Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN SØKE I PUBMED VED BRUK AV EMNEORD (MESH)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN SØKE I PUBMED VED BRUK AV EMNEORD (MESH)"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN SØKE I PUBMED VED BRUK AV EMNEORD (MESH)
Medisinsk bibliotek September 2012

2 Informasjonssøking = Søkestrategi + Søketeknikk
Still deg selv spørsmål for å definere problemstillingen og hva det er det ønskes informasjon om. Å stille presise spørsmål er et av de viktigste skrittene i søkeprosessen. Strukturer og fokuser problemstillingen før søking, men vær fleksibel underveis. Søkeprosessen skal være dynamisk. Bryt problemstillingen ned i nøkkelord. Vurder om det finnes synonymer for de ulike nøkkelordene (stol ikke kun på et nøkkelord). I de fleste baser må du bruke engelske søkeord. Pass på å ikke bruke for spesifikke nøkkelord i starten. Start bredt og heller bli mer spesifikk etter hvert. Bruk emneordliste (tesaurus) der dette er mulig for å finne relevante nøkkelord.

3 Skriv operatorene med STORE bokstaver! Bruk NOT med forsiktighet!
Figur lånt fra hjemmesiden til Durham University Library

4 MESH-søking Hva er en tesaurus/et tesaurusord? Mad Cow Disease ? Crazy Cow Syndrome ? Bovine Spongiform Encephalopathy ? BSE ? Bovine Encephalopathy? I MESH brukes Encephalopathy, Bovine Spongiform konsekvent som tesaurusord (emneord) for alle artikler som handler om dette temaet. En tesaurus er et kontrollert vokabular med emneord som brukes i databasene.

5 Norsk MESH er under utarbeiding

6 Søkestrategi PICO – et hjelpemiddel i søkeprosessen
Fører luftforurensning i urbane strøk til økt dødelighet blant befolkningen? Pasienter/ Populasjon/Problem Hvem? Intervensjon/ Eksposisjon Hva? Comparison Alternativet? Outcome Resultat? Befolkning i byer Luftforurensning Landbefolkning Økt dødelighet City population Inner-city population Urban Population (MESH) Poor air quality Polluted air Air Pollution Air Pollutants (MESH) Rural Population (MESH) Death Death rate Mortality Survival Rate Life Expectancy (MESH) OR OR AND (Etter: Haraldstad & Christophersen, 2004)

7 PubMed (Medline) er den største fagdatabasen for biomedisin, og dekker både biomedisinsk grunnforskning og mer klinisk, sykdoms- orientert materiale. Inneholder litt over 22 millioner ref. (Sept. 2012) fra tidsskrifter fra USA og 80 andre land (39 språk). Dekker 1946 og fremover. Gir gode muligheter til presise søk takket være det gode emneordssystemet (MESH). Best dekning på amerikanske og engelskspråklige titler. Medline er også tilgjengelig for NTNU og St. Olav via Ovid- grensesnittet fra Helsebiblioteket.no PubMed er fritt tilgjengelig for alle. Husk at du alltid bør søke i minst en database til, i tillegg til PubMed (for eksempel EMBASE, Web of Science eller SCOPUS)!

8 Emnesøk og bruk av Boolske operatorer
Har vitamin C eller tran (fiskeoljer) noen hensikt i forebygging og behandling av forkjølelse? Her søkes det etter artikler som inneholder ordene common cold OG vitamin C ELLER fish oil i tittel eller sammendrag. Det skjer imidlertid også en mapping mot MESH (den medisinske tesaurusen). PubMed setter automatisk AND hvis du skriver flere ord! Til høyre for trefflista kan du se hvordan PubMed har tolket søket ditt (”Search details”). Alle søkeord som benyttes vises med fet skrift (bold).

9 Hvordan tolker PUBMED ditt søk?
Du kan sjekke hvordan PubMed har tolket ditt søk ved å sjekke boksen ”Search details” (1) til høyre for trefflista. Her finner du også informasjon om eventuelle MESH ord knyttet til dine søke-ord. Du kan redigere søket i boksen og søke på nytt via den til-hørende ”Search”-knappen. Klikk på ”See More” for flere detaljer (se neste lysbilde) 1

10 Hvordan tolker PUBMED ditt søk?
Vi ser her at Common Cold og Fish Oils er MESH ord, men at vitamin C er mappet mot MESH ordet Ascorbic Acid. I tillegg søkes det på Respiratory Tract Infections. PubMed overprøver ikke ditt søk, og søker i tillegg på søkeordene dine i alle felter [All Fields].

11 MESH-søking Søking med vanlige ord (fritekst) kan ofte gi mange irrelevante treff. For en høyere presisjon i søkene kan søk direkte på emneord brukes. I PubMed leses alle indekserte artikler av fagpersoner som setter på MESH ord, som da skal i stor grad skal reflektere innholdet i artikkelen. Ulempen med MESH søking er at helt nye artikler kan mangle MESH ord, og blir dermed ikke funnet. Sjekk alltid definisjon og event. årstall for det MESH ordet du vil bruke. MESH tesaurusen er tilgjengelig fra menyen nede til høyre på hovedsiden.

12 MESH-søking Legg merke til at det står MeSH
Skriv inn søkeord/ emneord og du vil få forslag på MESH-emneord.

13 MESH-søking 2 1 Finnes det flere aktuelle MESH-ord for ditt søkeord vil disse bli listet opp. Du kan nå gjøre søk på MESH-ordet direkte i PubMed (1) (se neste lysbilde), eller du kan klikke på MESH-ordet for å få mer informasjon (2).

