Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012
Energiloven ble vedtatt 29. juni 1990 og med ikrafttreden 1. januar 1991og fungerende fra 1. mai 1991 Den skilte monopolvirksomheten distribusjon av strøm(kraft) fra den konkurranseutsatte produksjon av strøm(kraft) NVE fikk ansvaret for lovverket og forskriftene for monopolet Konkurransetilsynet ansvaret for at konkurransen i kraftmarkedet fungerer Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

2 Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012
Før Eivind Reitens lov ble innført ble prisen (tariffen) på strømmen og nettet fastlagt ved at e-verksjefen kom med pris underlagene for nettkostnadene og for kjøp av kraftproduksjon til administrasjonen i kommunen/fylkeskommunenm. Administrasjonen laget så et forslag for formannskapet med angivelse av de kostnader/utgifter som måtte legge inn for å finansiere kommunens/fylkeskommunens virksomhet. Resultatet av en slik fremgangsmåte fikk mange merkverdige utslag og ledelsen Finansdepartementet ble lei av å diskutere strømpriser med ordførere og de som forsøkte å starte produksjon i distrikts Norge. Det var dette systemet som ble avskaffet i Eivind Reitens lov av Finansdepartementet hadde forsøkt flere fremstøt tidligere i sytti og åttiårene for å få forandret dette systemet men mislykkes. Vi var det tredje landet på kloden som fikk dette til. Diverse forskere har fått midler til å se på fordeler og ulemper og ingen har klart å komme opp med bedre løsninger. Æren for at det lykkes må deles mellom Tormod Hermansen og Eivind Reiten. Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

3 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

4 Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012
CO2 Kvotene i EUs kvotesystem tildeles gratis. De totale kostnadene for en kraftprodusent er dermed begrenset. Imidlertid må produsenten kjøpe ekstra kvoter i markedet dersom den ønsker å øke produksjonen. Det vil si at marginalkostnaden for fossil produksjon øker. Siden prisen i kraftmarkedet settes av den teknologien som er på marginen, og siden fossil produksjon ligger inne med sin kostnad en stor del av døgnets timer også i Norden, gir økt kvotepris også økt kraftpris. Nord Pool var den første børsen i Europa som startet handel med CO2 kvoter. Senere har flere kommet til, og daglig noteres denne type kontrakter på fire ulike kraftbørser i Europa. Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

5 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
«Siden prisen i kraftmarkedet også påvirkes av marginalkostnadene til andre produksjonskilder kan denne øke som følge av høyere energiforbruk.» Dette som følge av oppstart av energiproduksjon fra fossile energikilder som har en høyere marginalkostnad enn vannkraftproduksjon. Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

6 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
Kilde: siv. Ing. Erik Fleischer Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

7 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
Klimakvoter er et helt sentralt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Norge og internasjonalt. Prisen på klimakvoter er derfor helt vesentlig for utviklingen framover, sier SFT-direktør Ellen Hambro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

8 Hamar Rotary 13. feb. 2012 ved Per Sæther kilde SSB
Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

9 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
Hva koster det å bruke elektrisk energi i en husholdning - hvilke elementer ligger i fakturaen og hva heter begrepene - Informasjon om faktura fra strømleverandøren og nettselskapet kr/kWh Områdepris for kraft som bestemmes av børsen, Nord Pool Spot inkluderer kostnadene til CO2‐kvoteutslipp 41 øre/kWh kr ,4100 El sertifikat (grønt sertifikat etter avtale mellom Sverige og Norge) en avgift som kraftleverandøren er pålagt ved norsk lov å legge inn kraftprisen. Avgiften skal gå til bygging av ny fornybar strøm. Størrelsen på beløpet vil bli justert i statsbudsjettet. Her satt til 1,5 øre kr ,0150 Påslag fra strømleverandøren kr ,0100 Merverdiavgift 25 % til statskassen kr ,1100 Sum strøm faktura kr ,5500 Faktura fra nettselskapet: Nettleie Tariff E25 i Eidsiva Nett Den tariffen har et Fastledd 5063 kr/år og er tilpasset et forbruk på kWh Utregnet på kWh pr år - Det er store forskjeller i nett tariffer kr ,5900 Forbruksavgift på elektrisk kraft eller med et annet begrep El - avgift til staten. Den var på 0,001 kr/kWh da den ble innført i 1976 kr ,1139 Avgift til ENOVA = Energifondet. Det vil si en avgift som gjør det mulig å ha 60 godt betalte stillinger i Trondheim. De gir råd og disponerer inntekten ca millioner som går til prosjekter som sparer strøm Sum nettfaktura eks mva kr ,7139 kr ,1800 Sum nettfaktura kr ,8900 Sum strømfaktura og nettfaktura kr ,44 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

