Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktmøte for Vg2 16.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten Del 2: Klassevis samling med orientering fra kontaktlærerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktmøte for Vg2 16.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten Del 2: Klassevis samling med orientering fra kontaktlærerne."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kontaktmøte for Vg2 16.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten Del 2: Klassevis samling med orientering fra kontaktlærerne om utdanningsprogrammene, fag- og timefordeling, organisering av læringsarbeidet, elevmedvirkning, samarbeid med foresatte, It’s learning mv.

3 Bleiker vgs. Vår visjon: Rom for alle - blikk for den enkelte • Alle er lærende • Alle er forskjellige • Alle er likeverdige

4 Bleiker vgs.  Kjennetegn:  skapende og kreativ skole  stort mangfold  elever som trives  medarbeidere som trives

5 Opplæringstilbudet på Bleiker  140 elever på Vg2 (ca. 500 elever totalt):  Elektrofag (EL): Vg2 Elenergi, Vg2 Automatisering  Helse- og oppvekstfag (HO): Vg2 Helsearbeiderfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag  Teknikk og industriell produksjon (TIP): Vg2 Kjøretøy

6 Opplæringstilbudet på Bleiker  Service og samferdsel (SS): Vg2 Salg, service og sikkerhet, Vg2 IKT-servicefag  Medier og kommunikasjon: Vg2 Medier og kommunikasjon  Musikk, dans og drama (MDD): Vg2 Musikk  Studiespesialisering med formgiving (ST-FO): Vg2 Studiespesialisering med formgiving  Tilrettelagt opplæring (TO)

7 Bleikers satsningsområder  Hovedmål:  Øke andelen elever som fullfører og består  Oppnå positiv karakterutvikling

8 Bleikers satsningsområder  Arbeidet med fullført og bestått + positiv karakterutvikling inngår i vår satsning på IKO  I – identifisering (risikogrupper ut fra karakterer, fravær, manglende vurderingsgrunnlag mv.)  K – kartlegging (hva er elevens utfordring, hva må gjøres, ansvar, kontakt med hjemmet)  O – oppfølging (følge opp dem som er i risikogruppa, oppfølging av de valgte tiltakene)

9 Bleikers satsningsområder  Vurdering:  Vurdering for læring viktig for læringsutbytte  Systematisk arbeid med tilbake-/ framovermeldinger  Varierte vurderingsformer  Egenvurdering og hverandrevurdering

10 Bleikers satsningsområder  Grunnleggende ferdigheter:  Brukes i alle fag – jobbe med overføringsverdi  Elevene trenger strategier for å lære  Lese- og læringsstrategier  Ekstern kursing av lærere  Intern kunnskapsdeling og –utvikling

11 Bleikers satsningsområder  Klasseledelse:  Tydelige forventninger (Den gode lærer og den gode elev)Den gode lærer og den gode elev)  Håndtere bråk og uro på en god måte  Gode relasjoner til elevene  Strukturerte undervisningsøkter  Kognitive strategier (dialog, forklaring, repetisjon, oppsummering)

12 Bleikers satsningsområder  Lærings- og skolemiljø:  Miljøbyggende aktiviteter (for eksempel skolestartopplegg)  Bleiker-timen (elevråd/undersøkelser, fag, skolemiljø)  Tydelighet mot rus/uønsket atferd  Tobakksfritt skoleområde

13 Bleikers satsningsområder  Lærings- og skolemiljø:  Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing og trakassering

14 Bleikers satsningsområder - Redusere fravær:  Elevene skal melde fra om fravær og årsak til fravær til sin kontaktlærer samme dag  Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til kontaktlærer  Dersom eleven har vært borte fra skolen i tre dager uten at skolen har fått beskjed om årsaken til fraværet, skal kontaktlærer kontakte foresatte (når eleven er under 18 år) eller eleven selv

15 Samarbeid med foresatte • Opplæringsloven kapittel 20 om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring - § 20-4: Foreldresamarbeid i videregående opplæring: - Foreldremøte i starten av Vg1 og Vg2 med informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldrene

16 Samarbeid med foresatte - Foreldrene til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om elevens arbeidsvaner og kompetanse - Dette ses i sammenheng med elevens rett til en halvårlig samtale med kontaktlærer - Bleiker tilbyr samtaler med kontaktlærer (eleven har rett til å delta i samtalen): - Vg1: 14.11., Vg2: 21.11.

