Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSESØSTERKONGRESSEN 2014 Balansekunst i hverdagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSESØSTERKONGRESSEN 2014 Balansekunst i hverdagen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HELSESØSTERKONGRESSEN 2014 Balansekunst i hverdagen
Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF KJÆRE HELSEMINISTER, NORDISKE GJESTER, FORELESERE, UTSTILLERE – OG IKKE MINST KJÆRE KOLLEGER: VELKOMMEN TIL ÅRETS HELSESØSTERKONGRESS! VI HAR VÆRT SÅ HELDIGE Å FÅ VÅR RELATIVT FERSKE HELSEMINISTER BENT HØIE TIL Å ÅPNE ÅRETS KONGRESS. FØR DU SLIPPER TIL, VIL JEG PÅ VEGNE AV 3200 HELSESØSTRE TILKNYTTET NORSK SYKEPLEIERFORBUND PEKE PÅ DELER AV DET MULIGHETS- OG UTFORDRINGSBILDET VI OPPLEVER I VÅRE DAGLIGE MØTER MED BARN, UNGDOM OG FORELDRE. ETTER AT DU ER FERDIG VIL JEG SÅ TONE OSS INN PÅ TEMA FOR ÅRETS KONGRESS; BARN OG UNGES VEKST OG TRIVSEL – BALANSEKUNST I HVERDAGEN. VI ER UENIGE PÅ EN DEL OMRÅDER; OMSKJÆRING AV GUTTER, RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER FOR Å NEVNE NOE – TEMA SOM JEG I DENNE SAMMENHENGEN SKAL LA LIGGE. VI ER HELT ENIGE I AT VI ØNSKER ET GODT HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSETILBUD FOR BARN OG UNGE I NORSKE KOMUNER. SÅ ER VI NOK IKKE HELT UENIGE I HVORDAN VI BEST KAN FÅ DETTE TIL. NÅR SANT SKAL SIES ER VI I DAG NOKSÅ USIKRE, JA - FAKTISK UTRYGGE PÅ HVA REGJERINGEN VIL MED HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I ÅRENE SOM KOMMER. VI FØLER OSS LANGT FRA SIKRE PÅ AT DERE VIL STYRKE DENNE TJENESTEN, SOM I INTERNASJONAL SAMMENHENG MÅ SIES Å VÆRE EN SUKSESSHISTORIE. JEG HAR MANGE GANGER SAGT AT DETTE ER EN MODELL VI MED STOLTHET KUNNE EKSPORTERT IDEEN OM TIL ANDRE LAND. I STEDET STREVER VI MED Å GI TJENESTEN DEN STATUS DEN BURDE HA I EGET LAND. UT FRA DEN UROEN VI NÅ OPPLEVER, ER VI SVÆRT FORVENTNINGSFULLE TIL HVA DU HAR Å MELDE HER I DAG. VI FORSTÅR AT DERE ER I PROSESSER, MEN FORVENTER ALLIKEVEL NOEN KLARE FØRINGER FOR VEGEN VIDERE. VI LAR OSS IKKE ROE VED LØFTER OM FORSKRIFT, RETNINGSLINJER OG FLERE KOMMUNEPSYKOLOGER…..

3 Tenk om…… Alle nyfødte fikk hjemmebesøk av helsesøster
Alle spedbarn og foreldre fikk de anbefalte konsultasjonene på helsestasjonen Alle skoleelever hadde en tilgjengelig skolehelsetjeneste Tjenesten ble drevet etter intensjonene TENK OM…..: Alle nyfødte fikk hjemmebesøk av helsesøster Alle spedbarn og foreldre fikk de anbefalte konsultasjonene på helsestasjonen Alle skoleelever hadde en tilgjengelig skolehelsetjeneste Tjenesten ble drevet etter intensjonene

4 Flere suksesshistorier som dette….
Mindre barseldepresjon, bedre spedbarnstid Overvekt Mobbing Psykisk helse Frafall i videregående skole Osv.osv…… DA VILLE VI KUNNE FÅTT FLERE SUKSESSHISTORIER SOM DETTE: HØY VAKSINASJONSDEKNING BLANT BARN OG UNGE, IKKE MINST SOM RESULTAT AV HELSEØSSTRES INFORMASJONS- OG MOTIVASJONSARBEID OG KONKRETE PRIORITERING AV VAKSINASJONSARBEID. DET LAVESTE ANTALL TENÅRINGSABORTER SIDEN REGISTRERINGENE STARTET I 1979. DET SKYLDES BLANT ANNET AT HELSESØSTRE OG JORDMØDRE HAR FÅTT SELVSTENDIG FORSKRIVNINGSRETT PÅ HORMONELL PREVENSJON FOR DENNE ALDERSGRUPPEN. MED TILBUD OM HJEMBESØK FRA HELSESØSTER – IKKE BARE JORDMOR - TIL ALLE NYFØDTE VILLE VI KUNNE REDUSERT OMFANGET AV BARSELDEPRESJON, OG DET SOM FOR MANGE BLIR EN UNØDVENDIG TØFF START PÅ FORELDREROLLEN MED EN REELT TILGJENGELIG HELSESØSTER I SKOLEN, VILLE VI TIDLIGERE KUNNE AVDEKKE BEGYNNENDE PROBLEMATIKK OG I SAMARBEID MED ELEVEN SELV, FORELDRE OG SKOLE IVERKSATT TILTAK FOR Å LOSE FLEST MULIG TRYGT GJENNOM UTDANNINGSLØPET.

