Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og undervisnings- konseptet utviklet av Berrefjord & Thomassen AS og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2008 Berrefjord & Thomassen AS. Innholdet tilhører Berrefjord & Thomassen AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra Berrefjord & Thomassen AS. senseNet er et registrert varemerke for Berrefjord & Thomassen AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.bandt.no

2 HAUGALANDET STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Møte 18.1.08 - Forslag til dagsorden •Referat forrige møte. •Arbeidskonsept. Et første utkast til disposisjon legges fram for drøfting i møtet. •Hvor ønsker vi oss; Haugalandet/ Haugesundregionen 2020: Visjon, hovedmål for arbeidet. •Hvor står vi? Ståsted Haugalandet 2008: Arbeidsgruppens syn på regionens sterke og svake kort; muligheter og utfordringer. Runde rundt bordet. •Forankring av prosessen; forberede det interkommunale fellesmøtet 14.2.; Siktemål og agenda. •Eventuelt.

3 ARBEIDET MED VISJONSFORMUMERLING - BAKGRUNN Visjonen om Haugalandet, som en trivelig, kunnskapssterk, funksjonell kvalitetsregion, kjent for å være et område i Norge der alle innbyggerne, og særlig ungdom, kan få utvikle seg, realisere sine interesser og finner det godt å bo, skape relasjoner, arbeide og ta del i. Referanse: Scenarier 2020/Haugalandet

4 EN BEFOLKNING – FORAN MULIGHETER OG UTFORDRINGER Hvordan velger Haugalandet i årene framover å innrette seg for å mestre mulighetene og utfordringene i sitt møte med: •Den digitale utviklingskraften. •Den sterkere sentraliseringen og storbyenes innflytelse. •De åpnere arbeidsmarkedene og kampen om framtidas arbeidskraft. •Veksten, innflytelsen og interessen fra de nye økonomiske stormaktene. •Konsekvensene og tiltakene knyttet til det antatt våtere, varmere og villere klimaet. •Verdigrunnlaget, preferansene, behovene, forventningene og kravene i befolkningen.

5 Vårt holdepunkt: Marit fra Aksdal Hva vil Marit få oppleve på sin ferd fram mot 2020 – og deretter? Hva slags regional sammenheng vil hun befinne seg i etter hvert som hun, hennes foreldre, slektninger, venner og omgivelser utvikler seg?

6 ANTATT STERKE KORT Første runde 18.1.08 Identifisere, formulere regionens sterke kort i sitt møte mulighetene og utfordringene framover. 5 minutter individuelt 10 minutter plenum  Stikkordsliste

7 ANTATT SVAKE KORT Første runde 18.1.08 Identifisere, formulere regionens svake kort i sitt møte mulighetene og utfordringene framover. 5 minutter individuelt 10 minutter plenum  Stikkordsliste

8 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING Et konsept og en (kontinuerlig) agenda gjennom hele arbeidet DRIVKRAFT FORANKRING AMBISJON AKTØRER FOKUSIDENTITET ALLIANSER REGI Kjernen i arbeidskonseptet – Å regissere tre avgjørende prosesser

9 REGI – REGIONAL LEDELSE – INTERKOMMUNALT SAMSPILL Som en illustrasjon på regioppgaven; et utsnitt fra prosjektskissen av 24.10.07 for arbeidet fram mot sommeren 2008 med prosessen regional strategiutvikling. Haugalandrådet er igangsetter. Oppdragsgiver v/Styringsgruppe/Haugalandrådet. Oppnevner arbeidsgruppe/Rådmannsgruppen. Forankrer prosjektet tematisk og formålsmessig. Formulerer prosjektopplegget og styrer prosessen. Forankres i de kommunale styringsorganer. Skjer i samforstand med næringsforeningene regionalt.

10 FORANKRING – IDENTITET - MOBILISERING Dette er den grunnleggende regionale prosessen DRIVKRAFT FORANKRING AMBISJON AKTØRER FOKUS IDENTITET ALLIANSER LEDELSE

11 FORANKRING 2008-2012 Mobilisering – identitetsfølelse - forankringStatus – siktemål pr. 2008? Kommentarer: 1. Ledende politikere har en markert, aktiv posisjon i det regionale samarbeidet? 2. Beslutninger og planer av regional betydning er forankret i folkevalgte organer? 3. Det interkommunale samarbeidet er godt fundert og velutviklet? 4. Bedriftene, næringslivet og lokale organisasjoner involverer seg aktivt i det regionale utviklingsarbeidet? 5. Strategiene utvikles gjennom inngående prosesser og dialog der alle relevante aktører deltar? 6. Det er driftsbudsjetter og finansieringsløsninger på plass som sikrer at det regionale samarbeidet har tilstrekkelig styrke, forutsigbarhet og framdrift

12 INNRETNING – AMBISJONER - FOKUS Dette er den strategiske oppmerksomhets prosessen DRIVKRAFT FORANKRING AMBISJON AKTØRER FOKUSIDENTITET ALLIANSER LEDELSE

13 INNRETNING 2008-2012 Innretning – ambisjoner – fokusStatus – siktemål pr. 2008? Kommentarer: 1. De regionale partnerne på Haugalandet er innstilt på å skape fellesforståelse, utvikle klare visjoner og finne fram til tydelig strategiske innsatsområder, tiltak og prosjekter som forfølges gjennom lengre tid? 2. Strategiene som velges bygger på presise oppfatninger om hvilke utfordringer, muligheter, egne sterke og svake kort som finnes i befolkningen og i det regionale næringslivet? 3. Samhandlingen er særlig innrettet mot tiltak og prosjekter som styrker befolkningens kompetanse, integreringen av nye innbyggere, kommunikasjoner, utvalgte næringsklynger og offentlige tjenester.

