Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 12 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 12 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 12 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Avgrensning av opphavsretten Innledning Terminologi; ”låneregler” Fellestrekk: Forutsetter, med visse unntak, offentliggjøring eller utgivelse Merk § 11 første ledd: ”Lånereglene” gjør som hovedregel ingen innskrenkninger i de ideelle rettigheter Nærstående prestasjoner: Hvilke ”låneregler som får anvendelse avgjøres av den enkelte regel i åvl. kap. 5

4 Arter av ”låneregler” ”Rene låneregler”/regler om fri bruk –Rett til bruk uten samtykke og uten betaling av vederlag Tvangslisenser –Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag Avtalelisenser –Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale –Særnordisk konstruksjon –Merk: Er en tvangslisens, men en begrenset sådan

5 Eksemplarfremstilling til privat bruk - utgangspunkter Åvl. § 12.1: ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk” –Utslag av prinsippet om at det kun er den offentlige bruk av åndsverk som omfattes av eneretten –Prinsippet ”ristes i grunnvollene” pga. den digitale teknologi –Men gjelder fortsatt, jf. f.eks. opphavsrettsdir. art. 5(2)b) Internasjonale bånd på retten til privatkopiering –”Tretrinnstesten”, jf. BK art. 9 og TRIPS art. 13 –+ opphavsrettsdir., jf. kravet om ”fair compensation”

6 Vilkår etter § 12 Kun offentliggjorte verk ”Privat bruk” Ikke ”ervervsøyemed” Kun ”enkelte eksemplar” Krav om lovlig kopieringsgrunnlag, jf. fjerde ledd –Men krav om forsett for sanksjonering, se §§ 54 annet ledd og 55 tredje ledd + unntak i § 12 annet og tredje ledd

7 ”Privat bruk” Utgangspunkt: Tilsvarende vurdering som under § 2 –Innenfor rammen av den nære krets av familie og venner –jf. Rt. 1991 s. 1296 (Pornovideo) –Helhetsvurdering der den personlige tilknytning samt omfanget av eksemplarfremstillingen er sentrale momenter

8 Ikke i ervervsøyemed Ervervsøyemed er ikke enhver kopiering med ervervsmessig anstrøk –jf. Innst. O. XI. (1960-61) s. 18 Åpning for kopiering til ”personlig yrkesmessig bruk” –Uklart område, til dels motstridende uttalelser i forarbeidene –Hvem tar initiativet til kopieringen; institusjonen eller den ansatte? –Veiledende tolkningsmoment: Ikke kopiering i konkurranse med opphavsmannen, jf. Innst. O. XI. (1960-61)

9 ”Enkelte eksemplar” Konkret vurdering, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 38 –Hva slags verk –Verkets omfang –Eksemplarets art –Samme eller annen form enn kopierings-underlaget Rett til å ta minst én kopi? –Forarbeidene: Ikke nødvendigvis; del av helhetsvurderingen –Vanskelig å forene med ordlyden: ”enkelte eksemplar”

10 Kompensasjon for privatkopiering Bakgrunn: Opphavsrettsdirektivets art. 5(2)b Se åvl. § 12 første ledd tredje og fjerde pkt. –Bevilgninger over statsbudsjettet En ”grunnbevilgning” (individuell ordning) En bevilgning til Fond for lyd og bilde (kollektiv ordning)

11 Sitatretten: Utgangspunkter Åvl. § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger” Begrunnelse: Den frie diskusjon og debatt Internasjonalt: BK art. 10(1), TRIPS art. 13, Infosoc art. 5(2)c) og d) Kun offentliggjorte verk –Sitatrett for ikke offentliggjorte verk må evt. hjemles i hensynet til den alminnelige ytringsfrihet, jf. Grl. § 100 og EMK art. 10

12 Sitatretten - utgangspunkter (forts.) Hvilke verk kan det siteres fra? –Utg.pkt.: § 22 er generell - ingen begrensninger –Kunstverk/fotografiske verk: Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 127 –Men for slike verk: Har særregel i § 23 Hvor mye kan siteres? –Kjernen i bestemmelsen: Kun deler av verk, jf. ”sitere fra” –Men ikke utelukke sitat fra helt verk, jf. Knoph s. 125 og RG 1997 s. 390 (Se og Hør)

