Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Denne dokumentasjonen kan dere hente ut på www.catchcertificate.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Denne dokumentasjonen kan dere hente ut på www.catchcertificate.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Denne dokumentasjonen kan dere hente ut på www.catchcertificate.no

2 Krav om Fangstsertifikater fra EU “COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999” Søk: EC 1005/2008 regulation http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:EN:PDF

3 På initiativ fra FKD og Fiskeridirektoratet ble det avholdt møte med EU. (28-29 okt 2008) Fra norsk side ble det norske forvaltningsregime presentert, da særlig med vekt på kontrollregimet rundt landing og tilhørende føring av Landingssedler/Sluttsedler. Fra EU’s side ble salgslagenes systemer for seddelføring og kontroll godkjent, slik at salgslagene kunne godkjennes som utstedere av norske fangstsertifikater. Litt historikk

4 I løpet av vinteren 2008/2009 ble det fra FKD bestemt at utstedelse av norske fangstsertifikater skulle utføres av salgslagene. Fiskeridirektoratet ble gitt i oppdrag å samordne og sørge for gjennomføringen av arbeidet med å utforme IT systemer for en praktisk, og smidig gjennomføring av EU’s krav. Det var lite økonomisk for det enkelte salgslag å utarbeide individuelle systemer. Det ble derfor besluttet å konstruere en felles ”motor” for utstedelse av fangstsertifikater. Salgslagene etablerte i mars et felles sertifikat prosjekt. Fangstsertifikat prosjektet; Fiskeridirektoratets koordinator : Gunnstein Bakke Styringsgruppe: Salgslagenes samarbeidsråd Prosjektleder / Utvikler : Øivind-Harald Bolstad / Norges Sildesalgslag Prosjektadministrativ koordinator : Bjørg Granberg Bjørner Fra Råfisklaget: Charles Ingebrigtsen og Stein Pedersen Fra Skagerakfisk : Kåre Berle It-leverandørene til; Rogaland Fiskesalgslag, Vest Norge Fiskesalslag og SUROFI deltar ved behov IT-konsulenter utvikling: Pål Øyvind Bakken, Roger Pedersen Litt historikk

5 EU’s direktiv / sertifikater EU’s direktiv inneholder krav om signaturer fra følgende aktører: skipper, eksportør, utstedende myndighet, importør og importlandets myndighet. Krav om fangstsertifikat er en EU import forordning, ensidig innført fra EU’s side. All import til EU av villfanget fisk/fiskeprodukter som stammer fra norske fangster tatt fra og med 1-1-2010, SKAL ledsages av et fangstsertifikat. (mel/olje produkter untatt) De tradisjonelle produktene tørrfisk, saltfisk og klippfisk kan føres på et særlig samlesertifikat som omfatter flere landinger. Det må utstedes et nytt sertifikat for hver landing som inngår i en forsendelse. Produkter som stammer fra 3.lands fartøy skal ledsages av en produsenterklæring, der det redegjøres for fangstens utnyttelse (landet vekt OG produktvekt). 3. lands fangstsertifikat skal vedlegges. Dersom slike produkter bare lagres og ikke bearbeides i Norge skal de ledsages av en lagererklæring.

6 Fra EU’s side er den norske landingsdokumentasjonen akseptert som en fullverding basis for et fangstsertifikat ifølge intensjonene i COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008. Men: den norske dokumentasjonen er mer detaljert en nødvendig, og er kodet med Norsk Standard - NS9400 kodeset, som EU ikke benytter. Norske landingsdokumenter: 0. Innmelding/salg - benyttes ved direktelandinger fra fiskebåt 1. Landingsseddel – benyttes ved landinger der det ikke skjer omsettning. 2. Sluttseddel – kjøps-/salgs kontrakt. Alle dokumentene fungerer også som kontroll, kvote og statistikk dokumentasjon. All landingsdokumentasjon kontrolleres fortløpende mot Fiskeridirektoratets offisielle registre.

7 E t fangstsertifikat er et råvaresertifikat, som henter data fra sluttseddel, landingsseddel eller innmelding til salgslagene, eller i noen tilfeller til Fiskeridirektoratet ved direkte landing til EU havn. Eksportøren må rekvirere og signere sertifikatene i forbindelse med forsendelse. Salgslaget som har mottatt seddelen kontrasignerer sertifikatet etter at eksportør har fylt ut opplysninger om selve forsendelsen bl.a. produkttype, mengde og transport detaljer. Salgslaget gjør de signerte sertifikatene tilgjengelig for eksportør som kan laste de ned. Eksportør vil være ansvarlig for at importøren har sertifikatene i hende når transporten ankommer EU området. Fangstsertifikat motoren – www.catchcertificate.no opprettes som en portal for håndtering av utstedelse og signering av sertifikater. www.catchcertificate.no Portalen vil bruke seddeldata til å forhåndsutfylle sertifikater. Eksportør må vite hvilke landinger(sluttseddelnumre) som inngår i en forsendelse, og rekvirere sertifikater for hver av dem. www.catchcertficate.nowww.catchcertficate.no vil ikke ha tilbud på informasjonsutvekslingen som må foregå mellom produsent og eksportør, eller mellom eksportør og importør i EU. EU’s direktiv / sertifikater

8 Sluttseddel = kjøps og salgs dokument Ny kunde / pakkeri Sluttseddel nr EksportørSluttseddel nr Eksportør Nøkkelen til å rekvirere fangstsertifikater er Sluttseddel nr !

