Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL VED DAG MED KURS I NYTT OMSETNINGSSYSTEM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL VED DAG MED KURS I NYTT OMSETNINGSSYSTEM."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL VED DAG MED KURS I NYTT OMSETNINGSSYSTEM

2 Først litt om skogfond Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel. Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.

3 Skogfond til bioenergitiltak Investeringar i bioenergitiltak. Dette omfattar anlegg og utstyr, men ikkje faste utgifter, som blir brukte i produksjon av ferdig varme for levering. Investeringane og produksjonen skal vere knytt til eigedommen. Produksjonen må vere basert på råstoff frå eigedommen eller lokale skogressursar, og minst 75 prosent av produksjonskapasiteten må vere egna til å bli levert som ferdig varme til andre. Produksjon av ved og anna brensel basert på trevirke for levering, blir ikkje rekna som produksjon av varme. Kommunen skal godkjenne bruk av skogfond til bioenergitiltak før investeringane blir gjorde.

4 Uttak av virke til vedsalg er omfattet av skogfondsordningen. § 2.Verkeområde o.a. Denne forskrifta gjeld for all skog og skogmark, jf. § 2 i skogbrukslova. Med skogsvirke meiner ein i denne forskrifta massevirke, sagtømmer og spesialvirke av både bartre og lauvtre, under dette juletre, pyntegrønt og virke til ved og til annan produksjon av biobrensel. Med bruttoverdien til skogsvirket meiner ein i denne forskrifta salsverdien av virke som henteklart rundvirke, inkludert eventuelle tillegg knytt til salet. Når virket ikkje blir seld eller avrekna som henteklart rundvirke må ein anslå bruttoverdien.

5 MÅLING PÅ FORSVARLIG MÅTE § 3.Måleplikt Kjøpar og seljar av skogsvirke pliktar å sørgje for at alt skogsvirke som blir hogd til foredling eller sal blir målt og volumberekna på forsvarleg måte,

6 § 5.Plikt til å setje av til skogfond. Skogeigaren har plikt til å setje av midlar til eigedommen sitt skogfond ved sal, oreigning eller anna overdraging av hogd eller framdrive skogsvirke eller av tre på rot, ved skogeigaren sin foredling av skogsvirke for vidaresal og anna overdraging, og ved skogeigaren sin bruk av skogsvirke til andre formål enn til dekning av eige behov i jord- og skogbruksmessig verksemd, jf. § 14 i skogbrukslova. Ved sal av juletre og pyntegrønt kan skogeigaren sjølv bestemme om det skal setjast av midlar til skogfondet.

7 4-40 % av verdien av virket. § 6.Sats for avsetjing til skogfond o.a.Avsetjinga til skogfond skal vere i heile prosenteiningar innanfor intervallet 4-40 prosent av bruttoverdien til skogsvirket. Når skogeigaren sjølv er ansvarleg for å innbetale til skogfond, jf. § 7, 2. ledd, nr. 3 og 4, og det beløpet som skal avsetjast innanfor eit kalenderår blir mindre enn kr 500,-, kan skogeigaren sjølv velje om beløpet skal innbetalast. Merknad: Maks omsetningspris for virket for å velje om man vil innbetale eller ikke blir da kr 12 500. Ca 60 kbm bjørk?

8 INNBETALING TIL SKOGFOND § 7.Innbetaling til skogfond Innbetalinga til skogfond skal skje når virket er levert, og grunnlaget for innbetalinga er kjent. Virket blir rekna for levert seinast når det er målt og/eller merkt. Landbruksdirektoratet: Innbetaling når virket ligger på vedproduksjonsplass, eller ca. 1-3 mndr. etter dette.

9 DA GÅR VI OVER PÅ NYTT OMSETNINGSSYSTEM

10 KURSETS PUGGETALL 4,3 er brutto energiinnhold i 1 kg ved når den holder maks 20 % fuktighet 3,2 utnyttet energiinnhold i 1 kg ved når den brennes i en reintbrennende oven som utnytter energien med 75 %.

