Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Kvalitetsregisterkonferansen 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Kvalitetsregisterkonferansen 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Kvalitetsregisterkonferansen 2010

2 Disposisjon Hva er et kvalitetsregister?Nasjonal organiseringNasjonalt servicemiljøKvalitetsregistre i RHFNasjonale kvalitetsregistre

3 Seleksjon: Hvilken pasientgruppe inkluderes? Tiltak: Hva ble gjort? Fulgte vi anbefalingene? Resultat: Hvordan gikk det? Hva er et kvalitetsregister?

4 Danske Regioners ”Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser ”: ” Et register som inneholder utvalgte, kvantifiserbare indikatorer som kan belyse deler av eller den samlede kvalitet på gitt behandling, ved å dokumentere resultater for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp”. Hva er et kvalitetsregister?

5 Helseregisterloven – hvilke registre omtales? •Behandlingsrettet helseregister (HRL § 6). •Regionale og lokale registre (HRL §7). •Sentrale helseregistre (HRL § 8). Hva er et kvalitetsregister?

6 Organisering av pasientdata Pasientdata i et register kan organiseres på to nivåer som har ulikt hjemmelsgrunnlag: 1.HF-internt kvalitetsregister (helsepersonelloven § 26) 2. Regionalt register (helseregisterloven § 7) •Én database, regnes som et regionalt forankret register uavhengig av opptaksområde •Krever konsesjon fra Datatilsynet •Informert samtykke hovedregel •Spesielle krav til datasikkerhet Hva er et kvalitetsregister?

7 Behandlingsgrunnlag – krav om lovhjemmel •Kvalitetsregistre i mer enn ett foretak Konsesjon fra Datatilsynet •Kvalitetsregistre i mer enn ett foretak Helseregisterloven § 7 •Sentrale helseregistre Helseregisterloven § 8 •Medisinsk og helsefaglig forskning Helseforskningsloven § 33 •HF-interne kvalitetsregistre Helsepersonelloven § 26 Hva er et kvalitetsregister?

8 1. Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid – 1 mill. kroner til Hdir - koordinerende nettverksarbeid – 11 mill. til Helse Nord RHF ved SKDE - nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre – 5 mill. kroner til Helse Midt- Norge RHF - utvikling av tekniske fellesløsninger – 15 mill. kroner •fordelt mellom de regionale helseforetakene til implementering av felles tekniske løsninger. 2. Forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonal organisering

9 HOD beslutter opprettelse av nye registre etter forslag fra Helsedirektoratet og RHFene RHFene har det juridiske, økonomiske og driftsmessige ansvaret for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helse Nord RHF v. SKDE er tildelt ansvar som nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Helse Midt-Norge ved Hemit har ansvar for å koordinere arbeidet med utvikling av felles tekniske løsninger. Nasjonal organisering

10 RHFenes interregionale styringsgruppe •Består av: – Fagdirektører fra hvert RHF – Fire personer med registerfaglig ekspertise, én fra hvert RHF •Oppgave: – sørge for at HODs oppdrag til RHFene på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre løses innenfor rammene gitt av HOD •Sekretariat: – SKDE i samarbeid med Helse Midt-Norge Nasjonal organisering

11 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) RHFenes ledelse (AD-møtet) RHFenes interregionale styringsgruppe Nasjonalt servicemiljø Helsedirektoratet Nasjonal organisering Arbeidsutvalg

12 Hva besluttes? •Prinsipper for felles, nasjonal utvikling av registerfeltet •Hvilke krav som stilles til nasjonale registre •Hvilke registre som skal få nasjonal status •Fordeling av midler – arbeid med nasjonale kvalitetsregistre i RHFene – arbeid med utviklingsprosjekter i RHFene – utvikling av felles teknologiske løsninger Nasjonal organisering

13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre •Består av SKDE, Hemit og ”noder” i alle RHF •Kompetanse på registerutvikling, analyse, rapportering og drift •Skal yte service overfor: – medisinske kvalitetsregistre – regionale miljø med ansvar for kvalitetsregistre •Service bygges rundt to akser: – Generell opplæring og kompetanseheving – Prosjektarbeid rundt enkeltregistre Servicemiljø SKDE Hemit Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Nasjonalt servicemiljø

14 Typer kvalitetsregistre Nasjonale registre Utviklingsprosjekter Registre i ett eller flere HF Nasjonalt servicemiljø

15 RHF Nasjonale registre 1 2 3 Utviklingsprosjekter 4 5 6 HF-interne kvalitetsregistre 7 8 9 Kvalitetsregistre i RHF

16 Faglig forankring Opplevd ansvar for egne data Tillit til analysene Tolkningsfeil Datakvalitet Kvalitetsregistre i RHF

