Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Riksarkivets oppfølging av Riksrevisjonens rapport Lars-Jørgen Sandberg, fung. underdirektør, Riksarkivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Riksarkivets oppfølging av Riksrevisjonens rapport Lars-Jørgen Sandberg, fung. underdirektør, Riksarkivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Riksarkivets oppfølging av Riksrevisjonens rapport Lars-Jørgen Sandberg, fung. underdirektør, Riksarkivet

2 2 Hva sa Riksrevisjonens rapport?  Mangelfull overordnet statlig styring og oppfølging av kommunal arkivsektor 3Kulturdepartementets styringsinformasjon 3Økonomiske virkemidler og ressurser 3Juridiske virkemidler 3Veiledning ovenfor kommunal arkivsektor 3Samordning

3 3 Hva gjør vi med det som ble sagt? 1. Spørreundersøkelse for å avdekke hvordan arkivholdet er i de norske kommunene 2. Bygningsfaglig tilstandsrapport for å avdekke statusen på arkivlokaler i kommunal sektor 3. Nye bevarings- og kassasjonsregler 4. A. Tilsyn for å følge opp avvikene som er fremkommet B. Veiledning for å bistå kommunene med å rette avvik

4 4 1. Den kommunale spørreundersøkelsen Riksarkivaren sendte ut en spørreundersøkelse i desember 2010 hvor kommunene skulle svare på en rekke spørsmål angående arkivholdet i deres respektive kommune. Fristen for svar var medio januar 2011.

5 5 Hvem fikk undersøkelsen og hvem svarte?  Samtlige av Norges 430 kommuner og 19 fylkeskommuner Svar: 403 svar (svarprosent 89 %)  Egen undersøkelse for Oslo kommune med sine enheter Svar: 50 svar fra 53 enheter (svarprosent 94 %)  Egen undersøkelse rettet mot kommunale arkivinstitusjoner Svar: 19 svar fra 28 arkivinstitusjoner (svarprosent 68 %)

6 6 Svarene fra Møre og Romsdal  36 kommuner + 1 fylkeskommune, 37 IKA-eiere, 35 svar  34 kommuner har svart JA på om man deltar i en interkommunal ordning  6 kommuner har levert bygningsfaglig tilstandsrapport (visstnok..)  Det jobber 62 personer i kommunene i Møre og Romsdal som har arkiv som hovedoppgave hvorav 25 har utdanning innen arkivfag.

7 7 Svarene fra Møre og Romsdal Kommunene har: Elektronisk journalføring34 stk m / papirarkiv8 stk m / blandet arkiv (papir+el.arkiv)12 stk m / helelektronisk arkiv14 stk Arkivplan22 stk

8 8 Svarene fra Møre og Romsdal Kommunene har: Rutiner for overføring av arkivmateriale fra desentraliserte enheter som skoler og lignende til sentral oppbevaring 20 / 35 har det Totalt antall fagsystem713 Antall uttrekk fra avsluttede perioder / fagsystem37

9 9 Svarene fra Møre og Romsdal Håndtering av utfasede/avsluttede elektroniske system JaNei Bevarer systemuavhengig uttrekk1520 Tar vare på server med system1520 Tar utskrift fra systemet og bevarer på papir1223 Har rutiner for dette1025

10 10 Svarene fra Møre og Romsdal DagligarkivBortsettingsarki v Depotarkiv Hos kommunene selv 2 829 hm10 606 hm2 174 hm Hos IKA M & R (ifølge KAI- unders) 5 300 hm

11 11 Svarene fra Møre og Romsdal JaNeiVet ikke Vern mot brann2177 Vern mot fukt141011 Vern mot klima2474 Vern mot skadeverk m.m. 3032

12 12 Hva bruker vi undersøkelsen til?  Grunnlagsmateriale for å finne ut hvilke kommuner vi må føre tilsyn med 3Tilsyn og tiltak vil bli innrapportert til Kulturdepartementet på årlig basis.  Kontrollmateriale basert på tidligere innsendte tall (basert på 2010-tall)

13 13 Undersøkelsen fremover • Hva blir sannsynligvis annerledes i 2011? • Annet utsendelsestidspunkt (sannsynligvis november) • Justering av spørsmål • Innsetting av tekstfelt til sluttkommentar • Endrede rapporter etter innspill fra statsarkivarene • Ellers hovedsakelig det samme

14 14 2. Bygningsfaglig tilstandsrapport Riksarkivaren har pålagt landets kommuner å sende inn en bygningsfaglig tilstandsrapport for de arkivlokaler som inneholder kommunens eldre og avsluttede arkiv så snart som mulig og seinest 31.12.2011. Rapporten skal ikke omhandle lokaler som inneholder daglig arkiv. Lokalene som inneholder eldre og avsluttede arkiv, skal tilfredsstille kravene til spesialrom for arkiv slik disse er definert i arkivforskriften kapittel IV.