14 BEFOLKNINGEN - INNRETNING 2008 – 2012 Status – siktemål pr. 2008? Kommentarer mht: Strategiske innsatsområder •Demografisk strategi – innrettet både mot fastboende, dualbosatte og fritidsinnbyggere. •Kompetansestrategi – inn mot alle alderstrinn, også bedriftsinterne tilbud og seniorkompetanse. •Rekrutteringsstrategi – særlig om kvinner, spisskompetente enkeltpersoner, barnefamilier, livsstil immigranter. •Bostedsstrategi – lokalisering, funksjonalitet, livskvalitet, sosialt nettverk, kulturtilbud. •Dagliglivets kabal strategi – med utspring i begrepet tidsdistanser; bolig–arbeid–skole–fritid.

15 SAMFUNNSBYGGINGEN - INNRETNING 2008 – 2012 Status – siktemål pr. 2008? Kommentarer mht: Strategiske innsatsområder •Tettstedstrategi – hvor finnes og videreutvikles robuste sentra? •Kommunikasjonsstrategi internt i regionen; innen og mellom kommunene. •Kommunikasjonsstrategi eksternt; inn-ut-av regionen; nord-sør-øst- kyst-internasjonal skipsfart. •Kommunal kompetansestrategi – som styrker kvaliteten og kapasiteten i de kommunale tjenestene: Helse, utdanning, vei-vann-avløp mv. •Arealbruksstrategi – som møter behovet for boliger, næringsdrift, infrastruktur, friluftsliv og mobiliserer gjenbruk av fraflyttede eiendommer, hus, anlegg og privat infrastruktur.

16 NÆRINGSUTVIKLINGEN - INNRETNING 2008 – 2012 Status – siktemål pr. 2008? Kommentarer mht. Strategiske innsatsområder •Næringsfond – stimuleringsordninger, nyetableringer mv. •Kulturlandskap – primærproduksjon, trivselsfaktor, attraksjonsverdier mv. •Energi og miljø – olje, gass og andre energikilder; bidrag til CO2 reduserende og klimanøytrale teknologier, konsepter og produkter. •Sterkere industrielle og andre kompetansemessige forsknings- og utviklingslinjer – innen regionen, til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer. •Næringsklyngestrategier – maritime, marine, energirelaterte, tjenesteytende eksisterende og potensielle regionale klynger – rekrutteringsstrategier, kompetanse, samspill (eks. NCE, VRI mv.)

17 AKTØRER – RELASJONER - ALLIANSER Dette er den viktige samspill og maktforhold prosessen DRIVKRAFT FORANKRING AMBISJON AKTØRER FOKUSIDENTITET ALLIANSER LEDELSE

18 RELASJONER 2008-2012 Relasjoner – aktører - allianserStatus – siktemål pr. 2008? Kommentarer: 1. Aktørene i det regionale partnerskapet utgjør samlet sett et sterkt lag, det er godt samspill mellom offentlig og privat sektor, innen og mellom ulike bransjer, mellom fagmiljøer, mellom generasjoner? 2. Aktørenes ulike roller og maktgrunnlag (folkevalgte, forvaltning, marked) stimulerer og utfyller hverandre? 3. Det er effektive virksomme møteplasser og fora, både formelle og uformelle? 4. Er regionen god til å profilere seg, og følger en aktiv linje for å utvikle egen identitet og for å ivareta dens omdømme både blant innbyggerne sine og utad? 5. Regionen har tydelige talsmenn og talskvinner. 6. Regionen har en presis, god og målrettet dialog med staten om tilførsel og bruk av statlige ressurser og virkemidler

19 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Fylkeskommunen og Fylkesmannen Agenda Muligheter Utfordringer Viktige saksområder og Plandokumenter mv. Status – siktemål pr. 2008?

20 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Forsknings- og utdanningsmiljøer nasjonalt, internasjonalt Agenda Muligheter Utfordringer Viktige saksområder og Plandokumenter mv. Status – siktemål pr. 2008?

21 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Statsmakten – sektorer, saksområder, nasjonale strategier Agenda Muligheter Utfordringer Viktige saksområder og Plandokumenter mv. Status – siktemål pr. 2008?

22 Interkommunalt møte 14.2.08 kl. 17.00 – 20.00 •Forankre siktemålet og prosessen •Presentere grunnleggende temaer og aktører •Redegjøre for arbeidsopplegget. •Agenda 14.2.; en skisse: –Forankre v/Rådsleder –Presentere viktige temaer v/fire korte innlegg •Rekrutteringskampanjen; regionen aksjonerer •Kompetanseutfordringen, et bedriftscase •Nasjonal transportplan, kort om status •Videregående skole, et strategisk hovedkort –Hovedtrekkene i arbeidsopplegget; konseptet. –Fremdriftsplan •Møtested? Deltakelse? Ramme ellers?


Laste ned ppt "Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google