Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring: Alarmering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring: Alarmering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring: Alarmering
Sammenheng og brukerveiledning Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 1.1 Mindre endringer i tekst 1.3 Nye skjermbilder, oppdateringer

2 Hva er tilkalling/alarmering?
Tilkalling og alarmering vil hovedsaklig foregå via de ulike kommunikasjonsmediene som brukes på sykehuset. Her kan sykehuspersonell varsle om ulike typer av hendelser og tilkalle fagressurs eller vaktmannskaper etter behov Tilkalling og alarmering vil til enhver tid videresendes til den IKT*-komponenten aktuelle fungerende helseressurs er pålogget, med tilhørende rolle/funksjon De IKT-komponentene som er med i alarmerings- og tilkallingsløsningen er Telefoni, Pasientsignal applikasjon og Pasientsignal, og MDA. For en helhetlig forståelse, er det viktig at man setter seg inn i opplæringsmateriellet for de nevnte IKT-komponentene *IKT: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

3 Hva finner jeg i dokumentet?
Hva er sammenhengen? Hvilke typer alarmer/tilkallinger sendes? Hvordan registrerer jeg meg på vakt? Ved pasientsignal, hvordan blir man tilkalt? Hvordan avvises en mottatt tilkalling? Hvordan utløses et hasteanrop? Hva skjer ved hasteanrop alarmering? Hvordan avsluttes et hasteanrop? Hvordan tilkaller jeg fagressurs? Hvor finner jeg mer informasjon? Hvordan uløser jeg overfallsalarm? Hvordan mottar jeg brannmelding? MERK: Det tas forbehold om at noen av de anvendte bildene/figurene vil kunne fravike det som vises på de ulike IKT-komponentene

4 Utløser tilkalling/alarm
Hva er sammenhengen? Utløser tilkalling/alarm Tilkaller/alarmerer Tilhørende Helsepersonell Helsepersonell Via ulike IKT-komponenter*: Telefoni Pasientsignal MDA Mobiltelefon og personsøk vil få tilkallinger/alarmer dersom helsepersonell ikke er pålogget ved sykehuset På eller utenfor sykehus- området *Se eget opplæringsmateriell for aktuelle IKT-komponent

5 Hvilke typer alarmer/tilkallinger sendes? (1/2)
Dette dokumentet tar utgangspunkt i de predefinerte tilkallingene/alarmene som sendes som tekstmeldinger på trådløse telefoner*. For de andre trådløse enhetene vil det kun være utseendemessige forskjeller. Eksempler på tilkallinger er vist under: Alarm** Tilkalling 14: Vakthavende lege, anestesi De vanligste responstypene på meldinger 1 OK: Bekreftelse på mottatt tilkalling/alarmering 2 Avvis: Tilkalling videresendes til neste registrerte helseressurs på bemanningsplanen 3 AMK: Direkte oppringing av AMK ved nødtilkallinger (Hjertestans, etc.) som er utløst av AMK 4 Ring: Direkte oppringing av valgt person, fagressurs osv. 5 Lest: Valget bekrefter at meldingen er lest 6 Slett: Sletter en melding 1 1 HJERTSTANS Nevrosenter 5 etg. 4 Nevroki- rurgi sengepost rom 007 2 2 3 AMK OK 3 1 Mottaker: navn, funksjon og/eller rolle, samt avdeling 2 Meldingstekst: predefinert tilkallings- eller alarmeringstype, stedsangivelse 3 Valgtaster: ulike valg for respons avhengig av tilkallings- og alarmeringstype. Se tabell til høyre. *Se eget opplæringsmateriell for trådløs telefon. **Ved alarmer også kalt prioritetsmeldinger, vil man ikke få valget Avvis. I tillegg vil disse avgi en spesiell lyd ved mottakelse og denne vil alltid synes inntil respons er registrert. Noen trådfaste telefoner vil kunne sende denne type alarmer via de forhåndsdefinerte tastene.

6 Hvilke typer alarmer/tilkallinger sendes? (2/2)
I tillegg vil flere ulike enheter kunne sende/motta tilkallinger/ alarmer. Noen trådfaste telefoner vil kunne sende alarmer via forhåndsdefinerte nummertaster*. Følgende gir en indikasjon på hvordan samme melding vises på ulike trådløse enheter: Alarm som sendes til pålogget personell ved sykehuset Alarm som sendes til ikke- pålogget personell, men som har personsøker** Alarm som sendes til Ikke- pålogget personell, men som har mobiltelefon Vakthavende lege, anestesi 14: HJERTSTANS Nevrosenter 5 etg. 4 Nevroki rurgi sengepost rom 007 OK AMK HJERTESTANS NEVROSENTER 5 ETG. 4 NEVR OKIRURGI SENG EPOST ROM 007 HJERTSTANS Nevrosenter 5 etg. 4 Nevrokirurgi sen gepost rom 007 Telefon Personsøk Mobil *Se eget opplæringsmateriell **Alarmen vil også kunne sendes til personsøker/mobil hvis brukeren befinner seg i et område på St. Olav uten telefondekning

