Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEFSN KOMMUNE LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD (OFFENTLEGLOVA) Monica Nøtland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEFSN KOMMUNE LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD (OFFENTLEGLOVA) Monica Nøtland."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEFSN KOMMUNE LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD (OFFENTLEGLOVA) Monica Nøtland

2 Dagens offentlighetslov
VEFSN KOMMUNE Dagens offentlighetslov Lovens bakgrunn Tre nivåer Kort hovedregel om offentlighet Valgfri meroffentlighet Mange unntak Sak, dokument, opplysning Pga tilblivelse eller innhold

3 Forholdet til Grunnloven
VEFSN KOMMUNE Forholdet til Grunnloven Ny bestemmelse i Grunnloven § 100,5: ”Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.”

4 Grunntrekk ved ny offentleglov
VEFSN KOMMUNE Grunntrekk ved ny offentleglov Ikrafttredelsestidspunktet – tidligst Fortsatt tre nivåer Fortsatt må man be om innsyn Fortsatt delt i sak, dokument og opplysning Fortsatt mange unntak og grensedragninger Totalt sett små endringer

5 Nyheter og utvidelser Egen formålsparagraf – offl § 1
VEFSN KOMMUNE Nyheter og utvidelser Egen formålsparagraf – offl § 1 Klargjøring og forsiktig utvidelse av virkeområdet – offl § 2 Hovedregelen er klarere – offl § 3 jf § 28 Kan kreve elektronisk kopi – offl § 30 Rett til å legge ut dokumentene på nett – offl § 10,3

6 Nyheter og utvidelser (forts.)
VEFSN KOMMUNE Nyheter og utvidelser (forts.) Innsyn i sammenstilling av opplysninger i databaser – offl § 9 Innsyn i typer av saker – offl § 28 Flere unntak er knyttet til opplysningen, ikke til dokument eller sak Tydeliggjør ulike unntakshjemler for organinterne dokumenter og opplysninger som innhentes – offl §§ 14 og 15

7 Nyheter og utvidelser (forts.)
VEFSN KOMMUNE Nyheter og utvidelser (forts.) Tilstramming av retten til å unnta innhentede opplysninger – offl § 15 Klargjøring av innsynsreglene i kommunesektoren – offl § 16 Tilstramming i betingelsene for å unnta utenrikspolitiske opplysninger – offl § 20 Utsatt offentlighet om anbud og anbudsprotokoller – offl § 23,3

8 Nyheter og utvidelser (forts.)
VEFSN KOMMUNE Nyheter og utvidelser (forts.) Tidligere § 6,2 er ikke videreført Passivitet – Ikke svar innen fem arbeidsdager regnes som avslag og kan påklages – offl § 32,2

9 ”Mangler” ved ny lov Ikke tilstrekkelig tilpasset IKT-samfunnet
VEFSN KOMMUNE ”Mangler” ved ny lov Ikke tilstrekkelig tilpasset IKT-samfunnet Ingen plikt til å legge ut noen opplysninger på nett – ikke en gang journaler. Meroffentlighet fortsatt bare en oppfordring Mange og lange unntaksbestemmelser Fortsatt mye ”finjuss” og grensedragninger Unntak ikke bare knyttet til opplysninger og innhold Ingen sanksjonsregler

10 Virkeområdet Offl § 2 a – staten, fylkeskommunane og kommunane
VEFSN KOMMUNE Virkeområdet Offl § 2 a – staten, fylkeskommunane og kommunane Motstykket til tidligere § 1,1 ”virksomhet som drives av forvaltningsorgan” Offl § 2 b – andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrifter. Som tidligere § 1,1

11 Virkeområdet (forts.) Unntak
VEFSN KOMMUNE Virkeområdet (forts.) Unntak Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombodsmann for forvaltninga og andre organ for Stortinget, jf. offl. § 2,4 Saker som behandles etter rettspleielovene, jf. offl § 2,5

12 Virkeområdet (forts.) Dagens rettstilstand
VEFSN KOMMUNE Virkeområdet (forts.) Dagens rettstilstand Utg. pkt: Offentlighetsloven gjelder ikke virksomhet organisert etter privatrettslige regler Heleide selskaper som driver ”tradisjonell forvaltningsvirksomhet” faller inn under loven Generelt unntak for statsforetak (jf. Statsforetakloven § 4,1), men ikke for helseforetak (jf. Helseforetakloven § 5,2)

13 VEFSN KOMMUNE Virkeområdet (forts.) Offl § 2 c - sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet Offl § 2 d - sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.

