Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning Kommunikasjon skole og hjem Mer om undersøkelsen Totalresultat Oppsummering Kort brukerguide Oslo Kommune Utdanningsetaten

2 Informasjon om feltarbeid Hvem er spurt om hva Forklaring til grafikken Signifikante forskjeller Forklaring til tabellene Her finner du linker til bakgrunnsinformasjon/andre områder i undersøkelsen som ikke er en presentasjon av årets resultat. Mer om undersøkelsen

3 Informasjon om feltarbeid Formål: –Brukerundersøkelse for måling av definerte strategiske måleparametere. Hensikten er å fremskaffe data som skal benyttes som styringsinformasjon av Utdanningsadministrasjonen. Det gis også data som kan benyttes i styring og utvikling av den enkelte skole. Målgruppe: –Elever (e) årstrinn 5-14 og foresatte (f) årstrinn 2-13 i Oslo-skolen Feltarbeid: –Pilotering i uke 43 –Datainnsamling uke 44-48 Datainnsamlingsmetode: –Telefon (Cati) kveldstid Antall intervju: –Totalt 7773 intervju. 3530 elever og 4243 foresatte –Gjennomsnittlig ca 50 intervju pr. skole. 24 intervju elever + 28 intervju foresatte pr. skole. –122 grunnskoler (e+f), 27 videregående skole (e+f), Voksenopplæring (e) og 12 spesialskoler (f) På etatsnivå er undersøkelsen meget solid, med over 7700 intervju blant foreldre og barn. Nedbrytningene har solide basestørrelser. På skolenivå må tallene tolkes med større varsomhet, idet basen pr. skole vanligvis ligger rundt 50 intervju. Statistiske svingninger i tallene må påregnes, men disse er mindre enn for vanlige befolkningsundersøkelser da hver skole representerer et meget lite befolkningstall*. Avvik på noen få % bør av den grunn ikke tillegges for stor vekt. Resultatene er likevel gode nok til å gi et godt bilde av den enkelte skoles situasjon. Svarrespons: –Elever 47%, Foresatte 46% Veiemetode: –Resultatene er veiet på antall elever pr. skole Populasjon: –Elever = totalt 68 852 elever, Foresatte = totalt for 63317 elever * Feilmargintabeller ligger under ”Prosjektinfo” på web-rapportens forside

4 Kortfattet brukerguide Bruk følgende fremgangsmåte: Klikk på det området du er interessert i Bruk venstre musetast Klikk på tasten merket som og du kommer tilbake til forsiden NB! Tall i parentes er 2003-tall. 75% (72%) betyr en oppgang på 3% fra året før

5 Hvem er spurt om hva? Spørsmål 4(e) og 5(f)Målgruppe Årstrinn Antall intervju Elever + foresatteElever 5-14 + Foresatte 2-13Elever = 3530 + Foresatte = 4243 IKT (utsagn 1-3) Tilpasset opplæring (utsagn 4-9) Mobbing/vold/rasisme (utsagn 10-15) Skolebyggenes kvalitet (utsagn 16-18) Arbeidsmiljø (utsagn 19) Spørsmål 5(e) EleverElever 8-14Elever = 448 Info om resultater skolen oppnår Kjennskap til satsningsområder Spørsmål 6(e) EleverElever 11-14Elever = 159 Fornøyd med info ved valg av videregående skole Fornøyd med utdannings- og yrkesveiledning Spørsmål 6(f) ForesatteForesatte 2-13Foresatte = 676 Innflytelse på skolen arbeid med fagene Innflytelse på det sosiale/trivselsmessige Dialog mellom hjem og skole Info om elevens resultater Info om andre resultater skolen oppnår Fornøydhet måten skolen følger opp resultater Kjennskap til satsningsområder Informasjon om undersøkelsen

6 Forklaring til grafikken Skalaen i undersøkelsen er som følger: ”På en skala fra 1 til 5, der 1 er lavest dvs. dårligst og 5 er høyest dvs. best, hvilket tall vil du gi følgende utsagn? For at det skal bli enklere å tolke og sammenligne resultatene er følgende kategorier laget som gjengis i grafikken under: God = 4-5 Middels = 3 Dårlig = 1-2 Vet ikke = 6 Fargekodene er som i et trafikklys: Grønn = god, Gul = middels, Rød = dårlig, Grå = Vet ikke NB! For noen utsagn i kategorien mobbing/vold/rasisme er skalaen snudd. Grafikken blir da rekodet som: God = 1-2, Middels = 3, Vet ikke= 6, Dårlig=4-5 ”God” betyr da at en blir mobbet i liten grad.