14 MESH-søking 3 1 2 5 4 Hak av for aktuelt MESH-ord (1), klikk på ”Add to search builder” (2) knappen for å legge til MESH-ordet i søkeoppbyggingsboksen (3). Klikk på ”Search PubMed” (4) knappen for å få utført et søk på dette emneordet i PubMed. Du kan søke opp flere MESH-ord og kombinere disse i søke-oppbyggingsboksen med AND/OR (5). NB! Det kan hende du må justere parentesenes plassering hvis du bruker både AND og OR i boksen (se lysbilde 21). Avslutt med ”Search PubMed” (4) når alle søkeord er klare.

15 Synonymer dekket av denne MESH termen.
MESH-søking Definisjon Aspektorer Synonymer dekket av denne MESH termen. MESH tre/hierarki MESH tesaurusen vil ofte gi forslag til relaterte MESH ord som kan være relevante sammen med det valgte ordet.

16 MESH-søking - Aspektorer
Aspektorene (subheadings) gir oss muligheten til å avgrense på spesielle aspekter ved emneordene (ved å hake av en eller flere av aspektorene). Behandling av forkjølelse: Common Cold/therapy Vær oppmerksom på at bruk av aspektorer kan føre til at man mister enkelte relevante artikler. Bruk derfor disse med forsiktighet! Bruk aspektoren ”adverse effects” for å sjekke bivirkninger på legemidler og behandling fremfor å søke direkte i fritekst.

17 MESH-søking - Aspektorer
4 3 Snarvei: Skal du søke kun på MESH-ordet kan du klikke på ”PubMed” for å få overført søket til PubMed. 2 5 1 Ønsker du å gjøre et søk på et emneord med en eller flere aspektorer haker du av for ønskede aspektor(er) (1), velger And/OR (2) og ”Add to search builder” knappen (3) for å legge MESH-ordet i søke-oppbyggingsboksen (4). Du kan deretter event. søke opp flere MESH-ord (med eller uten aspektorer) og kombinere disse i søke-oppbyggingsboksen med AND/OR (2). Avslutt med ”Search PubMed” (5) for å få overført søket til PubMed.

18 MESH-søking - Emnetre Mange MESH ord finnes i flere emnetrær.
PubMed søker automatisk på underemnord (”exploding”), og denne funksjonen må slås manuelt av. Søker du på Angina Pectoris, søker du i tillegg på: - Angina, Unstable - Angina Pectoris, Variant - Microvascular Angina

19 MESH-søking MESH søk på vårt eksempel: Common Cold [MESH]
Ascorbic Acid [MESH] Fish Oils [MESH] 1 AND (2 OR 3) Dette kan også uttrykkes direkte som: Common Cold [MESH] AND (Ascorbic Acid [MESH] OR Fish Oils [MESH]) Men det er bedre gjøre individuelle søk på de enkelte MESH ord først og kombinere til slutt. Dette for å unngå feil i forbindelse med omfattende søk (som vil gi lange søkestrenger) og for at det skal bli lettere å inkludere nye MESH ord senere i søket.

20 (("Cochlear Implants"[Mesh] OR "Cochlear Implantation"[Mesh])) AND "Quality of Life"[Mesh] = 184 treff (("Cochlear Implants"[Mesh] OR "Cochlear Implantation"[Mesh])) AND "Quality of Life"[Mesh], LIMITS: All Adults = 125 treff Ulemper: Mister nyeste artikler + artikler som ikke har fått disse emneordene. Utvider søket (droppet avgrensning på adult og søker med fritekst): Cochlear implant* AND quality of life = 299 treff OK med trunkering fordi emneord og fritekstord er det samme. Tilsvarende med fritekst på quality of life. Årsak til flere treff: Søk 2 NOT søk 1 = 115 treff 26 treff er nye artikler uten emneord (ikke indeksert) eller artikler som mangler emneord. Mange treff i søk 2 ble tapt i søk 1 fordi «Quality of Life» ikke var satt på som emneord (eks: treff 47, Coelho et al., 2009). = 105 treff (inkl. ikke-indekserte) Søk 2 NOT Quality of Life [MESH] Må utvide søkestrategien i forhold til søkeelementet «livskvalitet». Eksempel på Cochrane søkestrategi for quality of life: (quality of life OR qualit* of life OR quality adjusted life years OR qualit* adjusted life years OR quality adjusted life year* OR qualit* adjusted life year* OR health status OR mental health OR well-being OR quality adjusted survival OR qualit* adjusted survival) = 1377 treff (Avgrenset til «All adult» = 629) Sist oppdatert:

21 MESH-søking Hvordan unngå å miste de nyeste artiklene ved MESH-søking?
Gjør først MESH-søket ditt (Søk1). Søk deretter på søkeordene/MESH-ordene som fritekstsøk, men avgrens på artikler publisert de siste seks måneder (Søk2). Hvis du ønsker det, kan du slå sammen de to søkene til en treffliste ved å kombinere dem: Søk1 OR Søk2 Husk at det vil variere fra tema til tema hvor mange nye artikler som ligger i PubMed uten emneord.

22 Hvordan finne alternative MESH ord
Klikk på + tegnet for artikkelens emneord.

23 Hvordan finne alternative MESH ord
Viser referansens publikasjonstype Her kan du sjekke om det finnes alternative MESH ord som du ikke har tenkt på selv. Viser event. Legemidler/kjemiske substanser omtalt i artikkelen

24 Bruk basenes hjelpfunksjoner og veiledninger hvis du står fast!
Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp!


Laste ned ppt "HVORDAN SØKE I PUBMED VED BRUK AV EMNEORD (MESH)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google