5 Realitetene DET GJØRES MYE BRA – BÅDE SOM FØLGE AV BEVISST SATSING OG PÅ TROSS AV MANGELFULL SATSING! MEN VI KAN IKKE LUKKE ØYNENE FOR REALITETENE. HELSETILSYNET HAR I FLERE TILSYNSRAPPORTER PEKT PÅ MANGELFULL STYRING AV TJENESTEN OG MANGELFULLE TILBUD I HELSESTASJONEN. DE SPØR MED RETTE OM HELSESTASJONEN FAKTISK GIR HJELP I RETT TID. I BARNEOMBUDETS FAKTARAPPORT FOR 2013 «HELSE PÅ BARNS PREMISSER» ER BARN OG UNGE SELV KRYSTALLKLARE I SITT BUDSKAP: HELSESØSTER MÅ VÆRE PÅ SKOLEN HVER DAG HUN MÅ VÆRE UTE I KLASSEROMMENE OG MER SYNLIG BLANT ELEVENE HUN MÅ FØLGE OPP FRA FØRSTE KLASSE OG FREMOVER DET MÅ VÆRE NOK ANSATTE OG FLERE YRKESGRUPPER I SKOLEHELSETJENESTEN, SOM SAMARBEIDER DETTE VAR EN RAPPORT MINISTEREN LOVTE Å LYTTE NØYE TIL, DA DEN BLE PRESENTERT TIDLIGERE I VÅR.

6 SÅ KUNNE VI 2.PÅSKEDAG LESE I VG OG HØRE I NRK DETTE:
2965 ELEVER PÅ EN HELSESØSTER, MENS FORESLÅTTE NORMTALL SIER 800.

7 Kilde: VG ANBEFALTE NORMTALL ER HENHOLDSVIS 300, 550 OG 800 PR. HEL HELSESØSTERSTILLING I BARNE-, UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE. VGs OVERSIKT VISER MED STOR TYDELIGHET AT DE STØRSTE BYENE ALLE ER LANGT UNNA Å OPPFYLLE NORMTALLENE – SOM ER MINIMUMSBEMANNING, VERDT Å MERKE! I TILLEGG TIL HELSESØSTERRESSURSEN SKAL DET OGSÅ VÆRE HELSESTASJONS- OG SKOLELEGER, FYSIOTERAPEUTER OG JORDMØDRE SAMT MERKANTILT PERSONELL. VI ER JO IKKE DER! DETTE ER EN TJENESTE MAN TROR KAN DRIVES NESTEN GRATIS. OG JA; DET ER EN RIMELIG TJENESTE – MEN FORVENTES DET LEVERT KVALITET, MÅ DET OGSÅ INVESTERES! MED EN TJENESTE SOM ER SÅ LANGT UNNA MINIMUMSBEMANNING, BLIR RESULTATET AT BARN OG UNGE ALT FOR OFTE MØTER EN STENGT DØR, IKKE DEN ÅPNE DØREN SOM HELSEMYNDIGHETENE SIER VI SKAL TILBY.

8 INGEN KOMMUNER HAR HØRT BARN OG UNGES ØNSKER FOR SKOLEHELSE-TJENESTEN
#barnehelse14 DETTE PÅPEKTE ELEVORGANISASJONEN HØYT OG TYDELIG I SIN MARKERING FRAMFOR STORTINGET TIDLIGERE I VÅR.

9 «Helsesøstre jobber med, og bidrar til å definere fremtida di» Jostein
SOM JOSTEIN – EN AV UNGDOMSEKSPERTENE I «HELSE PÅ BARNS PREMISSER», BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013, SA DET: «HELSESØSTRE JOBBER MED, OG BIDRAR TIL Å DEFINERE FREMTIDA DI» DET ER EN SOLID TILLITSERKLÆRING VI SKAL VITE Å RESPEKTERE OG FØLGE OPP!

