Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim september Per Harald Meland

2 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall banker med underskudd ( 3 relativt nystartet) Fortsatt svært lave tap på utlån – 0,05 % Rentenetto, generell oppgang Andre inntekter, reduksjon fra finans Driftskostnader i %, fortsatt nedgang 57 banker forbedret resultatet i NOK fra banker forbedret resultatet i % fra forbedret egenkapitalavkastningen i % ” ”

3 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Forvaltningskapital 138 banker mrd > 200 mrd 2 banker1713 mrd61 % 10 – 200 mrd24 banker 800 mrd29 % mrd29 banker 141 mrd 5 % mrd68 banker 127 mrd 5 % mill10 banker 7 mrd - % mill 5 banker 2 mrd - %

4 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall pr DnB NOR mrd (43,9%) Forretningsbanker692 mrd (24,8%) Sparebanker872 mrd (31,3%) –Sparebank 1 gruppen385 mrd (13,8 %) –Uavhengige278 mrd (10,0 %) –Terra gruppen170 mrd ( 6,1 %) –DnB NOR gruppen 39 mrd ( 1,4 %) Sum norske banker2.789 mrd (82 %) Utenlandske banker (filialer) på 602mrd ( 18 %)

5 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Resultater fra medlemsbankene – sammenlignet med tall fra 2007 Tabellen inneholder morbanktall fra både forretningsbanker og sparebanker, totalt 136. OBOS og ”Topping Up” banker er ikke med. I tillegg er Bank Norwegian(startet nov 07) og Pareto Bank(startet jan 08) holdt utenom. Gjennomsnittlig forvaltningskapital (1/1 – 30/6) og vekst på 12 månedsbasis. Tallene for 2007 er korrigert slik at det er de samme bankene som er med i de enkelte gruppene i de aktuelle perioder NOK % NOK % % NOK % NOK % % NOK % NOK % % Rentenetto , ,231, ,721, , ,322,42 Andre driftsinnt4.1100, ,820, , ,680,602270,353700,650,52 Driftskostnader , ,00-1, , ,28-1, , ,67-1,78 Tap på utlån-325-0, ,020, ,06960,020, , ,02-0,05 Gev/tap anlegg ,00750,020, ,02-30,00-0,02 Skatter , ,28-0, , , , ,33-0,30 Resultat5.2880, ,750, , ,870,804720,745310,950,80 Større enn 200 milliarder (2 banker) 3 – 200 milliarder (53 banker) 1 – 3 milliarder (81 banker

6 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Resultater fra medlemsbankene – sammenlignet med tall fra Vekst 12 mnd Vekst 12 mnd Vekst 12 mnd Forvaltning ,58 % ,08 % ,03 % Utlån netto ,45 % ,02 % ,31 % Tapsnedskrivni ng ,3 % ,61 % ,96 % Innskudd ,05 % ,50 % ,41 % Ansv kapital ,84 % ,35 % ,67 % Balansen Større enn 200 milliarder (2 banker) 3 – 200 milliarder (53 banker) 1 – 3 milliarder (81 banker

7 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Rentenetto Driftskostnader Tap > 200 mrd1,36(1,23)0,95(1,00)- 0,04(-0,02) mrd1,75(1,72)1,25(1,28) -0,06(+0,02) mrd2, 38(2,32)1,61(1,67)- 0,07(-0,02) Sammenligningstall pr i parantes

8 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Rentenetto –13 (8) av 136 banker høyere enn 3,00 og 43 (48) en rentenetto som er lavere enn 2, (28) banker forbedret rentenetto i prosent fra Driftskostnader –63 (52) lavere enn 1,50 % av gj.sn.forv. og 13(13) høyere enn 2,00 % –35 (26) banker lavere enn 50 % driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksl verdipapirer og dessverre 13 (9) banker som ligger over 70 %. 86(59) banker forbedret kostnadsprosent i prosent av driftskostnader fra og 93 i % av gj. forvaltning hvorav 66 også hadde en nedgang fra Tap –Kun 6 (3) banker hadde tap større enn 0,30 % av gj. sn. forv.kap og hele 79 (91) banker 0,05 eller lavere.

