Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Skolelederforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Skolelederforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Skolelederforbund
Vi kan ledelse

2 Hva ER Norsk Skolelederforbund?
Norsk Skolelederforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Ledere og administrativt personale med selvstendig ansvar innenfor oppvekst- og opplæringssektoren kan bli medlemmer. NSLF skal trygge medlemmenes retts- og arbeidsforhold, arbeide for utvikling av opplæringssektoren og fremme medlemmenes syn i opplæringspolitisk sammenheng.

3 Hva gjør Norsk skolelederforbund for deg?
Vi gir trygghet og støtte for medlemmene og oppfølging i konfliktsituasjoner. I lokale og sentrale forhandlinger fokuserer vi særlig på lønns- og arbeidsvilkår for ledere. Vi tilbyr grundig opplæring for tillitsvalgte. Innsikt i lov- og avtaleverk styrker medlemmene i lederrollen. Gjennom medlemskapet gis det mulighet til å bygge nettverk med andre ledere. Vi deltar aktivt på den utdanningspolitiske arena for å sikre gjennomslag og innflytelse for våre standpunkter.

4 Hvordan kAN Vi BYGGE god skoleledelse?
Skolelederne er garantistene for de gode lærestedene. Ressurser til ledelse må styrkes med friske midler.  Skolens administrative støttefunksjoner må styrkes for å sikre at skoleledelsen kan prioritere tid til pedagogisk ledelse. Systematiske rekrutteringstiltak må etableres for å få gode søkere til skolelederstillinger. Skolelederutdanningen må videreutvikles og bygges ut til å omfatte flere enn nytilsatte rektorer. Skoleeier må legge praktisk og økonomisk til rette for at dette kan gjennomføres.

5 Hvem er den gode skolelederen?
Skolens øverste leder må ha formell pedagogisk utdannelse og lederutdanning. Nytilsatte ledere må sikres muligheter til å bli trygge i lederrollen ved eksempelvis en mentorordning. Skoleeier må praktisk og økonomisk tilrettelegge for at ledere kan sikres etterutdanning og oppdatering av kompetanse. Lederutdanningen må bygge på en nasjonal rammeplan. Skolen må tilføres ressurser til administrative oppgaver, slik at ledere kan følge opp skolens kjerneoppgaver.

6 Hva er gode lønns- og arbeidsvilkår?
Ledere skal ha vesentlig høyere årsinntekt enn personalet de er satt til å lede. Ved åremålsstilling må lønnen være høyere enn i fast stilling. Øverste leder må ha handlingsfrihet til å disponere skolens menneskelige og materielle ressurser til det beste for elevene. Ledere må få anledning til regelmessige studiepermisjoner med lønn. Ledere som berøres av omorganisering må ha fortrinnsrett til andre lederstillinger som lederen er kvalifisert til. AFP-ordning bør tilrettelegges for skoleledere, og virksomheten må tilføres ressurser dersom en leder benytter seg av delvis AFP. Seniortiltak for ledere må være individuelt tilrettelagt gjennom egen lederavtale.

7 HVA er en god skole? Skolen må ha ressurser og handlingsrom til å tiltrekke seg dyktige og engasjerte lærere og ledere. Skolens ansatte må sikres kompetanse og mulighet til å følge opp hver enkelt elev. Skole-hjem samarbeid må bygge på tillit, respekt og gjensidige forventninger. Flere yrkesgrupper må inn i skolen slik at læreren kan prioritere læringsarbeidet. Skolen må bli det naturlige sentrum for samarbeid om et helhetlig oppveksttilbud.

8 Hvordan skal skolen måles?
Skolene må kvalitetstestes. Skoleeier må sikre systematisk og god oppfølging av skolens og elevenes ressurser. NSLF er for bruk av nasjonale prøver som verktøy for skolene, elevene, foreldrene og kommunen for å sikre kvalitet i skolen lokalt. NSLF presiserer at det ikke må legges til rette for rangering.

9 Hvordan sikre kvalitet i opplæringen?
Norsk skole skal ha de beste lederne. Det må stilles krav til lederens ledelseskompetanse. Skoleeier må følge opp lederne og tilby konkurransedyktige lønns-, arbeids- og opplæringsforhold. Læreren må sikres tid til samhandling og læringsarbeid. Andre yrkesgrupper må inn i skolen. Nyutdannede lærere må sikres oppfølging og veiledning det første året. Tidlig innsats må vektlegges. Særlige læringsutfordringer må løses med tettere oppfølging de første skoleårene. Elevens skoledag må utvides for å bedre de grunnleggende ferdighetene.

10 Hva gjør oss til en god arbeidstakerorganisasjon?
Påvirking av skoledebatten med fokus på ledelse. Tillitsvalgte som er ledere kjenner lederrollen. Skolering av tillitsvalgte. Profesjonell hjelp i avtalespørsmål. Støtte i vanskelige situasjoner. Tilbud om å bygge et nettverk og faglig oppdatering. Relevant og oppdatert informasjon med fokus på lederrollen og tillitsvalgtrollen. Kort vei fra lokalt til sentralt ledd, og gode medlemsfordeler.

11 Hvilke fordeler får du som medlem hos oss?
Gjennom vårt medlemskap i YS forhandler en toneangivende arbeidstakerorganisasjon frem våre medlemsfordeler. Vi har obligatorisk grunnforsikring gjennom Gjensidige, som tilbyr dødsfallsforsikring og familieulykkesforsikring, samt rabatt på øvrige forsikringer. Fordelaktige bank- og sparingsvilkår gjennom Gjensidige, også for ektefelle og samboer. Meget konkurransedyktig lån uten etableringsgebyr, depotgebyr, termingebyr eller panteoverføringsgebyr fra annen bank.

12 Ytterligere medlemsFordeler
Hotell: Som YS-medlem får du gode tilbud på alle Choice-hoteller i Norge i helgene. Telefon: Rabatt på Telenors fasttelefoni og bredbåndstelefoni. Bilutleie: Medlemsrabatt på leiebil gjennom Avis. Drivstoff: Medlemsrabatt på drivstoff gjennom Esso.

13 Medlemsutvikling 1980 – 2000: Norges Skolelederforbund har vokst jevnt i medlemsmasse siden oppstarten i 1977.

14 MEDLEMSUTVIKLING PER ÅR 2000 – 2010:

15 Slik blir du medlem hos oss
Hvis du er medlem av et annet forbund: Meld deg ut av dette forbundet ved å skrive epost, mail eller brev. Arbeidsgiver sørger for at du ikke betaler dobbelt kontingent i overgangsmåneden. Meld deg inn i NSLF ved å fylle ut innmeldingsskjema ( og send det til sekretariatet NSLF sender bekreftelse på ditt medlemskap til fylkeslaget. Du mottar en velkomstpakke fra NSLF med ytterligere informasjon.


Laste ned ppt "Norsk Skolelederforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google