Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4
BEFOLKNING Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4

2 Kapittel 2 Verdens Befolkning
Du skal lære om: Utviklingen av folketallet på jorda Hva vi mener med befolkningseksplosjon Den geografiske fordelingen av befolkningen på jorda Befolkningsvekst i rike industrialiserte land, og fattige utviklingsland Demografi og sentrale begreper innenfor demografien

3 Befolkningsstatistikk
Folketallet i verden akkurat nå År 2000: Ca 6 milliarder mennesker År 2012: Over 7 milliarder mennesker Norge:

4 Befolkningshistorie Jordbruksrevolusjonen (ca år siden) Avgjørende endring i menneskenes måte å leve på, gikk fra å være jegere og samlere til å bli bønder. Den industrielle revolusjonen – mangedobling av matproduksjon og endring av levesett. Tiden etter 2. verdenskrig = befolkningseksplosjon Rate/Vekstrate Prosentvis vekst pr. år Figur 1: Hentet fra s. 119 i geobok.

5 Befolkningsvekst Ujevn vekst i verdens befolkning
(i-land vs. u-land) Hvorfor er det slik? – Levestandard, kultur… Hva er negativ befolkningsvekst? Beregnet folketall i fremtiden. FNs beregninger viser at folketallet på jorda sannsynligvis vil nå 9milliarder rett før 2050 Dette forutsetter et reproduksjonsnivå på 2,1% Reproduksjonsnivået i 2012 var på 2,5%

6 Demografi = befolkningslære
Befolkningens størrelse, sammensetning (alder og kjønn) og geografisk fordeling, og hvordan dette endrer seg over tid. Befolkningsvekst Antall fødte - Antall døde = Naturlig tilvekst + Innvandrere - Utvandrere = Befolkningsvekst

7 Demografi forts. Fødselsrate og dødsrate (fødselshyppighet og dødelighet) Antall levendefødte /antall døde pr innbyggere pr. år Norge 2011: Fødselsrate 11‰, dødsrate 9‰ (naturlig tilvekst 2‰) De fleste i-land har tilsvarende, eller lavere tall og det har vært slik de siste 20 år U-land har den samme perioden hatt en naturlig tilvekst på mellom 15 og 35‰

8 Demografi forts. Fruktbarhet og samlet fruktbarhetstall (SFT)
Hvor mange barn hver kvinne i en befolkning i gjennomsnitt får i løpet av sin levetid. 2011: Verden 2,5 – i-land 1,7 – u-land 2,7 – Norge 1,8. Forventet levealder og spedbarnsdødelighet Forventet levealder forteller mye om levekårene rundt om i verden Folk i i-land lever i gjennomsnitt 12 år lengre enn folk i u-land. Spedbarnsdødelighet: Hvor mange barn som dør før de fyller 1 år. (pr 1000 fødte)

9 Befolkningsutvikling og utviklingsfaser
Befolkningsutvikling i vest-europeiske I-land de siste 200år. Figur 2: Befolkningsfaser (Hentet fra s. 132 i geobok).

10 Kapittel 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING
I dette kapittelet skal du lære om: Demografiske kriser Befolkningsutviklingen i de industrialiserte landene i Vest- Europa de siste 200 årene Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200 årene Utviklingslandene og befolkningsutviklingen der

11 5 utviklingsfaser Fase 1: Både fødselsraten og dødsraten er høy – folketallet vokser derfor lite. Fase 2: Fødselsraten er fortsatt høy, dødsraten synker – folketallet øker raskt. Fase 3: Fødselsraten begynner å synke, dødsraten fortsetter å synke – fortsatt rask befolkningsvekst, men den minker. Fase 4: Fødselsraten og dødsraten er på et svært lavt nivå – tilnærmet ingen befolkningsvekst. Fase 5: Fødselsraten er så lav at folketallet synker