17 Forankring i en avdeling forutsetter: – Prioritering – Beslutning – Forpliktelse – Tilrettelegging og finansiering •Faglig ledelse •Drift – Database – Punching – Testing – Kvalitetssikring Kvalitetsregistre i RHF

18 Helse Sør-Øst •Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes •Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister •Cerebralpareseregisteret i Norge •Nasjonalt traumeregister •Colorectalcancer (2009) •Prostatacancer (2009) Helse Midt-Norge •Norsk hjerteinfarktregister •Norsk slagregister •Norsk karkirurgisk register (2009) Helse Vest •Norsk diabetesregister for voksne •Norsk intensivregister •Leppe-kjeve-ganespalte registeret •KOLS-registeret •Leddprotese (2009) •Hoftebrudd (2009) •Korsbånd (2009) •MS (2009) Helse Nord •Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi •Det nasjonale registeret for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Nasjonale kvalitetsregistre Oversikt nasjonale kvalitetsregistre

19 Nasjonalt kvalitetsregister = Et register som har fått status som nasjonalt kvalitetsregister av HOD •Det finnes flere registre med nasjonal dekningsgrad som ikke har merkelappen nasjonale kvalitetsregistre •Det er ikke alle nasjonale registre som har nasjonal dekningsgrad Nasjonale kvalitetsregistre

20 Id é Protokoll Analyseklart datasett Rapport IT-verktøy på plass – registrering starter DRIFT ( FASE 3) OPPSTART (FASE 1) IMPLEMENTERING (FASE 2) Vurderingspunkt 1Vurderingspunkt 2 Vurderingspunkt 3 REGISTRERING Nasjonale kvalitetsregistre

21 Forutsetninger for å bli et nasjonalt register •Registeret befinner seg på vurderingspunkt 2, dvs er ferdig med oppstartsfasen og har utarbeidet protokoll •Registerets helsepolitiske betydning er vurdert av 1.hvert RHF 2.RHFenes felles styringsgruppe 3.Helsedirektoratet og 4.Helse- og omsorgsdepartementet • Registeret etableres som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet •Det RHF der databehandlingsansvarlig HF befinner seg må ha påtatt seg driftsansvar for registeret. Nasjonale kvalitetsregistre

22 Hva innebærer det å bli nasjonalt register? •Bistand fra servicemiljøet – Jus – Design – Konsesjoner, skjema etc. – Analyse og rapportering •Finansiering av web-basert innregistreringsløsning (MRS) i implementeringsfasen. Utvikling og implementering skjer i regi av servicemiljøet ved HEMIT, i samarbeid med SKDE, de regionale nodene og IKT-personell i det enkelte RHF •Drift ivaretas av eget RHF Nasjonale kvalitetsregistre

23 Kriterier vurderingspunkt 1 •Registeret har et klart definert formål •Kvalitetsregister er den metode som egner seg best til å oppfylle formålet •Solid forankring – relevant klinisk fagmiljø nasjonalt og eventuelt internasjonalt – klar faglig ledelse – databehandlingsansvarlig HF – styringsgruppe med nødvendig kompetanse – etablert kontakt med registerfaglig kompetanse •nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre (inkludert IKT) •regional IKT-kompetanse •personell/miljø med epidemiologisk/statistisk analysekompetanse Nasjonale kvalitetsregistre

24 Vurderingspunkt 2 - protokoll Registerets hovedformålGenerell begrunnelse for registeretUtvalgDesignAnalyse og rapporteringProsjektorganiseringFaglig og teknisk driftForskningRegnskap og budsjett Nasjonale kvalitetsregistre

25 Generell begrunnelse - formålet må omfattes av følgende områder: •Målgruppe hvor manglende forebygging/ diagnostikk/ behandling/ oppfølging fører til spesielt stort prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet (jmfr prioriteringsforskriften). •Område hvor det ikke finnes faglig konsensus om behandling, eller stor variasjon i behandlingstilbudet. •Område med betydelig potensial for forbedringsarbeid, evt område med betydelig behov for medisinskfaglig avklaring av behandling og diagnostikk. •Sykdomsgruppe med spesielt ressurskrevende diagnostikk, behandling og/ eller oppfølging (inkludert grupper som krever store ressurser pga volum). Nasjonale kvalitetsregistre

26 Utfordringer Kapasitet Jus Drift Bruk av resultater • Mange registre • Ulik utforming og praksis • Store, tidkrevende prosjekter • Analyser og rapportering • Offentliggjøring • Ingen øremerkede midler • Personell • IKT (brukerstøtte, endringer) • Kvalitetssikring Ivaretakelse av personvern og registrenes formål

27

28

29 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Kvalitetsregisterkonferansen 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google