradisjonelt inndelt i fire kaster. Foto: Nikkul

19 Hinduisme Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside
Kart Hindu Statue Indus Bønn Varanasi Moksha Aum Brahman Shiva Kremering Veda Mahabharata Kaste Bryllup Kyr Oppsummering


Laste ned ppt "Hinduisme Foto: Jose Pereira."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google