Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Dag 4 25.02.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Dag 4 25.02.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Dag 4

2 Dagens program Prisavslag Heving Avbestilling Angrerett og bytterett
Erstatning

3 Bedriften Eiere Avtaler om kjøp av varer og tjenester.
Leverandører Bedriften Avtaler om kjøp av varer og tjenester. Avtalemekanismen. Mangel. Forsinkelse. Kunder / forbrukere

4 Krav som oppstår ved ved selgers kontraktsbrudd
Forsinkelse Holde kjøpesummen tilbake Kreve oppfyllelse (levering) Kreve heving Kreve erstatning Mangler Holde kjøpesummen tilbake Kreve oppfyllelse (retting) Kreve heving Kreve erstatning og Kreve prisavslag Kreve omlevering

5 Prisavslag

6 Prisavslag Prisavslag kan opprettholde balansen i kontrakten – kjøperen har fått noe av mindre verdi enn avtalt Kjl. § 38, avhl. § 4-12, hvtjl. § 25, fkjl. § 31 Ikke krav til ”vesentlig mangel” Det forutsettes at mangelen har ført til en verdireduksjon Avvik fra kontrakten fører ikke alltid til mindre verdi - eks: feil farge på kjøleskapet. Men kjøperen kan da ofte heve.

7 Prisavslag Hvordan beregnes prisavslaget?
Kjl. § 38: forholdet mellom nedsatt og avtalt pris skal tilsvare forholdet mellom mangelfull og kontraktsmessig verdi Verdi og pris er altså ikke det samme – det finnes gode og dårlige kjøp også Verdi og verdireduksjon 1000 fører til: Pris > prisavslag 800 Pris > prisavslag 1200 nedsatt pris verdi i mangelfull tilstand avtalt pris verdi i kontraktsmessig tilstand =

8 Prisavslag Hvordan beregnes prisavslaget?
Gode kjøp får mindre prisavslag Begrenser spekulasjon fra kjøpers side Kan være bedre for kjøper å kreve erstatning i stedet Den objektive verdien vurderes etter forholdene på leveringstiden Ikke ved avtaleinngåelsen eller reklamasjonen Reparasjonskostnadene er et brukbart utgangspunkt Ved kjøp av brukte ting kan verdiene være vanskelig å anslå Eks: gammel bil levert med 5 små bulker i stedet for 4

9 Prisavslag Spesielle regler for beregning av prisavslag etter avhendingsloven Avhl. § 4-12,2: Skal tilsvare reparasjons-kostnadene ”med mindre noko anna vert godtgjordt” Altså ikke beregning etter forholdstall Fordel: Enkelt å finne beløpet – slipper å lage hypotetiske verdier Ulempe: Kan slå hardt ut for selger uten at kjøper får stor bedring Rt 2000 s. 199 (Pelsdyrhallene): Høyesterett brukte sikkerhetsventilen ”noko anna”. Fant det bevist at reparasjon ikke ville føre til særlig stigning i markedspris.

10 Retten til heving

11 Heving Hva er heving? Avtalen faller ikke bort
Begge parters oppfyllelsesplikt opphører Aktuelt både ved forsinkelse og mangler Hvis noe er blitt ytet skal det om mulig tilbakeleveres Eks: Vanskelig ved levering av strøm Heving kan ramme den annen part hardt Det kreves vesentlig mislighold av avtalen

12 Heving Heving krever et vesentlig kontraktsbrudd Hva er vesentlig?
Kjl. §§ 25, 39 og 54 Avhl. §§ 4-3 og 4-13 Hva er vesentlig? Kan gå fram av avtalen Kan være lovregulert Som regel en konkret helhetsvurdering etter prinsipper fastlagt av rettspraksis Hovedspørsmålet: Er misligholdet av slikt omfang og type at den ene part har rimelig grunn til å komme ut av hele greia?

13 Heving Hevingsvurderingen er en avveining av interesser – Eks: Rt s. 408 (Garasjedommen) Momenter Betydningen for kjøperen? Er kjøper like godt hjulpet med andre kontraktbruddskrav? Vil heving ramme selger særlig hardt? Årsaken til misligholdet? Har selger utvist uaktsomhet? Flere feil av ulike typer kan legges sammen – eks: flere mangler pluss forsinkelse eller store samarbeidsproblemer

14 Heving Hevingsoppgjør – kjl. §§ 64 - 66
Ytelsene skal leveres tilbake i samme stand Enkelt med penger Ting kan ha falt i verdi på grunn av bruk – må kompenseres Avkastning skal tilbakeføres Renter av penger Eks: leieinntekter av kjøpt hus Nytte i form av innsparinger regnes også med Påkostninger skal erstattes Eks: Huskjøper har malt huset før heving – selger må dekke malejobben

