Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i erstatningsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i erstatningsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i erstatningsrett
Professor TrineLise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Trine-Lise Wilhelmsen

2 Trine-Lise Wilhelmsen
Oversikt Mandag (14:15-16:00) – Arbeidsgiveransvaret Onsdag (14:15-16:00) - Bilansvaret Torsdag (14:15-16:00) – Årsakssammenheng Mandag (14:15-16:00) - Medvirkning. Lempning Trine-Lise Wilhelmsen

3 Arbeidsgiveransvaret
Innledning Begrepet arbeidstaker Begrepet arbeidsgiver Forsettlig/uaktsom Under utføring av arbeid/tjeneste Særlig om det offentliges ansvar Arbeidstagerens eget ansvar Trine-Lise Wilhelmsen

4 Trine-Lise Wilhelmsen
1. Innledning Rettslig plassering Erstl. § 2-1: Arbeidsgiver objektivt ansvar for ansattes culpa Objektivt ansvar Culpaansvar Kombinasjonen: trekantforholdet Rettslig plassering: Dreier seg om et ansvarsgrunnlag Sml de tre grunnleggende betingelser for ansvar Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng Økonomisk tap Spesielt for ansvarsgrunnlaget: lovfestet ## culpa ansvaret ## ulovfestet objektivt ansvar Betydningen: andre rettskildefaktorer: Lovtekst Forarbeider Dommer inn senere Erstl § 2-1 nr 1; Ordlyden : ”Arbeidsgiver svarer” = ansvar uten betingelser = objektivt ansvar ”forsettlig eller uaktsomt” = krav til adferden som utløser ansvaret = culpaansvar. Trine-Lise Wilhelmsen

5 ARBEIDSGIVERANSVARET
Objektivt ansvar Arbeidsgiver Skadelidte Uaktsom skadeforv. Aktiv identifikasjon Ansatt Trine-Lise Wilhelmsen

6 Trine-Lise Wilhelmsen
1 Innledning Hensyn Arbeidet utføres i bedriftens interesse Arbeidssituasjonen skaper risikoen Arbeidsgiver kan påvirke risikoen Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver Gjelder erstatning i og utenfor kontrakt Forholdet til yrkesskadeforsl. Bedriftens interesse – tjener penger på at arbeidet utføres, f.eks. Entreprenør tjener penger på å bygge hus, fabrikk tjener penger på å produsere sprengstoff, Redningsselskap tjener penger på redningsaksjoner. Skaper risikoen: Eieren av en kranbil skaper risiko for at kranen kan velte, Bank skaper risiko for uhederlighet i forhold til pengene. Arbeidsgiver påvirker = prevensjonsmomentet, sml obj ansvar. Ansettelse/opplæring/etterutdanning/sikkerhetsrutiner Rt , saml s Gjaldt banks ansvar som arbeidsgiver for tap forvoldt ved bedrageri. Sitat s avsnitt: ”Etter min mening taler også legislative argumenter for at arbeidsgiveransvaret bør omfatte Bs handlinger. En av begrunnelsene for arbeidsgiveransvaret ligger i prevensjonstanken – at skadevoldersituasjoner vil kunne forebygges. Det er DnB som kan iverksette så vel praktiske som organisatoriske tiltak for å redusere muligheten for at utro tjenere påfører banken eller andre tap.”” + saml s. 259 midt på siden mobbesaken Vanskelig for skadelidte å bevise culpa på disse punktene. § 2-1 gjelder både ansvar i og utenfor kontrakt – men kontraktsansvaret ofte strengere – omfatter både ansatte og selvstendige oppdragstagere + mindre strenge krav til hva som normalt kan forventes i tjenesten, Rt Læreguttdommen Forholdet til Y: Omfatter ansvar for yrkesskade/yrkessykdommer. Hvis ansatt skader en annen ansatt i arbeidet = Y. Trine-Lise Wilhelmsen

