Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Kvalitetsreformen og IT- messige konsekvenser Astrid Jenssen XML-gruppa,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Kvalitetsreformen og IT- messige konsekvenser Astrid Jenssen XML-gruppa,"— Utskrift av presentasjonen:

1 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Kvalitetsreformen og IT- messige konsekvenser Astrid Jenssen XML-gruppa, USIT, UiO astrid.jenssen@usit.uio.no

2 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 2 Mål Gi en orientering om IT-prosjekter, systemer og organisasjonsendringer ved UiO i forbindelse med kvalitetsreformen

3 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 3 Agenda USIT Kvalitetsreformen og nye krav til UiO Behov for nye tekniske løsninger KOST-prosjektet

4 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 4 Agenda II Sentrale IT-systemer –Overordnet modell –Kort om hver av de –Autorative data, utveksling og avhengigheter Konsekvenser for (IT-)organisasjonen og brukere

5 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 5 USIT Stab, 6 seksjoner og administrasjon Ansvar for alle sider ved planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av nett, telefoni, IT-tjenester og IT-systemer på universitetet Løsninger også for andre universiteter og høgskoler Noen stikkord –Drift av servere, lokale maskiner (unix, linux, windows, mac) –Installasjon av programvare –Overvåking –Utvikling store og små systemer –UiOs web-infrastruktur –Opplæring, dokumentasjon –+++

6 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 6 Kort om XML-gruppa StudInfo (1993 - 2003) –Trykte kataloger –Web: ”kataloger”, fagsider HF, pensumlister Administrative håndbøker –Reglements-, Forvaltnings-, HMS- og Økonomihåndbok Digitale publikasjoner ved UiO –Hovedfagsoppgaver, masteroppgaver, Dr.gradsavhandlinger Generelle publiseringsløsninger –Tjenester som for brukere gjør det enkelt å publisere i UiOs web mm

7 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 7 Kvalitetsreformen Ulike aspekter ved kvalitetsreformen –Strukturreform –Utdanningsreform –Finansieringsreform –Studiefinansieringsreform USIT leverer IT-løsninger til alle deler

8 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 8 Noen behov Representere ny gradsstruktur, ny karakterskala i studieadministrative systemer Registrere og godkjenne utdanningsplaner Presentere informasjon om det nye studietilbudet ved UiO Støtte mer studentaktive læringsformer, oppfølging Rapporter/statistikk på studentgjennomstrømming og fullføring av studier, eksamens- og studiepoengproduksjon Legge omfattende romkabaler for undervisning og eksamen

9 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 9 Behov for IT-løsninger Nye krav til UiO -> økt behov for IT-støtte -> USIT involvert i –utvikling av nye –videreutvikling av eksisterende og –innkjøp av IT-systemer Behov for mer integrering mellom systemene enn tidligere –Autoritative data ett sted –Unngå duplisering av data –Gjenbruke data i flere sammenhenger

10 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 10 Kvalitetsreformen og USIT USIT var og er tungt inne i flere prosjekter/aktiviteter med ulike roller og oppgaver –Felles studentsystem/Studweb –Portal-prosjektet –KOST/StudInfo –Timeplanleggingssystem –Digitale læringsomgivelser (Classfronter) –Vortex (”skrivbar Web”) –Cerebrum –m.fl.

11 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 11 KOST-prosjektet Prosjekt for omstrukturering og KOordinering av UiOs skriftlige STudieinformasjon Revurderte all trykket og web-basert studieinformasjon mht struktur, hva publiseres i hvilke kanaler med mer Skulle bl.a oppnå mindre duplisering av informasjon og mer skreddersydde informasjonsløsninger for den enkelte student / studentgruppe

12 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 12 KOST prosjektorganisasjon  Styringsgruppe: to fakultetsdirektører, fagdirektører for USIT, Informasjonsavdelingen (IA) og Studie- og forskningsadministrativ avdeling (SFA), en fra Studentparlamentet  Prosjektleder Marianne Braathen, SFA  Prosjektgruppe: en representant fra hvert fakultet, USIT, IA og SFA  Arbeidsgrupper  USIT deltok i styringsgruppa, prosjektgruppa og flere av arbeidsgruppene  USIT utvikler, vedlikeholder og drifter selve publiseringssystemet (StudInfo)

