Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tumorrettet behandling; behandlingsmodaliteter og bivirkninger Jarle Karlsen Kreftklinikken/NTNU 20.2.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tumorrettet behandling; behandlingsmodaliteter og bivirkninger Jarle Karlsen Kreftklinikken/NTNU 20.2.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tumorrettet behandling; behandlingsmodaliteter og bivirkninger Jarle Karlsen Kreftklinikken/NTNU 20.2.15

2 Ny test avslører fortsatt høye verdier av akrylamid: Slår alarm om kreftfare Får ikke kreft av BH For lite sex kan gi kreft Kosttilskudd kan føre til helseskader, kreft og død. Det melder Mattilsynet i ny rapport.

3 Mange av krefttilfellene i Norge kan knyttes til livsstil, som røyking og soling, og en del kreftformer tror vi har sammenheng med kostholdet. Røntgenstråler eller radioaktivitet, asbeststøv og andre kreftfremkallende stoffer som er vanligst i arbeidslivet, kan også forårsake en del krefttilfeller.

4

5 Røyking : lunge, larynx, nyre, blære,øsofagus, pamcreas Kosthold: årsak til 30% av all kreft; ca coli, ca prost, ca mammae) Infeksjoner: HPV(ca cerv uteri), EBV(Lymfom), Hepatitt B og C(hepatocellulært carcinom) Yrke: ca 5%. Asbest, gruve, kjemikalier Mesoteliom,lunge, blære Stråling: UBV og UVA, radon. Hud mal melanom, lunge Arv: 5-10% Eks BRCA1/2. Cowden, HNPCC, FAP, Ca prostatae

6 Arv eller miljø eller uflaks? To av tre krefttilfeller skyldes ren uflaks og mutasjoner og kan ikke forklares med dårlige gener, usunt levesett eller annen miljøpåvirkning, konkluderer en ny forskningsrapport.

7 HVA ER KREFT? En «genetisk» sykdom ved at det oppstår i cellenes arveapparat og cellens regulerende mekanismer Kreft er en flertrinnssprosess De fleste kreftsvulster er heterogene; stor variasjon blant ulike typer som brystkreft, tykktarmskreft, lymfekreft etc.

8

9 Kreftincidens

10

11 Over 30 099 nordmenn fikk kreft i 2012. Det diagnostiseres dobbelt så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft. Kreft rammer flest eldre. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år. I Norge skyldes derfor en vesentlig del av den kraftige økningen i krefttilfeller at vi lever lengre enn tidligere og at en økende andel av befolkningen er eldre.

12 Onkologi Læren om kreftsykdommer, deres naturlige forløp og behandling

13 Hyppigst forekommende kreftformer (antall tilfeller) 2012 1.Prostatakreft: 4 919 2.Brystkreft: 2 984* 3.Lungekreft: 2 902 4.Tykktarmskreft: 2 717 5.Føflekkreft: 1 755 Flest dødsfall etter kreftform 2012 Lungekreft: 2 185 Tykktarmskreft: 1 206 Prostatakreft: 1 006 Bukspyttkjertelkreft: 724 Brystkreft: 649

14

15 Hvordan behandle kreft? Kirurgi Strålebehandling Kjemoterapi Target Therapy Immunterapi Hormonbehandling Bisfosfanater

16 Kreftbehandling Kurativ behandling: Gis med det formål å helbrede pasienten Livsforlengende behandling: Gis for å forlenge livet eller redusere symptomer og plager av kreftsykdommen

17 Multimodal behandling Kirurgi er fremdeles den behandlingsform som kurerer flest Men, i økende grad inngår kirurgi som en del av flere behandlingsmodaliteter

18 Multimodal behandling De fleste kreftformer behandles ved større sykehus hvor det er multidisplinære team Kirurger, onkologer, patologer og radiologer møtes regelmessig og diskuterer diagnostikk og behandlingsvalg

19 Strålebehandling Kurerer 12-18% av all kreft Kan gis som eneste behandlig adjuvant etter kirurgi og kjemoterapi neoadjuvant for å skrumpe tumor før kirurgi

20 Kurativ ØNH cancer ca prostatae lymfom ca mammae. Palliativ Hjernemetastaser Skjelettmetastaser Tumor avklemmer medulla, nerverøtter, sentrale luftveier mm

21 Stråleterapi Virker i hovedsak ved å gi enkelt- eller dobbeltbrudd i DNA – Direkte – Indirekte via frie radikaler(vanligst)

22 Ulike typer stråling Elektromagnetisk stråling som fotoner Partikkelbestråling som elektroner eller protoner Foton rødt, elektron gult

23 Ulike typer stråling Protonbestråling har den fordel at den gir vesentlig lavere dose til friskt vev og dermed færre senbivirkninger Brukes på CNS tumores og spesielt på barn

24

25 Ulike typer stråling Gammabestråling Fra en radioaktiv isotop med ustabile atomkjerner Kort rekkevidde For eksempel radiojodbehandling ved ca thyreoidea