13 Sitatretten - ”God skikk-standarden” ”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen Sitatenes lengde –Må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 138 (Shere Hite) –Hvis ikke kritikk, analyse, harselas osv.: Kun helt korte sitater Reklameøyemed: Normalt utenfor (jf. NIR 1995 s. 687, Hertervig )

14 Sitatretten og ideelle rettigheter Plikt til navneangivelse i samsvar med god skikk, se åvl. § 11 første ledd jf. § 3.1 Plikt til kildeangivelse i samsvar med god skikk, jf. åvl. § 11 annet ledd annet pkt. Adgang til endringer –Formatendring: Ikke forandring/forringing av verkets karakter, jf. § 11.2.1 –Respektretten må overholdes (åvl. § 11.1 jf. § 3.2) se NIR 1983 s. 138 (Shere Hite)

15 Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk Åvl. § 23 første ledd: ”Fribruksregel”. Annet ledd: Tvangslisens Gjelder kun offentliggjorte verk Kun kritisk eller vitenskapelig fremstilling –Fremstilling: Både muntlige, skriftlige og audiovisuelle uttrykk –Kritisk eller vitenskapelig hensikt, ikke resultat Ikke allmennopplysende karakter –Dvs. populærvitenskapelige/-kritiske Kun gjengivelse i ”tilslutning til teksten” –Teksten skal være hovedsaken, bildet skal illustrere –Ikke krav om tilslutning til en tekst i fysisk og bokstavelig forstand, også f.eks. i kringkasting, muntlige foredrag osv. Digital gjengivelse: Må ikke være ”ervervsmessig” (jf. fjerde ledd) Krav om god skikk (jf. § 22)

16 Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk (forts.) ” Pressens lånerett”, åvl. § 23a første ledd –Primært en tvangslisensregel, men ikke hvis gjengivelsen gjelder dagshending knyttet til det verk som gjengis (eks. ”Skrik” da det ble stjålet) ”Bakgrunnsbilder”, åvl. § 23a annet ledd Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd

17 Andre sentrale fribruksregler Eksemplarfremstilling i biblioteker mv. –Åvl. § 16 Offentlig fremføring ved gudstjeneste og undervisning –Åvl. § 21 Offentlige forhandlinger og dokumenter –Åvl. §§ 26-28

18 Tvangslisenser Bruk som tillates mot vederlag Hvilken bruk? –Institusjonell kopiering for utlån til funksjonshemmede, åvl. § 17a –Gjengivelse fra samleverk til bruk ved gudstjeneste og undervisning, åvl. § 18 –”Pressens lånerett” av kunstverk og fotografisk verk, åvl. § 23 annet ledd –Gjengivelse av fotografisk verk i kritisk/vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter, åvl. § 23.1.2 –Fremføring av lydopptak, åvl. § 45b

19 Avtalelisenser Betinget og begrenset tvangslisens Utgangspunktet: Avtl. § 36 Avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon utløser rett til å utnyttelse på samme vilkår som avtalen Vederlaget fastsettes av avtalen, organisasjonen eller nemnd, jf. åvl. §§ 37 og 36 annet ledd Rettighetshaverne kan ikke nedlegge forbud Gjelder for avtalelisenser etter §§ 13b, 14, 16a, 17b, 34 Særvilkår for avtalelisenser etter § 30 (”NRK-lisens”) –Forutsetning om betaling av individuelt vederlag –Rettighetshaverne kan nedlegge forbud mot bruk (gjelder også for avtalelisensen etter § 32 (”døde arkiver”))

20 Forbehold mot bruk - Forholdet til tekniske beskyttelsestiltak Noen regler: Absolutt preseptoriske Andre: Preseptoriske i opphavsrettslig forstand, ikke kontraktsrettslig Ensidige forbehold –Skepsis i lovforarbeidene, se NOU 1983:35 s. 61-62 og NOU 1986:18 s. 13, jf. mindretallet i Rt. 1955 s. 536 (Lindberg Radio) –Men bør løses på grunnlag av alminnelige avtalerettslige prinsipper Særlig problem: Tekniske beskyttelsessystemer (sperrer) –Utgangspunkt: Forbud mot omgåelse og distribusjon av slike systemer, jf. § 53a første og annet ledd –Men en viss adgang til omgåelse mv. under hensyn til ”lånereglene”, jf. § 53a tredje og fjerde ledd samt § 53b Omstridt gjennomføring av opphavsrettsdirektivets art. 6


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 12 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google