Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Apotekbarometeret Nordmenns holdninger og adferd i et deregulert apotekmarked TNS Gallup Mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Apotekbarometeret Nordmenns holdninger og adferd i et deregulert apotekmarked TNS Gallup Mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Apotekbarometeret Nordmenns holdninger og adferd i et deregulert apotekmarked TNS Gallup Mai 2005

2 Fakta om Apotekbarometeret
TNS Gallups Apotekbarometer ble startet som et resultatet av TNS Gallups ønske om å forstå det norske apotekmarkedet, og å kunne bistå aktører på dette markedet med kundemålinger, markedsanalyser og rådgivning. Norges Apotekerforening er i dag oppdragsgiver for Apotekbarometeret. Apotekbarometeret er en landsomfattende undersøkelse som gjennomføres hvert halvår mot et representativt utvalg på omlag 1000 personer. Den første målingen fant sted i november 2002. Undersøkelsen er gjennomført som en kombinasjonsundersøkelse. Dette innebærer at 75 prosent av intervjuene er utført på web (CAWI) mens de resterende 25 prosent er gjennomført ved telefonintervju (CATI). Det er viktig å presisere at selvrekruttering ikke har blitt benyttet, alle respondenter har blitt kontaktet av TNS Gallup. Selve feltarbeidet ble foretatt fra personer har deltatt i undersøkelsen. Feilmarginene i undersøkelsen er på om lag +/-3 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling på de spørsmålene der hele utvalget er med. Rapporten er utarbeidet av Kristina Nordang ved TNS Gallup. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

3 Om utvalget Etter vekting: 50% er menn, 50% av utvalget er kvinner.
21% av de spurte er under 29 år, 25% er mellom 30 og 44 år, 25% mellom år og 29% er over 60 år. 22% bor i Oslo/Akershus, 28% på resten av Østlandet, 30% på Sør- og Vestlandet, mens 19% bor i Midt-Norge og i Nord-Norge. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

4 Det norske apotekmarkedet: Konklusjon
Apotekbransjen har hatt en rolig periode siden slutten av 2003, da det var turbulent på markedet. Denne rolige perioden har satt sitt preg på markedet i den forstand at tilliten til apotekbransjen har steget og er nå nesten på nivå med hva den var i Det tar tid å bygge tillit, men apotekbransjen generelt ser ut til å klare og gjenvinne kundenes tillit. Mange bransjer bruker betydelig lenger tid på å gjenvinne tillit hos kundene. Fremdeles ser det ut til at alle apotekkjedene blir sett på som en bransje, slik at det som gjøres av positive eller negative ting i bransjen vil gagne eller sverte alle. Apotekenes merkevarebygging fortsetter og kjennskapen til de ulike kjedeaktørene øker. Apotek1 har et solid grep på markedet når det gjelder kjennskap, Vitus ligger stabilt et stykke bak, mens Alliance apotekene har hatt en solid fremgang. Både Vitus og Alliance har mye å gå på når det gjelder kjennskap. Stadig flere er bevisst på hvilken kjede det apoteket de benytter mest tilhører og vi ser likeledes at de aller fleste er svært godt fornøyd med sitt apotek. Pris er ikke en veldig viktig faktor, det er derimot beliggenhet og service. Muligheten for kjøpe legemidler utenfor apotek har satt seg i markedet. Over halvparten av befolkningen har benyttet seg av denne muligheten i løpet av de siste 12 måneder. Andelen som benytter seg av å kjøpe reseptfrie legemidler utenfor apoteket vil antakeligvis ikke minke med årene. Apotekene må da øke omsetning per kunde som er innom apoteket. Ved forrige måling så vi at apotekene hadde greid å øke sin ”share of wallet” per kunde. Hva vil fremtidens apotek være? I denne målingen har vi spurt etter interessen for å kjøpe legemidler på et internettapotek. Interessen er positiv, ¼ svarer at de kunne tenke seg en slik mulighet. Som salgskanal vil nok internettapoteket ligge noe frem i tid. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