7 Hvordan registrerer jeg meg på vakt? (1/2)
Registrering eller rolle-/funksjonsinnmelding er avgjørende for at ulike tilkallinger kan styres til den personen som er på vakt. Rolle-/funksjonsinnmelding gjøres på trådløs telefon, MDA eller ved sengetun. Ved rolle-/funksjonsinnmelding* på telefon: Velg Meny Gå til og velg Tilkalling Gå til og velg Innmelding Gå til og velg ønsket rolle/funksjon** Melding sendes automatisk til personen som utmeldes ved at den som overtar melder seg inn Bente Pedersen Åpne Meny 14: Powered by IMATIS® Tilkall: Services 14: Avbryt Velg 1 Logg inn/ut 2 Meldinger 3 Tilkalling 1 2 Tilkall: Tilkalling 14: Avbryt Velg 1 Team 2 Avdelinger 3 Innmelding Tilkall: Innmelding 14: Avbryt Velg 1 Vakthavende lege, anestesi 2 Tilstedevakt, Intensiv 3 Bakvakt operasjonsanestesi 4 3 Tilkall: Leif Jensen 14: OK Nils Nilsen har overtatt Vaktha vende lege, anestesi 5 *Personell må være pålogget for å utføre stegene, se opplæringsmateriell: MDA og/eller Trådløs telefon **Det er kun relevante roller/funksjoner tilhørende den påloggete ressursen som vil være tilgjengelig

8 Hvordan registrerer jeg meg på vakt? (2/2)
Ved sengetun gjøres dette i Bemanningsplan i Pasientsignal- applikasjon på sengetuns-PC’en Vennligst se opplæringsmateriell for Pasientsignal- applikasjon, for fremgangsmåte.

9 Ved pasientsignal, hvordan blir man tilkalt?
1 Pleiepersonell registrert i Bemannings- plan* for aktuelle sengetun vil bli tilkalt på trådløs telefon eller MDA. Følgende vil skje: Melding vises med tilhørende lydsignal Velg OK Tilkallingen legges i Arbeidslisten**, som er pleiepersonellets liste over bekreftete tilkallinger på mobile enhet Bente Pedersen Tilkalling rom 204 OK Avvis 14: SENG :40 2 3 14: Bente Pedersen WC :35 SENG :40 Åpne Meny *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon **Trykk på , eller et av valgene Åpne eller Meny for å komme ut av visningen for Arbeidsliste. Denne vil automatisk komme på igjen etter 3 sekunders inaktivitet. Oppføringen i Arbeidsliste vil forsvinne når man igjen trykker på grønn knapp på tilstedepanel etter tilstedemarkering

10 Hvordan avvises en mottatt tilkalling?
Bente Pedersen Tilkalling rom 204 OK Avvis 14: SENG :40 1 Pleiepersonell registrert i Bemannings- plan* for aktuelle sengetun, vil bli tilkalt på trådløs telefon eller på MDA** Følgende vil skje: Melding vises med tilhørende lydsignal Velg Avvis Tilkallingen videresendes automatisk til neste ressurs registrert i Bemanningsplan inntil den er bekreftet 2 Kari Norman Tilkalling rom 204 OK Avvis 14: SENG :40 3 *Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignalapplikasjon **Se eget opplæringsmateriell for Telefoni og MDA

11 Hvordan utløses et hasteanrop? (1/3)
Alarmering ved hasteanrop skjer kun i de tilfeller der pleiepersonell ser at behovet for assistanse er nødvendig Hasteanrop utløses ved: Trykk på den røde knappen på pasientpanelet Trykk på og holde rød knapp på tilstedepanelet inne i 3 sekunder. Trykk en gang Trykk i 3 sek Pasientpanel Tilstedepanel

12 Hvordan utløses et hasteanrop? (2/3)
På BAD med eget pasientpanel og tilstedepanel utløses hasteanrop ved: Trykk på og holde rød knapp på tilstedepanelet inne i 3 sekunder. Tilstedemarkering +         - trykke på rød knapp pasientpanel eller         - trykke på rød knapp på tilstedepanelet Trykk en gang Trykk i 3 sek Pasientpanel Tilstedepanel

13 Hvordan utløses et hasteanrop? (3/3)
På BAD med eget pasientpanel, men felles tilstedepanel med sengerom utløses hasteanrop ved: Tilstedemarkering + trykke på rød knapp pasientpanel inne på badet Trykk en gang Pasientpanel Tilstedepanel

14 Hva skjer ved hasteanrop alarmering? (1/2)
Ved hasteanrop vil følgende skje samtidig: Hasteanrop indikeres ved et akutt hastig lydsignal med mindre enn ett sekunds intervall mellom hvert lydsignal Røde tall for romnr. og stedsangivelse vil blinke hurtig på vaktromsapparatet og samtlige av tunets tilstedemarkerte tilstedepaneler. Dette anropet har prioritet, og vanlige anrop vil ikke vises på displayene. Ved flere utløste hasteanrop vil røde tall og tekster rullere på vaktromsapparatets og tilstedepanelenes display På det tilstedepanelet der det ble trykket, vil det blinke grønt og rødt