12 Befolkningsutviklingen i Norge
Fase 1: Frem til begynnelsen av 1800-tallet. Demografiske kriser Fase 2: ca.1820 – 1890. Økende levestandard, økende naturlig tilvekst Fase 3: Ca – 2. verdenskrig Synkende fødsels- og dødstall Økonomiske kriser Fase 4: Etter 2.verdenskrig og frem til i dag Babyboom frem til ca. 1960 Familieplanlegging, utdanning, prevensjon og abort

13 Befolkningsutvikling i utviklingsland
Utviklingen fra et fase 2-land til et fase 4-land henger sammen med økonomisk og sosial utvikling av landet. Jordas bæreevne tåler ikke at alle land kommer på økonomisk nivå med i-land. Befolkningsveksten i u-land er i dag høyere enn i Europa på 1800-tallet. Barn trygger alderdommen for foreldrene.

14 Befolkningsutviklingen i utviklingsland

15 Befolkningsutvikling avslutning
I dette kapittelet har du lært om: Demografiske kriser Befolkningsutviklingen i de industrialiserte landene i Vest- Europa de siste 200 årene Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200 årene Utviklingslandene og befolkningsutviklingen der

16 Kapittel 4 Befolkningsstruktur
I dette kapittelet skal du lære om: Aldersfordelingen i ulike befolkninger Befolkningspyramider Kjønnsfordeling og befolkning Befolkningspolitikk og befolkningsplanlegging

17 Aldersfordeling For å få en enkel oversikt deles befolkningen inn i tre aldersgrupper: Under 15 år 15-65 år Over 65 år Gruppe 1 og 3 er grupper som må forsørges av gruppe 2. (1 og 3 er «tærende», gruppe 2 er «nærende») 2010 Norge: Gruppe 1: 20%, gruppe 3: 15% 2010 India: Gruppe 1: 31%, gruppe 3: 5%

18 Aldersfordeling forts.
I-land har lignende tall som Norge, U-land har lignende tall som India Økonomiske og sosiale forandringer følger ikke et bestemt mønster, så man kan ikke regne med at utviklingen skal være lik i forskjellige land. Men det gir oss en pekepinn på befolkningsutviklingen.

19 Befolkningspyramider
En befolkningspyramide fordeler befolkningen etter kjønn og alder, og gir et mer nøyaktig aldersfordeling for befolkningen i et land. Hver søyle representerer en aldersgruppe, horisontal akse viser størrelse på aldersgruppen.

20 Befolkningspyramider Kilse: U. S
Befolkningspyramider Kilse: U.S. Census Bureau, International Data Base Italia 2011 (i millioner) Norge 2011 (i tusen)

21 Befolkningspyramider Kilsde: U. S
Befolkningspyramider Kilsde: U.S. Census Bureau, International Data Base Afghanistan 2011 (i millioner)

22 Befolkningspyramider Kilde: U.S Census Bureau, International Data Base
Prognose Norge 2025 Prognose Norge 2050

23 Aldersfordeling og planlegging
Studier av aldersfordelingen i en befolkning er viktig for politikere og planleggere. Forutse kommende behov og kostnader Eldrebølgen (flere ikke-yrkesaktive i forhold til yrkesaktive) Skoler, institusjoner for eldre etc. Flere kvinner enn menn Det fødes flere gutter enn jenter. Forholdstallet har vært 51,5% gutter, 48,5% jenter i mange år. Høyere dødelighet blant gutter og menn enn blant kvinner Balanse omkring 50-årsalderen

24 Befolkningsvekst og jordas bæreevne
Er jorda i ferd med å bli overbefolket? Thomas Malthus ( ) 1800- og 1900-tallet, store endringer i jordbruket Samfunnsforskere hevder bedre organisering av samfunnene er viktigere for å forhindre nød blant folk, enn begrensning av befolkningsvekst. Samfunnsforholdene i u-land må endres. (redusert befolkningsvekst i fase 3, 4 og 5) Bærekraftig utvikling: Hvor mye tåler kloden? Og hvordan fordeles ressurser?


Laste ned ppt "Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google