5 Sammendrag Tiliten til apotekene stiger. Vi ser i denne målingen at tilliten til apotekene har steget til 77 poeng. 3 poeng høyere enn ved forrige måling. Økningen er statistisk signifikant. Tilliten til legemiddelbransjen og helsekost stiger, tilliten til legene faller. Vi ser at tilliten til både legemiddelindustrien og helsekostbransjen stiger med henholdsvis 3 og 4 poeng, mens tilliten til legene faller med 3 poeng. Alle disse endringene er statistisk signifikante. Tilfredsheten med det apoteket man bruker mest har steget. Nivået på tilfredshetsskåren ligger fremdeles noe under nivået i 2002, men det er på vei opp. Årsaker til tilfredshet. Hvorfor fornøyd eller misfornøyd? Alternativene service og beliggenhet skiller seg klart fra de andre og er de viktigste årsakene til at respondentene er fornøyd. Pris er av mer avgjørende faktor for de som ikke er fornøyde og er den faktoren som er mest nevnt i den sammenheng. Ventetid og service ligger jevnt med pris. Flere tror på at de får råd fra de ansatte på apotekene som er til beste for kunden. Når vi ser på resultatene på de 3 siste målingene ser vi en trend hvor flere og flere mener at de ansatte på apotekene gir råd som er til beste for dem. Stabil handlefrekvens på apotek/medisinutsalg. Handlefrekvensen ligger stabilt med forrige runde i desember.04 Merkjøp av apotekvarer. Det er få som gir uttrykk for at de oftest kjøper mer enn de hadde tenkt. 24% kjøper mer enn de hadde tenkt av og til, mens 1/3 svarer at de kjøper mer enn de hadde tenkt men det er sjeldent. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

6 Sammendrag Kjennskap til de tre store apotekkjedene øker. På total kjennskap går Apotek1 ned 1 poeng, mens de øker noe på uhjulpen kjennskap. Alliance apotekene har størst fremgang på kjennskap, mens Vitus ligger stabilt. Det er også flere som husker hvilken kjede det apoteket de bruker mest tilhører. Informasjon om legemidler. Over halvparten svarer at de får informasjon uoppfordret, men kun 13 prosent svarer at de alltid får informasjon uoppfordret mens resten får som oftest informasjon uoppfordret Positiv holdning til Internettapotek. Internett er blitt den nye arenaen for kjøp og salg av mange typer produkter og tjenester. Resultatene viser at det er en positiv holdning til å kjøpe legemidler fra et internettapotek. Det er også en betydelig andel som ikke vet om de vil benytte en slik mulighet. Den positive holdningen synker når man må hente pakken på postkontoret, og porto er det de fleste synes er akseptabelt å betale. Noen svarer også at det er greit å betale porto + ekspedisjonsgebyr. Stadig flere handler utenfor apotek/medisinutsalg. I forrige måling så vi en klar vekst i andelen som hadde handlet medisiner utenfor apotek. Veksten fortsetter i denne målingen. Andelen øker med 8 prosentpoeng, og ender dermed på 53 prosent. 77% mener varene er lett tilgjengelig i butikker, bensinstasjoner eller andre steder hvor de selger reseptfrie legemidler. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

7 Bruk av skårer/gjennomsnitt Omregning fra 6- til 100-punktsskala
Spørsmål Hvor stor tillit har du generelt til apotekene i Norge? Tolkning Eks: En som krysser av skalaverdi 4 på 6-punktsskalaen, vil etter om- regningen få en skår på 60,4 på 100-punktsskalaen. Svært liten tillit Svært stor tillit Omregning 1-6 punkts 1,0 20,8 40,6 60,4 80,2 100,0 1-100 punkts Den opprinnelige 1-6-punktsskalaen omregnes til punktsskala. Vi oppgir gjennomsnittet av alle svarene i skår, fordi det er intuitivt lettere å forstå: For eksempel gir et gjennomsnitt på 4,42 en skår på 69 poeng. Det er lettere å nyansere holdningene og få et generelt temperaturmål. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