15 Avbestilling

16 Hva er avbestilling? Ikke koblet til kontraktsbrudd fra selger
Har ikke med heving å gjøre Har ikke med ugyldighet å gjøre Kjøper ønsker å gå fra avtalen Kontraktsbrudd fra kjøper hvis ikke avtalen åpner for avbestilling Ulike typer avbestilling Med og uten erstatning/gebyr Varer, tjenester, tilvirkningskjøp Før og etter levering Bytterett og angrerett er egentlig ikke avbestilling

17 Avbestilling: Hovedregler
Utgangspunkt: Avtaler skal holdes Pacta sunt servanda – Norske Lov og 5-1-2 Hovedregel: Kjøper kan ikke avbestille Selger kan ikke ta risikoen for kjøpers innfall Kjøper heller selge tingen videre hvis han ikke har bruk for den Men: Kan være ulønnsomt for samfunnet å fortsette tilvirkningen av en ting det ikke er behov for Viktige unntak Avbestillingsrett kan følge av partenes avtale Noen lover gir avbestillingsrett til forbrukere En god del regler om avbestillingsrett mot erstatning til selger

18 Avbestilling: Tjenester og tilvirkningskjøp
Prinsipielle skiller mellom varer og tjenester Grensene trekkes i lovene Sentrale regler: Kjl. § 2, fkl § 2, hvtjl §§ 1 og 2 Avbestillinger gjelder ofte avtaler der tjenester spiller en rolle Kjøpsloven § 52,2 Tilvirknings-selgeren må som hovedregel innstille sitt arbeid Kjøperen må dekke selgerens tap Erstatningsutmåling etter vanlige prinsipper (økonomisk tap, årsakssammenheng, adekvans, tapsbegrensningsplikt). Kan utregnes som sammenlagte tap etter avbestillingen, eller som avtalt kjøpesum minus fordeler for selger. Resultatet skal bli likt.

19 Avbestilling: Forbrukeravtaler
Håndverkertjenesteloven §§ 39 og 40 Håndverkeren må som hovedregel innstille sitt arbeid Kjøperen må dekke selgerens tap Reglene er mildere mot kjøper enn reglene i kjl § 52 Forbrukerkjøpsloven §§ 41 og 42 Kjøper kan avbestille før levering Selger skal ha erstatning for tapet Etter levering er det for sent å avbestille, men det finnes egne regler for angrerett og bytting.

20 Angrerett og bytterett
Angrerettsloven 21. des 2000 nr. 105 Uavhengig av kontraktsbrudd Mangelfri vare kan returneres Gjelder bare spesielle salgskanaler Internett, telefonsalg, postordre med mer. Litt forskjellige regler for internett og telefonsalg. § 14 vs. § 15. Forbrukeravtaler over kr 300 Bytterett er opp til selger – ingen lovrettighet Må avtales før kjøpet eller bero på selgers godvilje

21 Retten til erstatning

22 Ansvarsgrunnlagene: Skyldansvar
Hva er skyldansvar? Ansvar for egne uaktsomme handlinger En parallell til uaktsomhet som grunnlag for straff Burde personen handlet annerledes? En objektivisert vurdering Innfridde skadevolderen de krav som omverdenen rimelig kan stille til forsiktighet og omtanke hos den som opptrer på dette livsområdet? I dagliglivets ting sammenligner man med vanlige folk I jobben sammenligner man med folk i samme yrke

23 Objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar
Ansvar uavhengig av skyld Ingen kan bebreides, men skaden oppsto på grunn av din virksomhet Eks: produktansvar for Gilde Eks: ansvar etter naboloven ved sprengning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar for ansattes skyldansvar Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 kapittel 2 Gjelder bare under utføring av oppdrag fra arbeidsgiver Eks: kranbilfører

24 Skyldansvaret i kontrakt
Skyldansvaret blir strengere Standarden for aktsomhet tilpasses bransjens krav Eks: svært høye krav for leger og advokater Ingen mildere krav til den som er ny i bransjen eller nyutdannet Ansvaret utvides til kontraktshjelpere Ansvar også utenfor egen bedrift når man setter bort kontraktsarbeid til andre Går lengre enn arbeidsgiveransvaret Den som har inngått kontrakten kan må ta ansvar for hjelpernes uaktsomhet – vurdert som kontraktsparten hadde gjort handlingen Eks: veifraktloven § 6 Grense trekkes mot helt generelle hjelpere. Eks: posten Kjl § 27,5

25 Objektivt ansvar i kontrakt
Garanti Garanti er et løfte om å ta ekstra ansvar Ordet ”garanti” er ikke avgjørende Noen ganger gir ikke ”garantien” mer enn man uansett hadde krav på etter vanlige regler Garantiutsagn må tolkes Pengemangel Eks: Bilverkstedet får ikke tak i deler fordi banken har stoppet kreditten deres – må erstatte tap som følge av forsinkelsen Vanhjemmel Eks: Selger har i god tro solgt noe det viser seg at han ikke eier

