Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling November 2015 Innsøking av elever med fortrinnsrett og/eller behov for spesialundervisning folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling November 2015 Innsøking av elever med fortrinnsrett og/eller behov for spesialundervisning folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vaf.no Rådgiversamling November 2015 Innsøking av elever med fortrinnsrett og/eller behov for spesialundervisning folkestyre – kompetanse - samarbeid Marianne Lorentzen Seniorrådgiver- Utdanningsavdelingen Sigrid Leland pp-rådgiver

2 www.vaf.no PPT Vest-Agder fylkeskommune  Østfylket  6 stillinger/pp-rådgivere  2 stillinger/psykologer fra januar 2016  10 videregående skoler  SMI-skolen  5 private videregående skoler  Elever, lærlinger og lærekandidater, OT-ungdom  Vestfylket  4 stillinger/pp-rådgivere

3 www.vaf.no Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PP- tjenesten i Vest-Agder fylkeskommune. 2016/2017 PPT http://www.vaf.no/media/5262344/Rutiner-for-samarbeid-2015-2016.pdf

4 www.vaf.no Vedleggsskjema  Drøfting av case og «paragraf-torg»  http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/soeke- skoleplass/ http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/soeke- skoleplass/

5 www.vaf.no Karriereveiledning for elever som har behov for spesialundervisning  Samme rettigheter til karriereveiledning - Være nysgjerrig på muligheter  Skal tas inn til 1 av de 12 Utdanningsprogammene Søkere som får fortrinn etter § 6-17 gis i noen tilfeller anledning til å søke HT og AT (skal tas inn til et spesielt tilbud)  Realistiske opplæringsmål  Rammeplanen for spesialundervisning for AT og HT: http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/spesialundervisnin g/

6 www.vaf.no Utgangspunkt: Opplæringsloven § 5-4  …» Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering»……. Hvilke elever skal møtes med systematisk utprøving av tiltak? Hvilke elever skal møtes med et organisert tilbud om spesialundervisning? Rutiner og retningslinjer.

7 www.vaf.no Rutine ved innsøking av elever som har behov for spesialundervisning eller annen oppfølging Søker 1.februar – Individuell vurdering Elever med Fortrinnsrett etter inntaksforskriften §§ 6-15, 6-17/30, 6-18, 6-19/31 Elever med omfattende behov for spesialundervisning og mangler mer enn halvparten av karakterene (§§ 6-22/6-35) Søkere som av andre særlige grunner må vurderes individuelt (§§ 6-25/6-38 Søker 1.mars – ordinært inntak Elever med omfattende spesialundervisningsbehov som har karakterer i mer enn halvparten av fagene OBS ! Mange av disse elevene har behov for opplæring organisert i tilrettelagte grupper. Elever som opplagt skal ha vedtak om spesialundervisning Søker 1.februar – Individuell vurdering Søkere som av andre særlige grunner må vurderes individuelt (§§ 6-25/38) Minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge Søkere med rett til særskilt språkopplæring Søker 1.mars – ordinært inntak Overføring av relevant dok 1.mars for elever der skolen skal prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Evt tilmelding til PPT etter skolestart. Elever som skal møtes med systematisk utprøving av tiltak

8 www.vaf.no  For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-15 skal PP- tjenesten (FK) utarbeide sakkyndig vurdering etter § 6- 16. Det skal konkluderes med om søkeren oppfyller vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram eller ikke.  PP-tjenesten (FK) innkaller til møte med elev, foresatte og avgiverskole etter mottatt tilmelding fra utdanningsavdelingen for å bli kjent med elev og utfordringsbilde.  Sakkyndig vurdering, jf §§ 6-15 og 6-16, sendes elev, foresatte, avgiverskole og utdanningsavdelingen innen 1. januar.  Enkeltvedtak om inntak etter § 6-15 skjer innen 1.mars. § 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

9 www.vaf.no § 6-17 (vg1) og § 6-30 (vg2/vg3) Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne  For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-17 fattes enkeltvedtak om inntak innen 1. mars.  Etter inntak innkaller aktuell videregående skole i samarbeid med PP- tjenesten (FK) til et møte med elev, foresatte, avgiverskole, kommunal PPT og eventuelt andre samarbeidspartnere for å bli kjent og å se hvordan opplæringen skal tilrettelegges. Møtene holdes i perioden 1. mars til 15. mai.  Videre avtaler om flere møter og eventuelt behov for ytterligere dokumentasjon (HABU, ABUP, individuell plan) gjøres i møtet.  PP-tjenesten (FK) utarbeider sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter § 5-1. Denne skal normalt være ferdig utarbeidet i perioden 15. juni til 15. august.  Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK). Frist for enkeltvedtaket følger forvaltningsloven § 11a.