8 Bransjeindeks TNS Gallup © 2005
64406 Apotekbarometeret

9 Apotekbarometerets bransjeindeks
For sjette gang i Gallups Apotekbarometer måler vi norske forbrukeres tillit til apotekene i Norge. Dette gir uttrykk for hvor sterk posisjon hele bransjen har blant forbrukerne. Som vi husker var det en turbulent periode på høsten hvor særlig apotekene ble utsatt for mye negativ medieomtale. Tallene steg noe i 2004 og det er derfor spennende å se om situasjonen har stabilisert seg. Videre måler vi folks tillit til leger, legemiddelselskap og helsekostbransjen. Dette for at vi skal kunne sammenligne noen aktører innen ”helsebransjen” og se hvordan aktørene står i forhold til hverandre. Samlet sett gir dette oss et verktøy til å vurdere inntrykket av hele apotekbransjen, og ikke bare den enkelte apotekkjede. Vi kaller dette verktøyet Apotekbarometerets bransjeindeks. Når vi har bedt respondentene vurdere bransjen har vi brukt en skala fra 1 til 6. Denne regner vi om til en skala, og presenterer gjennomsnittet som en ”skår”. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

10 Tillit til apotekene Hvor stor eller liten tillit har du generelt til apotekene i Norge? (n=1000) Prosent. Vi ser i denne målingen at tilliten til apotekene har steget til 77 poeng. 3 poeng høyere enn ved forrige måling. Det er svært få som svarer at de har liten tillit til apotekene, mens henholdsvis 1% og 8% svarer 2 eller 3 på skalaen. Det har i løpet av det siste halvåret vært liten omtale av apotekbransjen, og ingen store negative omtaler. Dette fører til at tilliten har økt og er i dag nesten på nivå med den høyeste poengskåren vi har hatt i Apotekbransjen har klart seg godt etter nedgangen høsten 2003 og har nå gjenvunnet den tillit de har tapt. Antakelig vil skåren øke ennå litt før den forhåpentligvis stabiliserer seg på et høyt nivå. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

11 Tillit til apotekene i ulike grupper
Det er ingen store forskjeller i hvilke grupper som viser tillit til apotekbransjen. Vi ser verken store geografiske forskjeller, differanser, forskjeller mellom menn og kvinner eller aldersforskjeller. Aldersgruppen år ligger noe lavere på skåren. . TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret Skår

12 Tillit til legemiddelselkapene
Hvor stor eller liten tillit har du generelt til legemiddelselskapene? (n=1004) Prosent. De foregående målingene har vist at tilliten til legemiddelselskapene sank etter mai.03 og har etter det ligget stabilt på et relativt lavt nivå. Denne målingen viser en fremgang og skåren for gjennomsnittlig tillit til legemiddelselskapene ligger nå på 54 poeng. 21% ga legemiddelsselskapene toppkarakter 5 eller 6. På bakgrunn av denne målingen ser det ut til at tiliten til legemiddelselskapene er i ferd med å bygge seg opp igjen etter å ha ligget lavt en periode. Det er fremdeles mye å gå på og vi kan si at folk totalt sett er skeptiske til legemiddelselskapene. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

13 Tillit til legemiddelselskapene i ulike grupper
Sett i forhold til forrige måling har de geografiske forskjellene blitt visket noe bort, Trøndelag og Nord-Norge skiller seg ut ved å ligge lavere på målingen. Vi så ved forrige målig at rest- østland hadde høyest tillit til legemiddelselskapene. Det er fremdeles liten forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder tillit til legemiddelselskapene. De største forskjellene finner vi når vi ser på alder. Fortsatt er det altså de yngre som skiller seg ut med en høyere tillit til legemiddelselskapene enn gjennomsnittet. Lavest tillit finner vi blant aldersgruppen år. Snittet for de yngste ligger noe høyere ved denne målingen vs den forrige. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret Skår

14 Tillit til legene Hvor stor eller liten tillit har du generelt til leger? (n=1004) Prosent. Som vi har sett i de tidligere målingene nyter legene en relativt høy tillit i befolkningen. Ved denne målingen har imidlertid skåren sunket med 3 poeng og ender på 66 poeng. Det blir spennende å se om denne trenden fortsetter ved neste måling. Foreløpig er det for tidlig å si noe sikkert om at dette er en generell trend. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper eller geografisk spredning i forhold til tillitsspørsmålet. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

