Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved bevissikring utenfor rettssak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved bevissikring utenfor rettssak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved bevissikring utenfor rettssak
Krenkelses- handlingen Håndhevelsesstadiet/ hovedforhandling Gud skapte jorda Fred og ingen fare Bevissikring Bevistilgang § 28-1. Bevissikring        Ved bevissikring utenfor rettssak kan det foretas rettslig avhør av parter og vitner og gis tilgang til og foretas undersøkelse av realbevis

2 Behov for regler om sikring og tilgang til bevis
Krenkelses- handlingen Håndhevelsesstadiet/ hovedforhandling Gud skapte jorda Fred og ingen fare Bevissikring Bevistilgang Behov for regler om sikring og tilgang til bevis Faktiske og rettslige grenser for privat bevissanking

3 Anonym tilrettelegger/
Altibox-kjennelsen, Rt.2010 side 774 Tvist: Rettighetshaver – ISP Krav: sikring/tilgang abonnentopplysninger knyttet til IP-adresse Anonym tilrettelegger/ bruker IP-adresse ISP Elektroniske spor HUB Bruker Bruker

4 Tvist: Normarc – konkurrerende bedrift MSN
Normarc, Rt.2006 side 626 Tvist: Normarc – konkurrerende bedrift MSN Krav: tilgang til elektronisk lagret materiale $ Normarc MSN as

5 § 28-2. Vilkårene for bevissikring
Bevissikring kan begjæres når beviset kan få betydning i en tvist hvor den som setter fram begjæringen, vil kunne bli part eller partshjelper, og det enten er en nærliggende risiko for at beviset vil gå tapt eller bli vesentlig svekket, eller av andre grunner er særlig viktig å få tilgang til beviset før sak er reist.

6 § 1-3. Søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon
(1) Det kan reises sak for domstolene om rettskrav. (2) Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.

7 Formål: å gjøre rettighetshaver kjent med hvem motparten er
å sikre spor for omfanget av krenkelse, å gi mulighet for å vurdere å bringe rettskravet inn for domstolene, å ha tilstrekkelige bevis for å få medhold i kravet på erstatning å komme i en god forhandlingsposisjon, å gi et bedre grunnlag for å inngå forlik.

8 Sannsynlighetskravet: Pretensjon eller bevisføring
Rettsvirkning: tilgang til bevis Vilkår: Kan få betydning i en tvist Vil kunne bli part eller partshjelper Bevisforspillelsesfare eller bevistilgangsbehov Anførsler om faktum: anførsel anførsel anførsel

9 Høyesterett i obiter dictum: Konkret vurdering
SPESIFIKASJONSKRAVET Normarc-kjennelsen, Rt.2006 side 626 Høyesterett i obiter dictum: Konkret vurdering Sondre mellom kravene på sikrings- og innsynsstadiet

10 Oppsummeringsvis: For at retten i det hele tatt skal ha mulighet til å fatte en avgjørelse som kan fullbyrdes, og å vurdere de motstridende interesser, må begjærende part i det minste angi: hos hvilken person/arbeidstaker man kan forvente å finne relevante lagringsmedier, hvilke lagringsmedier man kan forvente å finne bevisene, altså datamaskiner, servere, DVD’er/CD’er, og dette må i så fall spesifiseres ved geografisk lokalisasjon. Hvilke øvrige krav som skal stilles må retten fastsette ved en konkret vurdering av de motstridende hensyn i det enkelte tilfellet.

11 Lovbestemte begrensninger EMK artikkel 10, ytringsfrihet
Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv 1 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv 2 og familieliv, sitt hjem 3 og sin korrespondanse. 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med (1) loven og er (3)nødvendig i et demokratisk samfunn av (2) hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

12 Saksomkostninger § 28-5. Kostnader ved bevissikring
(1) Den part som begjærer bevissikring, plikter å dekke de kostnader som påløper for motparter etter § 28-3 annet ledd, og kostnadene ved at det oppnevnes representant etter § 28-3 tredje ledd.


Laste ned ppt "Ved bevissikring utenfor rettssak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google