10 52760 SKATTER, AVGIFTER OG UTBYTTE TIL STAT OG KOMMUNE I 2010
Type skatter og avgifter Mill. kroner KOMMENTAR Konsesjonsavgift avgifter som i hovedsak er knyttet til vannkraftutbygging 650 Skal gi kommunen en erstatning for generelle skader og ulemper ved kraftutbygging Konsesjonskraft 2700 Erstatning til grunneier Eiendomsskatt 2300 Kommunal fastsatt på basis av produksjon Naturresurskatt utlignes mot overskudd 1600 1,1+0,2 øre/kWh til kom. og fylke Inntektsskatt 5000 28 % av resultat Grunnrenteskatt 5600 30 % Delvis overskuddsavhengig El sertifikat 1760 1,5 øre/kWh er benyttet her El avgift, forbruksavgift 7000 11,39 øre/kwh Merverdiavgift, mva. 15000 25 % Utbytte 10400 85 % fra Statkraft + 5 mrd til kommuner Total inntekt til stat og kommuner 52760 52760/117 = 45,09 + skattog avg. for nett 30,39 = 75,48 øre/kWh SKATTER, AVGIFTER OG UTBYTTE TIL STAT OG KOMMUNE I 2010 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

11 Hvilke Faktorer bestemmer strømprisen Ref siving. Erik Fleicher
Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

12 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

13 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

14 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
Ref. : NVE web Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

15 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

16 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

17 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
VANNKRAFT OG DISTRIBUSJON AV KRAFT Ser vi først på vannkraft og distribusjon er det direkte ansatte. Bransjen omsetter for 100 milliarder i året. Indirekte har vannkraft stor betydning på grunn av behovet for høyteknologisk kunnskap både hos oppdragsgivere, leverandører, universiteter og høyskoler. Totalt er det arbeidstagere som er ansatt i bransjen. Det vil si totalt inklusive produsenter og leverandører. Vi har et godt utbygget og avansert distribusjonsnett for energi fra vannkraft som skaper næringsvirksomhet over hele landet. Vannkraft bringer ca 55 milliarder NOK inn i skatter og avgifter pr år. OLJE OG GASS NÆRINGEN Olje og gassindustrien sysselsetter i dag Det vil si at ca 1,2 millioner innbyggere får sin inntekt av olje og gass industrien. Jeg har ikke tall på omsetning, verdiskapning og inntekter til stat og kommuner men vi vet at de er formidable tall for et land med 5 millioner innbyggere. Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

18 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012
Avslutning • Elforsyningen er en meget viktig del av samfunnets infrastruktur som alle mennesker trenger hele tiden. • Den bør derfor ha en bærekraftig økonomi over tid, men ikke bedre enn at folk flest kan akseptere den. • Samlet strømpris for kraft, nett med skatter og avgifter bør derfor samlet dekke de reelle kostnadene forbruket skaper ved marginal utvidelse av forbruket • pluss i tillegg med skatter‐ og avgifter gi signal til forbruker om en bærekraftig måte å utnytte resursene på både i forhold til miljø og klima. • Slike skatter og avgifter bør derfor gå til tiltak som fremmer slik bærekraftig utvikling, noe det i liten grad gjøres i dag foreks. til energieffektivisering av våre boliger? • Alternativt bør skattene og avgiftene ses på som en grønn skatt og som går til fradrag i selvangivelsen • Strømregningen bør ikke bli en ny skatteinnkrever. Det vil i så fall bli en meget usosial skatt Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012


Laste ned ppt "Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google