17 Samarbeid med foresatte - Utvidet samarbeid med foresatte: - Når de blir myndige vil elevene bli spurt om de vil at skolens samarbeid med hjemmet skal fortsette som før - Det vil si: - Innhente samtykke fra eleven - Foresatte får varsel om fare for ikke vurderingsgrunnlag, henvendelser om høyt fravær

18 Samarbeid med foresatte - Skriftlig varsel til elev/foresatte dersom det er fare for at det er ikke er grunnlag for vurdering i fag - Skriftlig varsel til elev/foresatte når det er fare for at eleven kan få nedsatt karakter i orden eller i atferd (Ng eller Lg) - Ovennevnte varsling gis uten ugrunnet opphold både mht. halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter

19 Informasjonskanaler  Bleikers hjemmesidehjemmeside  It’s learning  Læringsplattform  Adgang sammen med eleven  Adgang via foreldrefaget  (BN: Bleikerforesatt, PO: Elev2013)

20 Videre program  Elevtjenesten presenterer seg  Clare Seville: foredrag om karriereveiledning  Avdelingslederne presenterer seg  Samling klassevis

21 Veien videre etter Vg2?

22 Strukturen i vgo:

23 FØLGE STRØMMEN?

24 ELLER TENKE NYTT?

25 Dagens: 1.Lærling 2.Nytt Vg2 3.Fagskolene 4.Påbygging til generell studiekompetanse 5.Y-veien til ingeniør 6.Studiekompetanse

26 Bleikers elever på Vg2: Disse Vg2-elevene kan ta fagbrev: Elenergi, kjøretøy, automasjon, IKT-servicefag, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, salg, service og sikkerhet, (medier og kommunikasjon) Disse Vg2-elevene får studiekompetanse: Medier og kommunikasjon, SSP med formgivingsfag, musikk

27 1. Lærling: Har du krav på læreplass? Elever har krav på et 3-årig opplæringstilbud, og 4 år hvis de går ut i lære. Elever som ikke får læreplass, vil få tilbud om opplæring i skole: Vg3 eller nytt Vg2.

28 Som lærling har du: • Rett til opplæring etter læreplanen for faget • De samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i bedriften • Rett til lønn og arbeidstid etter tariffavtale, eller annen avtale • Rett til fri for å gjennomføre evt. teoriopplæring • Rett til hjelp fra PPT/OT • Ikke rett til å fortsette i bedriften når læretiden er ute.

29 Hva kan være avgjørende for om du får læreplass eller ikke? • Fraværet bør være lite - mye fravær krever dokumentasjon. Høyt timefravær svært negativt. • Ha bestått i alle fag – man søker med julekarakterene! • Gode karakterer ingen hindring! • Gode referanser fra faget Prosjekt til fordypning (praksis)

30 2. Nytt Vg2 eller Vg1? I alle utdanningsprogrammene finnes mange muligheter og ulike fagbrev. For noen kan det være et godt valg å velge ny retning …

31 3. Fagskolene Teknisk/praktisk 2-årig utdanning etter fagbrev Etterspurt i næringslivet Grunnlag for jobb eller videre utdanning

32 4. Allmennfaglig påbygging: • Studiekompetanse på 3 år • Generell studiekompetanse som er helt likeverdig med annen studiekompetanse • Kun allmenne fag/teori • Relativt mange stryk/ikke fullført på landsbasis

33 Fagene i påbygging: 5 t/u Historie 2 t/u Kroppsøving 5 t/u Matematikk 3 t/u Naturfag 10 t/u Norsk (obligatorisk sidemål) 5 t/uProgramfag fra SSP - samfunnsfag, realfag, mediefag eller språk.

34 Studiekompetanse? For å få studiekompetanse til slutt må alle fag fra alle år være bestått!

35 Veier til ingeniør: Påbygging + realfag som privatist Påbygging + tresemesterkurs (Realfagene tas om sommeren før og etter første studieår)‏ Rett fra Vg2 til forkurs på ingeniørhøgskolen (Allmenne fag + realfag)‏ Fagbrev + fagskole + ingeniør (kortere løp) Y-veien

36 5. Y-veien til ingeniør

37 6. Studiekompetanse Studiekompetanse er studiekompetanse! Karakterene viktigste (eneste) inngangsbillett til studier Alle avsluttende fag teller likt ved poengberegning ”Forbedringsvitnemål” kan straffe seg Ingen ekstrapoeng for valg av bestemte fag, med unntak av realfag

38 Matematikk Bleikers elever får tilbud om P- eller T-matematikk Obligatorisk matematikk er for yrkesfag 3 timer (P1) på Vg1 Obligatorisk matematikk for studiekompetanse er 3+5 timer (P1+P2) Tilbud om høyere nivå (R1) istedenfor P2 på Vg2- nivå for elever på studiekompetanseløp (5+5 timer)

39 Aktuelle nettsteder: www.vilbli.no - videregående opplæring www.yrke.no – fagopplæringen i AFK www.fagskolene.no - fagskolene www.nhoung.no - arbeidsmarked – NHO www.samordnaoptak.no - høyere utdanning www.utdanning.no - høyere utdanning; portal www.ansa.no – utdanning I utlandet

40 Karriereveiledning på Bleiker: Besøk fra Fagopplæringen, Forsvaret, Fagskolene, Høgskolene til Bleiker Vi besøker Forsvaret Besøk til aktuelle bedrifter og utdanningsinstitusjoner Informasjon i hver klasse Gruppeveiledning om søking til læreplass og valg av høyere utdanning, Tilbud om individuell veiledning

41 Flere spørsmål? clare.seville@bleiker.vgs.no 66 75 35 13


Laste ned ppt "Kontaktmøte for Vg2 16.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten Del 2: Klassevis samling med orientering fra kontaktlærerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google