9 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Rentenetto fordelt på grupper (Kun sparebanker)

10 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Driftskostnader i % fordelt på grupper (Kun sparebanker)

11 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Driftskostnader i % fordelt på grupper (Kun sparebanker)

12 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Tap på utlån fordelt på grupper (Kun sparebanker)

13 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tall pr i parentes Resultat Egenkap.avkKapitaldekn (hver teller likt) > 200 mrd 0,64(0,75) 12,51(16,29) 10,30 (10,20) 10 – 200 mrd 0,72(0,86) 11,30(13,56)12,29(11,65) mrd 0,63(0,88) 6,99(10,32)15,98(14,71) mrd 0,70(0,87) 7,02( 7,89)17,73(17,78) mill 1,17(0,93) 10,35( 8,13)23,92(18,79)

14 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tallene er etter skatt – Kapitaldekn. eksl resultat (eksl 2 nystartede) Resultat –4 (0) banker underskudd – 23(47) bedre enn 1,00 Egenkapitalavkastning –22 (7) banker dårligere enn 5 % - 33 (57) bedre enn 10 % Kapitaldekning –5 (5) banker dårligere enn 10,00 – 70 (57) bedre enn 16 %

15 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Sparebankene fordelt etter grupper

16 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Individuell Gruppe Mislighold/Tapsuts. > 200 mrd 0,14(0,19) 0,07(0,11) 0,40(0,51) 10 – 200 mrd 0,23(0,28)0,24(0,25) 1,04(0,97) mrd 0,22(0,22)0,27(0,29) 1,11(1,00) mrd 0,31(0,38)0,33(0,39) 1,57(1,65) mill 0,62(0,68)0,49(0,55) 2,65(2,05)

17 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Individuell nedskr. kun sparebanker

18 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Gruppenedskrivning sparebanker

19 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Individuell nedskrivning – Mislighold/Tapsutsatte –Totalt nedgang Individuell.nedskr. fra 0,27 til 0,22 d.v.s ytterligere nedgang med 0,05 prosentpoeng –Mislighold og Tapsutsatte lån er blitt økt fra 1,03 til 1,05 d.v.s 0,02 prosentpoeng –Spes tapsavsetn i % av …pr 30/6-0430,26 –Spes tapsavsetn i % av …pr 30/6-0530,98 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0628,69 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0726,35 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0821,09

20 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Gruppenedskrivninger –Totalt en nedgang fra 0,66 % pr 30/6-05 av brutto utlån til 0,39 % pr 30/6-06, 0,29 pr 30/6-07 og 0,26 pr 30/6-08 –Nedgang for i alle grupper i forbindelse med overgang til ny utlånsforskrift mrd nedgang fra 1,00 til 0,71 til 0,47 til0, mrd nedgang fra 0,88 til 0,51 til 0,40 til0, mrd nedgang fra 0,65 til 0,34 til 0,29 til0, mrd nedgang fra 0,58 til 0,37 til 0,26 til0,24 Overgang til ny utlånsforskrift

21 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall (tall kun for sparebanker, tall pr i parentes) Vekst utlån Innskuddsdekning > 200 mrd 7,9(12,6) 68,0(68,9) 10 – 200 mrd10,4(17,9)61,5(61,5) mrd10,5 (13,2)67,6(66,6) mrd12,4 (15,8) 75,6(78,1) mill 8,0 (13,9)83,0(87,7)

22 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Innskudd i % av utlån

23 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Alle banker (136) Tall pr i parentes 15(9) banker med lavere vekst enn 5 % i forvaltn.kap 46(63) banker med høyere vekst enn 15 % i forvaltn.k 12 (4) banker med lavere vekst enn 5 % i utlån 39(64) banker med høyere vekst enn 15 % i utlån 28(20) banker med lavere vekst enn 5 % i innskudd 19(37) banker med høyere vekst enn 15 % i innskudd

24 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Revisjonskontoret Takk for at dere ville høre på meg og tallene som jeg er så glad i

25 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Stress –test medlemmer Alle medlemsbanker under 10 milliarder Stress tap pr –Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 5,0 % i tap –Utlån til kunder – person kunder 2,0 % i tap –Utlån til kunder – nærings kunder 12,0 % i tap –Misligholdte lån ( i tillegg) 50,0 % i tap –Tapsutsatte lån ( i tillegg) 40,0 % i tap –Overtatte eiendeler 25,0 % i tap –Sertifikater, obligasjoner 10,0 % i tap –Aksjer, andeler 50,0 % i tap –Tilknyttede, konsernselskaper 25,0 % i tap –Immaterielle eiendeler100,0 % i tap –Varige driftsmidler 30,0 % i tap –Andre eiendeler 5,0 % i tap

26 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Restverdi ?? 110 medlemsbanker under 10 milliarder med i alt 274 milliarder i forvaltning Ansvarlig kapital inklusive tapsnedskrivninger millioner Tap millioner Tap millioner millioner Rest ansvarlig kapital millioner Enkeltbanker 3 banker med rest ansvarlig kapital under 1,00 % 58 banker med rest ansvarlig kapital i intervallet 1 – 5 % 49 banker med rest ansvarlig kapital over 5 %


Laste ned ppt "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google