Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunal Innkjøpsordning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunal Innkjøpsordning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunal Innkjøpsordning
NY VIKARAVTALE Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike Oppstart: Varighet: 2år +1år + 1år

2 GRUNNLAGET I KONKURRANSEN
Anskaffelsen var delt inn i to områder: Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, sykepleier, spesialsykepleier (geriatri el. psykiatrisk), o.l. 2. Vernepleier, miljøterapeut, helsesøster, ergoterapeut, fysioterapeut, saksbehandlere innen feltet sosial/barnevern som sosionomer og barnevernspedagoger o.l. Det skulle inngås tre parallelle rammeavtaler

3 HVORDAN BLE TILBUDENE EVALUERT?
Kriteriene for tildeling av avtalen, gitt med vekting, var som følger: Påslagsfaktor (kalkylefaktor): Den faktor som vikarens lønn multipliseres med for å få fram timeprisen som Oppdragsgiver skal betale. Vikarens lønnsnivå skal dokumenteres ved fakturering. Teller 60 % Gjennomførings-/Leveringsevne: Basert på innsendt dokumentasjon, referanser vedlagt i tilbudet, egne innhentede referanser og egne dokumenterte erfaringer. Teller 40 %

4 KRAV TIL LEVERANSEN Leverandøren må være leveringsdyktige og fleksible i levering etter våre behov. Må kunne levere enkeltvakter når behov oppstår på kort varsel. Må kunne levere oppdrag for lengre tid av gangen. Dersom innleid vikar blir syk skal Leverandøren skaffe erstatning uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver. Opplæringsvakter skal ikke belastes Oppdragsgiver. Vikaren skal komme seg til og fra arbeidsstedet uten kostnader for Oppdragsgiver. Arbeidsmiljølovens (AML) og Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid skal følges. Ved turnusarbeid, kan vikaren KUN jobbe doble vakter dersom det oppstår helt spesielle akutte situasjoner. Slike doble vakter og all overtid for øvrig skal på forhånd godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver. Dette gjelder også dersom den første delen av dobbeltvakten skjer hos en av Leverandørens andre kunder. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for å skaffe og bekoste vikaren husrom. Dette er fullt og helt Leverandørens ansvar. Dersom Oppdragsgiver må skaffe husrom til vikaren fordi han/hun ikke har fått husrom fra Leverandøren, vil alle Oppdragsgivers kostnader knyttet til dette bli fakturert Leverandøren, inkludert event. leie for bruk av Oppdragsgivers lokaler samt et faktureringsgebyr på kr. 750,-.

5 KRAV TIL LEVERANSEN Leverandøren skal ikke ha mer enn maks 3 mnd. bindingstid for sine ansatte. Leverandøren er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for sine vikarer og må derfor ha lovpålagte forsikringer for vikaren. Vikaren skal ha tilstrekkelig norsk muntlig og skriftlig språkkunnskap til å kunne utføre det faglige arbeidet som er aktuelt, og uansett arbeidsområde ha god norsk språkforståelse. Ved avrop på rammeavtalen forbeholder oppdragsgiver seg retten til å stille krav om dokumentasjon av kompetanse og referanser. Leverandøren skal sørge for at vikar kan legge frem tilfredsstillende tuberkuloseattest, jf. forskrift om tuberkulosekontroll av , FØR de utfører tjenester for Oppdragsgiver. Leverandøren skal ha rutiner for å følge opp dette i forhold til egne vikarer. Leverandøren skal sørge for at vikarer som har vært innlagt på sykehus utenfor Norden de siste 6 mnd. kan framlegge MRSA-attest.

6 KRAV TIL VIKARENS LØNN Leverandøren skal til enhver tid påse at alle vikarer har lønnsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale for kommunene i Norge (KS-tariffen). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til selv å velge å avlønnes den enkelte vikar høyere enn det som følger av KS-tariffen. Dette vil i så fall bli avtalt i hvert enkelte avrop

7 FAGLIGE KRAV TIL VIKARENE:
Det er en forutsetning at det foreligger godkjent norsk autorisasjon i samsvar med krav i helsepersonelloven for utøvelsen av de aktuelle fagene, som er: Helsefagarbeider, sykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider spesialsykepleier (geriatri el. psykiatrisk), legesekretær, vernepleier, helsesøster, barnepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Autorisasjon skal framlegges jf. avropsbestemmelsene. Helsepersonelloven krever at oppdragsgiver skal innhente godkjent politiattest ved kjøp av helsevikarer som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming. Oppdragsgiver vil kreve slik attest framlagt ved oppdrag der det er behov for slikt personell. Dersom Leverandøren ikke kan levere vikarer med slik attest, ansees det som om det ikke kan leveres kompetent personell jf. avropsbestemmelsene i avtalen. Pleieassistenter, miljøterapeut og aktivitør skal ha nødvendig erfaring og fagkompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Kommunene krever at både konsulenter og kuratorer til sosialfaglige avdelinger har sosialfaglig utdanning fra sosialhøgskole eller tilsvarende. Vikarene må ha kjennskap til og bør ha erfaring fra sosialfaglig saksbehandling eller miljøterapeutisk arbeid. Vikarene må ha kjennskap til sosiale velferdsordninger i Norge. Alle vikarer skal ha grunnleggende kunnskap innenfor de vanligste operativsystemer/ dataprogrammer, gjeldende innenfor sitt fagområde.

8 HVORDAN BESTILLE: Det er den enkelte enhet, sykehjem, boenhet, avdeling, seksjon eller lign. som kan avrope på denne rammeavtale. Reglene for tildeling av oppdrag er som følger: Når Bestiller har behov for vikar skal det sendes en forespørsel pr. e-post til alle avtaleparter. I forespørselen skal det gis en tidsfrist for innlevering av tilbud på vikar, fristen settes av Bestiller for hvert oppdrag. Når fristen er ute skal vikaren velges blant de svar som er inngitt innen fristen forutsatt at de har tilbudt vikar med nødvendige kvalifikasjoner. Den best egnede vikaren skal velges utfra følgende kriterier: Riktig kvalitet og erfaring, gode språkkunnskaper (CV bør vedlegges tilbud), vikarer som Kunden har god erfaring med fra tidligere vil bli foretrukket. Kostnader, vikarens timelønn må derfor oppgis. Dersom det er like tilbud skal “loddtreknings”-prinsippet følges. Tildeling av oppdrag under rammeavtalen kan skje i hele rammeavtalens periode. Hvert tildelte oppdrag innenfor rammeavtalen kan ha varighet utover rammeavtalens varighet, bestemmelser i denne rammeavtale vil i slike tilfelle likevel gjelde for hele oppdragsperioden.

9 HVORDAN BESTILLE:

10 MER OM AVTALENE


Laste ned ppt "Interkommunal Innkjøpsordning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google