10 www.vaf.no § 6-18 (vg1) og § 6-31 (vg2/vg3) Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk  Gjelder elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter § 3-9, og som søker inntak til ordinær videregående skole med bruk av tolk.  Elever som søker inntak til knutepunktskoler § 6-40 (vg1).  Før vedtak om fortrinn til inntak etter disse bestemmelsene skal det foreligge sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK).  PP-tjenesten (FK) innkaller til møte med elev, foresatte og avgiverskole etter mottatt tilmelding fra utdanningsavdelingen for å bli kjent med elev og utfordringsbilde.  Sakkyndig vurdering, jf § 6-18, sendes elev, foresatte, avgiverskole og utdanningsavdelingen innen 1. januar.  Enkeltvedtak om inntak etter § 6-18 skjer innen 1.mars.

11 www.vaf.no § 6-19 (vg1) og § 6-32 (vg2/vg3) Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvida tid  Elever som har enkeltvedtak om utvida tid etter § 3-1, femte ledd, og som trenger flere år på vg1, skal tas inn på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering, og før inntak etter poeng, jf § 6-19.  Elever med vedtak om utvida tid etter § 3-1, femte ledd, skal tas inntil vg2 eller vg3 etter en individuell vurdering, og før inntak etter poeng, jf § 6-32.  Skolen tilmelder elevene til PP-tjenesten i 3. opplæringsår innen 1. november.  Sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten sendes til elev, skole og utdanningsavdelingen/inntak innen 31. desember.  Eleven mottar enkeltvedtak om utvidelse av opplæringsretten innen 15. januar.  Søknadsfrist 1. februar.

12 www.vaf.no Rutine ved innsøking av elever som har behov for spesialundervisning eller annen oppfølging Søker 1.februar – Individuell vurdering Elever med Fortrinnsrett etter inntaksforskriften §§ 6-15, 6-17/30, 6-18, 6-19/31 Elever med omfattende behov for spesialundervisning og mangler mer enn halvparten av karakterene (§§ 6-22/6-35) OBS ! Mange av disse elevene har behov for opplæring organisert i tilrettelagte grupper. Elever som opplagt skal ha vedtak om spesialundervisning Søker 1.februar – Individuell vurdering Søkere som av andre særlige grunner må vurderes individuelt (§§ 6-25/38) Minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge Søkere med rett til særskilt språkopplæring Søker 1.mars – ordinært inntak Overføring av relevant dok 1.mars for elever der skolen skal prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Evt tilmelding til PPT etter skolestart. Elever som skal møtes med systematisk utprøving av tiltak

13 www.vaf.no § 6-22 (vg1) Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene  Etter inntak/ved reservasjon av skoleplass innkaller skolen til møte i løpet av april/mai med elev, foresatte, avgiverskole, PP-tjenesten (FK), kommunal PPT og eventuelt andre samarbeidspartnere for å bli kjent og å drøfte hvordan opplæringen skal tilrettelegges.  Opplæringsmålet vil i hovedsak dreie seg om grunnkompetanse, men full kompetanse drøftes.  PP-tjenesten (FK) utarbeider sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning etter § 5-1 gjeldende for vg1. For enkelte elever kan det være aktuelt at sakkyndig vurdering har innhold som også vil være gjeldende for vg2/vg3. Sakkyndig vurdering skal være ferdig utarbeidet etter at inntaket er foretatt.  Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK).

