Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK
INFORMASJONSMØTE FOR NYE MASTERSTUDENTER 11. AUGUST KL. 12:00, AUD 3, HELGA ENGS HUS

2 Administrativt ansvarlig 1. året master i spesialpedagogikk
Inga Dometko Tlf: Kontor 440 E-post: Sara Tesfai (vikar) Tel: Kontor 435 Sigurd Hasle Tlf: Kontor 432 E-post:

3 Faglærere/ansvarlige
SPED4000 Rådgivning og innovasjon –Heidi Mjelve SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid – Sven Nilsen SPED4100 Audiopedagogikk – Astrid Flakk SPED4200 Logopedi – Melanie Kirmess SPED4300 Psykososiale vansker – Liv Duesund SPED4400 Spesifikke lærevansker – Sol Lyster SPED4600 Utviklingshemning – Hanne M. H. Sigstad

4 Hvor få informasjon? Først: (nesten) all informasjon ligger på våre nettsider, sjekk der først! I studiesaker oppfordrer vi dere om å kontakte først studentinformasjon (3.etg Helga Engs hus, tel: , for eksempel Karakterutskrifter, bekreftelser tilrettelagt eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier, studieveiledning Spørsmål angående tekniske problemer går til termvakta på PC-stua i 2.etg Helga Engs hus eller . Spørsmål angående spesifikt emnene, timeplanene, fravær, informasjon i Fronter, regler o.l går til administrasjonen. Spørsmål kun av faglig innhold går til lærerne. Generelle spørsmål til UiO om for eksempel opptak, studiekompetanse, semesteravgift, Lånekassa o.l. kan tas med Knutepunktet Lucy Smiths hus, 1. etasje. Telefon

5 Oppbygging av masterprogrammet i spesialpedagogikk – Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning:
4.semester: SPED4090 Masteroppgaven 3. semester: SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk. SPED4090 Masteroppgaven 2. semester: SPED4000 Rådgivning og innovasjon Valgt fordypning 1. Semester: SPED4000 Rådgivning og innovasjon

6 Oppbygging av masterprogrammet i spesialpedagogikk – Studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid: 4.semester: SPED4090 Masteroppgaven 3. semester: SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk. SPED4090 Masteroppgaven 2. semester: SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Valgt fordypning 1. Semester: SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

7 Emnesider og semesterside
På semestersiden til hver enkelt fordypning ligger det informasjon om: Timeplan Info om arbeidskrav og eksamen Pensumlister Beskjeder underveis i semesteret Innlogging på Fronter Nyttige lenker Under Emnebeskrivelsen ligger det også tidligere eksamensoppgaver, emneevalueringer og krav til oppmøte Viktig å holde seg oppdatert på disse sidene til enhver tid, da det kan forekomme endringer i timeplanen. Du vil få en felles timeplan og beskjeder fra programmer og emner på Mine studier https://minestudier.uio.no/ Vise emnesidene og første forelesning

8 Obligatoriske komponenter
10 uker praksis Problembasert læring (PBL) Skriftlige arbeidskrav Deltakelse på undervisning Prosjektarbeid De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før du kan gå opp til eksamen. Dersom fravær gjelder PBL, praksis, obligatoriske seminarer eller eksamen, er det viktig å gi beskjed til oss med en gang, og påse at en godt begrunnet legeerklæring, hvor det framkommer en klar dato/periode for sykdom.  Husk at det være vanskelig å tilrettelegge for fraværet praktisk sett, selv med med legeerklæring.

9 Praksis Høst: Ekstern praksis knyttet til fordypningen i uke Vår: Ekstern praksis knyttet til fordypningen i uke 5-7 og kombinert praksis med rådgivning og innovasjon/spesialpedagogisk utviklingsarbeid Du har ikke anledning til selv å velge praksisplass, eller ha praksis på nåværende eller tidligere arbeidssted. Det gis heller ikke refusjon for reiseutgifter i praksis. Praksis vurderes til Bestått/ikke bestått. Du skal skrive en praksisrapport som leveres til praksisveileder. Praksis er fem dager per uke med noen sjeldne unntak når praksisstedet ønsker et annet opplegg. Du følger en vanlig arbeidsdag ved praksisstedet. Det er ikke mulig å ha en individuell timeplan under praksis. Det er ikke mulig å kombinere praksis og arbeid. Dersom du bor langt unna Oslo/Akershus og har vansker med å pendle, kan du gi beskjed om det god tid på forhånd til faglig og administrativt emneansvarlige per e-post. Vi prøver å tilrettelegge, men garanterer ingenting.