7 Forklaring til tabellene Tabellverket presenterer svarfordelingene i prosent. Tabellhodene viser antall intervju som de respektive prosentberegningene bygger på, samt populasjonen, dvs antall elever. Eksempel Totalt 3530 intervju (uvektende tall) som utgjør 68 852 elever (vektede tall) Signifikante forskjeller mellom undergrupper (lest vannrett) fremkommer i tabellverket som sorte og hvite piler (tilsvarer henholdsvis “signifikant større enn” og “signifikant mindre enn”).

8 Signifikante forskjeller Det er lagt inn en rød boks øverst til høyre hvor signifikante forskjeller mellom undergrupper beskrives. Det er kun resultatene fra 2004 undersøkelsen som er kommentert her. Til grunn for signifikansbetraktningene ligger en kji-kvadrat avhengighetstest med et 95% konfidensintervall. Dette betyr at man med 95% sikkerhet kan si at forskjellene mellom gruppene skyldes faktiske forhold og ikke statistiske tilfeldigheter. Eksempel: Elever på årstrinn 5-7 og foreldre på årstrinn 2-4, er overrepresentert blant dem som scorer dårlig på utsagn 1.

9 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (1-3) 2004

10 Signifikant  Dårlig Trinn 5-7 (E) Trinn 2-4 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene? 2004

11 Signifikant  Dårlig Voksenopplæring (E) Trinn 2-4 (F) Signifikant  Bra Trinn 11-13 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 2 Spørsmål 4.2I hvilken grad er du fornøyd med måten du får bruke PC på i arbeid med fagene? 2004

12 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 3 Spørsmål 4.3I hvilken grad er du fornøyd med hjelpen du får av læreren når du bruker PC i arbeid med fagene? Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) 2004

13 IKT 72% Godt/Middels fornøyd 28% Lite fornøyd 100% Ca. 1 av 3 er godt fornøyd med IKT i skolen Elever (47%) er signifikant mer fornøyd enn foresatte (26%) 72% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Signifikante forskjeller: Forsatte til elever i grunnskolen er mindre fornøyd med IKT i skolen enn foresatte til elever ved den videregående skole. Når det gjelder grad av PC-bruk, er elever i ungdomsskolen mer fornøyd enn elever i barneskolen og voksenopplæring. Elever i grunnskolen er mer fornøyd enn elever ved den videregående skole med hjelpen de får av lærer når de bruker PC i fagene. Utvikling: Vi ser en positiv utvikling innen IKT, spesielt hvordan PC benyttes i arbeid med fagene. Foreldrene viser en mye større grad av positivitet sammenlignet med i fjor. 37% Godt fornøyd 23% Middels fornøyd 12% Vet ikke 72% (67) *)

14 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (4-7) Tilpasset opplæring 2004

15 Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 2-7 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 4 Spørsmål 4.4I hvilken grad får du hjelp av lærere når du trenger det? 2004

16 Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 5 Spørsmål 4.5I hvilken grad synes du måten dere arbeider med fagene på passer for deg? 2004

17 Signifikant  Dårlig Gutt (E) Trinn 11-13 (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 6 Spørsmål 4.6 (e)I hvilken grad får du være med på å velge hvordan du skal arbeide på skolen? Spm 5.6 (f)I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen legger til rette for samarbeid rundt ditt barns opplæring? 2004

18 Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F+E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 7 Spørsmål 4.7 I hvilken grad synes du at du får vanskelige nok oppgaver på skolen? 2004

19 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 8 (kun elever) Spørsmål 4.8I hvilken grad er du fornøyd med hvordan lærerne hjelper deg til å bli bedre på skolen? 2004

20 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Ikke norsk hjemme (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 9 (kun elever) Spørsmål 4.9 I hvilken grad får du god informasjon om hvordan du gjør det faglig hele skoleåret? 2004

21 Tilpasset opplæring 90% Godt/Middels fornøyd 10% Lite fornøyd 100% Ca. 2 av 3 er godt fornøyd med tilpasset opplæring i skolen Elever (65%) er like fornøyde som foresatte (65%) 90% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Signifikante forskjeller: Opplæringen synes gjennomgående å være bedre tilpasset yngre elever enn eldre. Elever i barneskolene er imidlertid mindre fornøyd med vanskeligheten på de oppgavene de får enn elever på ungdomsskolen og videregående skole. Foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn er mindre fornøyd med vanskelighetsgraden på oppgavene elevene får. Foresatte til elever i den videregående skole er mindre fornøyd med skolens samarbeid om elevens opplæring. Utvikling: Totalindeksen er omtrent den samme som i fjor. 64% Godt fornøyd 24% Middels fornøyd 02% Vet ikke 90% (90) *)

22 Signifikant  Dårlig Snakker også andre språk (E+F) somali arabisk spansk Oslo Nord (E+F) Ikke i betalt arbeid (F) Tidligere gift (F) (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (10-15) Mobbing/vold/rasisme 2004

23 (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 10 Spørsmål 4.10I hvilken grad blir du mobbet av lærere på skolen? Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme(E) 2004