26 Kontrollansvaret Kontrollansvaret er det vanligste ansvarsgrunnlag i kontraktsforhold Ikke avhengig av skyld Objektivt ansvar med visse unntak Først brukt i kjøpsloven av 1988 For å oppfylle FNs konvensjon om løsørekjøp (CISG) Finnes i de fleste kontraktslover Økende bruk i alle kontraktstyper

27 Kontrollansvaret Elementer i kontrollansvaret
Eks: kjl § 27,1 Utgangspunktet er objektivt ansvar ”kan kreve erstatning for det tap han lider” Ansvarsfri hvis de fire unntaksvilkårene er oppfylt Hindring Utenfor debitors kontroll Som han med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning Som debitor ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av Før 1988 gjaldt et objektivt ansvar med unntak for force majeure Force majeure = krig, naturkatastrofer, store branner o. l. Det er vilkåret om kontroll som er nytt – skulle være mildere for selger

28 Kontrollansvaret Kontrollsfæren Hindring Unngå eller overvinne følgene
De fire vilkårene glir over i hverandre Selger har bevisbyrden – må ”godtgjøre” Hindring Kreves ikke at det er umulig å oppfylle kontrakten Men ikke nok at det er vanskelig Unngå eller overvinne følgene Grensen må ses i sammenheng med hva det er rimelig å kreve i denne typen kontrakter Tatt i betraktning på avtaletiden Trenger ikke ha vært veldig sannsynlig at hindringen skulle oppstå Ting debitor hadde oppfordring til å vurdere Eks: Forsinkelse i bygging pga vanskelig klima på stedet

29 Kontrollansvaret Kontrollsfæren Utenfor kontroll
Kontrollsfæren er der selger har hatt kontrollmulighet hele veien Hva er typisk innenfor kontroll? Driftsopplegg, planlegging, administrasjon Produksjonskapasitet, råvaretilgang, vedlikehold av eget utstyr Dessuten må selgers leverandør være ansvarsfri Kjl. § 27,2 (gjelder bare i kjøp)

30 Kontrollansvaret ved mangler
Kontrollansvaret er egentlig tilpasset forsinkelsestilfellene Hva med mangler? Kjl § 40: ”reglene i § 27 gjelder tilsvarende” Mangler som skyldes uriktige opplysninger er kontrollerbart ”mandagsprodukter” skyldes svikt i kvalitetskontroll Spesielt strengt for generiske produkter Artsbestemt, masseprodusert Rt s. 675 Agurkdommen

31 Hvilke tap dekkes av kontrollansvaret?
Kontrollansvaret har spesielle regler for erstatningens omfang Skille mellom direkte og indirekte tap Ikke-økonomisk tap = ingen erstatning uansett Skyldansvar = vanlig erstatning for økonomisk tap Indirekte tap Direkte tap Annet tap Kontrollansvar = pådras lettere en skyldansvar, men dekker mindre

32 Generelt om erstatningsberegning i kontrakt
Det må foreligge et økonomisk tap Kan være vanskelig å påvise hvis kjøperen er forbruker Ingen kompensasjon for plunder og ergrelser Svært ulikt amerikansk rett Eventuelle fordeler som oppstår på grunn av kontraktsbruddet trekkes fra i erstatningen Eks: Slipper å leie lagerlokaler når varene ikke blir levert Den som har tapet har plikt til å begrense følgene – får ikke dekket tap som kunne vært unngått Eks: kjl. § 70 Kontrollansvaret dekker ikke alle økonomiske tap – bare ”direkte tap”

33 Generelt om erstatningsberegning i kontrakt
Det må være årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet Hvis tapet hadde kommet uansett blir det ikke erstattet Spesiell situasjon når tapet ikke skyldes mangel eller forsinkelse, men ugyldighet. Da er det utgiftene til å inngå avtale som erstattes. (Negativ kontraktsinteresse) Veiledende prinsipp: Sammenligne utviklingen etter kontraktsbruddet med hvordan det ville gått uten dette problemet.

34 Generelt om erstatningsberegning i kontrakt
Tapet erstattes så langt det er påregnelig / adekvat Tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge (kjl. § 67) Gjelder først og fremst hvilken type utgifter, men også størrelsen Liten tue kan velte stort lass – selger av kritiske smådeler må være forberedt på store tap hvis delen svikter. (Eks: agurkdommen) Påregnelighet må vurderes i forhold til hvilket ansvarsgrunnlag det gjelder Dessuten litt annen vurdering utenfor kontrakt – påregnelighet vurderes da ikke i forhold til et kontraktsbrudd. (Eks: Rt s Flymanøverdommen)


Laste ned ppt "JUS102 Dag 4 25.02.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google