9 Sluttseddel nummer serier; 80 – XXXXXX Norges Sildesalgslag 70 – XXXXXXRåfisklaget 60 – XXXXXXSUROFI 40 – XXXXXXVest Norges Fiskesalslag 30 – XXXXXXRogaland Fiskesalgslag 20 – XXXXXXSkagerakfisk Landings nummer serier; 81 – XXXXXXNorges Sildesalgslag 71 – XXXXXXRåfisklaget Osv… Hva er viktig å huske på Importformat: Tekst fil ; separert Kan skrives inn for hånd, ELLER genereres ut av et fag system Eksempler: 80-4302960;COD 80-4302960;HER 80-4302911;PRA 80-4302912;PRA 80-4302960;COD;0000 0000;NO-0632;27.09.2009;29.09.2009;Fish Import;Import Road 10, London;Transport AS;5000 Bergen;Norway;Bergen;Gyda, NO 80-4302960;HER;0000 0000;NO-0632;27.09.2009;29.09.2009;Fish Import;Import Road 10, London;Transport AS;5000 Bergen;Norway;Bergen;Gyda, NO 80-4302911;PRA;;;;29.09.2009;Prawn Import;Import Road 11, London;Transport AS;5000 Bergen;Norway;Bergen;Gyda, NO;sk1234, AVB-sk- 212121;NO SU-22222;RWB-NSB-234567;BL-NO-4321;1234,56,7,89 80-4302912;PRA;;;;29.09.2009;Prawn Import;Import Road 11, London;Transport AS;5000 Bergen;Norway;Bergen;Gyda, NO;;;;;1234,56,7,89

10 FeltNr.FeltnavnEksempelBeskrivelse 1Sluttseddelnummer60-12345PÅKREVD. Dette er sluttseddelnummeret det skal hentes fangst fra. 2FiskeslagCODPÅKREVD. Dette er fiskeslaget som må finnes på seddelen under FeltNr. 1. Fiskeslagkoden er FAO-kode. F.eks: COD, PRA, HER osv.. 3Produktkode (landed produkt)11112222Varenummer / Tolltariffnummer (norsk fra landingsdokumentasjon) 4FangstområdeNO-3912Fangsområdet fisken er fanget. F.eks: NO-0632. Dersom blankt vil CCE hente alle fangstdatoer for dette fiskeslaget. 5Fangstdato40086Fangstdatoen fisken er fanget på norsk datoformat. F.eks: 30.09.2009. Dersom blankt vil CCE hente alle fangstdatoer for dette fiskeslaget. 6Forsendelsedato40154Dette er forsendelsedato. Altså datoen en forsendelse skal sendes til en gitt importør 7ImportørnavnForeign ImportImportørens navn 8ImportøradresseForeign AdressImportørens adresse 9Produsentnavn(7bis)Norway Producers ASProdusentens navn dersom filimport gjelder samlesertifikat (7bis) 10Produsentadresse(7bis)Norway 13bProdusentens adresse dersom filimport gjelder samlesertifikat (7bis) 11Produsent_telefon(7bis)+4755555555Produsentens telefonnummer dersom filimport gjelder samlesertifikat (7bis) 12Produsent_fax(7bis)+4755555556Produsentens faxnummer dersom filimport gjelder samlesertifikat (7bis) 13TransportørnavnNorway Transport ASTransportørens navn 14TransportøradresseNorway 14bTransportørens adresse 15EksportlandNorway, NO”Transport details, country of exportation”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet 16EksportstedBergen, BGO”Port / airport / other place of departure”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet 17BåtinfoGreen Reefer”Vessel name and flag”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet. Brukes dersom eksporten sendes med båt. 18FlyinfoSK-444,123456”Flight number/airway bill number”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikate. Brukes dersom eksporten sendes med fly. 19LastebilinfoBB-12345, BB-12346”Truck nationality and reg.number”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet. Brukes dersom eksporten sendes med lastebil 20Toginfo659871”Railway bill number”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet. Brukes dersom eksporten sendes med tog. 21AnnenTransportYes/No”Other transport documents”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet. Brukes dersom eksporten sendes med annet transportmiddel. 22Containernummer6666,5555,7777,8888”Container number(s):”. Transportinformasjonsfelt under punkt 10 på fangstsertifikatet. Kommeseparert liste med containernummer dersom flere.

