Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen
Møte i Planutvalget, Bærum kommune 30. mai 2012

2 Oversikt Litt om oss, historikk og nåsituasjon
Aktuelle lover: Markaloven, folkehelseloven Skytternes planer, behov og støy Beboernes behov Markabrukernes behov Kombiløsning bestående av følgende: Flest mulig innendørs baner Flytting/nedleggelse av baner Innstramming av åpningstider på resterende baner Her blir det en god del referanser – jeg forsøker å ta med referanse på alt jeg sier som ikke er allment kjent.

3 Om oss Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen
Over 1139 underskrifter (pr 29. mai 2012) Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka Vi deler ut en del av støtteerklæringene ”MOT SKYTESTØY FRA LØVENSKIOLDBANEN” Store deler av Østre Bærum og Oslo er plaget av skytestøy fra Løvenskioldbanen. Støy, og i særdeleshet Skytestøy er definert som en helserisiko og kan berøre så mange som beboere i støyens nedslagfelt. Alene i Østre Bærum; Grini, Eiksmarka, Østerås, Hosle er det beboere som daglig er berørt. Østre Bærum fra Muren i VEST til Fossum i ØST er kommunens mest benyttede tur- og rekreasjonsområde og turgåere sommer som vinter får ødelagt friluftsopplevelse av skytestøy. Aksjonens hovedmålsetning er å redusere skytestøyplagen fra Løvenskioldbanen. Det er i særdeleshet støy fra Lerduebanen som er primær støykilde og mål for Aksjonen, men støy fra resten av Løvenskioldbanen er også gjenstand for Aksjonens målsetning. I Aksjonens krav til støydemping med øyeblikkelige tiltak, er det valgt moderate administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer, og som gir vesentlig redusert skytestøy. Bærum kommune definerer seg som ”Norges fremste miljøkommune” og har et klart ansvar for å rydde opp. Disse punktene kan fremføres muntlig!

4

5 Støy

6 Bosted for de som har underskrevet på vårt krav om opphør av skytestøy

7 Historikk Bærumsmarka var rekreasjonsområde før banen ble etablert i 1951 Etter det har det vært en stor befolknings-økning i nærområdene og viktigheten av bolignære friområder har blitt stadig større Mye har skjedd siden 1951…. Løypeoversikt 1942

8 Historikk og nåsituasjon
Banen består av Pistol- og geværbaner: sportsskyting, Forsvaret (HMKG), Politiet Lerduebanen: øvelse for jakt, sportsskyting, utdrikningslag og ”events” I 1975 var det en aksjon som krevde ”levelige forhold for turgåere” og at grovkalibret skyting ikke skulle foregå på søndager Aksjonens krav ble avvist av skytterne som krevde (og fikk lov til) å skyte frem til kl 22 og fortsatte med grovkalibret skyting på søndager Sitat fra lerduebanens nettsider: ”Skal dere ha julebord, kick-off med jobben, avslutning, konferanse, eller kanskje et utdrikningslag?”

9 Historikk og nåsituasjon II
På -90 tallet, etter et forlik med hotellet på Skytterkollen, aksepterte skytterne å avslutte kl 21 og stoppe skytingen 1. påske- pinse og juledag samt 17. mai. På tross av mange klager inkludert en politianmeldelse er skytetidene i dag: Mandag til lørdag fra kl Søn- og helligdager – 88 timer per uke. Stengt på kun 4 helligdager! På lerduebanen skytes det i snitt 7 skudd i minuttet* Løvenskioldbanen er Bærums største støykilde Det skytes 1 million skudd per år der! (lerduebanen) *Åpningstid på lerduebanen er 45 timer/uke

10 Brunkollen Det er like mye støy på Brunkollen som i Sandvika
Området som er plaget av støy fra Løvenskioldbanen er omtrent like stort som Eiksmarka, Østerås, Hosle og Jar – til sammen! OBS: støyen sprer seg med vinden!