10 PBL/Seminar/Egentrening
PBL Problembasert læring er tilknyttet fordypningene med arbeid i grupper på ca 6-7 studenter med veiledning med utgangspunkt i ett case. Ca tre case til sammen. SPED4000 har Egentrening, hvor en arbeider i grupper med veileder og det gjøres videoopptak av rollespill SPED4020 har Innovasjons- og veiledningsseminar, 2 i høstsemesteret og 1 i vårsemesteret. Det knyttes arbeidskrav til seminarene, som besvares gjennom framlegg. Hvert seminar går over 4 ganger. All PBL/seminar-undervisning er obligatorisk. Det inkluderer introduksjon, casepresentasjon, gruppearbeid og fremlegg. Eventuelt fravær må dokumenteres med legeerklæring som leveres instituttet. Ved legeerklæring tillates et fravær på 20 %.

11 Arbeidskrav Alle fordypningene har 3 skriftlige individuelle arbeidskrav på ca 4-8 sider. Disse må være bestått for å ta eksamen. SPED4000 har to arbeidskrav, en teoretisk fordypning i gruppe og et selvstendig refleksjonsnotat. SPED4020 har 3 innovasjons- og veiledningsseminar med presentasjoner

12 Deltagelse på undervisning
Noen forelesinger er obligatoriske. Dette skal i så fall spesifiseres i Timeplanen. På obligatorisk undervisning tillates et fravær på inntil 20 % på et studieår. Eventuelt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeerklæring. Studenter som ikke leverer legeerklæring for fravær utover 20 % vil ikke kunne gå opp til eksamen. Legeerklæringer/sykemeldinger leveres til administrativt ansvarlig.

13 Prosjektarbeid Prosjektperioden starter ca. 18.april 2016 og varer i fire uker. Prosjektet tar sikte på å utforske og behandle en praktisk problemstilling knyttet til studieretningen. Den enkelte studieretning bestemmer problemstillinger for gruppene og klargjør prosjektarbeidet gjennom separate samlinger for studieretning. Hver prosjektgruppe får 1 time veiledning. Prosjektet skal munne ut i en skriftlig rapport og et muntlig fremlegg for medstudenter. Dersom arbeidet ikke godkjennes får ikke gruppen gå opp til eksamen.

14 Eksamen Høstsemester:
3 dagers hjemmeeksamen i hver fordypning i uke 49 Vårsemester: Skriftlig 4 timers skoleeksamen i hver fordypning ca uke 23 SPED4000: Semesteroppgave i rådgivning og innovasjon i april og godkjente protokoller og rapport fra Wechsler-testene SPED4020: Hjemmeeksamen i spesialpedagogisk utviklingsarbeid i april Dato for eksamen kommer på emnesidene i løpet av høstsemesteret. Alle eksamener på det første året MÅ være bestått før man får gå videre til det andre året på masterstudiet. Husk fristen 1.September/1.februar for å søke tilrettelagt eksamen.

15 Husk politiattest, innleveringsfrist 1.9!
For at du skal få gyldig politiattest må du legge ved utskrift av nettsiden om politiattest og opptaksbrevet ditt ved søknaden til politiet. Kan gjøres elektronisk via https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ Attesten leveres i UV-studieinfo i 3. etasje, innen 1.september. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksis og dermed heller ikke ta noen eksamen! Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak på et studieprogram, selv om du tidligere har levert en politiattest til det samme programmet eller til et annet studieprogram. Det kan være flere ukers behandlingstid for å få en slik attest. Bestill attest så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om plass på studiet. Politiattesten som leveres skal ikke være eldre enn tre måneder.

16 Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg
Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I undervisningssituasjoner som praksis, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes

17 Tilretteleggingstjenesten:
Tilrettelagte studier Reservasjon av lesesalsplass Tilrettelegging av det fysiske miljøet Tekniske hjelpemidler Elektroniske ordbøker Tilrettelegging til eksamen (søknadsfrist 1.sept/1.feb) Testing av dyslektikere og utskriving av attest Send e-post til eller møt opp i UV-studieinfo.

18 Søke om fast lesesalsplass
Masterstudenter ved UV kan søke om fast lesesalsplass i 3.etg. Lesesal i 2.etg er åpen for alle. Det er et begrenset antall plasser, og de fordeles etter ansiennitet og behov. Frist for å søke om fast lesesalsplass er 1. februar/1. september for henholdsvis vår- og høstsemesteret. Fordelingen vil være klar ca. 10. februar/10. september, og bekjentgjøres ved oppslag utenfor lesesalen i 3. etasje. Søk via nettskjema: Kontakt hvis du har spørsmål.

19 Brukernavn og passord Alle nye studenter har fått tilsendt SMS med brukernavn og mulighet til å lage passord. Dette gir deg tilgang til StudentWeb. Når dere er semseterregisrert får dere også e-post, hjemmeområde, Fronter og UiOs datamaskiner, tilgang til nettsider forbeholdt UiO-studenter, trådløst nett med mer. Hjelp til evt. problemer med passord får dere av Termvakta på Høyere grads PC-stue (2 etg.), Administreres fra Brukerinfo: https://brukerinfo.uio.no/logon.php Har du ikke fått passord/glemt det, kan du få nytt her: Husk å skifte passordet deres!

