Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til
Steinar Holden Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Faglig-pedagogisk dag 2006 Norsk pengepolitikk

2 Disposisjon Litt teori Pengepolitikken de senere år
For lav inflasjon eller for sterk vekst? Senke inflasjonsmålet dersom prisstigningen forblir lav? Avslutning Norsk pengepolitikk

3 Inflasjon og økonomisk aktivitet
Sysselsetting og produksjon Lønnskurve Priskurve Reallønn 1-u* Likevektsledighet i skjæringspunktet for lønns- og priskurven Økt inflasjon hvis u < u* ; Redusert inflasjon hvis u > u* Ingen langsiktig sammenheng mellom inflasjon og ledighet Norsk pengepolitikk

4 Høy lønnsvekst ved lav ledighet
Årslønnsvekst Arbeidsledighetsrate 1) Gjennomsnitt alle grupper. Inkludert anslag for kostnader knyttet til økt ferie og innføring av obligatorisk tjenestepensjon 2) Anslag for 2005 – 2008 Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntekts- oppgjørene, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norsk pengepolitikk

5 Inflasjonsmål stabiliserende ved etterspørselssvingninger
I høykonjunkturer er sysselsetting, produksjon og inflasjon høy Renten heves, slik at inflasjon og sysselsetting reduseres I lavkonjunktur er sysselsetting, produksjon og inflasjon lav Renten senkes, slik at inflasjon og sysselsetting øker Samsvar mellom inflasjons- og produksjonsmål Norsk pengepolitikk

6 Avvik fra inflasjons- og produksjonsmål
Overraskende etterspørselsendringer Redusert etterspørsel gir for lav inflasjon og for lav produksjon Enkel politikk-reaksjon: sett renten ned Tilbudssjokk er vanskeligere Billig import fører til redusert inflasjon, men behøver ikke redusere økonomisk aktivitet Lav inflasjon tilsier lav rente, men det kan være uheldig for stabilitet i produksjonen Norsk pengepolitikk

7 Pengepolitikken de senere år
Høy rente for å forhindre overoppheting og sterkt lønnspress i Økonomien ble svakere enn ventet, og inflasjonen betydelig lavere enn ventet Kraftig reduksjon i renten 2003/2004 Svært lav inflasjon tilsier svært lav rente God økonomisk vekst tilsier høyere rente Motsetning mellom inflasjonsmål og stabilitet i produksjon Norsk pengepolitikk

8 Lav rente for å stimulere økonomien
Realrente Intervall for nøytral realrente 1) Tremåneders pengemarkedsrente deflatert med inflasjonen målt ved KPI-JAE 2) Anslag for realrenten for perioden 4. kv. 05 – 4. kv. 08 er basert på referansebanen Kilde: Norges Bank Norsk pengepolitikk

9 Lav inflasjon og lav ressursutnyttelse i 2003 og 2004
Lav inflasjon og lav ressursutnyttelse i 2003 og Økende inflasjon og økende ressursutnyttelse i 2005 og 2006 KPI-JAE Produksjonsgap 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) Kvartalstallene for produksjonsgapet er avledet fra årstall 3) Anslag på KPI-JAE for 4. kv. 05 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norsk pengepolitikk

10 Dersom renten settes for lavt I
Konsum og investering stimuleres ytterligere Produksjon og sysselsetting øker Stramt arbeidsmarked kan gi høy lønnsvekst Høy lønnsvekst kan bli vedvarende, og kreve høy rente på senere tidspunkt Norsk pengepolitikk

11 Norsk pengepolitikk

12 Dersom renten settes for lavt II
Fare for ”overinvestering” og ”overkonsum” Overkapasitet i boligmarked, svakt utleiemarked og fallende boligpriser Gjeldsproblemer og bankkrise Som ender i kraftig etterspørselssvikt og høy ledighet Usikkerhet og forsinkelser gir økt risiko Norsk pengepolitikk

