Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver"— Utskrift av presentasjonen:

1 3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver
Espen Liland Bjørnsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

2 IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
Initierer og driver fram tiltak som skal styrke tolkingens kvalitet i offentlig sektor Mål:Sikre at likeverd og rettssikkerhet i offentlig tjenesteyting ikke svekkes ved språkbarrierer

3 Tolking i offentlig sektor
Tolking som gjør offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre partene på tross av språkbarrierer Jf. Forvaltningsloven, menneskerettighetsloven, pasientrettighetsloven, domstolloven, utlendingsloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Nordisk språkkonvensjon mv.

4 Lovregulering Pasientrettighetsloven: § 3-2. Pasientens rett til informasjon Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. § 3-5. Informasjonens form Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. + §§ 4-1 og 4-3 om samtykke Og forvaltningsloven info-og veiledningsplikt.

5 Film "Konsultasjonen"

6 1. bud Bruk tolk!

7

8

9

10

11 Eksempel fra retten Politiets representant: Fengslingsbegjæringen begrunnes i unndragelsesfare da politiet frykter at fremstilte vil søke å unndra seg utvisning til Gambia. Det vises til at fremstilte tidligere har oppgitt 3 ulike identiteter til norske, tyske og danske myndigheter, og søkt asyl under disse ulike identitetene Tolk: He is talking about why you should go to prison Dommer: Du plikter ikke å avgi forklaring for retten, men dersom du ønsker å avgi forklaring har du rett til å gjøre det. Dersom du ønsker å avgi forklaring kan du nå ta plass i vitneboksen Tolk: Go over there [tolken snur seg mot vitneboksen] Hilde Fiva 2006: In Other Words

12 Tospråklig sjekk for potensielle tolker

13 Bare 1 av 4 har rutiner for å sjekke tolkenes kvalifikasjoner

14 Bruk tolk med dokumenterte Bruk tolk fra Nasjonalt tolkeregister!
2. bud Bruk tolk med dokumenterte kvalifikasjoner! Bruk tolk fra Nasjonalt tolkeregister!

15 Nasjonalt tolkeregister
Rangert i 5 nivåer: Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning Statsautoriserte tolker med bevilling fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og minst 30 studiepoeng/10 vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole. Nivå 2: Tolker med statsautorisasjon Statsautoriserte tolker med bevilling fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning Tolker med minst 30 studiepoeng og/eller 10 vekttall i tolking fra universitet eller høgskole. Nivå 4: Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring Statsautoriserte translatører og/eller fagoversettere som har grunnleggende tolkeopplæring minst tilsvarende kurset ”Tolkens ansvarsområde”. Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring Personer som har tilfredsstillende resultat på tospråklig test, samt grunnleggende tolkeopplæring minst tilsvarende IMDi-kurset ”Tolkens ansvarsområde”.

16

17

18 skal være mest mulig lik
en tolket samtale skal være mest mulig lik en samtale uten tolk

19 enhver har rett Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding, og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser […] (Verdenserklæringen om menneskerettighetene, FN 1948)

20 Tolken skal tolke innholdet i alt intet tillegge, intet endre.
Tolken skal tolke alt § 4. Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre. Retningslinjer for god tolkeskikk

21 § 7. Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke
Tolkens oppgave § 7. Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget. - ikke svare på spørsmål om noen av partenes forhold, eller tale noen parts sak ikke opptre som fullmektig - ikke gjøre oppmerksom på forhold han/hun mener bør utdypes av hensyn til sakens opplysning, eller om saksforholdet for øvrig Retningslinjer for god tolkeskikk

22 dvs … snakk med din samtalepartner ikke med tolken
trekk aldri tolken inn i en samtale tolken er ingen representant for den minoritetsspråklige tolken er ingen kulturinformant tolken skal ikke oppsummere eller tolke ”det som er viktigst” si aldri noe du ikke vil ha oversatt