7 ARBEIDSGIVERANSVARET
Objektivt ansvar i og utenfor kontrakt Arbeidsgiver Skadelidte = medansatt utenforstående Interesse Risiko Uaktsom skadeforv. Instruksjon Betalingsevne Ansatt Oppsummeringsvis: Hensynene ligger i litt forskjellige retning; Instruksjonsmulighet og betalingsevne går på forholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte Interesse hensynet og risikohensynet gjelder selve risikoen Det objektive ansvaret både i og utenfor kontrakt Skadelidte kan være både utenforstående og medansatt. Trine-Lise Wilhelmsen

8 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Arbeidstaker § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste Utgpkt: ansettelsesforhold Uavhengig av funksjon Uavhengig av nivå Uavhengig av tidsperspektiv Ikke krav om Vederlag Arbeidsavtale Utg pkt: Ansettelsesforhold. Begrepet ikke definert i skerstl. Begrepet i andre lover: arbeidsmiljøloven – nei, andre hensyn Y § 2 a – ja, samme type regulering, pluss samsvar ansvar og forsikringsdekning. Men begrepet ikke definert der heller. Uavhengig av funksjon: sentrale funksjoner (lærere på universitetet) og hjelpefunksjoner. Nivå: også toppsjefen – men grense mot organansvar. Midlertidig: Tre arbeidere til å felle trær mot å kunne nyttiggjøre seg veden. Ikke krav om Vederlag – men normalt vil det være vederlag. Spm om karakter av arbeid eller vennetjeneste: praktikant uten vederlag omf, hjelp til å male huset ikke Idrett: proff/kontrakt = arbeid. Hobby # Trine-Lise Wilhelmsen

9 Skl § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste
Ansettelsesforhold: Enhver funksjon Ethvert nivå Midlertidig/fast Uavhengig av - vederlag - arbeidskontrakt Ansatt Trine-Lise Wilhelmsen

10 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Arbeidstaker forts. Ikke selvstendige oppdragstagere: Oppdragstageren = resultat Arbeidstageren = arbeidskraft til rådighet Momenter i grensetilfellet: Grad av selvstendighet/profesjonalitet Hvem holder verktøy Kontroll/instruksjonsmyndighet Fastleggelse av vederlag Begrepet ”arbeidstager” # Oppdragstager, Dvs ikke oppdragsgiveransvar Oppdragstageren skal produsere et resultat: for eksempel selvstendig advokat får i oppdrag å skrive et testament. Arbeidstager stiller sin arbeidskraft til rådighet over tid: ansatt advokat i Hydro skal bistå Hydro fortløpende med advokattjenester for eksempel knyttet til produksjon av gass. NB: Arten av tjenesten spiller ingen rolle Momenter: Grad av selvstendighet = profesjonalitet i forhold til hvordan arbeidet utføres. Profesjonelt flyttebyrå ## studenter som hjelper med flytting Holder oppdragstageren verktøy selv – flyttebyrået, malefirma Kontroll/Instruksjon Vederlag: brutto + moms ## netto + arbeidsgiveravgi. Reelle hensyn: Hvor ligger betalingsevnen? Rimelig at oppdragsgiver slippe Oppdragsgiveransvar krever egen hjemmel: Sjøloven § 151 ”andre i skipets tjeneste” Petroleumsloven § 10-9: Oppdragsgiver ansvar Trine-Lise Wilhelmsen

11 Skl § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste
Oppdragsgiver Resultat v arbeidskraft Momenter: Selvstendighet Holder verktøy Kontroll/instruksjon Vederlaget Ikke identifikasjon Oppdragstager Trine-Lise Wilhelmsen

12 Ikke ansvar for oppdragsgiver
Skadelidte Ikke ansvar Uaktsom skadeforv. Ingen identifikasjon Oppdragstager Ingen identifikasjon = Oppdragstager ansvarlig for egen culpa Evt arbeidsgiveransvar for hans arbeidsgiver Profesjonelle yrkesutøvere med ordnede forhold vil normalt ha betalingsevne Hvis oppdragsgiver bruker uprofesjonelle og kanskje betaler svart ingen betalingsevne + urimelig at han skal slippe Trine-Lise Wilhelmsen