24 Signifikant  Dårlig Trinn 5-7 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F+E) arabisk (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 11 Spørsmål 4.11I hvilken grad blir du mobbet av andre elever på skolen? 2004

25 Signifikant  Dårlig Snakker ikke bare norsk hjemme(E) svensk/dansk Snakker ikke norsk hjemme(F) (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 12 Spørsmål 4.12I hvilken grad har du selv blitt utsatt for vold på skolen? 2004

26 Signifikant  Dårlig Snakker ikke bare norsk hjemme (E+F) somali urdu vietnamesisk tamil arabisk Oslo Øst (E) (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 13 Spørsmål 4.13I hvilken grad er du blitt ertet eller mobbet fordi du har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land? 2004

27 Signifikant  Dårlig Snakker ikke norsk (E) Signifikant underrepr. Oslo Nord (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 14 Spørsmål 4.14I hvilken grad føler du deg trygg når du er på skolen? 2004

28 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F) spansk Oslo Nord (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 15 Spørsmål 4.15I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme? 2004

29 Mobbing/vold/rasisme (Oslo total) 96% Godt/Middels fornøyd 4% Lite fornøyd 100% Nærmere 9 av 10 er godt fornøyd når det gjelder grad av mobbing/vold og rasisme på skolen Elever (91%) er noe mer fornøyd enn foresatte (87%) 96% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Signifikante forskjeller: Elever med minoritetsspråklig bakgrunn er mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn norske elever. Elever som snakker arabisk, svensk/dansk og somali er mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn andre. Svensk/dansk talende elever er i større grad utsatt for vold enn andre. Mobbing forekommer i noe større grad blant elever i 5-7 klasse enn blant elever på høyere årstrinn. Utvikling: Sammenlignet med fjorårets resultater er det færre elever som opplever mobbing, vold og rasisme på skolen. 89% Godt fornøyd 06% Middels fornøyd 01% Vet ikke 96% (96%) *)

30 (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde (filter = minioritetsspråklig bakgrunn): Spørsmål 4 (10-15) Mobbing/vold/rasisme

31 (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 10 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.10 I hvilken grad blir du mobbet av lærere på skolen? Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) 2004

32 (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 11 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.11I hvilken grad blir du mobbet av andre elever på skolen? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (E) Arabisk 2004

33 (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 12 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.12 I hvilken grad har du selv blitt utsatt for vold på skolen? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (E) svensk/dansk 2004

34 (”God” = bra resultat, dvs. i liten grad) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 13 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.13I hvilken grad er du blitt ertet eller mobbet fordi du har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (E) arabisk spansk 2004

35 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 14 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.14 I hvilken grad føler du deg trygg når du er på skolen? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (E) svensk/dansk spansk 2004

36 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 15 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 4.15I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme? Signifikant  Dårlig Ikke norsk hjemme (F+E) spansk 2004

37 Mobbing/vold/rasisme (Minoritetsspråklig bakgrunn), 32% av de spurte 95% Godt/Middels fornøyd 6% Lite fornøyd 100% 85% er godt fornøyd når det gjelder mobbing/vold og rasisme på skolen (88% Oslo total) Elever (85%) er i likhet med Oslo total noe mer fornøyd enn foresatte (81%) 95% er godt fornøyd eller middels fornøyd (96% Oslo total) Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn (andelen godt fornøyd): Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn: Elever og foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn er noe mindre fornøyd med mobbing, vold og rasisme på skolen enn elever og foresatte totalt. Forskjellene mellom Oslo generelt og fremmedspråklige spesielt, gjelder først og fremst rasisme. Utvikling: Vi ser den samme positive tendensen blant personer med minioritetsbakgrunn. Også her er det færre elever som opplever mobbing, vold og rasisme på skolen. Oslo totalMinoritetsspråklig Indeks88 % (88)83 % (83) Mobbet av lærere på skolen94 % (93)89 % (90) Mobbet av elever på skolen93 % (87)84 % (81) Utsatt for vold på skolen94 % (91)89 % (88) Mobbet eller ertet p.g.a hudfarge96 % (95)89 % (87) Føler seg trygg på skolen92 % (90)86 % (85) Skolens arbeid for å unngå m/v/r75 % (74)72 % (70) 85% Godt fornøyd 08% Middels fornøyd 02% Vet ikke 95% (94%) *)

38 Signifikant  Dårlig Trinn 8-10 (E) Trinn 11-13 (E) Spansk hjemme (E) Snakker bare norsk (F) Universitet/høyskole (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (16-18) Skolebyggenes kvalitet 2004

39 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Snakker bare norsk (F) Universitet/høyskole (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 16 Spørsmål 4.16 I hvilken grad er skolebygget et godt sted å lære i? 2004

