Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEFOLKNING Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEFOLKNING Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEFOLKNING Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4

2 Kapittel 2 Verdens Befolkning Du skal lære om: O Utviklingen av folketallet på jorda O Hva vi mener med befolkningseksplosjon O Den geografiske fordelingen av befolkningen på jorda O Befolkningsvekst i rike industrialiserte land, og fattige utviklingsland O Demografi og sentrale begreper innenfor demografien

3 Befolkningsstatistikk O www.ssb.no/befolkning www.ssb.no/befolkning O Folketallet i verden akkurat nå O http://www.worldometers.info/world- population/ http://www.worldometers.info/world- population/ O http://www.globalis.no/Tema/Befolkning http://www.globalis.no/Tema/Befolkning O År 2000: Ca 6 milliarder mennesker O År 2012: Over 7 milliarder mennesker O Norge: http://www.youtube.com/watch?v=sDIWw4 SOtoI http://www.youtube.com/watch?v=sDIWw4 SOtoI

4 Befolkningshistorie O Jordbruksrevolusjonen (ca. 10 000 år siden) Avgjørende endring i menneskenes måte å leve på, gikk fra å være jegere og samlere til å bli bønder. O Den industrielle revolusjonen – mangedobling av matproduksjon og endring av levesett. O Tiden etter 2. verdenskrig = befolkningseksplosjon O Rate/Vekstrate O Prosentvis vekst pr. år Figur 1: Hentet fra s. 119 i geobok.

5 Befolkningsvekst O Ujevn vekst i verdens befolkning (i-land vs. u-land) Hvorfor er det slik? – Levestandard, kultur… O Hva er negativ befolkningsvekst? O Beregnet folketall i fremtiden. O FNs beregninger viser at folketallet på jorda sannsynligvis vil nå 9milliarder rett før 2050 O Dette forutsetter et reproduksjonsnivå på 2,1% O Reproduksjonsnivået i 2012 var på 2,5% O http://www.youtube.com/watch?v=d1dIAtvSFLM http://www.youtube.com/watch?v=d1dIAtvSFLM

6 Demografi = befolkningslære O Befolkningens størrelse, sammensetning (alder og kjønn) og geografisk fordeling, og hvordan dette endrer seg over tid. O Befolkningsvekst Antall fødte - Antall døde = Naturlig tilvekst + Innvandrere - Utvandrere = Befolkningsvekst

7 Demografi forts. O Fødselsrate og dødsrate (fødselshyppighet og dødelighet) O Antall levendefødte /antall døde pr. 1000 innbyggere pr. år O Norge 2011: Fødselsrate 11‰, dødsrate 9‰ (naturlig tilvekst 2‰) O De fleste i-land har tilsvarende, eller lavere tall og det har vært slik de siste 20 år O U-land har den samme perioden hatt en naturlig tilvekst på mellom 15 og 35‰

8 Demografi forts. O Fruktbarhet og samlet fruktbarhetstall (SFT) O Hvor mange barn hver kvinne i en befolkning i gjennomsnitt får i løpet av sin levetid. O 2011: Verden 2,5 – i-land 1,7 – u-land 2,7 – Norge 1,8. O Forventet levealder og spedbarnsdødelighet O Forventet levealder forteller mye om levekårene rundt om i verden O Folk i i-land lever i gjennomsnitt 12 år lengre enn folk i u-land. O Spedbarnsdødelighet: Hvor mange barn som dør før de fyller 1 år. (pr 1000 fødte)

9 Befolkningsutvikling og utviklingsfaser O Befolkningsutvikling i vest-europeiske I-land de siste 200år. Figur 2: Befolkningsfaser (Hentet fra s. 132 i geobok).

10 Kapittel 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING I dette kapittelet skal du lære om: O Demografiske kriser O Befolkningsutviklingen i de industrialiserte landene i Vest- Europa de siste 200 årene O Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200 årene O Utviklingslandene og befolkningsutviklingen der

11 5 utviklingsfaser O Fase 1: Både fødselsraten og dødsraten er høy – folketallet vokser derfor lite. O Fase 2: Fødselsraten er fortsatt høy, dødsraten synker – folketallet øker raskt. O Fase 3: Fødselsraten begynner å synke, dødsraten fortsetter å synke – fortsatt rask befolkningsvekst, men den minker. O Fase 4: Fødselsraten og dødsraten er på et svært lavt nivå – tilnærmet ingen befolkningsvekst. O Fase 5: Fødselsraten er så lav at folketallet synker