23 Når fagpersonen forklarer begrepene grundig
Saksbehandler: Grunnen til at vi har innkalt til dette møtet er at barnevernet nå ønsker å tilby familien hjelpetiltak Tolk: The reason we have made this meeting is because barnevernet wants to give the family… em, like, help Saksbehandler: Med hjelpetiltak mener jeg ulike ting som vi sammen blir enige om at ville gjøre hverdagen bedre for dere som familie Tolk: When I say help, I mean different things that we agree together will make the daily life better for you in your family Saksbehandler: Noen eksempler på hjelpetiltak som barnevernet kan tilby kan være barnehageplass, støttekontakt, avlastningshjem eller råd og veiledning Tolk: Some examples of help, or auxiliary measures, that barnevernet can offer could be place at a day care center, contact person, visitation home or guidance and councelling Hilde Fiva

24 Tolken skal heller ikke:

25 Tolken skal tolke innholdet i alt intet tillegge, intet endre.
Tolken skal tolke alt § 4. Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre. Retningslinjer for god tolkeskikk

26 Legg til rette for forsvarlig tolking!
3. bud Legg til rette for forsvarlig tolking!

27 Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.
Forsvarlig tolking § 8. Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte. Tolken har ansvar for å forsikre seg om at de faglige og praktiske forhold ved oppdraget ligger til rette for at tolking kan utføres på en forsvarlig måte. Det bør være f eks tilfredsstillende lytteforhold, passe lange tolkeøkter, hensiktsmessig plassering, et tilstrekkelig antall tolker for oppdraget o. l. Retningslinjer for god tolkeskikk

28 Hva skal til for at tolken skal kunne tolke alt?
1. Forberedelse 2. Forsvarlige arbeidsforhold Gode lytte- og taleforhold Simultantolking - tolkekabin Konsekutiv tolking - avpassede taleøkter Passe lange tolkeøkter To tolker

29 Begrensninger ved en tolket samtale
Redusert feedback Ord og uttrykk som er vanskelig å overføre ordtak faguttrykk

30 Rutiner Kvalitetssikring Bestilling Betaling Opplæring
Bruk av kvalifisert tolk /Nasjonalt tolkeregister Tilrettelegging for tolking Kjennskap om tolkens rolle og til Retningslinjer for god tolkeskikk (på tolkeportalen.no) Bestilling Fagperson som trenger tolk bestiller Bestillerkompetanse ved anbud: definert kvalitetskrav! Betaling Tolkingssatser, anbefalt differensiering etter kvalifikasjoner i Nasjonalt tolkeregister Budsjettering og fakturering Opplæring Introduksjon for nyansatte, kompetanseplaner Om begrensninger og muligheter i kommunikasjon via tolk

31 Styrke tolkingens kvalitet
Du bidrar til å styrke tolkingens kvalitet ved å benytte kvalifisert tolk tilrettelegge for god tolking Gi tilbakemeldinger om tolkingen til tolken (formidler) til egen leder til Nasjonalt tolkeregisteret Vær bevisst ved valg mellom tolkemetoder frammøte å foretrekke via skjerm er blitt lettere og rimeligere, men lite brukt via telefon egnes for korte beskjeder, men utbredt bruk

32 Hva bør du huske på ved bestilling?
• Bestill riktig språk/dialekt. Spør så nøye du kan om detaljer rundt språk • Bruk Nasjonalt tolkeregister for å sikre best mulig kvalifisert tolk, eventuelt vurdere skjerm eller telefontolk • Bestill i god tid før oppdraget hvis mulig • Gi nøyaktig beskjed om når og hvor oppdraget skal utføres • Oppgi kontaktperson for oppdraget slik at tolken eventuelt kan ta kontakt • Sørge for at tolken får informasjon om oppdraget i forkant • Oppgi oppdragets varighet • Sett av god tid (minst dobbelt så lang tid), eventuelt også noe tid i forkant og etterkant av pasientsamtalen • Avklare eventuelt ønske om kvinnelig eller mannlig tolk (kvalifisert tolk skal alltid foretrekkes. Kjønn er underordnet hensynet til kvalitet) • Oppgi til tolken hvor regningen for tolkeoppdraget skal sendes

33 Oppsummering bruk tolk bruk tolk med dokumenterte kvalifikasjoner
bruk Nasjonalt tolkeregister en tolket samtale skal være mest mulig lik en samtale uten tolk tolken skal tolke alt legg til rette for forsvarlig tolking ta hensyn til enkelte begrensninger

34 Espen Liland Bjørnsen ebj@imdi.no www.tolkeportalen.no

35 N-SBN-RKV-GS-SB

36 NSB-NRK-VG-SSB


Laste ned ppt "3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google