13 Trine-Lise Wilhelmsen
Arbeidstager forts Grense mot arbeidsgivers egen skyld Betydning Organansvaret Utg.pkt: Organteori Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon Rt Rt Begrepet ”arbeidstager” ## arbeidsgiver = grense mot ag egen skyld. betydning: Arbeidsgiveransvaret omfatter ikke alle tilfelle av forsett. Mindre kurant med lempning når arbeidsgiver skyldig selv. Organansvaret Utgpkt: organteori Hvem hører til selskapets organer i erstatningsrettslig sammenheng: AS – generalforsamling, styret, daglig leder – avdelingsleder? Staten – Storting og statsrådet Kommuner – kommunestyret, formannskap, byråd, ordfører Men supplert med betraktninger om øverste kompetanse til å treffe beslutninger: Rt : Kommunen identifisert med sosialsjef og klientutvalg ved hastevedtak etter barnevernl. § 11. Kommunale råd el.l. Øverste myndighet på sitt felt. Rt : Spedisjonsfirmas kaiinspektør voldte skade ved grov uaktsom stuing av lasten. kaiinspektør # bedriftens ledelse – arbeidsoppgavene begrenset til praktisk håndtering av godset. Ikke nok med beslutningsmyndighet mht hvordan stuingen skulle skje. Trine-Lise Wilhelmsen

14 Trine-Lise Wilhelmsen
Arbeidsgiver Begrepet, Skl § 2-1 nr. 2: Det offentlige Enhver annen som har noen i sin tjeneste: Fysiske og juridiske personer Også rent private forhold Flere arbeidsgivere Ny tekst: Ordlyden: ”Det offentlige” = stat/kommune/fylkeskommune ”Enhver annen” = alle juridiske personer uansett formål = AS, konkursbo, stiftelser/foreninger (Røde Kors) = enkeltpersoner Som har noen i sin tjeneste Flere arbeidsgivere: Låner ut ansatte = utlåner er arbeidsgiver Ved utleie av arbeidskraft: Utleier er arbeidsgiver for utlånt arbeidskraft Låntager bli ansvarlig- 1) utlån viss varighet 2) instruksjonsretten hos låntager Rt : Kommune eller stat ansvarlig for kommunal lærlingnemnd. Kommunen 1) valgte medlemmene i nemnda og 2) dekket utgiftene Staten dominerende innflytelse og overordnet ansvar – instruksjon/tilsyn/kontroll. Trine-Lise Wilhelmsen

15 Trine-Lise Wilhelmsen
Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Leier/ Låner Ansvar Instruksjon Betalingsevne culpa Ansatt Skadelidte Trine-Lise Wilhelmsen

16 Trine-Lise Wilhelmsen
Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Leier/ Låner Instruksjon Ansvar culpa Ansatt Skadelidte Trine-Lise Wilhelmsen

17 Forsettlig/uaktsom skade
§ 2-1 nr. 1: ”de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten… er tilsidesatt”. Vurderingen relateres til skadelidte Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant Omfatter anonyme og kumulative feil De krav som med rimelighet kan stilles til virksomheten: saml s. 303, jfr også Rt Skibakke I: Saml s. 307 og 308 ”Skadepotensialet knytter seg i første rekke til utøvernes egen adferd, og det må forventes at de utviser en høy grad av aktsomhet. Men de må kunne forvente at de ikke møter ekstraordinære risikomomenter.” Avgjørende hvordan handlingen virker i forhold til skadelidte, ikke i forhold til en annen (f.eks. En profesjonell slalomkjører - ”alpinkjøring er blitt folkesport i Norge”) Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant, Rt , Adv ansvarlig for fullmektigens uforsvarlige feilvurdering da fullmektigen anbefalte klienten å gå med på et forlik. Vekt på skadevolders erfarings- og kunnskapsnivå i forhold til den vanlige culpanormen, men strengere vurdering av skadevolders adferd ved arbeidsgiveransvaret. Anonyme feil –og kumulative feil – serie av handlinger kan tilsammen være uaktsomt Alpindommene: Ansvaret vurderes uten å knytte tiltakene til en spesiell eller flere personer Trine-Lise Wilhelmsen