11 OBLIGATORISK KUNDESPØRSMÅL: ER VEDEN DU SELGER TØRR???? Norsk Standard 4414 Ved til brensel i husholdningene: Klasse ekstra- maks 20 % fuktighet Klasse 1- maks 22 % fuktighet Klasse 2-maks 25 % fuktighet Klasse 3- maks 25 % fuktighet Annonser: Veden leveres i samsvar med Norsk Standard-??????

12 Hvordan beregnes fuktighetsprosent? Fuktighetsprosenten vi måler med Protimeter: (Råvekt-tørrvekt)/tørrvekt x 100 %. Eksempel: Bjørk veier helt tørr ved 0 % fuktighet 500 kg. Vår salgsved med et tenkt eksempel veier 602 kg. Fuktighetsprosenten slik vi måler den: (602-500)/500 x 100%= 20 %. Fuktighetsprosent målt i forhold til råvekt: (602-500)/602 x 100 %= 17 %.

13 Fuktighetsprosent og fuktighetsprosent????

14 Hvordan utfører vi målingen? MÅLINGER DEMONSTRERT OG VEILEDET Ikke mål gjennom bark, dette gir feil resultat Ikke mål på endeflaten, dette gir feil resultat Mål noenlunde midt på en kløyving.

15 HUSK EVENTUELLE KORREKSJONER AV REGISTRERTE FUKTIGHETSTALL PGA TRESLAG OG TEMPERATUR! Korreksjonstabell for treslag. Europeisk bjørk/hengebjørk-Betula pendula(tidligere verrucosa). Ca. 1 % påslag for fuktighetsprosenten. GJENNOMGANG AV TABELLER FOR FORSKJELLIGE TRESLAG MED PRAKTISK EKSEMPLER.

16 Bjørk J. Gran C. Furu A

17 Korreksjon også for temperaturen I VEDEN. Instrumentet er kalibrert ut fra 20 varmegrader. Økende temperatur: Fratrekk av 0,5 % per 5.grad. Minkende temperatur: Påslag av 0,5 % per 5. grad. Eksempel: 10 kuldegrader. Målt 17 % med måler. Korrigeres til: 17+(6x0,5)= 20 %. Høstlige leveranser temp 10 grader: Tilsvarer altså påslag rundt 1 %. Demo.

18 Og så var det vekta. Demo. Energiinnholdet i treslagene varierer betydelig mht. energiinnhold per volumenhet. Energi-innholdet per vektenhet er noenlunde likt.

19 SMÅSEKKER: 30, 40, 60 OG 80 LITER. Vi har ca. 400 stk. 60 liters sekker med bjørk klar for salg. Fuktighetsprosenten er målt OG korrigert til 17 %. Hva nå? 1.Vei noen tilfeldig utvalgte sekker. Badevekt? Enkel vekt? Ca. 10-15 stk. Lite avvik i vekt: OK, ingen flere veiinger. Sett minstevekt. Stort avvik: Noen under 22 kg, andre over. Vei 10-15 til og sett en minstevekt. DEMO.

20 BEST MULIG OG ENKLEST MULIG FOR VEDPRODUSENTENE. Prosjektet utførte en rekke målinger. Dette bl.a. med sikte på å komme fram til enklest mulig tabeller for vedprodusentene.

21 CA. 64 % FASTMASSE I SMÅSEKKENE. DVS EN 60 LITERS SEKK INNEHOLDER CA. 38 LITER FASTMASSE. Bjørk: 602 kg/kbm X 0,038=22,9 KG. 36,4 liter gir 21,9 kg.

22 MANGE VEIINGER BLE OGSÅ UTFØRT

23 Minstevekten altså registrert til 22-23 kg. Litt slingringsmonn vedr generell minstevekt: 22 kg.

24 Hva er egentlig registrert minstevekt? Dette er en vekt som man i vedprosjektet fant var mest representativ for den aktuelle sekkestørrelse. IKKE noe pålegg eller faglig krav. Minstevekten blei registrert fordi denne vekten er svært praktisk å benytte i veiledningsheftet for enkel presentasjon av kundeopplysninger.

25 MINSTEVEKTEN VALGT FOR Å FORENKLE, IKKE FOR Å PÅBY EN VEKT.

26 4.3? OG 3,2 ?