15 15 Tidsperspektivet  Fristen for å ha forskriftsmessige ordninger for arkivdepot er satt til 1. januar 2012.  Riksarkivaren ser det som påkrevd å følge opp fristen og depotordningen generelt og vil tilse at arkivlokaler er i forskriftsmessig stand.  Hvorfor 1. januar 2012? Baseres på dateringen i kapittel IV i Afor (§ 4-11) 3 år + 10 år = 13 år etter at forskriften trådte i kraft (1. januar 1999)

16 16 Hva skal rapporten inneholde?  RA har utarbeidet en sjekkliste som går på de krav som er stilt i §§ 4-3 til 4-9.sjekkliste  Sjekklisten har en kolonne hvor det står hva som skal avklares og viser til hvor man kan finne mer informasjon om dette (veiledning i arkivlokaler)veiledning i arkivlokaler  Ingen mal til selve layout  Tegninger/plantegninger?  Også hvilke tiltak som må til for å tilfredsstille kravene

17 17 Hvem skal skrive rapporten?  Kravene til rapporten er at det kreves at den har et bygningsfaglig innhold.  Dette betyr at rapporten skal utarbeides av personer med bygningsfaglig kompetanse, som for eksempel: 3personer ansatt i kommunens bygningsetat, 3en uavhengig takstmann 3eller lignende…..

18 18 Omfanget  Kommuner med egen arkivordning: 3Gjelder alle arkiv som ikke har depotordninger 3Sende rapport som skal innbefatte alle lokaler som oppbevarer eldre eller avsluttet arkiv  Kommuner som har depotavtale med et fellesdepot: 3Enkelte vil beholde noe materiale selv, men de skal følge samme regler som andre kommuner. De som har avtale med et fellesdepot, men ikke rukket å avlevere.  De interkommunale arkiv og andre fellesdepot: 3Skal sende inn rapport for de som har depotavtale (eller til kommunen som sender denne videre som vedlegg til egen rapport)

19 19 Dårlig tid?  Dispensasjon? 3Kan være mulig dersom det foreligger et forpliktende vedtak som gir sikkerhet om at noe vil skje i nærmeste fremtid 3Det gis ingen fritak fra innsending av rapport  Sendes til de respektive statsarkiv, her: Trondheim  Statsarkivene er også de som veileder kommunene dersom det er spørsmål til rapporten. http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig- forvaltning/Arkivering/Arkivlokaler/Bygningsfaglig-rapport

20 20 3. Nye bevarings- og kassasjonsregler  Prosjektet BK OFFSEK igangsatt ultimo 2010  Prosjektets mål 3Å utarbeide regler som bidrar til at offentlig sektor på en enklere måte kan gjennomføre kassasjon og samtidig identifisere det bevaringsverdige materialet slik at det blir bevart for ettertiden.  Altså: 3Utarbeide nye fellesbestemmelser i BK for statlig sektor 3Utarbeide nye BK-regler for fylkeskommunene 3Utarbeide nye BK-regler for kommunene

21 21 Bakgrunn  Mange kritiske kommentarer til regelverket de siste 20 år  Dagens regelverk er utdatert  Dagens regelverk er knyttet til arkivnøkkel (som i tillegg ikke er brukt på mange år)  Forvaltningen er derfor ikke i stand til å effektivt bruke reglene.  Enkelte forsøk fra Arkivverket på å endre/revidere regler gjennom flere prosjekt tidligere, men har ikke kommet med nye regler som har bidratt til å forbedre situasjonen vesentlig.  Riksrevisjonens rapport peker på regelverket

22 22 Prosjektets resultat  Skal ta hensyn til det digitalt skapte  Skal være systemuavhengig  Skal være uavhengig av arkivnøkler  Skal være vurdert til å gjelde fra en viss dato  Er basert på ”Hovedprinsipper for Riksarkivarens arbeid med bevaring og kassasjon i offentlig forvaltning”

