Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Charlottenlund vgs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Charlottenlund vgs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 08.01.2013 Charlottenlund vgs
Orientering om søking til skole og læreplass

2 Søkeren må: Søke Svare Møte

3 Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID)
Legge inn forhåndssvar på Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie Vær oppmerksom på at du ved å benytte forhåndssvar, svarer JA til evt tildelt plass/ventelisteplass etter første inntak. Søkeren kan «risikere å rykke opp» ved å svare JA på venteliste. Viktig å fjerne denne dersom søkeren er fornøyd med førsteinntaket.

4 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no
Vigo.no er åpen for søking fra ca 8. januar 2013 Logg inn med MinID Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten Begynner utsendelse av MinID fra difi i løpet av november.

5 Søknadsfrister 1. februar: Søknadsfrist søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars: Søknadsfrist øvrige søkere

6 Hovedprinsippene inntak Vg1
Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak Retten til videregående opplæring ligger i utdanningsprogram (og ikke skole)

7 Søkere med manglende tallkarakterer fra grunnskolen
Inntak skjer ut fra en skjønnsmessig plassering Skolene skal levere en vurdering av elevenes faglige forutsetninger i de fagene hvor det ikke er gitt karakterer Alle typer søkere kan finnes her. Skolene må gi en vurdering ut fra elevenes faglige forutsetninger.

8 Meldingselever 1.mars-søkere med behov mottakerskole bør vite om:
- Merkes på Dokumentasjon sendes fra avgiverskole til mottakerskole etter 2. inntak (8. august)

9 Unntak fra nærskoleprinsippet
Ved søknad og dokumentasjon, kan søkere få unntakelse fra nærskoleprinsippet.

10 Søkergrupper 1. februar Søkere med behov for spesialundervisning,
opplæringslova §§ 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering skjema 1A og 1B eller 1C) Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg 1, opplæringslova § 3-1 og forskrift § 6-18 til § 6-21 (sakkyndig vurdering skjema 2) Søkere med behov for utvidet opplæringstid, Opplæringslova § 3-1, femte ledd (sakkyndig vurdering skjema 3) Søkere til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, opplæringslova § 3-9 og forskrift §§ 6-30 til 6-36 (sakkyndig vurdering skjema 4A) Søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, opplæringslova § (sakkyndig vurdering skjema 5) Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten tolk (skjema 4B) Søkerens behov avklares mellom elev, foresatte, skolen og PPT for grunn- og videregående skole. Det forutsettes sakkyndig vurdering for 5 av 6 søkergrupper.

11 1.februar: Inntak på bakgrunn av karakterer
På våren kjøres prøveinntak på grunnlag av 1.terminkarakterer. Søkerne blir innkalt til en samtale på den skolen som har utdanningsprogrammet de har konkurrert seg inn på. Dette opplæringstilbudet kan de takke ja til. Dersom søkerne ikke takker ja, konkurrerer de på grunnlag av standpunktkarakter i de ordinære inntakene i juli og august. Søkere som kommer inn på førsteønsket i prøveinntaket får samme tilbud i de ordinære inntakene. Punkt 4: Gjelder også NyGIV-elever. Samtalen (april/mai) er på vgs, overgangsskjema har søker med seg fra grunnskolen. På samtalen avklares hvilket tilbud søkeren ønsker, jf «ikke-ønsker-å-konkurrere-seg-videre»-skjema (se side 16 i Håndboka)

12 Søkere med store spesialundervisningsbehov
Opplæringstilbud for søkere med store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker Søkere med IOP og egne mål i alle fag etter Kunnskapsløftet/andre opplæringsmål bruker en egen søkerkode på vigo Det understrekes at det kun er søkere som har dokumenterte store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker i grunnskolen som skal søke med denne koden. Det anbefales at PPT for videregående opplæring inviteres inn i vurderingen før innsøking.

13 Søkere med store spesialundervisningsbehov
For disse søkerne krysses det av for søkere med store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker på skjema ”Vedlegg til vigo-søknad”. I feltet søknadskategori på velges «spesialundervisning», ikke «særskilt prioritert utdanningsprogram» Søknadskoder: STUSP1HT-1 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 1. år STUSP1HT-2 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 2. år STUSP1HT-3 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 3. år

14 Søkere med egne kompetansemål
Særskilte opplæringstilbud ved Byåsen, Charlottenlund, Orkdal og Skjetlein vgs: Søkere med manglende forutsetninger for å begynne på ordinære utdanningsprogram kan søke på følgende koder: Byåsen vgs HSHSF1H--- RMRMF1H--- TPTIP1H--- Skjetlein vgs: NANAB1H--- BABAT1H--- DHDHV1H--- Orkdal vgs: HSHSF1H--- SSSS1H--- Charlottenlund vgs: SSSSA1H--- BABAT1H--- TPTIP1H--- DHDHV1H---