15 Tillit til helsekostbransjen
Hvor stor eller liten tillit har du generelt til helsekostbransjen? (n=1000) Prosent. Det kan se ut til at tilliten til helsekostbransjen stiger. På ett år har tilliten steget med 4 poeng. Dette er ingen ekstrem endring som viser til store ting som har skjedd i markedet, men vi kan forstå det slik at bransjen bygger seg opp igjen etter svært dårlig skår i 2004. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

16 Hvem har tillit til helsekostbransjen?
Blant den yngste aldersgruppen og de fra år har det vært økning i tillitten til helsekostbransjen. Menn har hele tiden vært mer skeptiske enn kvinner. Slik er det fortsatt, men begge kjønn viser noe større tillitt enn ved forrige måling. Det er ingen store regionale forskjeller. Vi så at befolkningen i Trøndelag og Nord-Norge var mer skeptiske til leger og legemiddelselskaper enn resten av landet. Slik er det altså ikke når det gjelder apotek og helsekostbransjen. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret Skår

17 Bransjeindeks Oversikt over utviklingen i tillit til ulike helsebransjer
TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

18 Tilfredshet TNS Gallup © 2005
64406 Apotekbarometeret

19 Tilfredshet med det apoteket man benytter mest
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det apoteket du benytter mest? (n=1000) Prosent. I våre tre første målinger fant vi en meget høy tilfredshet med apoteket man benytter mest. Denne tilfredsheten fikk en knekk ved målingen i Juni 2004 og holdt seg lavt i Desember Vi ser nå at tilfredshetsskåren har steget siden forrige måling. Det stemmer godt med at tillitten til apotekene også har steget. Tabellen under viser tilfredsheten med apoteket man benytter mest, sett i forhold til hvilken kjede det inngår i. Skår N Alliance apotek 76 134 Apotek1 441 Ditt Apotek 75 28 Vitus Apotek 78 158 Vet ikke/Ubesvart 79 107 TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

20 Tilfredshet med apoteket i grupper
Den største variasjonene i tilfredshet finner vi mellom ulike aldersgrupper og hvor ofte man har handlet. De eldste er langt mer tilfredse med sitt apotek enn de yngre. De som handler ofte er også mer fornøyde enn de som handler sjeldnere. Disse to faktorene vil nok også ha en innbyrdes sammenheng siden de eldre handler oftere på apotek enn de yngre. Kvinner uttrykker større tilfredshet med apoteket de benytter mest enn det menn gjør, noe som igjen kan sees i sammenheng med at kvinner handler oftere på apotek enn det menn gjør. Det er ingen stor differanse her. Geografisk sett er det respondenter på det resterende Østlandet som er mest tilfredse med apoteket sitt. De med lavere utdanning er også noe mer tilfredse enn de høyt utdannede. Skår TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

21 Tilfredshet med det apoteket du benytter mest Hvorfor fornøyd?
Hva er de viktigste årsakene til at du er fornøyd med det apoteket du benytter mest? (n=897) Prosent. De som svarer 4,5 eller 6 på skalaen over hvor fornøyd de er med det apoteket de benytter mest får et oppfølgingsspørsmål om hvorfor de er fornøyd med apoteket. Alternativene service og beliggenhet skiller seg klart fra de andre og er de viktigste årsakene til at respondentene er fornøyd. Pris ser ut til å være av mindre betydning for hvor fornøyd man er med apoteket man benytter mest. 1/3 nevner også at de er fornøyd med elementer som åpningstider, vareutvalg og ventetid. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

22 Tilfredshet med det apoteket du benytter mest Hvorfor misfornøyd?
Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med det apoteket du benytter mest? (n=88) Prosent. De som svarer 1,2 eller 3 på skalaen over hvor fornøyd de er med det apoteket de benytter mest får et oppfølgingsspørsmål om hvorfor de er misfornøyd med apoteket. Resultatene blant de som er fornøyde viser at pris ikke er avgjørende. Pris er av mer avgjørende faktor for de som ikke er fornøyde og er den faktoren som er mest nevnt. Ventetid og service ligger jevnt med pris. Totalt var det få som svarte 1-3 på skalaen over hvor fornøyde de var med det apoteket de bruker mest. Det er en overvekt av de som bor på rest-østlandet og aldersgruppen år som er mest opptatt av pris. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