11 Markaloven Formål: Fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett Kommentar: I en totalavveiing må hensynet til et støyende idrettsanlegg for en avgrenset gruppe veie betydelig mindre enn de allmenne behov for nære rekreasjonsområder. Skytebanen har negative konsekvenser langt utover tomtearealet på ca. 200 mål

12 Folkehelseloven Formål: Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse Kommentar: Støy hjemme kan være helseskadelig* Støy i marka fremmer ikke folkehelsen fordi marka blir mindre brukt** * Støy gir høyt blodtrykk hos voksne og rask puls hos barn. ** Vi har fått massevis av støtteerklæringer fra mennesker som enten ikke bruker Bærumsmarka eller reiser et annet sted på grunn av støy

13 Planer Skytterforbundet vil nå investere mange millioner i en oppgradering av anlegget, men hevder at det ikke vil bli mer brukt uten å gi noen garanti for dette To forhold taler for mer bruk: Anlegget blir mer komfortabelt og moderne Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB

14 Nasjonalanlegg i skyting
Skytterforbundet vil finansiere utbyggingen med midler til nasjonalanlegg Dette krever at internasjonale mesterskap skal kunne arrangeres Skytterforbundet hevder at alle disipliner MÅ være samlokalisert og utendørs for å arrangere store mesterskap Forrige EM for alle skytegrener ble arrangert på to lokaliseringer i samme by* All rifle- og pistolskyting i OL i London skal arrangeres innendørs** Det arrangeres regelmessig EM for enten rifle/pistol eller lerdue separat*** Vi mener at et nasjonalanlegg ikke nødvendigvis må dekke absolutt alle grener og at deler av anlegget kan være innendørs Vi mener at behovet for konkurransebaner ikke kan være førende for hele utbyggingen Utbyggingen skal også finansieres ved å motta mer enn kubikkmeter forurenset masse til støyvollen. 180 mill for anleggene til olympiaden i London! SÅ KOMMER VI TIL PROBLEMENE * (Beograd) ** – pris ca 180 mill kr inkludert utendørs lerduebaner og INNENDØRS alle andre skytebaner. *** (Lerdue kypros mai i år)

15 Støy Uønsket lyd En av de viktigste forurensningskildene
Plagsomt og helseskadelig* Kraftig støy sprer seg med vinden I forhold til antall decibel (db) er impulsstøy verre enn jevn støy Værforholdene er veldig viktige. På et og samme sted kan være sterkt plaget en dag og ikke høre noe som helst en annen dag. Til kommentaren: jeg tror at helseskaden er avhengig av hvor mye plagen er, men det har jeg ikke sett dokumentert så jeg kan ikke si det sikkert – uansett er det i hvert fall en sammenheng som kan være brukbar: Når du er plaget av støyen går det direkte utover din egen helse! * Støy gir høyt blodtrykk hos voksne og rask puls hos barn

16 Støyberegninger Støyberegninger er ikke objektive – de er avhengige av hvem som gjør beregningene og hvordan de foretas og er derfor beheftet med stor usikkerhet Skytternes beregninger viser halvering av lydnivå på Eiksmarka etter ombyggingen og nesten ingen endring i Bærumsmarka Vi har gjort målinger* på Eiksmarka som viser mer enn dobbelt så høye verdier som Skytterforbundets beregningene indikerer Skytterne har i alle liknende saker vi kjenner til hevdet at støyreduksjonene blir store** På Årvoll skytebane har klagene i etterkant vist at ”meget stor” støydemping fører til fortsatt store plager hos naboer*** Retten mente at ”…[saksøker] burde ha forstått at det heftet usikkerhet ved beregningene for støy” Det er topografien rundt skytebanen som hovedsakelig avgjør støybildet for utendørs skyting Vi frykter at Skytterforbundets støyberegninger kan bygge på mangelfulle data og derfor ikke gir et korrekt bilde av støyen i dag eller i fremtiden Fortell om min måling på Eiksmarka: Vi hadde lånt en støymåler fra Støyforeningen på Nordstrand – førsteklasses dyrt og nøyaktig apparat. Jeg hadde lest alle beskrivelser av hvordan støy skulle måles og gjorde det så godt som mulig. Det var IKKE spesielt kraftig støy den dagen, men ”vanlig krafig” Værforholdene er veldig viktige. På et og samme sted kan være sterkt plaget en dag og ikke høre noe som helst en annen dag. Kommunen bør få gjort egne målinger og beregninger. Kommunen må få gjort egne beregninger *Klasse I støymåler – målemetode så nært gjeldende retningslinjer som mulig en dag uten usedvanlig kraftig skytestøy ** 1) Aftenposten 28. juli 2003 – formann i Nordstrand skytterklubb hevder at ”skyttere og naboer kan leve i skjønn forening” etter støyskjerming på Årvoll skytebane. 2) Huseby skytebane (70 meter fra boliger i Torjusbakken) – 70 tallet. ***

17 Støykart før utbygging - Skytterforbundet
Vi har målt 67 db! 10% er sterkt plaget på gul grense – 25% plagegrad 70 db 60 db Her målte vi 67 db – 67 db er dobbelt så høyt som 57 db

18 Støykart før utbygging - Skytterforbundet
Vi har målt 67 db! 70 db 60 db

19 Støykart etter utbygging - Skytterforbundet
70 db 60 db Dette er angivelig slik det skal bli ifølge skytterforbundet – men det de sier stemmer i dag IKKE med virkeligheten.