15 Før innsøking – den enkelte elev
Søkerens behov avklares i samarbeid mellom elev/foresatte, skole, PPT for grunnskolen og PPT for videregående opplæring Det avklares om søkeren fyller kriteriene for å søke 1.februar Det forutsettes sakkyndig vurdering fra PPT for 5 av de 6 gruppene som kan søke 1.februar i STFK Hørselshemmede uten tolk trenger ikke sakkyndig vurdering

16 Søke 1.februar Søker som alle andre elektronisk på vigo
I tillegg sendes inn den dokumentasjonen som kreves for den søkergruppen man tilhører Søkere fra grunnskolen sender dokumentasjonen til FVO For søkere som er i videregående opplæring eller i OT oversender avgivende skole dokumentasjonen elektronisk til mottagende skole

17 Søknadsbehandling Søknadene til VG1 mottas og sorteres ved Fagenhet for videregående opplæring (FVO) Det fattes enkeltvedtak ved FVO på søknader om utvidet opplæringstid og særskilt prioritert utdanningsprogram. Disse vedtakene fattes så raskt som mulig Søknadene med STUSP1HT-koder blir straks formidlet til PPT som skriver sakkyndig vurdering. Søkerne blir skjønnsmessig tildelt skoleplass Søkere som ikke har grunnlag for å konkurrere på karakterer blir skjønnsmessig plassert

18 Vedtak om spesialundervisning
Skolene fatter vedtak om spesialundervisning Disse vedtakene sendes ut i juli sammen med IOP samtidig som vedtak om inntak sendes ut fra FVO Hvis vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra grunnskolens PPT, vil det fattes et midlertidig vedtak om spesialundervisning Hvis vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra PPT for videregående, vil det fattes vedtak om spesialundervisning for gjeldende skoleår Et midlertidig vedtak skal erstattes med et nytt innenfor rammen av det som regnes for forsvarlig saksbehandlingstid

19 Kontaktinformasjon 1.februarsøkere
Bodil Grini / Marcelo Vidal /

20 Inntak på bakgrunn av: karakterer inntaksenhet nærskole De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

21 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs
Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs Klæbu: Trondheim og Melhus Sunnland og Spongdal: Thora Storm vgs Markaplassen: Malvik vgs

22 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

23 Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed
Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs Søkere som har opplæring i kinesisk på Sverresborg ungdomsskole kan etter søknad få Trondheim katedralskole som nærskole, dersom de skal ha opplæring i kinesisk Du kan sjekke hva som er nærskolen i Trondheim på Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed Spongdal og Sunnland får Thora Storm vgs som nærskole Markaplassen får CVS

24 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter
Vg1 Idrettsfag Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. Charlottenlund vgs: Drama Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk Trondheim Katedralskole: Dans NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden 50% av søkerne kan bli vurdert tatt inn på ferdigheter på ID og MD. Idrettsfag: Attester må være fra klubb/krets/landslag o.l.

25 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift
direkte fra grunnskolen Forutsetter avtale med bedrift Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon Ta kontakt med Hilde Ingebrigtsen eller Marit Heggeriset ved FVO

26 Søkere til utdanningsprogram 2012-2013
PLASSER SØKERE OVERSØKING ANDEL AV TOT. ANT. SØKERE Studiespesialisering 1 401 1 410 100,60 % 33,50 % Studiespesialisering m/FO 30 25 83,30 % 0,60 % Musikk, dans og drama 112 174 155,40 % 4,10 % Idrettsfag 260 228 87,70 % 5,40 % Bygg- og anleggsteknikk 320 273 85,30 % 6,50 % Design og håndverk 133 130 97,70 % 3,10 % Elektrofag 279 357 128,00 % 8,50 % Helse- og oppvekstfag 467 458 98,10 % 10,90 % Medier og kommunikasjon 217 327 150,70 % 7,80 % Naturbruk 104 92,90 % 2,50 % Restaurant og matfag 157 142 90,40 % 3,40 % Service og samferdsel 226 234 103,50 % 5,60 % Teknikk og industriell produksjon 363 343 94,50 % 8,20 % SUM 4 077 4 205 103,10 % 100,00 % Andel studieforberedende 44,20 % 43,70 % Andel yrkesfag 55,80 % 56,30 % Økning i søking til ST På yrkesfag er det økning på BA, EL, SS Nedgang på HO, DH og MK 87% kommer inn på førsteønsket

27 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS MÅ IKKE SITTE OG VENTE PÅ SMS – SJEKK VIGO!

28 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

29 HUSK: Svar alltid til plass!

30 Testbruker «Peder Ås» Brukernavn: Passord: CYQH2365

31 Husk! Opplasting av filer på vigoskole: Avgangselever: høsten 2012
Halvårsvurdering: 25. januar Standpunkt/eksamen: 23. juni Oppdatert kontaktregister på e-post Ikke-søkere; gi FVO beskjed om disse. Ikke-søkere: Havner i OT…

32 Tidsplan for inntaket Søknadsfrister
1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars – øvrige/alle andre Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon Førsteinntaket 10. juli Svarfrist 19. juli Andreinntaket ca 7. august Svarfrist andreinntaket ca 12. august Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

33 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no
Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag

34 Fagenhet for videregående opplæring
Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim tlf


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Charlottenlund vgs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google