23 Grunnleggende oppfatninger
TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

24 Profitt eller helse på apoteket?
Når du får et råd på apoteket, tror du de apotekansatte gir råd som er til det beste for deg, eller tror du de gir deg råd som vil gi apotekene best mulig inntjening, eller begge deler? (n=1000) Prosent. Andelen av respondenter som svarer at de tror apotekene gir råd som er til det beste for kunden, øker i denne målingen med 1 prosentpoeng. Når vi ser på resultatene på de 3 siste målingene ser vi en trend hvor flere og flere mener at de ansatte på apotekene gir råd som er til beste for dem. Resultatene her stemmer godt med at tilliten til apotekene er i ferd med å stige og mange er fornøyde med det apoteket de benytter mest. Service var en av de to viktigste faktorene for at man var fornøyd med sitt apotek. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

25 Kjøpsadferd og informasjon
TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

26 Handlefrekvens på apotek
Hvor ofte har du handlet på apotek/medisinutsalg i løpet av de siste 12 månedene? (n=1000) Prosent. Handlefrekvensen ligger stabilt med forrige runde i desember.04 Kvinner handler oftere enn menn og de yngre handler sjeldnere enn de eldste. Det ser likeledes ut til at de som bor i Oslo og omegn + Akershus handler hyppigere på apotek/medisinutsalg enn resten av landet. De med grunnskole handler noe sjeldnere enn de med høyere utdanning enn grunnskole. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

27 Merkjøp av apotekvarer
Hender det at du kjøper mer på apoteket enn det du på forhånd hadde tenkt å kjøpe? (n=1000) Prosent. Spørsmålet er stilt noe annerledes enn ved forrige måling. Det er derfor ikke helt sammenlignbart med tidligere resultater. Det er få som gir uttrykk for at de oftest kjøper mer enn de hadde tenkt. 24% kjøper mer enn de hadde tenkt av og til, mens 1/3 svarer at de kjøper mer enn de hadde tenkt men det er sjeldent. Det er en overvekt av menn som svarer at de ikke kjøper mer enn de hadde planlagt, likeledes er det flest i den eldste aldersgruppen som ikke handler mer enn planlagt. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

28 Informasjon om legemidler
Når du kjøper legemidler på apotek, får du da uoppfordret informasjon fra personalet om hvordan legemidlene skal brukes? (n=1000) Prosent. Over halvparten svarer at de får informasjon uoppfordret, men kun 13 prosent svarer at de alltid får informasjon uoppfordret mens resten får som oftest informasjon uoppfordret. 20% svarer at de sjeldent eller aldri får uoppfordret informasjon fra personalet om hvordan legemidlene skal bruker. Dette tallet er antakelig for høyt i forhold til apotekenes egen målsetting om informasjon i apotekene. Totalt sett kan apotekene fremdelen bli bedre på å gi informasjon om hvordan legemidlene skal brukes. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

29 Kjøpsadferd utenfor apotek
TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

30 Nye kjøpskanaler Kjøp via Internett
Ville du kjøpt legemidlene dine fra et internettapotek dersom du hadde mulighet til det? (n=1000) Prosent. Internett er blitt den nye arenaen for kjøp og salg av mange typer produkter og tjenester. Resultatene viser at det er en positiv holdning til å kjøpe legemidler fra et internettapotek. Det er også en betydelig andel som ikke vet om de vil benytte en slik mulighet. Selv om 25% svarer at de ville kjøpt sine legemidler gjennom et internettapotek er det ikke det reelle antallet som kommer til å benytte en slik ordning selv om de skulle ha en mulighet til det. Det vil alltid være flere som uttrykker at de er positive til en ordning enn de som vil gjennomføre like kjøp. Det er flere menn enn kvinner som er positive. Likeledes er det flest yngre som kunne tenkte seg en slik løsning. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

