Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarmedagene 2012 – Clarion Hotel Oslo Airport Fjernvarmeprisen – juridiske spørsmål advokat Frode Støle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarmedagene 2012 – Clarion Hotel Oslo Airport Fjernvarmeprisen – juridiske spørsmål advokat Frode Støle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarmedagene 2012 – Clarion Hotel Oslo Airport Fjernvarmeprisen – juridiske spørsmål advokat Frode Støle

2 Temaet Plan A: Gjennomgang av Olje- og energidepartementets vedtak i prinsipielle klagesaker om fjernvarmepris Viktige avklaringer for bransjen Hvor står vi nå? Plan B: Gjennomgang av hva OEDs prinsippvedtak bør gå ut på, når de kommer Vedtakene kommer forhåpentligvis før jul 2012 25. oktober 20122

3 To klagesaker Fredrikstad Fjernvarme – Kråkeby barnehage Handler om prising av effekt i fjernvarmetariffen Prinsipielt viktig, stor økonomisk betydning NVEs vedtak i fjernvarmebransjens disfavør – OED må endre det! Vedtaket er basert på uriktige faktiske forutsetninger og uriktig lovtolkning Hafslund Varme – Strålfors Handler om hvorvidt redusert forbruksavgift på elektrisk kraft også gir redusert maksimalpris på fjernvarme NVEs vedtak i favør av Hafslund og bransjen 25. oktober 20123

4 Effektpris – næringskunder Fredrikstad Fjernvarme – Kråkeby barnehage Barnehagen har effektavregning i nettleien Også effektledd i fjernvarmeregningen (basert på bestilt effekt) NVEs vedtak 5.10.2009: nettkostnadselementet i maksprisen er (kun) energileddet for husholdningskunder NVEs vedtak ble påklaget av fjernvarmeselskapet NVE fastholdt vedtaket i oversendelse til OED 4.10.2010 25. oktober 20124

5 NVEs posisjon / lære: 25. oktober 20125 NVEs veileder 3/2011 s. Javel – betyr det lite at man ikke hensyntar effektledd?

6 NVEs oversendelse av Fredrikstad-saken til OED 4.10.10 Utdypet begrunnelsen for å se bort fra effektledd i nettleien Peker på at det er tre kategorier nettkunder i lavspentnettet: a) Husholdning/hytte: Fastledd + energiledd b) Næring: Fastledd + energiledd c) Næring: Fastledd + energiledd + effektledd NVE uttaler at ”det vanligvis knapt [vil] bli noen forskjell for kunden om tariffgruppe a), b) eller c) benyttes”. 25. oktober 20126

7 Typisk fjernvarmekunde: 4000 timers brukstid (?!) Resonnementet er basert på statistiske forutsetninger og gjennomsnittsbetraktninger: 25. oktober 20127

8 Fjernvarmekunders brukstid i virkeligheten: Kråkeby barnehage: Knapt 1000 timer. Hvis effektleddet ble hensyntatt, ville makspris fjernvarme økt med 29 ø/kWh (!) ECON-rapport nr 2010-017, eksempler for å illustrere typiske variasjoner: 25. oktober 20128

9 Fjernvarmekunders brukstid i virkeligheten (2): Norsk Energi gjorde en studie for Enova i 2011 om energibruk i bygg med fjernvarmetilknytning. Fra hovedfunnene: Skoler i Oslo og Kristiansand hadde i 2010 en brukstid på ca 2000 timer (Oslo) og 1000 timer (Kristiansand) Lavenergiskole i Trondheim: 400 timer Erichsen & Horgen m.fl., Varmeløsninger og deres dekningsgrader, 2011: 3000 timer for gamle småhus, 1100 timer for kontorbygg som tilfredsstiller TEK 10 Norsk Fjernvarme, uformell undersøkelse blant en del medlemmer: Husholdningskunder typisk 1800-2000 timer Store butikklokaler typisk drøyt 1000 timer Kontorbygg typisk i underkant av 2000 timer 25. oktober 20129