10 Hva vil dere? GJENNOM MINE NI ÅR SOM LEDER AV LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE HAR VI HATT 6 ULIKE HELSEMINISTRE, FRA SÅ VEL ARBEIDERPARTIET SOM HØYRE. SAMTLIGE HAR UNDERSTREKET – GANG PÅ GANG – HVOR SENTRAL OG UTROLIG VIKTIG HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN ER FOR BARN OG UNGE, OG SOM LEDD I KOMMUNENES FOLKEHELSEARBEID. MEN DET VAR FØRST I 2013 DET KOM EN PENGEPOTT AV EN VISS STØRRELSE SOM SPESIFIKT VAR TILTENKT TJENESTEN. DE 180 MILLIONENE SKULLE I FØLGE STØRE OG DE RØDGRØNNE VÆRE STARTEN PÅ EN FLERÅRIG STYRKING AV TJENESTEN. VI ØYNET HÅP! SÅ TYDER INNHENTEDE DATA PÅ AT CA. 50 % AV KOMMUNENE HAR BRUKT MIDLENE SLIK DE HAR TENKT, MENS DEN RESTERENDE HALVPARTEN HAR BRUKT PENGENE TIL Å TETTE BUDSJETTHULL – MED ARGUMENTET AT MIDLENE VAR GITT SOM FRIE, IKKE ØREMERKEDE MIDLER. DET OVERRASKER OSS IKKE – DETTE ADVARTE VI MOT. DET VISER BEHOV FOR LANGT TYDELIGERE STYRINGSSIGNAL TIL KOMMUNENE, SLIK MAN GJØR DET NÅR MAN ØNSKER Å STYRKE ANDRE TJENESTER, EKS. BARNEVERN, KOMMUNEPSYKOLOGER. LØFTER OM EN FLERÅRIG STYRKING HAR VI SÅ LANGT IKKE FÅTT FRA DAGENS REGJERING. JEG HAR LERE GANGER HØRT DEG SNAKKE VARMT OM TJENESTEN, OG AT DEN SKAL STYRKES. DET ENESTE DELVIS KONKRETE VI HAR HØRT OM STYRKING ER: NY FORSKRIFT – DENNE BLIR KANSKJE KLAR I LØPET AV ÅRET NYE RETNINGSLINJER – DISSE BLIR TIDLIGST KLARE I 2015/2016 FLERE PSYKOLOGER HVER FOR SEG ER DETTE GODE OG VIKTIGE TILTAK, MEN DETTE GJØR MED RESPEKT Å MELDE IKKE SUSEN! VI HAR SÅ LANGT IKKE HØRT ETT ORD OM STYRKING AV SELVE GRUNNMUREN I TJENESTEN; HELSESØSTERTILBUDET. VI HAR IKKE HØRT ETT ORD OM ET KOMPETANSEMILJØ FOR TJENESTEN, SLIK BÅDE HELSEDIREKTORATET OG ET TVERRFAGLIG UTVALG I REGI AV LAH HAR ANBEFALT, VI HAR IKKE HØRT ETT ORD OM NORMERING ELLER ØREMERKING. DET VI HAR HØRT ER AT DERE NOK EN GANG SKAL SE PÅ ORGANISERING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN – OG DA GJERNE KNYTTET TIL LOKALMEDISINSKE SENTRAELLER I TILKNYTNING TIL FASTLEGEN. VI TROR IKKE AT VI KAN ORGANISERE OSS BORT FRA MANGLENDE RESSURSER, MEN SER GJERNE PÅ HVORDAN HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN KAN FREMSTÅ TYDELIGERE OG STERKERE ENN I DAG. DA MÅ VERKEN DERE ELLER VI GLEMME AT VI SKAL VÆRE EN HELSETJENESTE FOR BARN OG UNGE, MED VEKT PÅ HELSEFREMMING OG FOREBYGGING, VI SKAL IKKE VÆRE EN KURATIV TJENESTE, ELLER EN TJENESTE MED FORMÅL Å STYRKE FASTLEGENS ROLLE. HER MÅ BARN OG UNGES BEHOV OG ØNSKER STÅ I SENTRUM! VI ØNSKER OSS ET STERKT LOKALT BARNEHELSEFAGLIG MILJØ, MED TETT SAMARBEID MED ANDRE BARNEFAGLIGE INSTANSER. HER KAN FAMILIENS HUS VÆRE EN MINST LIKE GOD MODELL SOM EN ORGANISERING I LOKALMEDISINSKE SENTRA, DER VI ER BEKYMRET FOR AT NETTOPP FOREBYGGINGSTANKEN VIL LIDE. VI ØNSKER OSS EN HELSEMINISTER MED ET BANKENDE HJERTE OG ET KLOKT HODE FOR BARN OG UNGES HELSETILBUD I KOMMUNENE. DET ER DER DEN TIDLIGE INNSATSEN STARTER, DET ER DER VI INVESTERER I FRAMTIDA! VI ER SPENTE PÅ Å HØRE HVA DU VIL MED TJENESTEN I ÅRENE FREMOVER, OG DET SKAL DU NÅ FÅ GOD TID TIL Å BELYSE. DET VIL OGSÅ BLI MULIGHET FOR SALEN Å STILLE DEG SPØRSMÅL ETTER INNLEGGET DITT. ORDET ER DITT!


Laste ned ppt "HELSESØSTERKONGRESSEN 2014 Balansekunst i hverdagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google