31 Nye kjøpskanaler Hente pakken på postkontoret
Gjelder det også dersom du må hente legemiddelpakken på postkontoret? (n=231) Prosent. Interessen dalerfort når man må hente pakken med legemidler på postkontoret. 42% av de 25 prosentene som var villig til å kjøpe via Internett er også villig til gå på postkontoret for å hente pakken. Både de eldste og de yngste er minst positive til å hente pakken på postkontoret. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

32 Nye kjøpskanaler Merkostnader
Hva ville du akseptere av merkostnader for et slikt tilbud? (n=231) Prosent. 70 % aksepterer å betale porto, men ingen flere kostnader, mens 18% svarere at de kan betale både porto og ekspedisjonsgebyr. Det er liten betalingsvillighet utover porto + ekspedisjonsgebyr. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

33 Kjennskap til apotekkjeder
TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

34 Kjennskap til apotekkjeder
Kjenner du navnet på noen av apotekkjedene? (n=1000) Prosent. Den rosa delen av grafen viser top-of-mind, det vil si hvilket apotek respondenten først nevner. Den blå delen viser hvilke øvrige selskap som nevnes uten hjelp fra intervjuer. Disse to delene utgjør til sammen den uhjulpne kjennskapen. I forrige måling så vi at Apotek1 hadde den største veksten i uhjulpen kjennskap. Apotek1 klarer også denne gangen å forsterke sin posisjon som den meste kjente apotekkjeden. Økningen er denne gangen på 3 prosentpoeng. Apotek1 ligger fremdeles langt foran konkurrentene i folks bevissthet. Alliance apotek har hatt størst fremgang siden forrige måling og har økt sin uhjulpne kjennskap med 6 prosentpoeng. Vitus ligger relativt stabilt med en økning på ett prosentpoeng. Signifikant fremgang Signifikant tilbakegang TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

35 Apotek1 beholder ledelsen
Utviklingen fra november 2002 til Mai 05 Apotek1 går fram i denne målingen. Økningen er på 3 prosentpoeng. Vi ser dermed at Apotek1 ytterligere forsterker sin posisjon som den mest kjente kjeden når det gjelder uhjulpen kjennskap. Vitus Apotek har en liten framgang og beveger seg sakte oppover i folks bevissthet. Alliance Apotek går frem 6 prosentpoeng. Denne økningen er statistisk signifikant. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

36 Hjulpen og total kjennskap
Det er mer interessant å fokusere på den uhjulpne kjennskapen som målestokk fremfor den hjulpne. I grafen til venstre kan vi se forskjellen mellom den hjulpne (mørkeblå søyle) og den uhjulpne (lyseblå søyle) kjennskapen. Tallene til høyre for søylene viser utviklingen i total kjennskap fra desember 04 til mai 05. Apotek1 har en totalkjennskap på 84%. Det er høyt over de andre apotekkjedene, men en liten tilbakegang fra forrige måling. Denne tilbakeganger er ikke statistisk signifikant. Vitus Apotek ligger på samme nivå som ved forrige måling, og rangeres som kjede nummer 2 når det gjelder kjennskap. Alliance apotek fortsetter å øke sin kjennskap og er nå oppe i 50% totalt. Hos denne kjeden kommer det meste av kjennskapsøkningen i form av hjulpen kjennskap Ditt apotek har en total kjennskap på 26%, en framgang på 2 prosentpoeng fra forrige måling. Ditt Apotek hadde en voldsom fremgang ved forrige måling. Noe av den fremgangen skyldes nok at de hadde vært sponsor på et TV program. Norges Apoteket går ned fra 12% til 11% kjennskap i denne målingen. 85  84 63  63 44  50 24  26 12  11 TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

37 Kjedetilhørighet Inngår det apoteket du vanligvis benytter i en kjede, og hvilken kjede er i så fall dette? (n=1000) Prosent. Andelen som ikke vet hvilken kjede apoteket de bruker mest har sunket. Det vil si at bevisstheten rundt kjedetilknytning har økt. Alle de tre store kjedene har fått økt bevissthet rundt navnet på kjeden de tilhører. Denne økte kjennskapen tilsier ikke nødvendigvis at markedsandelene har økt tilsvarende, men at bevisstheten rundt hvilket apotek man bruker har gått opp. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