14 VEFSN KOMMUNE Virkeområdet (forts.) Unntak for ”rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private” Skal tolkes ”nokså strengt” – jf Ot.prp. nr. 102, Samme regel for hele rettssubjektet, ikke konkret vurdering av de enkelte delene av virksomheten

15 Virkeområdet (forts.) Brede unntakshjemler i offl § 2,2
VEFSN KOMMUNE Virkeområdet (forts.) Brede unntakshjemler i offl § 2,2 Men krav om unntak må være ”nødvendig” Forskriftene er ikke klare enda Fortsatt ikke innsyn i virksomhet som drives av private på det offentliges vegne

16 Unntak fra innsynsretten
VEFSN KOMMUNE Unntak fra innsynsretten Unntak for hele dokumentet Offl § 17 – Det kongelige hoff Offl § 18 – Rettssaksdokument der det offentlige er part Offl § 19 – Dokumentutveksling mellom stat og Sametinget Offl § 22 – Statlige budsjettsaker

17 Unntak fra innsynsretten (forts.)
VEFSN KOMMUNE Unntak fra innsynsretten (forts.) Unntak for hele dokumentet Offl § 26 – Eksamensbesvarelser og karakterer Herunder: Innleverte konkurranseutkast Kandidater til pris og hederstegn, og utsatt offentlighet om tildeling Personbilde og overvåkingsdata Offl § 27,2 – Dokument i arkivdepot når ”påkravd av arkivtekniske omsyn” Ihht Ot.prp.: Dokumentet er for skrøpelig Dokumentet er vanskelig å finne frem til

18 Offl § 13 - Taushetsplikt Tidligere § 5a Skal unntas
VEFSN KOMMUNE Offl § 13 - Taushetsplikt Tidligere § 5a Skal unntas Kun opplysninger som unntas, ikke dokumentet Bare taushetsplikt i eller i medhold av lov Taushetsplikt ved instruks kun hvis: Denne er en innskjerping av det som følger av lov, eller Bygger på særskilt fullmakt i lov Bare uttykkelig samtykke kan oppheve taushetsplikten, jf §13,3

19 Offl § 20 – Norges utenrikspolitiske interesser
VEFSN KOMMUNE Offl § 20 – Norges utenrikspolitiske interesser Unntak for opplysninger Når ”påkravd av omsyn til Noregs utanrikspolitiske interesser” Folkerettslig plikt til skjerming Mottatt under forutsetning av eller fast praksis for skjerming Opplysninger om norske forhandlingsposisjoner, strategier eller lignende Andre tilfeller kun ”når påkravd av særleg tungtvegande utanrikspolitiske interesser”

20 Offl § 21 – Nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser
VEFSN KOMMUNE Offl § 21 – Nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser Unntak for opplysninger ”Påkravd” – ihht Ot.prp. må det foreligge virkelig fare for at innsyn vil føre til skadevirkninger av et visst omfang Bare når norsk sikkerhet settes i fare Opplysninger om andre lands forhold må vurderes etter § 20

21 Offl § 23 – Det offentliges forhandlingsposisjon
VEFSN KOMMUNE Offl § 23 – Det offentliges forhandlingsposisjon Økonomi-, lønns- eller personalforvaltninga til organet Bare opplysninger Tidsbegrenset – når påkravd Innsyn vil kunne skade forhandlingsposisjonen nå eller i fremtidige saker Statens rammeavtaler med landbruk, fiskeri og reindriftsorganisasjonene

22 Offl § 23 – Det offentliges forhandlingsposisjon
VEFSN KOMMUNE Offl § 23 – Det offentliges forhandlingsposisjon Utsatt offentlighet for tilbud og protokoll ved offentlig anskaffelse Til valg av leverandør er gjort Likevel unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt Unntak for dokument som gjelder selskap der det offentlige har eierinteresser Bare når ikke selskapet selv går inn under offl.

