Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Seminar i medisinsk etikk for 1A - 2014 Å drepe vs å la dø vs å behandle “Dødshjelp”, behandlingsbegrensning og den gode død I hovedrollene: Pål Klepstad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Seminar i medisinsk etikk for 1A - 2014 Å drepe vs å la dø vs å behandle “Dødshjelp”, behandlingsbegrensning og den gode død I hovedrollene: Pål Klepstad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Seminar i medisinsk etikk for 1A - 2014 Å drepe vs å la dø vs å behandle “Dødshjelp”, behandlingsbegrensning og den gode død I hovedrollene: Pål Klepstad, god på å redde liv i akutte situasjoner, overlege ved Anestesi- og intensivavdelingen St. Olav + ISB Stein Kaasa, god på kreft- og lindrende behandling, tidligere sjef på Kreftklinikken + IKM, viseadm direktør St. Olav Lars Johan Materstvedt, god på liv-død-tenkning, filosof, Filosofisk institutt Berge Solberg, god på bunnen, ISM

2 2 Læringsmål 3.1.1.6 redegjøre for etikken i det norske synet på forholdet mellom pasienters autonomi i livets sluttfase og begrensning av livsforlengende behandling, og den gode død 3.1.1.7 forklare hva forskjellen består i, mellom å avslutte livsforlengende behandling og «eutanasi»

3 3 Pasienten ønsker ikke livsforlengende behandling Pasienten ønsker hjelp til å dø Pasienten ønsker livsforlengende behandling Pasient-autonomi i livets sluttfase Autonomi i livets sluttfase

4 4 Det «offisielle» norske synet

5 5 Det “offisielle” norske synet «All behandling må være til pasientens beste. Moderne medisin gir store muligheter for å forlenge livet, men en forlengelse vil ikke være til pasientens beste dersom behandlingen bare bidrar til å forlenge lidelse» => Medisinen skal unngå “overbehandling” av pasienten mot livets slutt => Medisinen skal respektere en døende pasients ønsker om å avslutte eller ikke å igangsette livsforlengende behandling => Pasienter må få lov til å si nei til videre behandling, selv om døden vil være en naturlig følge – dette gjelder også inkompetente/ikke-kontaktbare pasienter => Døden skal ikke unødvendig “teknifiseres”. Den “naturlige” døden et ideal…. Verdighet… Døden hjemme vs på sykehus…

6 6 Det «offisielle» norske synet ≠

7 7 Hvor forskjellig er så disse: A: Legen avslutter livsforlengende behandling fordi den terminalt syke pasienten ønsker det – pasienten dør B: Legen gir en terminalt syk pasient en dødelig injeksjon fordi pasienten ønsker det. Pasienten dør. I Norge mener “vi” at A er etisk forsvarlig. Samtidig mener “vi” at B er etisk forkastelig => Vi må mene at det å unnlate å gi livsforlengende behandling til en pasient (med den konsekvens at pasienten dør), er noe helt annet enn å ta livet av pasienten (eller hjelpe pasienten å ta sitt liv) Men er det riktig at A er noe helt annet enn B?

8 8 Handlinger og handlingsunnlatelser (acts and omissions) Er det en forskjell på å la være å gi en pasient kunstig ernæring (med den følge at pasienten dør) eller å gi pasienten et dødbringende medikament? Er det en forskjell på å la være å redde en som er i ferd med å drukne (= unnlate å handle) og det drukne vedkommende (= å handle)?

9 9 Forskjellen på å drepe vs å la dø – det norske synet: Å drepe = legens aktive og intenderte handling for å ta pasientens liv - eks. i form av injisering av medikamenter som tar livet av pasienten Å la dø = legen trekker tilbake/holder tilbake livsforlengende behandling, og pasienten dør av sin grunnlidelse Å la dø = Intensjonen er ikke å drepe, men å la livet og sykdommen gå sin “naturlige” gang, og ikke la medisinsk teknologi fremmedgjøre den “gode” døden

10 10 Aktiv vs passiv “Aktiv dødshjelp”: –Eutanasi (gresk eu=god og thanatos=død, «behagelig død»): “En leges intenderte drap på en person ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel” (LJ Materstvedt 2003) – Legeassistert selvmord ( “Passiv dødshjelp” )/ begrensning av livsforlengende behandling å trekke tilbake / holde tilbake livsforlengde behandling i forståelse med pasient/pårørende ut fra tanken om at behandling kan skade mer enn det gjør godt, eller at pasienten rett og slett ikke ønsker slik behandling

11 11 Også begrensning av livsforlengende behandling kan være kontroversielt (- hva er “behandling”?)

12 12 Terri Schiavo-saken 1990-2005

13 13 Men selv om behandlingsunnlatelse skulle være vesenforskjellig fra eutanasi, er det så nødvendigvis galt å drepe pasienten når pasienten selv ønsker det?

14 14 Peter Singers utilitaristiske argument for dødshjelp Den avgjørende moralske vurderingen ved alle handlingsvalg er hvilke som bidrar til redusert lidelse og økt lykke i verden, og hvilke som bidrar til økt lidelse og redusert lykke Å drepe kan være mer «humant» enn «å la dø» fordi man gjør slutt på lidelse og smerte i livets sluttfase Å drepe er ikke galt dersom hovedpersonen ønsker å dø, og det finnes gode, rasjonelle grunner for å dø (eks; terminal sykdom, dårlig prognose for livskvalitet i sluttfasen)  resultatet kan bli mindre lidelse i verden

15 15 Mange ulike argumenter mot å tillate eutanasi Brudd på menneskelivets ukrenkelighet (iboende galt) Bryter med legens mandat: Legen skal slippe å bli “drapsmann” Irreversibel beslutning – mens dagsformen kan avgjøre viljen Vi har i dag stor kompetanse på smertelindring, så ingen “behøver” autanasi Kan lede til opplevd press (fra familie, fra samfunn) Kan lede til utglidning i kriterier (mindre alvorlig sykdom, depresjoner, ung alder, osv) Kan lede til et samfunn vi i dag frykter?

16 16 Utfordringer til klinikerne Gir vårt sterke skille mellom å drepe og la dø, mening i klinikken? Oppleves det som “uproblematisk” å skru av en respirator gitt at en intensivpasient ikke ønsker mer behandling? Når er det ikke greit å etterkomme pasientens eller pårørendes ønske om å begrense livsforlengende behandling (jfr “hjelpeplikten” i Helsepers. loven)? Er (kunstig) ernæring og væsketilførsel å forstå som “behandling”? Er eutanasi noe vi trenger i kampen for “den gode død”? Finnes det pasienter som har smerter av en sånn karakter eller intensitet at vi verken nå eller i fremtiden vil klare å lindre smertene?


Laste ned ppt "1 Seminar i medisinsk etikk for 1A - 2014 Å drepe vs å la dø vs å behandle “Dødshjelp”, behandlingsbegrensning og den gode død I hovedrollene: Pål Klepstad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google