27 Vi har nå registrert fuktighetsprosent og vekt. Da er resten svært enkelt. En kg ved inneholder ca. 4,3 kWh ved maks 20 % fuktighet. En moderne vedovn utnytter 75 %: En kg ved gir i form av varme 4,3 kWh x 0,75 = 3,2 kWh 22 kg inneholder 4,3 kWh x 22= 94,6 avrundet til 95 kWh. Dette er BRUTTO ENERGIINNHOLD. 3,2 kWh x 22 avrundes til 71 kWh. Dette er netto energiinhold eller utnyttet energi. Kan sammenlignes direkte med alternativ bruk av samme mengde energi fra strøm.

28 Og så var det bare å fylle ut, eller? PRESENTASJON AV HEFTET.

29 Sekkene holder minstevekt 20 kg:

30 Utfylling ved andre minstevekter

31 VEDKALKULATOR. APPLIKASJON FOR SMARTTELEFON

32 Forbedringspotensiale mht. salgsopplysninger og valg av sekkeleverandør ?

33 Bedre for kundene?

34 HVA SÅ MED STORSEKKENE? MÅ VI VEIE OGSÅ DISSE? Du kan godt la være å veie noe storsekker, men da kan du risikere å tape penger og/eller kunder.

35 MER BJØRKEVED I STORSEKKENE ENN TEORETISK FORUTSATT.

36 Du kan selge storsekkene på teoretisk minstevekt. MEN DU LEVERER NOK MER VED ENN MINSTEVEKTEN.

37 Du velger å veie: Eurosekkene dine har minstevekt 360 kg. Øke prisen på sekkene og beholde samme pris, 90 øre per kwH? 360 kg gir 1166 kWh. 300 kg gir 972. Økning 194 kWh. 90 øre per kwH gir: kr 0,90x1166= Kr 1049. Du får da mer for sekken: Kr 1049-879= Kr 170 inklusiv mva. Uten mva: Kr 170/1,25= Kr 136.

38 DU ØNSKER Å HA SAMME PRIS PÅ SEKKEN MEN LÅGERE PRIS PER KWH PRIS PÅ SEKKEN KR 879 DU LEVERER 1166 KWH PRIS PER KWH: KR 879/1166= KR 0,75

39 STABLER DU STORSEKKENE? TYPE SEKK VEKT KG STABLET VEKT KG USTABLET ØKNING FRA UTSTABLET ENERGI ØKNING PRISØKNING PER SEKK 90 ØRE PER KWH EURO 1000 LITER BJØRK 410300110 KG 356 KWH 320 INKL MVA 256 EKS MVA

40 HVORDAN VEIER VI STORSEKKENE?

41 Hvordan presenterer vi informasjonene? Annonser Infolappen i Veiledningsheftet bak på faktura Kopiere infolappen og legge ved som et ark i leveransen eller i postkassa ved levering Pluss mange kreative andre alternativer som vil dukke opp etter hvert.

42 ENERGIPRISER FRA MARKEDSUNDERSØKELSEN TIL NORSK VED. REGISTRERTE VEDPRISER SESONGEN 2014/2015 Type sekkSekkepris bjørk Østlandet. Øre/kWh ved. (58/83 øre per kwh strøm) 40 l61 kr111 60 l69 kr97 1000 l879 kr90 1500 l1023 kr70

43 STRØMPRISER UTEN NETTLEIE. Nettleien ligger mange steder på rundt 50 øre som kommer i tillegg til disse prisene. Måned/År201520142013201220112010 Januar 32,1634,8238,9635,0070,2451,42 Februar 30,7731,5636,9844,7364,6080,34 Mars 26,7827,4242,3527,0263,9860,55 April 26,4924,2744,9828,7452,9448,19 Mai 22,6719,6934,9525,3053,6044,43 Juni 14,8419,4831,2622,0847,3345,16 Juli 9,9928,0832,5312,2136,4445,73 August 12,6630,7432,4218,2635,6942,48 September15,0533,9335,4817,2522,3248,07 Oktober24,8628,5337,4231,7925,1249,56 November 29,7736,9431,1939,4156,11 Desember 35,0634,1539,1833,1481,99

44 VED ER MYE MER ENN VARME!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL VED DAG MED KURS I NYTT OMSETNINGSSYSTEM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google