20 Støy hjemme Flere av de som støtter aksjonen utsettes regelmessig for >70 db i hjemmene sine* Dette er innenfor ”rød” støysone ifølge Miljøverndepartementets retningslinjer Løvenskioldbanen brukes svært mye på sårbare tidspunkter som hellig-, lør-, søn- og ettermiddager Åpningstidene er 4500 timer per år (lerduebanen 2300 timer) Vi frykter at mange beboere i Jøssingveien og kanskje også på Fossum terrasse er utsatt for helseskadelig støy *Våre egne støymålinger bak Fossum terrasse. Skytterforbundets egne beregninger for Jøssingveien ved Ila fengsel.

21 Støy i marka Lydnivået i skogen uten skyting er ofte <30 db og skytestøyen kan derfor høres svært langt For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet Mange vil oppleve at hørbar skytestøy ødelegger denne roen Skytterforbundet mener at ”turgåerne bare kan gå et annet sted”* ”Et annet sted” er for de fleste utenfor Bærumsmarka Vi mener at viktigheten av å beskytte de mest tilgjengelige naturområdene fra forringelse er stor og vil øke fremover Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser må vike i slike tilfeller Bærumsmarkas beste vern er at folk er der og elsker å være der!’ De fleste skytterne kommer IKKE fra nærområdet! * Skytterforbundets president om Løvenskioldbanen i Skytternytt

22 Bærumsmarka P P P P P P P P P P P P - Vårt friområde!

23 Bærumsmarka P P P Støy P P P P P P P P P - Vårt friområde!

24 - Vårt friområde! Bærumsmarka
Støy P Støy P Støy Støy P Støy P P Støy P P Støy P P Støy På min gårdsplass har jeg målt 66,9 db på det høyeste i løpet av den helgen vi lånte en proff støymåler fra Støyforeningen P P P Støy - Vårt friområde!

25 - Vårt friområde! Bærumsmarka 10 km
Støy P Støy P Støy Støy P Støy P P 10 km Støy P P Støy P P Støy Dette er 1 mil – fra Eiksmarka til Burudvann – anbefales av Skytterforbundet. Skal man verne bærumsmarka så er det å få folk til å nyte hver time de er der – ved å fjerne støyen. P P P Støy - Vårt friområde!

26 Demonstrasjon av skytestøy
I dette rommet er det om lag 35 db Jeg skal nå demonstrere 70 db skytestøy Dette er yttergrensen til rød sone Slik er det hver eneste dag på Østernvann! Fortell om turen!! 66 db på telefonen er 70 db i rommet – maxverdi noen få opptak! (Verdien på Østernvann når jeg gjorde opptak der 62-63 db på telefonen er 67 db i rommen – (verdien på Eiksmarka når jeg gjorde opptak der)

27 Her er fra en tur til Østernvann med min datter i høst
Her er fra en tur til Østernvann med min datter i høst. Om lag 70 db – altså grensen til rød sone den dagen. (66db tlf) DEMONSTRASJON Hvis vi demper lyden litt kan jeg demonstrere hvordan jeg målte på Eiksmarka 11. mars (67 db AI – 62 db tlf) DEMONSTRASJON

28 Hva er behovene for skytebaner?
Politiet og Forsvaret har et behov for både utendørs og innendørs* skyting Vi mener at alt som kan gjøres innendørs skal gjøres innendørs. Forsvaret og Politiet kan ikke basere sin trening på å støybelaste tett befolkede områder Hobbyskyttere kan skyte både innendørs og utendørs. Begge deler har fordeler og ulemper Bare utendørs skyting gir støyforurensning og må begrenses I forbindelse med enkelte konkurranser må det skytes utendørs Vi mener at de som skal delta i slike konkurranser i stor grad må forventes å reise bort fra tettbebygde strøk Løvenskioldbanen har en overkapasitet på de aller fleste tidspunkt Vi har besøkt Løvenskioldbanen gjentatte ganger og oftest står store deler av banen ubrukt Dessverre er de opplevde plagene mer avhengig av åpningstider enn antall skudd per skytetime *Politiforum 3, 2006 – ”Krever innendørs skytebane i nytt bygg – men dårlig økonomi kan ødelegge”