38 Ordningen med reseptfrie legemidler utenfor apotek
TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

39 Reseptfriemedisiner utenfor apotek
Har du selv kjøpt reseptfrie medisiner utenom apotek (dagligvarebutikk, på bensinstasjon eller i kiosk) i løpet av de siste 12 månedene? (n=1000) Prosent. Nærmere 60 prosent har kjøpt reseptfrie medisiner utenom apotek. 53% av disse innen de siste 12 måneder. Blant de som ikke har handlet utenom apotek er det en overvekt av den eldste aldergruppen. På sikt vil antakelig flere benytte muligheten for å handle utenfor apotekene. Den eldste aldersgruppen vil slikt sett alltid vente lengst med å benytte nye muligheter. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

40 Har handlet legemidler utenfor apotek
I forrige måling så vi en klar vekst i andelen som hadde handlet medisiner utenfor apotek. Veksten fortsetter i denne målingen. Andelen øker med 8 prosentpoeng, og ender dermed på 53 prosent. Ved denne målingen har vi skilt mellom de som har handlet utenfor apotek, men ikke i løpet av de siste 12 måneder og de som har handlet de siste 12 måneder. Grafen henviser til de som har handlet utenfor apotek i løpet av de siste 12 måneder. Ved å se på utviklingsgrafen er det ikke tvil om hvordan utviklingen innefor dette område kommer til å være. Stadig flere vil kjøpe reseptfrie legemidler utenfor apotek. En slik trend behøver likevel ikke være ensbetydende med at folk slutter å gå på apotek for å kjøpe reseptfrie legemidler. Apotekene har stort utvalg og kyndig betjening. Respondentene satte tydelig pris på det når vi spurte om tilfredshet. Har du selv kjøpt reseptfrie medisiner utenom apotek (dagligvarebutikk, på bensinstasjon eller i kiosk) i løpet av de siste 12 månedene? (n=1000) Prosent. Utvikling i andel som har handlet LUA over tid. Signifikant fremgang TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

41 Har handlet utenfor apotek i grupper
Som ved forrige måling er det kun en marginal forskjell mellom kvinner og menn på spørsmål om de har handlet reseptfrie medisiner utenfor apotekene. Respondentene i aldersgruppen over 60 år, er de som i minst grad benytter seg av tilbudet om medisinsalg utenfor apotek. Geografisk sett er det færre i Oslo/Akershus og Sør/vestlandet som handler utenfor apotek, enn det er i de to andre regionene. Prosent TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

42 Handlefrekvens utenfor apotek
Når kjøpte du reseptfrie legemidler utenom apotek sist? (n=88) Prosent. Blant de som ikke har handlet reseptfrie legemidler i løpet av det siste året, var det en gruppe som har handlet men ikke det siste året. Over halvparten av disse har handlet i løpet av de siste månedene. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret

43 Tilgjengelighet av apotekvarer utenfor apotek
Synes du at de reseptfrie legemidlene var lett tilgjengelige i dagligvarebutikken, bensinstasjonen eller kiosken du handlet i? (n=595) Prosent. De som har handlet reseptfrie legemidler utenfor apotek får et oppfølgningsspørsmål om hvorvidt de syntes produktene var lett tilgjengelige/synlige på utsalgsstedet. 77 % svarer ja, og mener dermed at produktene var lett tilgjengelige/synlige på utsalgsstedet. 15% sier nei, og mener at legemidlene ikke var lett tilgjengelig. Det er en sterk nedgang i andelen som synes varene ikke var lett tilgjengelig. Det vil si at det er flere som synes legemidlene utenfor apotekene er lett tilgjengelig. TNS Gallup © 2005 64406 Apotekbarometeret


Laste ned ppt " Apotekbarometeret Nordmenns holdninger og adferd i et deregulert apotekmarked TNS Gallup Mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google