Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 11: Investerings-analyse og inflasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 11: Investerings-analyse og inflasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 11: Investerings-analyse og inflasjon
Viktige temaer i kapittel 11: Nominell avkastning og realavkastning Reell lånerente (realrente) Realinvesteringer og inflasjon Kontantstrøm i nominelle og faste priser Inflasjon og skatt Omløpsmidler og inflasjon Kapittel 11

2 Realavkastning av finans-investeringer
Eksempel: Et bankinnskudd på kr 100 opptjener 8 % rente, disponibelt etter ett år kr 108 Den nominelle avkastningen er 8 % (før skatt) Hva er realavkastningen, dvs. avkastningen korrigert for effekten av prisstigningen, hvis prisstigningen er 2 %? Kapittel 11

3 Realavkastning Fisher hypotesen sier at den nominelle avkastningen består av en kompensasjon for prisstigningen pluss en realavkastning Hvis inflasjonen er 2 % og den nominelle avkastningen er 8 %, blir realavkastningen tilnærmet 8 % - 2 % = 6 % Denne sammenhengen er ikke helt nøyaktig på grunn av at også realavkastningens kjøpekraft må opprettholdes Kapittel 11

4 Realavkastning før skatt
Vi innfører følgende symboler: pn = nominell rente før skatt pr = realrente før skatt j = inflasjonsrate Følgende sammenheng gjelder Kapittel 11

5 Realavkastning - alternativ presentasjon
Sammenheng mellom pn og pr kan også uttrykkes slik: pn = pr • (1 + j) + j, med våre tall pn = (0,0588 • 1,02) + 0,02 = 0,08 eller 8% Hvis en investor krever realavkastning på 6 %, hva må nominell avkastning være? pn= (0,06 • 1,02) + 0,02 = 0,0812 eller 8,12% Kapittel 11

6 Realrente etter skatt Vi innfører følgende symboler:
s = skattesatsen på alminnelig inntekt (28 %) rn = nominell rente etter skatt rr = realrente etter skatt j = inflasjonsrate Hvilken sammenheng gjelder mellom nominell rente før skatt, og realrente etter skatt? Kapittel 11

7 Realrente etter skatt Følgende sammenhenger gjelder: Kapittel 11

8 Realrente etter skatt 1971-2000
Kapittel 11

9 Budsjettering av kontantstrøm
Kapittel 11

10 Nominell og reell kontantstrøm
Faste priser – prisnivå på investeringstidspunktet (0) Nominelle (løpende) priser – prisnivå på transaksjons-tidspunktet (1, 2 og 3) Kapittel 11

11 Eksempel Kapittel 11

12 Kontantstrøm i faste priser
Kontantstrømmen i faste priser er konstant Kapittel 11

13 Kontantstrøm i nominelle priser
Kontantstrømmen i nominelle priser øker med prisstigningstakten hvert år (3,77 %) Kapittel 11

14 Avkastningskrav Ved beregning av nåverdi, må vi passe på følgende
Kontantstrøm er i løpende (nominelle) priser må vi bruke nominelt avkastningskrav Kontantstrøm er i faste priser må vi bruke realavkastningskrav Hvis korrekt avkastningskrav brukes, blir nåverdien uansett den samme Kapittel 11

15 Nominelt og realavkastnings-krav
Vi har følgende Realavkastningskrav (pr) = 6 % Inflasjonsraten (j) = 3,77 % Hva blir nominelt avkastningskrav? Kapittel 11

16 Beregning av nåverdi Legg merke til at nåverdi hvert år og samlet blir identisk Kapittel 11

17 Beregning av internrente
Kapittel 11

18 Spesiell prisstigning
Hvis ikke alle kalkylefaktorene endres i samme omfang, må vi budsjettere i løpende priser. Anta at prisene kan økes med 3,77 %, mens kostnadene øker med 6 % Kapittel 11

19 Inflasjon og skatt Når vi trekker inn skatten, kan vi i prinsippet også budsjettere kontant-strøm enten i nominelle eller faste priser Viktig å være konsekvent – vi må velge enten eller, ikke blande nominelle og reelle størrelser sammen Kapittel 11

20 Nåverdi etter skatt Kontantstrøm i nominelle priser
Siden kontantstrøm er i nominelle priser, bruker vi nominelt avkastningskrav etter skatt, som vi antar er 7%. Avskrivningssats = 20 %, s = 28 % Kapittel 11

21 Internrente etter skatt
Siden kontantstrømmen er i nominelle priser etter skatt finner vi den nominelle internrenten etter skatt Kapittel 11

22 Kontantstrøm etter skatt – faste priser
Det er også mulig å budsjettere i faste priser i en etter-skatt kalkyle, men pass på: Avskrivninger er basert på historisk kost, og blir upåvirket av prisnivået framover – de er uttrykt i løpende priser Avskrivninger må gjøres om til faste priser hvis kontantstrømmen ellers er i faste priser Kapittel 11

23 Avskrivningenes realverdi
Kapittel 11

24 Nåverdi etter skatt Nominelt avkastningskrav etter skatt var 7%, dermed blir realavkastningskravet lik (0,07 – 0,0377)/1,0377 = 0,0311 eller 3,11 % Realverdi av avskrivninger år 1 er kr , og avskrivningenes realverdi faller med 22,91 % pr. år. Nåverdi av spart skatt pga. avskrivninger blir da (kr • 0,28)/(0, ,0311) = kr Kapittel 11

25 Nåverdi etter skatt – kontantstrøm i faste priser
Kapittel 11

26 Egenkapitalavkastning Serielån: 500 000, 8 % rente, 5 års avdragstid
Kapittel 11

27 Inflasjon og avkastningskrav
Kapittel 11

28 Omløpsmidler og prisstigning
I perioder med prisstigning vil også kapitalbindingen i omløpsmidler kunne øke, og dermed redusere kontant-strømmen og lønnsomheten Dette kan også få skattemessige konsekvenser La oss se på et eksempel Kapittel 11

29 Eksempel – omløpsmidler og prisstigning
Kapittel 11

30 Omløpsmidler og prisstigning Kontantstrøm i faste priser
Kapittel 11

31 Omløpsmidler og prisstigning
La oss nå trekke inn effekten av prisstigningen. Legg merke til: Prisstigningen fører ikke til økt kapitalbinding i varer. Hvis varelageret oppskrives med prisstigningen kan det se ut som om varelageret øker, men en oppskrivning vil medføre tilsvarende nedvurdering av vareforbruket og dermed oppveie hverandre Kundefordringene øker, men deler av dette finansieres gjennom økt leverandørgjeld Kapittel 11

32 Varebeholdning og varekjøp
Frigjort varebeholdning i år 5 kan også beregnes som • 1,055 = Kapittel 11

33 Omløpsmidler og prisstigning Kontantstrøm i nominelle priser før skatt
Kapittel 11

34 Omløpsmidler og prisstigning Kontantstrøm i faste priser etter skatt
Kapittel 11

35 Skatt på ”skinngevinst”
Kapittel 11


Laste ned ppt "Kapittel 11: Investerings-analyse og inflasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google