18 5. Under utføring av arbeid/verv
Feilen begått som arbeidstager i arbeidstiden Private gjøremål i arbeidstiden Toilett/kantine ja frisør/tannlege nei Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden Trine-Lise Wilhelmsen

19 5. Under utføring av arbeid/verv
Utenfor det som er rimelig å regne med Utg.pkt: Objektiv vurdering Grenseproblemer Handling mot instruks? Forsettlige/uredelige handlinger Mobbing § 2-1 nr. 1 2 pkt: Ansv omfatter ikke ”skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten og karakteren av arbeidet. Utg.pkt: Obj vurdering Men: Rt Hjelpevergedommen: adekvans/ rimelig = vurdering av skadesituasjonen sett fra arbeidsgiverens synspunkt. Handling mot instruks: Normalt ingen betydning, men Rt Læreguttdommen - Læregutt ved bilverksted kjørte på tur med en bil utenfor verkstedsområde tross manglende førerkort. Bilen ødelagt, to mennesker drept, flere skadet. Mot instruks, utenfor arbeidsoppgavene, ikke tilknytning til reparasjonen. Ikke ansvar for personskadene, men for bilen. Rt Alkejakt saml 119: Staten ansvarlig for skipssjef på kanonbåt som drev jakt på alker med privat haglgevær og skadet en nederlender som var med ombord. Dreiet seg om pliktforsømmelse og ikke upåregnelig (121). Forsettelige/uredelige handlinger: Ordlyden: omfatter forsett Forarbeidene : Normalt ikke ansvar. Saml s Rt Vaktmesterens tyveri i lokaler som var utleiet karakterisert som organisert krim og utenfor gårdeierens arbeidsgiveransvar, sitat s. 283. Rt Rengjøringsbyrå, Saml s. 144 sitat s. 148 – ikke ansvar Rt DnB, saml faktum, s sammenheng. Rt Mobbedom 2, saml. 252 faktum s. 258 sammenheng Trine-Lise Wilhelmsen

20 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar
Innledning Omsorg for barn/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse Trine-Lise Wilhelmsen

21 Trine-Lise Wilhelmsen
6.1. Innledning Offentlig arbeidsgiveransvar for Omsorg for barn/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse Forutsetning: At skadelidte har erstatningsrettslig vern Avgjøres etter alm erstatningsrettslige prins. Viktig moment: hva sier forarbeidene Omsorg = skole/sykehus Kontroll/service; Statens veivesen, Sjøfartsdirektoratet, Tilsynsmyndigheter, Byplankontoret Myndighetsutøvelse: Enkeltvedtak/forskrifter (grense mot kontroll) Erstatningsrettslig vern: Etablerer den aktuelle lov utelukkende et samfunnsvern i videre forstand, eller beskytter loven også den enkelte forbruker eller næringsdrivende, jfr. Furunkulosesaken, Saml. s. 197 siste avsnitt. Rt Spanor: En etablert kontrollordning medfører ikke uten videre at de ordningen skal beskytte har erstatningsrettslig vern, Saml s. 170 nederst. Spørsmålet må avgjøres ut fra alminnelige erstatningsrettslige prinsipper Spanor: Klart forutsatt i forarbeidene at reisebyråloven ikke bare skulle ivareta samfunnsmessige hensyn, men også beskytte den enkelte forbruker. Furunkulose: Spm om erstatningsrettslig interesse bare betydning dersom det foreligger uaktsomhet i forhold til den skaden som oppsto. Utgangspunktet at uforsvarlig myndighetsutøvelse som volder den enkelte borger tap skal erstattes. Må klare holdepunkter til for å fravike utgangspunktet. At loven etablerer samfunnsvern betyr ikke at man ekskluderer erstatningsansvar for den enkelte næringsutøver eller forbruker Forarbeidene viser at man også ivaretar hensynet til den enkelte utøver Utgangspuktet fravikes ikke selv om skadeomfanget kan være katastrofepreget og uoversiktelig, men dett e kan vektlegges etter andre regler, dvs. om adekvat påregnelighet, eventuelt lempning Trine-Lise Wilhelmsen

