Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 71 Module 7: Risk and Company Investment Analysis  Risiko, avkastning og diversifikasjon  Markedsrisiko og bedriftsrisiko  Kapitalverdimodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 71 Module 7: Risk and Company Investment Analysis  Risiko, avkastning og diversifikasjon  Markedsrisiko og bedriftsrisiko  Kapitalverdimodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 71 Module 7: Risk and Company Investment Analysis  Risiko, avkastning og diversifikasjon  Markedsrisiko og bedriftsrisiko  Kapitalverdimodellen (CAPM) og egenkapitalkostnad  CAPM og investeringsbeslutninger  Sikkerhetsekvivalenter  Litt om risiko over tid

2 Module 72 Risiko og avkastning  Hovedidé: Rasjonelle investorer har risikoaversjon, de pådrar seg ikke risiko uten å bli kompensert for det i form av høyere forventet avkastning  Viktige spørsmål:  Hvordan prissettes risiko?  Hva er finansiell risiko?

3 Module 73 Markedsavkastningslinjen SML-security market line  Viser at det er direkte sammenheng mellom økt risiko og forventet avkastning – men hvilken? Risiko Avkastning SML

4 Module 74 Hvordan vurdere en investering?  Innenfor finansieringsteorien brukes to mål for å beskrive sentrale forhold ved en investering:  Forventet avkastning  Avkastningens variabilitet, målt ved standardavviket  En kontantstrøm er i praksis ofte en forventet størrelse rundt en eller annen sannsynlighetsfordeling

5 Forventet avkastning  For å finne avkastningens standardavvik, må vi først finne forventet verdi av sannsynlighetsfordelingen:  Forventet verdi beregnes som:

6 Standard avvik,  hvor E(r) er forventet verdi, p i er sannsynligheten for utfall i, r i er verdien på utfall i, og N antall mulige utfall.

7 Risikomåling - eksempel Se på den følgende sannsynlighets- fordelingen:

8 Risikomåling, forts.

9

10 Module 710 Eksempel: Forventet avkastning Table 7.1

11 Module 711 Eksempel: Standardavvik Table 7.1

12 Module 712 Normalfordelingen

13 Module 713 Lognormalfordelingen

14 Hovedindeksen Oslo Børs 1996 – 2010 Hovedindeksen kalles ofte markedsporteføljen og avkastningen for rm

15 Avkastning hovedindeksen 1996 - 2010

16 Hovedindeksen 1996 - 2010 Årlig logavkastning, kontinuerlig beregnet Årlig geometrisk avkastning, årlig renteberegning

17 Hovedindeksen 1996 - 2010

18 Store forskjeller i standardavvik

19 Avkastning og standardavvik enkelt-selskaper 2006 - 2010

20 Årlig realavkastning 1982 – 2010 Årlig gjennomsnitt 7,8 %

21 Mean reversion? Avkastning 1982-2010

22 Module 722 Harry M Markowitz – Nobelpris 1990 http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p00b/p0060.pdf Hvorfor fikk du Nobelprisen i økonomi? Jeg fant ut at det ikke er lurt å legge alle eggene i en kurv

23 Module 723 William F Sharpe (Nobelpris 1990) Utviklet CAPM sammen med J Lintner og Jan Mossin, NHH

24 Module 724 Risiko i porteføljesammenheng  En investor vil normalt ikke holde et verdipapir alene – men sammen med andre i en portefølje.  Hvordan beregne forventet avkastning og standardavvik (risiko) for en portefølje?  Hvordan prissettes risiko i portefølje- sammenheng?

25 Module 725 Moderne porteføljeteori  Markowitz fremhevet at et prosjekts risiko vurdert alene ikke er det viktigste, men hvordan et prosjekt påvirker porteføljens risiko (risikobidrag)  Det er ikke perfekt samvariasjon (korrelasjon) mellom aksjekurser  En risikokilde trenger ikke påvirke alle prosjekter på samme måte

26 Module 726 Verdipapir A og B - isolert Table 7.2

27 Module 727 Verdipapir A og B - sammen Porteføljeavkastning er lik den veide summen av hvert enkeltpapirs avkastning Men det samme gjelder ikke for standardavviket til porteføljens avkastning

28 Module 728 Diversifikasjon og risiko  Aksjekurser har i praksis ikke perfekt samvariasjon, målt ved korrelasjons- koeffisienten  Korrelasjonskoeffisienten tar verdier mellom + 1 (perfekt positiv lineær samvariasjon og – 1 (perfekt negativ lineær samvariasjon)  Aksjekursers korrelasjon er ofte ca 0,4  Hvis aksjekurser ikke er perfekt korrelert, kan risiko reduseres ved å inkludere flere papirer i porteføljen  Ved perfekt negativ korrelasjon kan risiko elimineres

29 Module 729 Positiv korrelasjon Avkastning A Avkastning B X X X X X X X X X X X

30 Korrelasjon 2006 - 2010

31 Module 731 Betinget sannsynlighetsfordeling Table 7.3 Utfallene (avkastningen) er ikke uavhengige begivenheter Hvis utfallene var uavhengige (korrelasjonskoeffisient = 0), er for eksempel sannsynligheten for at A og B begge skal gi ”høy” avkastning 0,55 • 0,35 = 0,1925 eller 19,25 % At sannsynligheten faktisk er 0,25, må indikere at dersom en aksje oppnår høy avkastning, øker sannsynligheten for at den andre vil gjøre det (og omvendt)

