Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill bioenergistrategi i Norge Your Name Your Office/Department/Unit Date.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill bioenergistrategi i Norge Your Name Your Office/Department/Unit Date."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill bioenergistrategi i Norge Your Name Your Office/Department/Unit Date

2 Karbonbalansen i skog •Oppholdstiden til karbon må økes i naturen! •Beregninger gjort av SFT, UMB og CICERO: •Skogsjord: 50–60 % •Myr: 35 % •Trær: 10 % (Inkl. greiner, røtter og bar) •Tømmerstokken: 5-6 % •Skogtiltak frigjør karbonet i skog og myr. •Langsiktig lagring av karbon skjer i naturskog og myr ikke kulturskog. •Bioenergiproduksjon og intensivering av skogbruket kan få negative klimaeffekter.

3 Skogbrukets skjulte karbonutslipp •Skogarealet i Norge er relativt ungt •Mengden CO2 som nå lagres er i tilnærmet samme størrelsesorden som ble sluppet ut gjennom tidligere skogavvirkning •Kyoto-avtalen tillater f. eks. kun å trekke fra 3 prosent CO2 ved skogplantingstiltak •Mulig at inkluderes der avskoging er stort problem – men ikke Norge. •Referer Lavslippsutvalget.

4 Regjeringens løfte: Bio-energiproduksjon skal ikke komme i konflikt med biologisk mangfold.

5 Men: •1830 arter på Rødlista over truede og sårbare arter finnes i skog •Det tilsvarer 2/3 av totalt antall rødlistearter. •Tradisjonelt skogbruk er den direkte årsak og trussel •Ingrepsfrie områder i Norge forsvinner bit for bit •Områder som er viktige for biologisk mangfold bygges fortsatt ned.

6 Da kan regjeringen ikke: •Subsidiere: •drift i bratt terreng •utbygging av skogsbilveier i ingrepsfrie områder •treslagsskifte (Sitkagran) •skogreising på nye arealer

7 WWFs syn på bioenergi •WWF er en sterk tilhenger av økt bruk av bioenergi til særlig oppvarming i Norge, og det er helt klart spennende muligheter for både skogbruks- og landbruksnæringa. Men, det er viktig at vi gjør dette på en bærekraftig måte som ikke bidrar til økt tap av biologisk mangfold i Norge.

8 WWFs krav: •Utrede hvilke arealer og råstoff som kan benyttes •Dokumentere netto klimaeffekt. •Ingen trussel mot biologisk mangfold. •Må erstatte fossil kraft! •Totalforbruket av fossilt brensel må ned. •Sett av større produktivt areal for naturskogutvikling •TRILLEMARKA •Vern av skog opp fra 1.4% til 9 %.

9 WWFs råd for bioenergi •Støtt Nederland og Storbritannia i utviklingen av miljøstandard for bioenergiproduksjon i EU. •Bioenergi produksjon kun der: •Man kan utnytte restprodukter fra for eksempel jordbruket •det allerede drives bærekraftig skogbruk •Sikre at skogsertifisering i Norge inkluderer produksjon av bioenergi.


Laste ned ppt "Innspill bioenergistrategi i Norge Your Name Your Office/Department/Unit Date."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google