23 23 Gjennomføring  Hvordan gjør vi det? 3Kartlegging 3BK-vurdering og utforming av regelforslag  Når gjør vi det? 3Fra nå til 01.07.2011 (stat) og 01.12.2011 (kom)  Samkjøring av delprosjektene 3De statlige fellesbestemmelsene (organisasjon, økonomi og personal) kontra de tilsvarende kommunale emnene

24 24 Kommunal sektor  Delt opp kommunal sektor i funksjonene/hovedoppgavene: 3Organisasjon 3Personal 3Økonomi 3Skole, barn/ungdom/oppvekst 3Helse- og omsorg 3Sosiale tjenester (ytelser) 3Eiendomsforvaltning/teknisk/samferdsel 3Kultur/idrett 3Handel/næring

25 25 Kommunal sektor  Kartlegging 3Mange ulike kommuner ved hjelp av arkivplan.no 3Oppvekst i Rogaland fylkeskommune 3Oppvekst i Bærum kommune (og resten av funk.) 3Fagsystemer i Oslo kommune 3Kartlegging av teknisk sektor (Kongsberg) 3Kartlegging i Oppland fylkeskommune og Østfold fylkeskommune 3Kartlegging Orkdal kommune og Bjugn kommune 3M.m.

26 26 Personressurser  Antall deltakere i prosjektet: 3Styringsgruppen6 3Prosjektleder og –sekretær/koordinator2 3Delprosjektgruppe Statlig8 3Delprosjektgruppe Kommunal9 3Referansegruppe21 3Totalt46 personer  Hvorav 15 internt fra Arkivverket  BEKA (seksjon for bevaring og kassasjon) har avsatt 96 ukeverk til dette i 2011 (5 personer) (+ekstern 12 v)  BEKA ligger mellom 50-100 % av seksjonens kapasitet

27 27 4. Tilsyn og veiledning De to første punktene i foredraget (undersøkelsen og rapporten) skal danne grunnlaget for stedlig og dokumentbasert tilsyn med kommunal sektor. Arkivverket har etablert et prosjekt som skal lage et mer eller mindre standardisert opplegg for tilsyn, men det vil samtidig være lokale varianter og tillegg, avhengig av behov i de respektive statsarkivdistrikt.

28 28 Stedlig tilsyn  Arkivverket: avklaringer med fylkesmannen  Tilsyn bør/kan prioriteres til de kommunene som 3Ikke har svart på spørreundersøkelsen 3Ikke er eier/medlem i KAI 3Bevarer eldre/avsluttet arkivmateriale i egen kommune  Varsel om tilsyn ca en måned før selve tilsynet  Frist for innsending av dokumenter ca 2 uker før tilsynet  Oppstart og avslutning hvor rådmannen (eller annen overordnede) er tilstede, minimum en ytre enhet også.  Senest 4 uker etter tilsynet kommer foreløpig tilsynsrapport

29 29 Stedlig tilsyn  Mulig dialog med kommunen om pålegg som har kostnader på over 200 000 kroner.  Tilbakemelding fra kommunen 4 uker senere  Endelig tilsynsrapport og evt. pålegg om utbedringer innen 2 uker etter dette  Pålegg følges opp i henhold til de fristene som er satt  Ved vesentlig avvik (dvs. avvik som vil føre til konkrete arkivtap i løpet av kort tid, eller arkivtap som allerede har skjedd) rapporteres til Riksarkivet.  Riksarkivet rapporterer videre til Kulturdepartementet.

30 30 Hva ser vi på under et tilsyn?  Organisering og arkivansvar  Samarbeidsordninger  Tilknytning til KAI  Klassifiseringssystem  Avsluttede arkivsystem  Elektronisk arkivsystem  Fagsystem  Behandling av post og journalføring  Restansekontroll og kvalitetssikring av elektronisk arkiv  Journalperioder og periodeskille

31 31 Hva ser vi på under et tilsyn?  Kassasjon  Bortsetting av arkivmateriale  Oppbevaring og sikring  Rutiner for overføring til depot, inkl. desentraliserte enheter  Bestand og orden på materialet  Publikums tilgang til arkivene  Arkivlokaler


Laste ned ppt "1 Riksarkivets oppfølging av Riksrevisjonens rapport Lars-Jørgen Sandberg, fung. underdirektør, Riksarkivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google