32 Module 732 Porteføljevarians  Porteføljevarians kan beregnes som vist under, hvor a = andel av hver aksje i porteføljen,  er standardavvik,  er korrelasjonskoeffisient

33 Module 733 Porteføljevarians  For å beregne korrelasjonskoeffisient (  ), må vi først beregne kovarians mellom to aksjers avkastning:

34 Module 734 Verdipapir A og B - sammen

35 Module 735 Korrelasjon og porteføljerisiko C D Korr -1,0 Korr +1,0 Standardavvik Avkastning Korr +0,25 Korr -0,25

36 Module 736 Presisering av risikobegrepet  To typer av risiko er aktuelle:  Markedsrisiko, også kalt systematisk risiko  Bedriftsrisiko, også kalt usystematisk risiko  Usystematisk risiko eller bedriftsrisiko kan elimineres ved diversifikasjon, det samme gjelder ikke for markedsrisiko  Siden usystematisk risiko er diversifiserbar, belønnes ikke investorer for å bære den

37 Module 737 Porteføljediversifikasjon

38 Module 738 Systematisk risiko  Systematisk risiko (markedsrisiko) måler hvor følsom en enkeltaksjes avkastning er for endringer i markedet generelt  Systematisk risiko måles med en aksjes beta (  )

39 Systematisk risiko, forts  Beta,  er et mål på markedsrisiko: jo høyere beta, jo mer følsomme er avkastningen på en aksje for endringer i markedets avkastning  En beta på 1.2 for et selskap X betyr at hvis markedet generelt går opp med 1 %, er forventet økning i aksjekursen til selskap X 1.2%.

40 Module 740 Estimering av beta Avkastning aksje j Avkastning marked X X X X X X X X X X X Beste linje estimeres med mkm (least squares) Helning = 

41 Aksjebeta Norsk Hydro mars 2010 Module 741

42 Aksjebeta 2006 – 2010 Basert på daglig avkastning

43 Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)  Capital asset pricing model (CAPM) er en teori som sier at forventet avkastning på et investeringsobjekt er summen av en risikofri rente og en risikopremie som varierer med objektets markedsrisiko E(r i ) = r f + E(r m - r f )  i

44 Kapitalverdimodellen (KVM)  Kapitalverdimodellen (KVM) eller Capital Asset Pricing Modell (CAPM)sier at forventet avkastning på en aksje består av en risikofri rente r f og aksjens risikopremie, som avhenger av aksjens systematiske risiko  Husk at all usystematisk risiko er diversifisert bort, slik at den ikke er relevant

45 Kapitalverdimodellen (KVM) Eks: rf = 0,04, markedets risikopremie rm – rf = 0,05, β = 1,6

46 Module 746 Security Market Line E(r j )SML rfrf jj WACC AA A B BB RISK WACC

47 Module 747 Estimering av prosjektbeta  Er selskapsbeta kjent, og har prosjektet samme risikoprofil som selskapets øvrige virksomhet?  Sammenlignbar bedrift i markedet?  Korrigere for andel faste kostnader (operational gearing)  Korrigere for ustabil kontantstrøm?  Korrigere for gjeldsandel (financial gearing)

48 Module 748 Eksempel: EAR

49 Module 749 EAR, fors  Uten gjeld ville egenkapitalbeta (selskaps- beta) være 1.27. Samlet risiko vil være uendret (med beta lik 1.27), men aksjonærene må nå bære all risiko selv – derfor egenkapitalbeta lik 1.27 også  Prosjektbeta må korrigeres for:  Ustabil kontantstrøm  Andel faste kostnader  Andel gjeldsfinansiering

50 Module 750 Prosjektbeta EAR

51 Module 751 Beregning av WACC  For å beregne egenkapitalkostnad må vi kjenne til  Risikofri rente r f  Forventet avkastning på markedsporteføljen E(r m )  Systematisk risiko målet med   Egenkapitalkostnad beregnes ut fra SML i CAPM som

52 Module 752 WACC – nytt prosjekt

53 Module 753 WACC - prosjekt

54 Module 754 WACC - selskapet

55 Module 755 Sikkerhetsekvivalenter  Hvor mye sikre penger i fremtiden er like mye verdt som et gitt usikkert beløp?

56 Module 756 Sikkerhetsekvivalenter - eks

57 Module 757 Risiko over tid  Gjennomføre markedsundersøkelse for 500 000. Undersøkelsen viser enten gunstig marked (G) (p = 0,5) eller ugunstig marked (U). Hvis gunstig, investering på 5 000 000 som gir NPV = 2 500 000 NPV=2 500 000 NPV = 0 Gjennomfør undersøkelse -500 000 G: p=0,5 U: p=0,5 E=1,25 mill E=750 000

58 Module 758 Case 7.1 - Nose

59 Module 759 Case 7.1 – Nose, forts.

60 Module 760 Review question 7.2


Laste ned ppt "Module 71 Module 7: Risk and Company Investment Analysis  Risiko, avkastning og diversifikasjon  Markedsrisiko og bedriftsrisiko  Kapitalverdimodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google