15 Hva skjer ved hasteanrop alarmering? (2/2)
Hasteanropsmelding vises på samtlige av pleie-personellets mobile enheter** tilknyttet aktuelle sengetun Hasteanropsmelding kan ikke avvises, kun bekreftes for deretter å legges øverst i Arbeidsliste* Bente Pedersen Ok 14: HASTER :50 4 Mottaker Type tilkalling Respons- alternativ 5 14: Bente Pedersen HASTER :50 SENG :40 *Trykk på , eller et av valgene Åpne eller Meny for å komme ut av visningen for Arbeidsliste. Denne vil automatisk komme på igjen etter 3 sekunders inaktivitet **Dette forutsetter at Hasteanropet ble utløst ved å trekke på snoren nytt etter tilstedemarkering. Ellers Hasteanrop kun indikeres via paneler og vaktromsapparat. WC :45 Åpne Meny

16 Hvordan avsluttes et hasteanrop?
Følgende skjer: Pleiepersonell trykker på grønn knapp for tilstedemarkering Vaktromsapparat og tilstedemarkerte tilstedepaneler indikerer tilstedemarkering Hasteanropsmarkering i Visning på Pasientsignalapplikasjon på sengetuns-PC indikerer nå tilstedemarkering Oppføringen i Arbeidsliste på pleiepersonellets mobile enheter forsvinner Pleiepersonell trykker igjen på grønn knapp for avstilling Alle visninger på paneldisplay, vaktromsapparat og i Visning, samt lydsignal, forsvinner * Se eget opplæringsmateriell for Trådløs telefon og/eller MDA **Se eget opplæringsmateriell for Pasientsignaloversikt i Pasientsignalapplikasjon

17 Hvordan tilkaller jeg fagressurs? (1/2)
Services 14: Avbryt Velg 1 Logg inn/ut 2 Meldinger 3 Tilkalling 1 Eksempel* på tilkalling av fagressurs: Velg Meny Gå til og velg Tilkalling Gå til og velg Avdelinger Gå til og velg aktuell avdeling 2 3 Tilkall: Tilkalling 14: Avbryt Velg 1 Team 2 Avdelinger 3 Innmelding 4 Tilkall: Avdelinger 14: Avbryt Velg 1 Anestesi avdelingen 2 Kirurgisk Avdeling 3 Ortopedisk avdeling 5 *Se eget opplæringsmateriell for Trådløs telefon og/eller MDA

18 Hvordan tilkaller jeg fagressurs? (2/2)
Velg fagressursens rolle eller funksjon Velg respons ut i fra valgt tilkallingsmulighet: Ring - For påloggete brukere vil dette være intern telefon. For ikke påloggede brukere kan dette være mobil- og/eller hjemmetelefon* - Ved status pålogget (evt. 24/7 roller) er det intern telefon eller personsøk (melding om tilbake ring) som vil være mulige kontaktsformer Melding - Her velger man å skrive for så å sende en melding til fagressurs som ved vanlig meldingsforsendelse** Tilkall: Anestesi avdelingen 14: Avbryt Velg 1 Vakthavende lege, anestesi 2 Tilstedevakt, Intensiv 3 Vakthavende anestesisykep 6 7 Tilkall: Ring til 14: Melding Ring 1 Mobiltelefon 2 Hjemmetelefon *Dette er avhengig av hva som er registrert i PRS **Man kan velge å sende meldingen til intern telefon, mobil, eller personsøker avhengig av hva som er registrert i PRS for den aktuelle brukeren.

19 Hvordan utløser jeg overfallsalarm?
Trykk og hold inne høyre valgtast i 6 sekunder Vektere blir varslet ved en prioritetsmelding med din stedsangivelse De brukerne som kommer til å ha Overfallsalarm tilgjengelig vil ha et annerledes bilde i Hvilestilling*. Her må man bla til høyre eller venstre for å komme til funksjonsvalget Meny Ola Nordmann Åpne Overfall 14: Powered by IMATIS® *På trådfaste telefoner vil ikke Overfall være et valg i Hvilestilling.

20 Hvordan mottar jeg brannmelding?
Velg rollen ”Brannalarm” samt ønsket senter under funksjonen innmelding på telefonen (f.eks Brannalarm KVB) Ved brann vil melding sendes til alle påloggede telefoner som har registrert brannvarsling på telefonen Driftsmeldinger fra brannanlegget går til teknisk personell på ønsket enhet. Brannmeldingsrollen trenger man kun å melde seg inn i en gang, og man vil da motta meldinger dersom man er pålogget

21 Hvor finner jeg mer informasjon?
Se opplæringsmateriell for følgende IKT-komponenter: Telefoni MDA Pasientsignal Pasientterminal Nettsider på Kilden og St. Olavs Hospital Ofte Stilte Spørsmål (OSS) Brukermanual Kontakt superbruker og/eller brukerstøtte


Laste ned ppt "Opplæring: Alarmering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google