13 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 13 Før KOST: Teknisk publiseringsssystem  1993 -> SGML-basert publiseringssystem (StudInfo) SGML-basert informasjonssystem for UiO med et gitt sett av tjenester og egenskaper. Informasjon skal kunne lagres ett sted og brukes mange ganger i ulike sammenhenger Gjenbrukbare praktiske og tekniske løsninger, -en infrastruktur for informasjons- og dokumenttjenester. Rutiner for administrasjon, drift og vedlikehold av informasjonen og tjenestene Forelesningskatalog, studiehåndbøker, exphil/exfac, ECTS-katalog med mer Bra utgangspunkt for å lage nytt system

14 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 14 element a { on start { output << "\\par "; } on end { output << "\\par\\smallskip%\n"; } } element tit [ in underv in emneund ] { on start { output << "\\overskriftti{"; } on end { output << "}%\n"); } } element dag [ in underv ] { on start { output << "\\makeundervdagoppr{"; } on end { // I tilfelle feltet er tomt if contentCount() == 0 { output << "Ukjent"; cout Du skal ikkje ha tomme DAG-taggar! "; } output << "}%\n"; } Før KOST: Automatisk konvertering til LaTeX og ps

15 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 15 Før KOST: Organisatoriske rutiner  Ansvarsområder  Enhet: Oppdatere ”egen” informasjon  Fakultet: Koordinere eget fakultet og oppdatere felles informasjon  Sentralt (SFA): Koordinere arbeidet og oppdatere sentral informasjon  USIT: opplæring, brukerstøtte, dokumentasjon  Faste frister for oppdatering av neste semesters informasjon

16 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 16 Mer om KOST  Startet våren 2002 og varte ut 2003  Som følge av den pågående studiereformen (Kvalitetsreformen) må store deler av UiOs skriftlige studieinformasjon omstruktureres. Dette arbeidet krever koordinering. Samtidig skal det utarbeides en bedre og mer koordinert struktur for lagring av informasjonen og tekniske løsninger rundt den.  Gjennomgang av eksisterende skriftlig studieinformasjon ved UiO for å finne nye løsninger for innhold, struktur, rutiner, funksjonalitet og egenskaper ved det nye systemet

17 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 17 Noen målsettinger  Utvikle målrettet og helhetlig informasjon for studenter og søkere  Arbeidet med og publiseringen av UiO skriftlige studieinformasjon skal bli bedre koordinert  Skal i størst mulig grad unngå duplisering av informasjon  Videreutvikle løsninger for at studieinformasjonen kan publiseres i både elektroniske og trykte utgaver uten at informasjonen må bli oppdatert og vedlikeholdt mer enn ett sted  Forutsetter at en langt større del av studieinformasjonen lagres og vedlikeholdes i felles databaser og/eller filsystemer for studieinformasjon

18 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 18 Viktig del av arbeidet mot målet  Mer bruk av felles maler for studieinformasjonen  Vurdere standardisering kontra fleksibilitet  Utvikle gode løsninger for integrering av systemene som benyttes  Tilrettelegge gode løsninger for informasjonsleverandørene  Revurdere rutiner og systemer  Revurdere arbeidsorganisering og ansvarsplassering

19 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 19 KOST: noen kritiske suksessfaktorer  Organisasjonsendringer  Korte tidsfrister som måtte overholdes  Fungerende teknisk system  Integrasjon mellom ulike systemer  Mange usikkerhetsfaktorer  Grensesnitt, løsninger for innlegging av informasjon  Grensesnitt, løsninger for sluttbrukere

20 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 20 StudInfo-ny  Eget prosjekt på USIT som leverte teknisk publiseringssystem til KOST  Hoveddeler:  Løsninger for innskrivere (XMetaL, Web-redigering)  Brukeradministrasjon  Støtte for arbeidsflyt  ”Kvern” som prosesserer XML-filer, info fra andre kilder (eks FS) og presenterer i Web (XSLT, cgi-script, shell-script, perl...)