13 Kraftig økning i kreditt til husholdningene (K2) Årlig prosentvis beholdningsendring. 1992 – 20081)
1) Fremskrivninger for 2005 ― 2008 Kilde: Norges Bank IR 3/2005 Norsk pengepolitikk

14 Lav nettofinansinvestering, men ikke i nærheten av jappe-tiden
Sparerate Netto finansinvesteringer 1) Korrigert for anslåtte reinvesterte aksjeutbytter fra og med 2001 2) Anslag for 2005 – 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norsk pengepolitikk

15 Dersom renten settes for høyt I
Inflasjonen forblir for lav De økonomiske kostnader ved lav inflasjon trolig neglisjerbare Deflasjon ikke relevant ved billig import og god økonomisk vekst Teoretiske argument om feilaktige relative priser neppe viktig i praksis Men politikken må ta sikte på å nå inflasjonsmålet Betydelig realøkonomisk tap ved lav produksjon og lav sysselsetting Norsk pengepolitikk

16 Dersom renten settes for høyt II
Inflasjonsforventningene kan falle Oppfattes som viktig problem av Norges Bank, men er det egentlig det? Lavere inflasjonsforventninger betyr at arbeidsledigheten kan være lavere enn likevektsledigheten, uten at lønns- og prisvekst blir for høy Gratis lunsj Norsk pengepolitikk

17 Noen kriterier Så lav rente at inflasjonen går mot målet
Vis tålmodighet – ingen tror at Banken tar sikte på lavere inflasjon i det skjulte I mellomtiden har vi glede av økt sysselsetting Ikke så lav rente at det blir høy risiko for å ubalanser i økonomien og sterkt lønnspress Partene i arbeidsmarkedet må ikke misbruke denne muligheten til å få ned ledigheten Norsk pengepolitikk

18 Figur 1. 7 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen
Figur 1.7 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall. Prosent. 1. kv. 04 – 4. kv. 08 KPI-JAE Produksjonsgap Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norsk pengepolitikk

19 Lav inflasjon skyldes først og fremst billig import
Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) Norges Banks beregninger Årlig endring i prosent, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, IR 3/2005 Norsk pengepolitikk

20 Lav internasjonal prisvekst kan gi vedvarende lav inflasjon
Lav rente kan føre til svekket krone, og dyrere import Vanskelig når handelspartnere setter lav rente, og oljeinntektene er skyhøye Høyere innenlandsk lønns- og prisvekst? Ubalanser i arbeidsmarkedet ikke ønskelig Høy lønnsvekst kan bli vedvarende, og kreve høy rente senere Senke inflasjonsmålet, eller akseptere langvarig avvik? Norsk pengepolitikk

21 Nedjustering av inflasjonsmålet er en dårlig ide
Endring av målet etter få år gir grobunn for forventninger om nye endringer i fremtiden skaper økt usikkerhet om fremtidig pengepolitikk og fremtidig inflasjon Ikke lenge siden det var seriøse forslag om å heve inflasjonsmålet for å gi mer rom for lønnsvekst knyttet til strukturendringer Norsk pengepolitikk

22 Avslutning Tilbudsdrevet lav inflasjon gir mulighet for å holde renten lav, til gunst for norsk økonomi Pengepolitikken må sikte mot å nå inflasjonsmålet, men vise tålmodighet og ikke bidra til for høy innenlandsk lønnsvekst Nedjustering av inflasjonsmålet er ikke ønskelig Langvarig avvik fra inflasjonsmålet ved billig import og god realøkonomisk utvikling er ikke tegn på dårlig pengepolitikk Norsk pengepolitikk

23 Renten virker med et tidsetterslep
Valuta- kursen Importert prisvekst Inflasjons-forventninger Norges Banks styrings- rente Markeds-renter Konsum Investeringer Inflasjon Arbeidsmarked Lønn Marginer Norsk pengepolitikk


Laste ned ppt "Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google