20 E-post Sørg for å gjøre deg kjent med UiOs IT-tjenester og ta i bruk e-posttjenesten Alle studenter ved UiO får tilgang til Webmail/Outlook Web App, All offisiell informasjon fra UiO vil bli sendt til din e-postadresse på UiO. Skal dere ikke bruke denne, så sørg for å aktivere videresend til aktiv e-postadresse. Gå inn på https://brukerinfo.uio.no/logon.php for å ordne dette.

21 Utskifter Du får 250 gratis utskrift i semesteret. Skal du ha mer, bestiller du på (og ikke som tidligere, via Studentweb). Fra i høst innføres nytt utskriftssystem med pullprint til skrivere med kortleser, og en må ha med studiekort for å skrive ut

22 Fronter Fronter er en læringsplattform som brukes mye på dette programmet, for eksempel for beskjeder, innleveringer, PBL, forelesningsnotater m.m. Du må være undervisningsoppmeldt på et emne for å få Fronter-tilgang. Link til fronter: https://fronter.com/uio

23 Studentweb https://studweb.uio.no/
Meld dere opp til eksamen både høst- og vår via Studentweb. Her finner du: semesterregistrering og bekrefting av utdanningsplaner kandidatnummer (kommer ca 14 dager før eksamen) eksamensresultater betalingsinformasjon Hjelp til semesterregistrering, eksamensoppmelding og bekrefting av utdanningsplan: Tirsdag 11.august kl , rom 241 Helga Engs hus

24 Studiekort Studiekort får du på SiOsenteret (Kristian Ottosens hus)
For å få studiekort må du ha: Norsk fødselsnummer  Betalt semesteravgift til SiO ved UiO for høsten 2015 Bekreftet utdanningsplan / semesterregistrert deg i StudentWeb for høsten 2015 Du må ta med til SiOsenteret: Gyldig legitimasjon; pass, norsk bankkort eller norsk førerkort Semesterkort for høsten 2015 (blir tilsendt i posten etter at du har bekreftet utdanningsplan/semesterregistrert deg) Kortet brukes som Lånekort på biblioteket, som nøkkelkort, for å skrive ut utskrifter og som Studentlegitimasjon.

25 Semesteravgift Du må betale semesteravgift hvert semester. Fristene er 1. september på høsten og 1. februar for våren. Semesteravgift: 550 kr Kopiavgift : 100 kr SAIH-tierne, kr 40. Dersom du ikke vil støtte SAIH kan du trekke fra kr 40 på fakturabeløpet Har du betalt til en annen studentsamskipnad, må du sende inn skjema for registrering Du skal ikke betale semesteravgifta eller registrere deg for de semestrene du har fått innvilget permisjon fra studia ved UiO. Studentar i foreldrepermisjon kan velge å betale semesteravgiften og registrere seg.

26 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Bolig Trening Helse Barnehage Rådgivning Karrieresenter Mye mer

27 Semesterstart uke 33 UV-fakultetet
Tirsdag 11.08: Kl : Infomøte for masterstudenter Kl : Hjelp til utfylling av utdanningsplan Onsdag 12.8: Kl : UV-dagen / «Klein lunsj»: Bli kjent med UV-fakultetet! UV-torg utenfor Helga Engs hus, med mat, musikk og ulike stands med studentorganisasjonar og andre aktører fra UiO Kl Forsker grand prix. Her vil formidles fagentusiasme til framtidas UV-forskere i Fojaeen i Helga Engs hus. Kjelleren åpner bar i Fojaeen en time før arrangementet starter, forsker-grand-prix.html Fredag 14.8: Kl : «Let’s Glow dancing», fest på Kjeller’n

28 Semesterstart uke 34 Mandag 17.august kl Aud 2,  Helga Engs hus (HE) er det obligatorisk introduksjon til SPED4000 Rådgivning og innovasjon Mandag 17.august kl i Gr 7 Georg Sverdrups hus (GS) er det obligatorisk Introduksjon til studiet for SPED4100 Audiopedagogikk Mandag 17.august kl i 233, HE er det Introduksjon til studiet for SPED4200 Logopedi Mandag 17.august kl i Aud 1, HE er det obligatorisk Introduksjon til studiet for SPED4300 Psykososiale vansker. Mandag 17.august kl i UR 3, GS er det Introduksjon til studiet for SPED4400 Spesifikke lærevansker Tirsdag 18.august kl i U31, HE er det første obligatorisk Introduksjon til studiet for SPED4600 Utviklingshemning Fredag 21.august kl Aud 2 HE er det Informasjonsmøte og orientering om emnet til SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

29 Semesteråpning ISP og utdeling av Jonasprisen
Onsdag 19. august kl , Auditorium 1, Helga Engs hus - Tale for dagen med Inga Marte Thorkildsen - Musikk med Bendik

30 Oppsummering: Møt opp – sjekk emnesidene Få brukernavn og lage passord
Betal semesteravgift Registrer deg Få semesterkort Få laget studiekort Logg deg inn på Fronter


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google