Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffoppgjøret 2006 - kjerneoppgaver  Sikre kjøpekraft  Sosiale forbedringer  God fordelingspolitikk  Sterkt avtaleverk - solidarisk lønnspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffoppgjøret 2006 - kjerneoppgaver  Sikre kjøpekraft  Sosiale forbedringer  God fordelingspolitikk  Sterkt avtaleverk - solidarisk lønnspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffoppgjøret 2006 - kjerneoppgaver  Sikre kjøpekraft  Sosiale forbedringer  God fordelingspolitikk  Sterkt avtaleverk - solidarisk lønnspolitikk  Like lønns- og arbeidsforhold  Sikre medbestemmelsen  Frontfagsmodellen Lik lønn for arbeid av lik verdi!

2 Rammene:  Høy oljepris  Vekst i oljefondet  Vekst i fastlandsøkonomien  Usikkert økonomisk innen EU, Japan og USA  Lav rente - kan bli justert opp  Lav pris- og kostnadsutvikling ( bl.a. Pga import fra Asia)  Stabil lønnsvekst  Arbeidsledighet 4,6 % ( stabil?)  Tall undersysselsatte har økt  Boligpriser, private lån økt

3 Pensjonsutfordringer  Store og økende økonomiske utfordringer gjennom svakere vekst i den yrkesaktive befolkningen, stigende levealder og høyere gjennomsnittlige pensjonsutbetalinger  Garantipensjon  Alleårsregel  Høyere pensjon ved innsats utover 40 år  Pensjonspoeng for omsorg

4 Pensjon - tariff  Krav om obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor -  Tilpassninger av AFP - ordningen i privat sektor  Sikre pensjonsrettighetene  Ansattes innflytelse må styrkes  Økning av arbeidstakernes medlemsinnskudd?

5 Arbeidsmiljøloven  Endringer i stillingsvernet, midlertidige ansettelser, økning av normalarbeidsdagen, svekking av TV's rettigheter (gjennomsnittsberegning) Bør Fagforbundet reise krav i oppgjøret som går på arbeidstidsbestemmelser?

6 Lønnsfastsettelse  Sentral/ lokal lønnsdannelse  Lokale forhandlinger = føringer  Lokale krav bygge på de sentrale  KS kap. 5 - kun lokalt - ikke streikerett  Sentrale tillegg: - generelle tillegg, justering av minstelønn - generelle tillegg, uten justering - kun økning av minstelønn Hvilken teknikk kan gi best uttelling?

7 lønnsfastsettelse forts.  NAVO - ikke lokale forhandlinger 2004 og 2005 Bør det kreves lokale forhandlinger?  Lønn for HTV i KS området; lønn etter Kap.3 - 3.5 men omfattes ikke av forhandlingsbestemmelsene Hvordan sikre HTV lønnsutvikling?  Ansiennitetsstigene - antall/ lengde Er det riktig antall og lengde?

8 Likelønn  Målet om likelønn er like aktuelt i dag som for 20 år siden  Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn ( rundt 90 % av lønna)  Kjønnsdelt arbeidsmarked Hvordan skal vi greie å "bevege" lønnsutviklingen i riktig retning?

9 Tariff  600.000 arbeider deltid - 100.000 uønsket (kanskje fler ?)  6 - timers dagen - en god løsning?  EVU reformen - økning av formell kompetanse og bedring av kvalitet  Sosial dumping - et tema også for Fagforbundet?

10 Tariffområder  KS: Kommuner og fylkeskommuner, bedrifter og andre virksomheter med selvstendig medlemskap i KS (eks. Energisektoren)  Oslo Kommune: Oslo eget avtaleverk og egne forhandlinger  NAVO: 5 avtaler; Fløibanen, Ambulanseavtalen,Frisøroverenskomsten, Pleie- og omsorgsoverenskomsten og 1 avtale for Oslo Kino, Norges Blindeforbund og Hero Mottak og Kompetanse

11 Tariffområder  Staten: LO-Stat ( hovedsammenslutning).  Samfo: forbruker og boligsamvirke. Ansatte i boligbyggerlag  HSH: største området er helse, utdanning og kultur - HUK området. Ellers organiserte innen barnehager, høyskoler, museer mm.  PBL: Private Barnehagers Landsforbund.  KA: Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon  Enkeltoverenskomster: rundt 450 virksomheter uten medlemsskap i arbeidsgiverorganisasjon

12 Ord og uttrykk  Disponibel inntekt: etter skatter og avgifter er trukket fra og ytelser er lagt til  Generelt tillegg: likt kronetillegg  Hovedavtale: forhold mellom TV og arbeidsgiver ( 1935)  Inflasjon: stigning i gjennomsnittlig prisnivå. Fall i pengeverdien ( mindre for hver krone)  Karensdag: ventedag  Kjøpekraft: disponibel realinntekt (sammenlignet med prisstigningen)

13 Ord og utrykk  Konjunkturer: økonomisk allmenntilstand. Svingninger.  Konsumprisindeks: mål på prisutviklingen. Brukes bl.a. Til å beregne reallønnsutviklingen ved tariffoppgjør  Likelønn: lik lønn for alle, lik lønn for likt arbeid, lik lønn for arbeid av lik verdi  LO's representantskap: høyeste organ i kongressperioden

14 Ord og utrykk  Lockout: stenge de ansatte ut  Lokal særavtale: avtale i tillegg til landsomfattende  Lokale forhandlinger: om saker sentrale avtaler gir rom for å regulere  Lønnsglidning: lønnsvekst som følge av annet enn det som er avtalt i tariff  Lønnsnemnd: oppnevnt av myndighetene. Frivillig eller tvungen  Lønnsvekst: økning

15 Ord og utrykk  Mekling: der partene ikke kommer til enighet.  Mindrelønnsutvikling/ etterslep: lavere vekst i ett område enn i et annet  Oppgjørsformen: samordnet ( LO - NHO). kombinerte oppgjør (regjeringa medvirker; skattelette etc.) forbundsvise oppgjør (de enkelte forbund)  Overheng: forskjellen mellom månedslønn i desember og gjennomsnitts månedslønn for det kalenderår som slutter

16 Ord og utrykk  Realinntekt: bruttolønn korrigert med prisstigningen  Streik: aksjonsform mot arbeidsgiver  Tariffestet lønnstillegg: resultat av forhandlinger  Uravstemning: bindende eller rådgivende  Økonomisk ramme: årslønnsvekst som partene avtaler


Laste ned ppt "Tariffoppgjøret 2006 - kjerneoppgaver  Sikre kjøpekraft  Sosiale forbedringer  God fordelingspolitikk  Sterkt avtaleverk - solidarisk lønnspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google