21 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 21 FS dataeier StudInfo XML Innleggere (ca 200 personer) Strukturert informasjon i web Uportal Utskrifts- versjoner StudInfo etter kvalitetsreformen

22 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 22 Presentasjon i Web www.uio.no/studier /tilbud www.uio.no/studier /tilbud

23 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 23 StudInfo  Løsninger for innskrivere  XMetaL  Web-redigering  Bruker- og filadministrasjon  Støtte for arbeidsflyt  ”Kvern” som prosesserer XML-filer, info fra andre kilder og presenterer i Web  Kobling Felles studentsystem  Presentasjon i web Vortex leverer funksjonalitet –administrasjon, redigering og visning (publisering) av strukturerte dokumenter

24 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 24 Det nye systemet ble gradvis utviklet Publiseringsfase 1 –Web: Presentasjon av bachelorprogram og -emner, studietilbudet, opptak, hvorfor studerer ved UiO osv med felles, koordinerte inngangsveier fra UiOs studieportal –Papir: Felles studietilbudskatalog –Primærmålgruppe: potensielle studenter / søkere –Publisert 6. januar 2003 Publiseringsfase 2 –Tilsvarende, presentasjon av masterprogram og -emner. –Publisert 15. mars 2003 Publiseringsfase 3 –Semesterspesifikk informasjon mm –Primærmålgruppe: studenter på studiet –Publisert 15. juni

25 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 25 Deretter Mer omfattende innhold –Informasjon om undervisning, faglige krav, forelesere, pensum, vurdering/eksamen... –Dekke behov fra ny forskrift Semestersider (hjemmesider) med info til de som tar emnet –Noe ”fast informasjon” –Beskjedfunksjon –Muligheter for å legge opp foiler fra forelesninger etc

26 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 26 Organisering etter KOST Informasjonsavdelingen systemeier Rutiner og oppgaver for innskrivere på plass i løpet av KOST Rutiner og oppgaver for superbrukere på plass i løpet av KOST Rutiner og oppgaver for redaksjonelt ansvar på plass i løpet av KOST StudInfo driftes, vedlikeholdes og videreutvikles av USIT

27 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 27 Erfaringer fra prosjektet Viktig med forankring i ledelsen!! KOST var et prosjekt med høy oppmerksomhet, var nødt til å lykkes… Hardt press på alle, korte frister Forskjellige forventninger til hverandre og til resultatene Mange diskusjoner Ikke nok tid til å vurdere ønsker/behov mot IT- messige konsekvenser Mangel på forståelse for tekniske muligheter og begrensninger -> mange diskusjoner ”Gi og ta-prosess” –Ikke-teknologer med mange vyer og ønsker –Teknologer må konkretisere for å programmere og samtidig sørge for skalerbare løsninger

28 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 28 Erfaringer fra prosjektet II Veien ble til mens vi gikk –Ingen med helt oversikt over hva sluttresultatet ville bli Informasjonsanalyse viktig del av prosjektet –Hvilke opplysninger skal program, studieretninger, emner etc inneholde »Defineres fra bunnen av –Hvordan ivareta informasjon som tidligere fantes i fkat, sthb, ECTS-katalogen, studietilbudsbrosjyre, andre brosjyrer mm Viktig med felles maler for hele UiO –Enklere (mindre omfattende) enn tilfellet var for fkat, sthb Overgang til XML et paradigmeskifte for mange. Både prosjektdeltakere og innskrivere må skjønne prinsippene.

29 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 29 Mange brukerhensyn Mange innskrivere –StudInfo, FS, superbrukere, administrativt ansatte, forelesere, studenter –Struktur vs fleksibilitet –Valg av verktøy Rutiner, arbeidsflyt Gjenbruk og prosessering Aksesskontroll Presentasjon; Papir, Web, blindeskrift… Søk og navigering –Indexer, oversikter, linker Opplæring, brukeroppfølging –Ikke undervurder behovet!

30 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 30 Kobling flere systemer

31 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 31 Semesterside: data fra flere kilder

32 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 32 Eksterne og interne mottakere av data Utveksling av data mellom interne systemer Rapportering av data til eksterne systemer/organisasjoner -SSB -Lånekassa -NAG - Nasjonal database for godkjenning av høyere utdanning -++

33 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 33 Felles Studentsystem (FS) Stort system; 400.000 kodelinjer i databasen Kvalitetsreformen har ført til utvidet bruk av FS –Undervisningsmodulen, utvekslingsmodulen og etterutdanningsmodulen er tatt i bruk i stor grad Nye regler –Ny karakterskala –Studiepoeng innført som standard vekting Utdanningsplan: studentene kan selv sette opp sin utdanningsplan Unngår eksamenskollisjon når utdanningsplan er inngått StudentWeb - grensesnitt for registrering og vedlikehold av utdanningsplan mm