40 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E) Spansk hjemme (E) Dansk/svensk hjemme (F) Enslig (F) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 17 Spørsmål 4.17I hvilken grad er du fornøyd med innemiljøet på skolen når det gjelder lys, luft og toaletter? 2004

41 Signifikant  Dårlig Trinn 11-13 (E+F) Spansk hjemme (E) Oslo Vest (F) Signifikant  Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 14 (E) Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 18 Spørsmål 4.18I hvilken grad er du fornøyd med utemiljøet på skolen som for eksempel skolegården og lekeplassen? 2004

42 Skolebyggenes kvalitet 83% Godt/Middels fornøyd *) 16% Lite fornøyd 100% Nærmere 6 av 10 er godt fornøyd med skolebyggenes kvalitet Elever (61%) er signifikant mer godt fornøyd enn foresatte (54%) 83% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Signifikante forskjeller: Elever i grunnskolen er mer fornøyd med skolebyggenes kvalitet enn elever i den videregående skole. Norske foresatte og foresatte med høyere utdannelse er gjennomgående mindre fornøyd med skolebyggenes kvalitet sammenlignet med foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Utvikling: Utviklingen mot fjorårets resultater viser en stabil grad av fornøydhet med innemiljøet. Når det gjelder utemiljøet, er det en tilbakegang. 55% Godt fornøyd 25% Middels fornøyd 03% Vet ikke 83% (83) *)

43 Arbeidsmiljø Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (19)

44 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 19 Spørsmål 4.19 I hvilken grad trives du på skolen? Signifikant  Dårlig Trinn 14 (E) Trinn 8-11 (F) Spansk hjemme (F) 2004

45 Arbeidsmiljø 97% Godt/Middels fornøyd 3% Lite fornøyd 100% Ca. 9 av 10 er godt fornøyd med skolens arbeidsmiljø Elever (90%) er noe mer fornøyd enn foresatte (87%) 97% er godt fornøyd eller middels fornøyd Andel godt fornøyd: Kommentar: De aller fleste er godt fornøyd med skolens arbeidsmiljø. Elever i grunnskolen trives aller best, mens elever på voksenopplæringen trives dårligst. Utvikling: Resultatene fra årets undersøkelse er stabilt sammenlignet med fjorårets resultater. 88% Godt fornøyd 09% Middels fornøyd 00 % Vet ikke 97% (97) *)

46 Oppsummering

47 Totalresultat 2004 %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar

48 Totalresultat 2003 %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar

49 Kommunikasjon skole og hjem Spørsmål 5 (Elever trinn 8-14)

50 Kommunikasjon skole og hjem Elever 8-14 Årets undersøkelse viser en oppgang på 5% blant elever som synes de får tilstrekkelig informasjon om resultatene skolen oppnår Ca. 3 av 10 elever føler de har tilstrekkelig kjennskap til skolens satsningsområder Sammenlignet med resultatene fra 2003, ser vi en positiv utvikling blant elever som oppfatter de får god informasjon om resultater skolen oppnår. Derimot viser årets resultater en nedgang når det gjelder elevenes kjennskap til skolens satsningsområder.

51 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Spørsmål 6: (filter = elever trinn 11-13) Spørsmål 6.1og 6.2: Informasjon om valg og yrkesveiledning GodMiddelsVet ikkeDårlig 0 %10 %20 %30 %40 %50 % 5619 1 23 I hvilken grad var du fornøyd med informasjonen du fikk da du valgte videregående skole? 5724 1 18 4632 1 21 I hvilken grad var du fornøyd med den utdannings- og yrkesveiledningen du fikk på skolen? 5135 1 12 2004 2003 2004 2003

52 Skolevalg og yrkesveiledning Elever 11-13 56% er godt fornøyd med informasjonen de fikk da de valgte videregående skole 46% er godt fornøyd med den utdannings- og yrkesveiledningen de fikk på skolen Resultatene viser en nedgang fra 2003 undersøkelsen, både når det gjelder informassjon ved valg av videregående skole, samt utdannings- og yrkesveiledningstilbudet.

53 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Spørsmål 6: (foresatte) Spørsmål 6.1- 6.7: Kommunikasjon skole og hjem

54 Kommunikasjon skole og hjem Foresatte Foresatte er generelt godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole, men resultatene en svak nedgang fra fjorårets resultat Foresatte er langt mer fornøyd med hvordan skolen informerer om elevens resultater sammenlignet med informasjon vedrørende andre resultater skolen oppnår Foresatte ønsker i større grad å ha innflytelse på det sosiale enn det faglige Utvikling: Sammenlignet med i fjor viser årets undersøkelse en økning av foresatte som har ønske om innflytelse både når det gjelder påvirkning på skolens arbeid, samt det sosiale og trivselsmessige.


Laste ned ppt "Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø Skolevalg og yrkesveiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google