10 NVEs vedtak bygger på uriktige faktiske forutsetninger NVEs forenkling er basert på en forutsetning om at forenklingen har liten praktisk/økonomisk betydning. ECON, Norsk Energi, Erichsen & Horgen og Norsk Fjernvarmes funn viser entydig at det ikke er riktig at en typisk fjernvarmekunde har brukstid 4000 timer Brukstiden er typisk langt lavere Denne faktafeilen vil føre til at maksimal fjernvarmepris systematisk settes lavere enn kundenes reelle kostnader til elektrisk oppvarming Forskjellene i nettleie mellom 750 t og 4000 timers brukstid er over 30 ø/kWh (Econ 2010-017 s. 10) 25. oktober 201210

11 NVEs tolkning av energilovens prisbestemmelse Energiloven § 5-5: ”Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde” Lovteksten gir ikke alle svarene NVEs tolkning: Energileddet i husholdningstariffen legges til grunn overfor alle fjernvarmekunder. Fordi det er enklere enn å legge til grunn faktiske nettariffer, differensiert på kundegrupper NVEs tolkning er etter min vurdering i strid med loven 25. oktober 201211

12 Rettskildene Lovens ordlyd tilsier at maksimalpris fjernvarme er den faktiske prisen på elektrisk oppvarming Gir nok rom for skjønn og en viss forenkling, men ikke en forenkling som gjør at makspris systematisk settes lavere enn reelle, faktiske kostnader til elektrisk oppvarming Lovens formål og forarbeider Kunder med tilknytningsplikt skal beskyttes mot høyere pris enn kostnaden ved elektrisk oppvarming. Ingen støtte til en praksis som fører til systematisk lavere fjernvarmepris. Forarbeidene forutsetter at alle kunder har et individuelt vern. Annen forvaltningspraksis: Strålfors-saken: Målt effekt * effektledd tydeligvis OK for NVE OEDs vedtak i Drammen-saken (Union Brygge) 25. oktober 201212

13 Reelle hensyn: måloppnåelse, rimelighet, praktiserbarhet 25. oktober 201213 ECON-rapport 2010-017 argumenterer godt for bruk av faktiske nettariffer Peker på uheldige sider ved bruk av gjennomsnittsbaserte tariffer Og at det ikke er så vanskelig å gjøre det ”riktig”

14 Konklusjon NVEs linje er basert på uriktige faktaforutsetninger og uriktig juss Vedtaket om Kråkeby barnehage er derfor ugyldig Jeg har tro på at OED vil endre eller oppheve vedtaket 25. oktober 201214

15 Effektpris – næringskunder: Hva er riktig? Netteiers effektledd x målt effekt Netteiers effektledd x bestilt effekt Kun energi- ledd for husholdning - Praksis i mange selskaper i dag - Prinsipielt OK, men pass opp for misforhold mellom bestilt effekt og reelt effektbehov (OED, Drammen) - Identisk sats og identisk grunnlag med ”prisen for elektrisk oppvarming” - Kan ikke være i strid med energiloven - Reflekterer ikke reelle elkostnader for effektavregnede kunder - Prisen for elektrisk oppvarming er forskjellig for ulike kundegrupper innen et område - (OED synes å skille i Drammen-saken) Får ikke én enhetlig makspris uttrykt i ø/kWh 25. oktober 201215

16 Ting vi ikke rakk å snakke om: Volumveid gjennomsnitt av spotpris i stedet for aritmetisk gjennomsnitt Tilsvarende sesongjustering av nettleiens energiledd Ulik forbruksavgift for ulike kundegrupper Endringer i forskrift om avgift til Energifondet (1-øringen) osv Takk for oppmerksomheten! 25. oktober 201216


Laste ned ppt "Fjernvarmedagene 2012 – Clarion Hotel Oslo Airport Fjernvarmeprisen – juridiske spørsmål advokat Frode Støle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google