34 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 34 Studentweb Studentene kan endre/bekrefte/kontrollere utdanningsplaner Melde/trekke seg til eksamen Melde seg til undervisning Se betalingsinfo/bestille giro Oppdatere adresseopplysninger Semesterregistrering Svare på spørreskjema mm

35 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 35 Syllabus+ UiOs timeplanleggingssystem Her legges kabalen for all undervisning og eksamen Måtte ha et system for å håndtere den store undervisningskabalen som følge av løfter i utdanningsplanene I bruk første gang for all undervisning høsten 2003 Info om undervisning hentes fra FS til Syllabus, Syllabus legger kabalen og info overføres til FS og Locus Etter hvert også rombooking for hele UiO –Bytte ut Locus

36 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 36 Vortex – ”skrivbar web” Vortex er en dynamisk web-infrastruktur (rammeverk) som gjør det enkelt å publisere, vedlikeholde og administere den etterhvert enorme mengden webdokumenter som finnes ved UiO Basert på en dokumentsentrisk web-metafor, hvor webadressen til et dokument er utgangspunktet for publisering, redigering og administrasjon av dokumentet Bygger på WebDAV protokollen (W3C)WebDAV Utviklet ved USIT, basert på åpne standarder

37 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 37 ”Mine studier” Studentenes personlige nettside Tilgang via nettleser, alle studenter kan logge inn via www.uio.no www.uio.no Slår opp i FS og finner hvilke emner, programmer den enkelte student er meldt opp i Ut fra emnekodene: –Henter URL-er fra StudInfo –Henter beskjeder Medisinsk fakultet –Storskala bruk med timeplaner etc På gang –Beskjeder fra ClassFronter Mange muligheter –Mail –Printerkvoter –Kalender –…

38 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 38 Classfronter I 2001 ble Classfronter tatt i bruk som læringsadministrasjonssystem ved UiO Nettbasert rammeverk for læring og undervisning Via nettleser får man tilgang til virtuelle "rom" hvor læringsvirsomheten kan foregå. I rommene finnes verktøy for kommunikasjon, samhandling og annet læringsarbeid, samt funksjonalitet for informasjonsdeling, organisering av tekst og lenker og evaluering av undervisningsaktivitetene.

39 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 39 FEIDE FEIDE-prosjektet etablerer felles elektronisk identitet for brukere innenfor norsk utdanningssektor: universiteter, høgskoler, videregående skoler og grunnskoler. Prosjektet lager sektorens system for pålitelige persondata, sikker identifikasjon av brukere av nettjenester og tildeling av rettigheter til systemene.

40 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 40 Cerebrum Rammeverk for brukeradministrative system (BAS) Informasjon om personer og deres rettigheter Automatisk generere brukerkontoer Baserer seg på data fra FS (Felles studentsystem) og LT (Lønns- og trekksystemet)

41 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 41 Utfordringer USIT Omfattende arbeid; mange seksjoner og personer involvert Koordinere, ha oversikt Systemer utviklet for andre formål Noen systemer helt avhengig av andre for å fungere Mye omstilling på kort tid Høyt arbeidspress Høye forventninger og krav Flere oppdragsgivere Mange brukere Utviklingen er ikke ferdig, fortsatt behov for videreutvikling -> fortsatt behov for ressurser

42 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 42 Utfordringer organisasjon Omstilling –Nye rutiner –Nye tekniske løsninger Ikke nødvendigvis samme personer som jobber med de ulike systemene

43 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 43 Utfordringer overføring av data Hva slags typer data skal overføres? Hvordan og når kan overføring av data skje? Hvem eier hvilke data? Sårbarhet for feil Systemer laget med andre formål enn utveksling av data Dataene registrert for andre formål –Ubrukte data –Feilregistrerte data Grums i data –Mangel på registrerte data »Eks. Alle skulle bruke FS’s unike koder for emner og program … det gjorde de ikke –Feilregistreringer »Eks tilgang til StudInfo basert på LT –Registrert med andre formål »Eks IT-ansvarlige registrert som foreleser i FS for å kunne få tilgang til ClassFronter.

44 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 44 Fra emnepresentasjon til emnets semesterside

45 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 45 Administrer

46 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 46 Rettigheter, rediger, vis på web…

47 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 47 Rediger

48 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 48 Skjermbilde i FS


Laste ned ppt "© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Kvalitetsreformen og IT- messige konsekvenser Astrid Jenssen XML-gruppa,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google