23 Offl § 24 – Kontroll, regulering, etterforskning og forebyggelse
VEFSN KOMMUNE Offl § 24 – Kontroll, regulering, etterforskning og forebyggelse Innsyn vil skade kontroll- og reguleringstiltak Innsyn vil avdekke etterforskning eller kilder Innsyn vil lette straffbare handlinger Innsyn vil utsette enkeltpersoner eller miljøet for fare

24 Offl § 25 - tilsettingssaker
VEFSN KOMMUNE Offl § 25 - tilsettingssaker Utg. pkt: Generelt unntak for dokumenter Bare partsinnsyn Men innsyn i nominasjonsvedtak og avstemningsresultat ved utnevning av biskop, jf offl § 25,3 Innsyn i søkerlister, ikke utvidet søkerliste Navn, alder, stilling eller yrkestittel og bopel Rett til å unnta navn på søker som ber om det, men skal legges vekt på om det knytter seg ”særleg offentleg interesse til stillinga”

25 Offl § 25 – tilsettingssaker (forts.)
VEFSN KOMMUNE Offl § 25 – tilsettingssaker (forts.) Vurderingstema ved ønske om å ikke stå på offentlig søkerliste Regelen om merinnsyn i offl § 11, bør gi innsyn dersom ”omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak” Ombudsmannens praksis kodifisert i loven, jf Ot.prp. ”Som hovudregel” krav om ”særlege grunnar” for unntak ved ”leiande stillingar” Konkret vurdering i forhold til den enkelte søker

26 Offl § 25 – tilsettingssaker (forts.)
VEFSN KOMMUNE Offl § 25 – tilsettingssaker (forts.) Det skal opplyses om innsynsrett i utlysningen Søker skal varsles ved avslag på begjæring om unntak Vil da kunne trekke søknaden med den virkning at hun eller han ikke blir oppført på søkerliste, jf. Ot.prp.s149

27 Vern av interne beslutningsprosesser
VEFSN KOMMUNE Vern av interne beslutningsprosesser Offl § 14 – Organinterne dokumenter Unntak for dokument som organet har utarbeidet for egen intern saksbehandling Likevel innsyn i: Den endelige avgjørelsen i en sak Generelle retningslinjer for saksbehandling Foredrag til Kongen i statsråd Presedenskort og lignende hvis det ikke angir organinterne vurderinger

28 Organbegrepet ifht offl § 14
VEFSN KOMMUNE Organbegrepet ifht offl § 14 Avviker fra den tidligere hovedregelen om at kommune/fylkeskommune regnes som ett organ ”sjølvstendig avgjerdsrett”, jf offl § 16,3 Avgjørende om enheten har fått delegert avgjørelsesmyndighet på sitt område Gjelder kun dokumenter på det saksområdet enheten har avgjørelsesmyndighet

29 Vern av interne beslutningsprosesser (forts.)
VEFSN KOMMUNE Vern av interne beslutningsprosesser (forts.) Offl § 15 – Innhentede dokumenter for intern saksbehandling Når det er ”nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar” kan organet unnta dokument innhentet fra underordnet organ Vern av løpende samarbeidsprosesser Vil være oppfylt der det foreligger et tett samarbeid mellom organene, ihht. Ot.prp. Råd og vurderinger fra andre: Kan unnta deler av dokument når ”påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i saka” Omfatter også faktavurderinger Hensyn til arbeidsro og å unngå politisk kritikk bør ikke være legitimt, men Ot.prp. sier ikke noe om dette

30 Offl § 16 – Interne dokument i kommune og fylkeskommune
VEFSN KOMMUNE Offl § 16 – Interne dokument i kommune og fylkeskommune §§ 14 og 15 gjelder ikke: Saksfremlegg med vedlegg til kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ Likevel for dokumentutveksling mellom kontrollutvalg og sekretariatet for utvalget Saksliste til møter i slike organ Dokument til/fra kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnd Del av kommunen/fylkeskommunen opptrer som ekstern part i sak for en annen, for eksempel byggesak


Laste ned ppt "VEFSN KOMMUNE LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD (OFFENTLEGLOVA) Monica Nøtland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google