Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 Arbeidsledighet og konjunkturer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 Arbeidsledighet og konjunkturer"— Utskrift av presentasjonen:

1 9 Arbeidsledighet og konjunkturer
Hvorfor oppstår det arbeidsledighet? Kan et land ha 100 prosent sysselsetting? Hva er årsaken til at økonomien i samfunn veksler mellom gode og dårlige tider? Hvorfor påvirker en endring i renta inflasjonen?

2 Arbeidsledighet Arbeidsledighet er en tilstand der personer som ønsker å arbeide til gjeldende lønnssatser, ikke får arbeid.

3 Betingelser for å kunne motta dagpenger
ha vært arbeidstaker og hatt en lønn på minst kroner i siste kalenderår (beløp per 2013) bo eller oppholde deg i Norge være arbeidsfør være helt eller delvis arbeidsledig ha meldt deg ledig ved arbeidskontoret ikke være student eller skoleelev

4 Friksjonsledighet Omfatter folk som nylig har avsluttet utdanningen sin Omfatter folk som ønsker en ny jobb fordi de mistrives Omfatter folk som har vært hjemmeværende en stund Omfatter folk som har ønsket å ta videreutdanning, eller har vært ute av arbeidslivet en periode av andre grunner

5 Strukturledighet Det kan være vanskelig å gå fra ett segment til et
annet fordi hvert segment er omkranset av barrierer. Treghet i den yrkesmessige mobiliteten på grunn av krav til kompetanse Treghet i den geografiske mobiliteten

6 Årsaker til strukturledighet
Innføring av ny produksjonsteknologi som gjør deler av arbeidskraften overflødig Globalisering og endring av lover og regler (rammebetingelser), som for eksempel flytting av industribedrifter til lavkostland Uttømming av naturressurser

7 Likevektsledigheten

8 Hva påvirker nivået for likevektsledigheten
Høyere utdanningsnivå gjør det lettere å gå fra en jobb til en annen Ulemper ved å være arbeidsledig og nivået for offentlig støtte til arbeidsledige Tilbudet av arbeidsmarkedstiltak, dvs. kurs etc. Tempo for teknologisk utvikling og endring av konkurransetrykket fra lavkostland

9 Konjunkturer

10 Potensielt BNP

11 Produksjonsgapet En økonomi som har en produksjon på nivå med potensielt BNP, har de viktige kjennetegnene jevn og stabil økonomisk vekst høy sysselsetting – kun likevektsledighet lav og stabil inflasjon Produksjonsgapet er forskjellen mellom det faktiske BNP og potensielt BNP Positivt produksjonsgap innebære at faktisk BNP er større enn potensielt BNP. Negativt produksjonsgap innebære at faktisk BNP er mindre enn potensielt BNP.

12 Anslag på produksjonsgapet
i Norge Anslag på produksjonsgapet i Norge etter 1983, prosent av potensielt BNP. Kilde: Norges Bank

13 Konjunkturledighet

14 Årsaker til konjunktursvingninger

15 Automatisk stabilisering
Markedskreftenes selvregulerende egenskaper Skattesystemets selvregulerende egenskaper

16 Automatisk stabilisering

17 Stabiliseringspolitikken

18 Dempe ned høykonjunktur?
Under høykonjunktur har vi som regel også høy inflasjon. Prisveksten følges opp med krav om lønnskompensasjon fra arbeidstakerne. Etter hvert som lønnsveksten blir like høy som prisveksten, presses overskuddene ned, og arbeidsledigheten igjen opp mot nivået for likevektsledigheten. Etter en periode med prisvekst på boliger, høye investeringer i næringslivet, store låneopptak i bankene osv, oppstår det ofte gryende tegn til overkapasitet og nedgang i etterspørselen etter slike objekter.

19 Norges Banks syn på høykonjunktur
«Det er i oppgangstider at grunnlaget for nedgangstider legges. Finansielle kriser er ofte karakterisert ved en innledende fase der optimismen tar overhånd, risikovurderingene svekkes, viljen til å gjeldssette seg øker, og formuespriser øker. Når negative nyheter oppstår og får bre seg, investeringene ikke svarer til forventningene og stemningen snur, faller formuesprisene, og mange får problemer med å betjene sin gjeld.» Svein Gjedrem

20 Stabiliseringspolitikkens oppgaver

21 Finanspolitikken Ekspansiv finanspolitikk tar sikte på å øke samlet etterspørsel etter varer og tjenester gjennom reduserte skatter eller økte offentlige utgifter. Kontraktiv finanspolitikk tar sikte på å redusere samlet etterspørsel etter varer og tjenester gjennom økte skatter eller reduserte offentlige utgifter.

22 Pengepolitikken

23 Inflasjonsmålet

24 Åpenhet og tillit Tiltak for tillit til pengepolitikken:
Pengepolitisk rapport tre ganger per år Pressekonferanser på Internett Taler og foredrag

25 Pengepolitikkens oppgave

26 Pengepolitikkens virkning gjennom etterspørselskanalen

27 Pengepolitikkens virkning gjennom valutakurskanalen

28 Pengepolitikkens virkning gjennom forventningskanalen

29 Styringsproblemer

30 Inntektspolitikken Inntektspolitikken er de virkemidlene myndighetene gjennomfører for å påvirke inntektsutviklingen i samfunnet.

31 Den norske inntektspolitikken
Regjeringen møter partene i arbeidslivet i «Kontaktutvalget». Regjeringen ønsker der å gjøre greie for den økonomiske situasjonen landet befinner seg i. Analysene av økonomien som regjeringen legger fram for partene i arbeidslivet er utarbeidet av «Det tekniske beregningsutvalget» som består at økonomiske eksperter. Frontfagene det vil si industrivirksomhet som konkurrerer med bedrifter i utlandet forhandler først. Denne frontfagsmodellen er en av grunnene til at Norge har hatt lavere arbeidsledighet enn mange andre land de siste 30 årene.

32 Oppsummeringsspørsmål 9
Hvilke betingelser må være oppfylt for at en arbeidsledig borger skal få dagpenger? Svar Hva er friksjonsledighet? Svar Hva er strukturledighet? Svar Hva er årsakene til strukturledighet? Svar Hva er likevektsledighet? Svar Hva mener vi med konjunktursvininger? Svar Hva er potensielt BNP? Svar Hva er konjunkturledighet? Svar Hva er årsakene til konjunktursvininger? Svar Forklar hva som menes med automatisk stabilisering? Svar Hva er stabiliseringspolitikk? Svar Hva er ekspansiv og kontraktiv finanspolitikk? Svar Hva er fleksibel inflasjonsstyring? Svar Gjør greie for hvordan pengepolitikken påvirker inflasjonen gjennom valutakurskanalen. Svar Gjør greie for hvordan pengepolitikken påvirker inflasjonen gjennom forventningskanalen. Svar Hva er inntektspolitikk? Svar


Laste ned ppt "9 Arbeidsledighet og konjunkturer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google