11 Fangstsertifikat Motor ProdusenterklæringLagererklæringFangstsertifikat Salgslag Kunde FaktureringFiskers AvregningFDIR rapporteringOversendelse til FSM Landing LandingsseddelSluttseddel

12 Norske sertifikat utstedere EU myndigheter EksportørImportør Eksport av norsk fangst Produksjon info Landings dokumentasjon Rekvisisjon av sertifikater Oversendelse av sertifikater pr consignment Godkjenning av import

13 Norske sertifikat utstedere EU myndigheter Produsent og Eksportør Importør Eksport av 3. lands fangst Produksjon info 3. Lands fangstsertifikat Rekvisisjon av sertifikater, og opplasting av 3.lands sertifikater Oversendelse av sertifikater pr consignment Godkjenning av import

14 Eksportør/produsent skal kontakte det respektive salgslag hvis man har spørsmål som går på innholdet i sluttseddelen og eller hvis;  Sluttseddelen ikke er tilgjengelig i CC  Kjøper har ikke sendt inn sluttseddelen, og er derfor ikke tilgjengelig i CC  Salgslaget har stoppet / annullert sluttseddel, og er derfor ikke tilgjengelig i CC  Manuelle sluttsedler / elektroniske sluttsedler, det har blitt en miks av en eller annen grunn. Feil sls nr i CC  CC har avvist sluttseddel pga feil Norges Råfisklag +47 77 66 01 00 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag +47 70 10 24 00 Vest-Norge Fiskesalslag +47 57 85 59 50 Norges Sildesalgslag +47 55 54 95 00 Rogaland Fiskesalgslag +47 99 37 77 55 Skagerakfisk +47 38 12 42 00 Eksportør/produsent skal kontakte teknisk support hvis det er problemer med selve bruken av portalen. Teknisk support telefon vil være tilgjengelig fra 1.1.10.

15 Portalens første side, engelsk versjon. Sidene vil bli oversatt til Norsk så snart alle de engelsk sidene er ferdig!

16 Work unit / arbeids enhet; Dette er en arbeidsmappe hvor eksportør kan lage sine forsendelse til en eller flere importører. Et eksempel på en arbeids enhet, kan være en frysebåt som lastes full av fisk. Arbeids enheten får et navn av eksportør, eksempelvis; ”Green Bergen avgang 1.10.09” Lasten skal til flere importører og består derfor av flere forsendelser / ”consignments”. Hver forsendelse kan gjøres ferdig med sluttsedler data/ fangstsertifikat, tilleggs- informasjon og signering. Nye forsendelser kan opprettes i samme arbeidsenhet etter hvert. Ferdige signerte sertifikater. Hvis en arbeids enhet har både signerte og usignerte forsendelser, vil arbeids enheten vises både under ”Assembled certificates ready for signing” og ”Last Signed certificates”. Dette valget er en del av arkivet, og viser de siste forsendelsene som bruker har signert. Søkemuligheter på enkeltsertifikater og eller arbeids enheter.

17 Ved større forsendelser der mange sluttsedler er involvert, vil det være nyttig å laste opp en fil der alle sluttsedlene er listet opp etter et format som portalen kan lese. Dette formatet er klart, og dokumentfiler med.csv eller.txt kan lastes direkte opp i portalen. OBS: Eksportør må innhente sluttseddel numrene som tilhører produksjonene til sin forsendelse – dette blir ikke gjort i dag. Ny rutine må innarbeides.

18 Søk på sluttsedler i systemet. Skriv inn sluttsedlene med komma separering. Velg de sluttsedler som skal med i din forsendelse, deretter velg knappen Add selected.

19 Her skal Navn på importør og tilleggsopplysningene som skal være på sertifikatene skrives inn. Vi kan bygge opp et register på Importører, som gjør at vi ikke trenger å punche denne informasjonen hver gang.

20 Linjene på sluttseddel blir nå slått sammen til en linje pr fiskeslag. Denne linjen kan igjen splittes i 2 eller flere hvis Torsken som blir eksportert er produsert i flere forskjellige produktkoder. Eksempelvis saltet og tørket. Produkt koden som skal benyttes er de norske tollkodene.

21

22 Eksportør signerer sine sertifikater og sender dem inn til portalen for kontra signering. Når signeringen er ferdig vil en knapp for ”Last ned” komme frem. Nå laster eksportøren ned fangstsertifikater pr forsendelse til videresending elektronisk til importør i EU.

23 Eksportør kan bygge sitt private register på transportører og importører.

24 Mitt arkiv!

25 Produkter som stammer fra 3. lands fartøy skal ledsages av en produsenterklæring. Det skal redegjøres for fangstens utnyttelse (landet vekt OG produktvekt). 3. lands fangstsertifikat skal vedlegges produksjonserklæringen. Sertifikatene kan lastes opp i portalen som vedlegg og linjeinformasjon til produksjonserklæringene. NB: Denne siden er ikke ferdig konstruert enda!! Produkter som stammer fra 3. lands fartøy skal ledsages av en produsenterklæring. Det skal redegjøres for fangstens utnyttelse (landet vekt OG produktvekt). 3. lands fangstsertifikat skal vedlegges produksjonserklæringen. Sertifikatene skal lastes opp i portalen som vedlegg og linjeinformasjon til produksjonserklæringene. NB: Denne siden er ikke ferdig konstruert enda!!

26

27

28

29


Laste ned ppt "Denne dokumentasjonen kan dere hente ut på www.catchcertificate.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google