26 Strålebehandling Kurativ behandling: Ofte høy totaldose Fraksjonert behandling(2 Gy) Palliativ behandling: Hypofraksjonert: 3 Gy x 10, 4 Gy x 5, 8 Gy x 1 Lavere totaldose

27 Akutt- og senbivirkninger av stråleterapi Akutte: Oppstår innen 6 måneder. Hud: Erytem, dermatitt. GI tractus: diare, kvalme. Axille/lyske: Lymfødem Hjerne: kvalme, oppkast hodepine Lunge: pneumonitt Prostatae: diare, impotens ØNH: svelgvansker, vekttap

28 Senbivirkninger Senbivirkninger: oppstår >6 måneder etter stråleterapi Brystkreft: Fibrose, lymfødem, hjertesykdom, nedsatt bevegelighet skulder, lungefibrose, fatigue(økt trettbarhet) Prostatae: Impotens ØNH: munntørrhet Barn: CNS skade, vekstforstyrrelser

29 Cytostatika(Cellegift) Karakteriseres ved: Smal terapibredde(større konsekvens ved over og underdosering) Manglende spesifisitet Uttalt toxicitet Stor farmakokinetisk variabilitet

30 Cytostatika virkningsmekanisme Skade på DNA: Akylerende(Brystkreft, sarkom mm.) Eks. cyclofosfamid, ifosfamid Metabolsk blokade: Antimetabolitter (lymfom. GI cancer, brystkreft). Eks. folsyreanaloger(metotrexat) og pyrimidinanaloger (fluouracil). Begge gir benmargssuppresjon og slimhinnepåvirkning Mitosehemming: Vinkaalkaloider(Brystkreft, Prostatakreft, Lungekreft) Eks Navelbine, Taxotere, Taxol. Påvirker benmarg, slimhinner og hypersensitivitet

31 Cytotoksiske antibiotika Antracycliner(brystkreft, lymfom) Epirubicin og doxorubicin. Benmarg, slimhinner og hjerte. Obs vevstoksisk Bleomycin(lymfom, testis); obs lungetoxicitet

32 Andre neoplastiske medikamenter Carboplatin, cisplatin og oxaliplatin. (Ca testis, Ca Pulm) Virker via binding til DNA Kvalme, nevropati(obs hørsel), nyre(ikke aminoglykosider etter cisplatin) og benmarg

33 Hormonbehandling Brukes i både kurativt og palliativ setting, primært ved cancer prostatae og cancer mammae Vanlige bivirkninger er hetetokter og slimhinnepåvirkninger hos kvinner. Gynekomasti hos menn.

34 Hormonbehandling Bivirkninger: Tamoxifen: Venøs tromboemboli(blodpropp) og endometriecancer(kreft i livmorslimhinnen) Aromatasehemmere: osetoporose(benskjørhet)

35 Target Therapi = Målrettet Terapi Et vidt begrep som dekker nye behandlingmodaliteter som brukes både i kurativ og palliativt øyemed Medikamentet binder seg med spesifikt til kreftcellene, men kan også påvirke enkelte andre organ

36 En rekke nye medikamenter har blitt introdusert de siste 10- 15 år Flere er tatt inn i nasjonale handlingsprogram

37 Kurativ behandling Brystkreft: Trastuzumab(15% av pasientene HER-2 positive) Lymfom: Rituximab(antistoff mot CD 20 på overflaten av lymfomcellene GIST og KML: Glivec

38 Target Therapy Mange har bivirkninger på andre organ som Hjertetoxicitet: Trastuzumab Slimhinnepåvirkning: Cetuximab Allergireakjsoner: Rituximab Solsensitivitet/Plateepitel carcinom: Vemurafenib/Tafinlar

39 Target therapy: Livsforlengende behandling Mange nye medikamenter tatt i bruk: GI cancer: Avastin Mammae: Herceptin, Afinitor Ca Prostatae: Xandi Lymfom: Brendtuximab Melanom:Ipilimumab, Vemurafenib/Tafinlar Mange gir økt progresjonsfri overlevelse noen forlenget overlevelse Hvor mange måneder overlevelse skal et medikament gi for at det tas i bruk?

40 Target therapy: fra ide til utprøving til klinisk bruk Studier på cellekulturer og dyr Fase I/II studier: fokus på dose og bivirkninger Randomiserte fase III studier : dokumentere effekt

41 Innføring av nye kreftmedisiner De nasjonale tumorgruppene gir sine anbefalinger til Helsedirektoratet Statens Legemiddelverk gjør kost/nytteberegninger hvor man vurderinger gevinst ift kvalitetsjusterte leveår(QUALY) Beslutningsforum gir den endelige godkjenningen for bruk av nye kreftmedikamenter

42

43 Et eget utvalg for prioriteringer i helsevesenet har laget en innstilling som skal behandles i stortinget.

44 Forebyggende arbeide


Laste ned ppt "Tumorrettet behandling; behandlingsmodaliteter og bivirkninger Jarle Karlsen Kreftklinikken/NTNU 20.2.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google