22 Trine-Lise Wilhelmsen
6.2 Omsorg for barn/syke Neppe forskjell i culpanormen Trampettdommen Helsetjenester? Neppe forskjell ved omsorgs handlinger, sml Rt Trampett ikke diskutert hva slags aktsomhetsnorm som skulle legges til grunn. Bygget på vanlige culpabetraktninger selv om det var kommunen som var arbeidsgiver. Merk glidende overgang mellom omsorg for barn/syke og serviceytelser. Det sentrale: Risikoen for personskade. Trine-Lise Wilhelmsen

23 6.3 Kontroll og servicevirksomhet
Rt Tiranna: Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgn. Rt Spanor: Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm Momenter Omfanget av oppgavene Antall ansatte Hva slags forventninger er det rimelig å regne med Tiranna s. 109 Spanor s. 171: forsiktig culpanorm Og videre: Tiranna (saml s. 107) og Spanor (saml s. 169) sakene: Culpaansvar for Staten forutsetter ”feil og forsømmelser som fremtrer som et betydningsfullt avvik fra den grad av trygghet for de sjøfarende som virksomheten tar sikte på å tilveiebringe” og ”vesentlig svikt”. Momenter: Må sees i forhold til 1) omfanget av etatens oppgaver, og 2) staben. Glir over i 3) hva det er rimelig å forvente: Mange oppgaver og liten stab, sml Spanor dommen, kan føre til at man ikke kan stille for stor forventninger til gjennomføringen av oppgavene. Hvis etaten i tillegg har gitt uttrykk for at man ikke kan stole på 100 % service, vil dette kunne frita for ansvar, sml. Tiranna dommen: Fulgte både av Norsk Fyrliste og Sjøkartet at fyrlyktene ikke var pålitelige, og dette var alment kjent. Trine-Lise Wilhelmsen

24 Trine-Lise Wilhelmsen
6.4 Myndighetsutøvelse Rt Furunkulose Utgpkt: skl § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser Dvs vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende Saml s. 198 s. 199 Trine-Lise Wilhelmsen

25 6.4 Myndighetsutøvelse, Furunkulosesaken forts.
Ikke uaktsomt å tillate import Var vilkårene forsvarlige? Klar smitterisiko Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte Problemet: Staten stilte vilkårene, men overlot videre initiativ/opplegg til andre, med interessekonflikt mht gjennomføring Konklusjon: Uaktsomhet Ikke uaktsomt å tillate import, s. 201. Kan sammenlignes med Asfaltklumpdommen: Kommunen tillot kasting av asfalt ut vinduet, satte vilkår for dette, men fulgte ikke opp og entreprenøren lite interessert i å oppfylle. Trine-Lise Wilhelmsen

26 7. Arbeidstagerens eget ansvar
Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte = solidarisk med arbeidsgiver Regressansvar overfor arbeidsgiver, skl § 2-3 nr 1. Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2. Trine-Lise Wilhelmsen

27 Arbeidstagers regressansvar
Arbeidsgiver Betaler erstatning Skadelidte Uaktsom skadeforv. Regress, § 2-3 nr. 1 Ansatt Trine-Lise Wilhelmsen

28 Arbeidstagerens eget ansvar, § 2-3 nr. 2
Arbeidsgiver Regress Betaler erstatning Skadelidte Ansatt Trine-Lise Wilhelmsen


Laste ned ppt "Forelesninger i erstatningsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google