14 www.vaf.no Rutine ved innsøking av elever som har behov for spesialundervisning eller annen oppfølging Søker 1.februar – Individuell vurdering Elever med Fortrinnsrett etter inntaksforskriften §§ 6-15, 6-17/30, 6-18, 6-19/31 Elever med omfattende behov for spesialundervisning og mangler mer enn halvparten av karakterene (§§ 6-22/6-35) OBS ! Mange av disse elevene har behov for opplæring organisert i tilrettelagte grupper. Elever som opplagt skal ha vedtak om spesialundervisning Søker 1.februar – Individuell vurdering Søkere som av andre særlige grunner må vurderes individuelt (§§ 6-25/38) Minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge Søkere med rett til særskilt språkopplæring Søker 1.mars – ordinært inntak Overføring av relevant dok 1.mars for elever der skolen skal prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Evt tilmelding til PPT etter skolestart. Elever som skal møtes med systematisk utprøving av tiltak

15 www.vaf.no § 6-25 (vg1) og § 6-38 (vg2/vg3) Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt  Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha særlige behov for dette. Behov for spesialundervisning er ikke et vilkår.  Etter inntak/reservasjon av skoleplasser innkaller skolen til møte i april/mai med elev, foresatte, avgiverskole og eventuelt andre samarbeidspartnere for å bli kjent og å se hvordan opplæringen skal tilrettelegges.  Skolen vurderer om PP-tjenesten (FK) inviteres inn i møtet. Dette vil avhenge av dokumentasjon og eventuelt behovet for spesialundervisning.  Dersom skolen ikke kan tilrettelegge for elevens behov innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og ønsker en vurdering av elevens vansker, må eleven tilmeldes PP- tjenesten (FK) på vanlig måte.

16 www.vaf.no Ordinære søkere med behov for spesialundervisning er søknadsfrist 1. mars.  Søkere som har hatt dokumenterte behov for spesialundervisning sender vedleggsskjema med dokumentasjonen ved innsøking.  Skolen drøfter enkeltsaker i to-team etter behov og med fokus på tilpasset opplæring. Skolen avgjør i samarbeid med PP-tjenesten (FK) om det er behov for å innkalle til møte.  Opplæringsloven § 5-4: «Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering.» Aktuelle elevsaker drøftes i skolens to-team før eventuell tilmelding.  Hvis skolen ikke kan imøtekomme elevens behov, med sikte på tilfredsstillende utbytte, må eleven tilmeldes PP-tjenesten (FK) på vanlig måte.

17 www.vaf.no Nødvendige vedtak for elever som OPPLAGT skal ha spesialundervisning Søker 1.februar Tas inn 1.mars Gjelder §§ 6-15, 6-17/30, 6-18, 6-19/31 Noen §§ 6-22 og 6-35 søkere avklares og skoleplasseres før hovedinntak. OBS ! Mange av disse elevene har behov for opplæring organisert i tilrettelagte grupper. (Betydning for tilbudsstruktur og budsjett) 1. Vedtak om inntak (fortrinnsrett) Ansvar : Utdanningsavdelingen Melding om behov og innsending av dok. 1.okt (6-15 og 6-17) for søkere fra 10.trinn Overføring av relevant dok 1.februar for søkere med fortrinnsrett, og søkere som opplagt skal ha spesialundervisning. Egen samarbeidsrutine for VGS og PPT følges. Vedtak før skolestart ! §§ 6-22 og 6-35 elever skal opplagt ha vedtak om spesialundervisning (Opplæring mot grunnkompetanse) 2. Vedtak om spesialundervisning Ansvar: Rektor

18 www.vaf.no Rutiner (under utarbeidelse) for elever som skal møtes med systematisk utprøving av tiltak Tilleggsdokumentasjon scannes til elevmapper i løpet av februar Utdanningsavdelingen sikrer inntak som oppfyller 1 av 3 valg (VG1), eller bygger videre på det søkeren er kvalifisert til (VG2/VG3) ???? Før skolestart ???? Ved skolestart 1.Februar søkere Tilleggsdokumentasjon scannes til elevmapper i løpet av mars ????? Før skolestart ????? Ved skolestart 1.Mars søkere

19 www.vaf.no


Laste ned ppt "Rådgiversamling November 2015 Innsøking av elever med fortrinnsrett og/eller behov for spesialundervisning folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google