Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga
Nytt i lov og forskrift Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga Skal si litt om nytt innen lov og forskrift: Nye retningslinjer for innsigelse i plansaker etter pbl Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven hhv plan- og byggesaksdelen Om jordloven § 12 Hanne K Hanssen fra miljøvernavdelinga skal redegjøre om snøscooterforsøket

2 Forslag til endringer i plandelen
Femårsregelen pbl § 12-4 femte ledd «Kommunen kan, hvis den finner behov for dette, sette en lengere frist for den enkelte plan. Fristen kan ikke settes til mer enn ti år» Nye tidsfrister i planbehandlingen 12 ukers frist fra avslutta off. ettersyn til ferdigbehandlet for behandling i kommunestyret I innsigelsessaker som skal til departementet: 2 uker for kommunen, 4 uker for fylkesmannen Endringer og presiseringer i reglene om KU/planprogram Rettinger og presisering av lovtekst MD sendte 9/9 på høring forslag til enkelte endringer i plandelen. Endringen gjelder: Femårsregelen for detaljplaner basert på et privat planforslag etter pbl § 12-4 femte ledd mykes opp ved at .. Kommunen gis adgang til å vedta lengere frist for gjennomføring av plan, inntil 10 år. Bestemmelsen tilføyes et nytt tredje punktum: «Kommunen kan, hvis den finner behov for dette, sette en lengere frist for den enkelte plan. Fristen kan ikke settes til mer enn ti år. « Fristen kan deretter forlenges med to år av gangen. Ny frist kan også vedtas for allerede vedtatt detaljreguleringer (ihht ny planlov) , som mindre endring etter pbl Bestemmelsen må forståes slik at HR er 5 år men at det i tilknytning til den enkelte plan kan fastsette en lengere frist. Fortsatt skal det være slik at utbygging skal skje i henhold til mest mulig opp oppdaterte planer. Er det gitt rammetillatelse gjelder det en tre års fristen etter pbl § 21-9. --- For å fremme effektive planprosesser foreslås nye tidsfrister i plansaker; I dag 6 ukers frist til høring av planprogram og planforslag. For private planforslag gj 12 ukers frist for kommunen til å avgjøre om forslag skal fremmes og sendes på høring, § Videre gj 12 ukers frist for kommunestyret å vedta et ferdigbehandlet planforslag pbl § 12-12 Forslag om innføring av nye frister: -Alle reguleringsplansaker (også kommunens planer) skal være ferdigbehandlet for behandling i kommunestyret innen 12 ukers etter avsluttet offentlig ettersyn. -Innføres 2 ukers frist for oversendelse av planvedtak til Fylkesmannen -4 ukers frist for oversendelse fra fylkesmannen til MD i innsigelses-saker MD har som mål å beh. innsigelses-saker innen 8 måneder, men at de mindre omfattende saker skal behandles raskere. Dersom 8 mnd fristen ikke kan overholdes skal det varsels innen 4 måneder. Planprogram Foreslås flere endringer som innebærer mer fleksible regler om planprogram og konsekvensutredninger Kort fortalt; -Innføres en generell forskriftshjemmel til å gjøre unntak fra krav om planprogram for reguleringsplaner første ledd -Presisering av at det ikke kan meldes oppstart av ku-pliktige planer uten at planprogrammet foreligger (planprogram legge ut senest samtidig med varsel om oppstart) 4-1 annet ledd -For tiltak og planer som er omfattet av forskriftens vedlegg II-liste legges til rette for at spørsmålet om et slikt tiltak får vesentlige virkninger kan avklares som en integrert del av søknadsbehandlingen og ikke ved tidlig melding og utredningsprogram som gjeldende ordlyd i 4-1 og 14-2 tilsier. I såfall fastsettes et program for tilleggsutredning. Går ikke ytterligere inn på disse endringen, viser til høringsdokumentene på MD hjemmeside.

3 Byggesaksdelen Forenklinger i byggesaksdelen
Høringsfrist 25/10 Mer effektiv byggesaksprosess og større forutsigbarhet Redusere omfanget av kommunal saksbehandling Heve terskel for søknadsplikt. Registreringsordning for mindre tiltak dersom samsvar med plan. Nabovarsling ikke nødvendig for tiltak som er regulert i detaljreguleringsplan Nabomerknader uten betydning for lovbestemt saksbehandlingstid. Innskrenking av klagerett. Også i byggesaksdelen foreslås endringer for å bidra til en mer effektiv gjennomføring av byggesaken og større forutsigbarhet mht å få realisert regulerte prosjekter. Lovgiver ønsker å fremheve pbl som en ja-lov, dvs et rettskrav på å få gjennomført et tiltak som er i tråd med plan. Og dette ved at utført saksbehandling fbm planvedtak skal få større betydning for saksbehandlingen i byggesaken, - redusere omfanget av kommunal saksbehandling ifbm byggesak.. Heve terskel for søknadsplikt: For visse tiltak i samsvar med plan og materielle regler, trengs det ikke søkes, men det innføres en registreringsordning for mindre tiltak på bebygd eiendom. Kan igansgette tre uker etter at fullstendig registrering er mottatt i kommunen. Reg.ordningen skal omfatte de tiltak som ihht dagens regler kan forestås av TH selv. I tillegg driftsbygninger under 500 Kvm. Foreslås å lovbestemme rett til plassering av mindre bygninger inntil 1 m fra nabogrensen. Flere tiltak skal omfattes av unntak fra byggesaksbehanlding. Endring i naboer og gjenboeres posisjon i byggesaken Om nabovarsling foreslås at det ikke skal være nødvendig med nabovarsling for tiltak som er regulert i detaljregulering. Redusere omfanget av omkamper. Videre at merknader ifbm nabovarsling ikke skal medføre omgjøring av sakstype og dermed lengere saksbehandlingstid. (Innføres rettsvirkninger ved oversitting av frist for beh av igangsettingssøknader.) Ytterligere begrensning i klageretten. Registreringspliktige tiltak skal ikke kunne påklages. Heller ikke kan det påklages forhold som er tidligere avgjort i tidligere vedtak i byggesak (siktes her til igangsettingstillatelser)

4 Jordloven § 12 annet ledd Jordloven § 12 om deling ble vesentlig endret ved lovendring av 10. juni 2013 Forbud mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er ikke endret, samtykke etter §9 må foreligge, jf § 12 annet ledd: Dersom delingen også krever en omdisponeringstillatelse, kan samtykke til deling ikke gis uten at det først er gitt omdisponeringstillatelse etter § 9, jf. § 12 andre ledd. Må fattes to vedtak etter hhv § 9 og 12. Den nye bestemmelsen i annet ledd gjelder forholdet mellom delingsbestemmelsen i § 12 og omdisponeringsbestemmelsen i § 9. Dersom formålet med deling gjør det nødvendig også med samtykke etter omdisponeringsbestemmelsen i jordlova § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering. Bestemmelsen lovfester gjeldende praksis når det gjelder rekkefølgen ved behandling av søknader, se Prop. 127 L ( ) Endringar i jordlova s. 43. Rundskriv M-1/2013 Omdisponering og deling gir retningslinjer for praktiseringen av den nye delingsbestemmelsen.


Laste ned ppt "Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google