12 Befolkningsutviklingen i Norge O Fase 1: Frem til begynnelsen av 1800-tallet. O Demografiske kriser O Fase 2: ca.1820 – 1890. O Økende levestandard, økende naturlig tilvekst O Fase 3: Ca. 1890 – 2. verdenskrig O Synkende fødsels- og dødstall O Økonomiske kriser O Fase 4: Etter 2.verdenskrig og frem til i dag O Babyboom frem til ca. 1960 O Familieplanlegging, utdanning, prevensjon og abort

13 Befolkningsutvikling i utviklingsland O Utviklingen fra et fase 2-land til et fase 4- land henger sammen med økonomisk og sosial utvikling av landet. O Jordas bæreevne tåler ikke at alle land kommer på økonomisk nivå med i-land. O Befolkningsveksten i u-land er i dag høyere enn i Europa på 1800-tallet. O Barn trygger alderdommen for foreldrene.

14 Befolkningsutviklingen i utviklingsland

15 Befolkningsutvikling avslutning I dette kapittelet har du lært om: O Demografiske kriser O Befolkningsutviklingen i de industrialiserte landene i Vest- Europa de siste 200 årene O Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200 årene O Utviklingslandene og befolkningsutviklingen der

16 Kapittel 4 Befolkningsstruktur O I dette kapittelet skal du lære om: O Aldersfordelingen i ulike befolkninger O Befolkningspyramider O Kjønnsfordeling og befolkning O Befolkningspolitikk og befolkningsplanlegging

17 Aldersfordeling O For å få en enkel oversikt deles befolkningen inn i tre aldersgrupper: 1. Under 15 år 2. 15-65 år 3. Over 65 år O Gruppe 1 og 3 er grupper som må forsørges av gruppe 2. (1 og 3 er «tærende», gruppe 2 er «nærende») O 2010 Norge: Gruppe 1: 20%, gruppe 3: 15% O 2010 India: Gruppe 1: 31%, gruppe 3: 5%

18 Aldersfordeling forts. O I-land har lignende tall som Norge, U-land har lignende tall som India O Økonomiske og sosiale forandringer følger ikke et bestemt mønster, så man kan ikke regne med at utviklingen skal være lik i forskjellige land. Men det gir oss en pekepinn på befolkningsutviklingen.

19 Befolkningspyramider O En befolkningspyramide fordeler befolkningen etter kjønn og alder, og gir et mer nøyaktig aldersfordeling for befolkningen i et land. O Hver søyle representerer en aldersgruppe, horisontal akse viser størrelse på aldersgruppen.

20 Befolkningspyramider Kilse: U.S. Census Bureau, International Data Base O Italia 2011 (i millioner) O Norge 2011 (i tusen)

21 Befolkningspyramider Kilsde: U.S. Census Bureau, International Data Base O Afghanistan 2011 (i millioner)

22 Befolkningspyramider Kilde: U.S Census Bureau, International Data Base O Prognose Norge 2025 O Prognose Norge 2050

23 Aldersfordeling og planlegging O Studier av aldersfordelingen i en befolkning er viktig for politikere og planleggere. O Forutse kommende behov og kostnader O Eldrebølgen (flere ikke-yrkesaktive i forhold til yrkesaktive) O Skoler, institusjoner for eldre etc. O Flere kvinner enn menn O Det fødes flere gutter enn jenter. Forholdstallet har vært 51,5% gutter, 48,5% jenter i mange år. O Høyere dødelighet blant gutter og menn enn blant kvinner O Balanse omkring 50-årsalderen

24 Befolkningsvekst og jordas bæreevne O Er jorda i ferd med å bli overbefolket? O Thomas Malthus (1766-1834) O 1800- og 1900-tallet, store endringer i jordbruket O Samfunnsforskere hevder bedre organisering av samfunnene er viktigere for å forhindre nød blant folk, enn begrensning av befolkningsvekst. O Samfunnsforholdene i u-land må endres. (redusert befolkningsvekst i fase 3, 4 og 5) O Bærekraftig utvikling: Hvor mye tåler kloden? Og hvordan fordeles ressurser?


Laste ned ppt "BEFOLKNING Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google