29 Konklusjon og løsninger
Når kommunen skal velge løsninger for Løvenskioldbanen må det gjøres viktige avveiinger: Hvor mye støy skal Bærums beboere akseptere i hjemmene sine i forhold til skytternes særbehov Formålene i Markaloven: Friluftsliv, natur og idrett for markabrukerne i forhold til skytternes idrettsbehov. Her mener vi man ikke kan akseptere ekstra støy i det daglige fordi Skytterforbundet vil arrangere EM hvert år. Våre krav tar hensyn til disse avveiingene og består av både fremtidige og øyeblikkelige tiltak

30 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen
Dagens støynivå er ikke akseptabelt Uavhengig av reguleringsplanen gjelder våre krav også dagens situasjon

31 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen II
Lerduebanen må: Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Begrunnelse Støyvoller vil bare i begrenset grad vil redusere lyden Støyen fra lerduebanen er den som i hovedsak rammer bebodde områder Lerduebanen brukes kun til hobbyaktivitet Naboene kan ikke akseptere støy som følge av ønsket om å ha kort reisevei til en hobbyaktivitet Naboene kan heller ikke akseptere at lerduebanen må være utendørs fordi det skal drives konkurranseskyting. De som skal drive ekstremt støyende konkurranser får reise til et annet sted!

32 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen III
Rifle- og pistolbanene: Bærum kommune må samle Politi, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet i en arbeidsgruppe med mandat om å utrede hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. Følgende bør ligge til grunn for arbeidet: Naboenes behov Markabrukernes behov Skytternes behov En forventning fra Bærum kommune om at Politi og Forsvar er med på et spleiselag for innendørs baner og lyddemping Mulighet til å flytte skytebaner i terrenget uten at totalarealet utvides Vi mener at Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til arbeidsgruppen har konkludert Hvis arbeidet med reguleringsplan fortsetter vil vi komme med innspill der vi vil kreve Flytting eller innbygging av baner som avgir mye støy Kraftig reduserte åpningstider og støyskjerming for baner som avgir lite støy Obligatorisk bruk av lyddempere og mest mulig støysvak ammunisjon

33 Innendørs skytebane – bilde 1
På lerduebanen skytes over skudd pr år! Både sportsskytere og jegere er svært fornøyde med anlegget.

34 Innendørs skytebane – bilde 3
De har en 300 meters bane i kjelleren (!)

35 Krav om øyeblikkelige tiltak
Vi vil også foreslå gjennomførbare administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer og som gir vesentlig reduksjon av støyen Dagens åpningstider er ekstreme Naboer og markabrukere har fra 1975 klaget til Skytterforbundet for å få til kortere åpningstider Skytterforbundet har tviholdt på 88 timers skyteuke Til og med grupper av skyttere reagerer på de ekstreme åpningstidene og har frivillig stoppet skytingen på søndager for å ta hensyn til naboer og markabrukere

36 Krav om øyeblikkelige tiltak II
Bærum kommune må fastsette nye åpningstider: Hverdager kl – 1800 Stengt med omgående virkning lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Det gis adgang til å ha åpent for stevner 6 lørdager eller søndager hvert år Dette gir en reduksjon i åpningstider fra 4500 timer til 2700 timer per år Tiltaket har ikke nevneverdig negativ virkning for Politiet eller Forsvaret og gir en stor forbedring i støysituasjonen for naboer og markabrukere

37 Krav om øyeblikkelige tiltak III
Spesielt støyende grove kaliber Aksjonen ber Bærum kommune vedta med omgående virkning at det ikke skal skytes med større kaliber enn: 9 mm for pistol/revolver .308 og 30.06/7,62 for gevær Elefantrifla får man skyte med et annet sted. Dette kan også gjelde spesielle typer ammunisjon

38 Konklusjon Dagens skytevirksomhet med ekstreme åpningstider og følgende støy er unik i landsmålestokk Skytestøyen er hensynsløs mot beboere i støyens nedslagsfelg og mot alle brukere av marka Det er ikke ”nytteskyting” i regi av politi og forsvar som er til størst sjenanse, men hobbyskyting på sårbare tidspunkter Vi kan ikke akseptere at støysituasjonen sementeres på nær dagens nivå med millioner av kroner investert i et utendørs anlegg

39 Konklusjon II Bomiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet! Mer info på vår nettside

40 Bærums politikere har nå en unik mulighet til å gi Bærumsmarka ”i gave” til befolkningen
- At lokalbefolkningen har mange og gode dager i marka er markas beste vern!


Laste ned ppt "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google