Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering Medisinsk-tekniske tjenester (MTT) Innspill og synspunkter for en diskusjon Medisinsk Teknisk Forening Landsmøte Tromsø 27. Mai 2009 Avd.sjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering Medisinsk-tekniske tjenester (MTT) Innspill og synspunkter for en diskusjon Medisinsk Teknisk Forening Landsmøte Tromsø 27. Mai 2009 Avd.sjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering Medisinsk-tekniske tjenester (MTT) Innspill og synspunkter for en diskusjon Medisinsk Teknisk Forening Landsmøte Tromsø 27. Mai 2009 Avd.sjef Øystein Jensen og avd.sjef Stig Koteng

2 3-delt disposisjon (30 min) •Hva er MTT, og hvilke drivere må tas hensyn til? (ØJ) •Organisering St. Olav og noen erfaringer fra internhandel ved St. Olav (SK) •Diskusjon (5 – 10 min)

3 Drivere i forhold til mulig organisering Hva vi leverer (og ikke minst, klarhet i hva vi ikke leverer) Balansering av intern og eksternt kjøpt aktivitet (eks. internt utført vs. vedlikeholdskontrakter med leverandører eller tilkalt vedlikehold) Hvordan og på hvilket nivå vi leverer (eks. kvalitet, responstid) Utstyrsparkens størrelse og tilstand (eks. antall, akkumulert kostnad, aldersfordeling, jfr COCIR og nasjonal MTF- undersøkelse) Hvordan er vår virksomhet knyttet inn i resten av organisasjonen (eks. divisjonalisering, tjenesteyting, kjernevirksomhet) Rådgivermantraet om skalafordeler….

4 Medisinsk-tekniske tjenester (MTT) Oversikten på neste side viser de medisinsk-tekniske tjenester (MTT) knyttet mot sykehusets park av medisinsk-teknisk utstyr (MTU), mot brukere av utstyret og mot utstyrets eier (dvs. sykehusledelsen). MTT leveres og koordineres av sykehusets Medisinsk-tekniske avdeling (MTA). MTT dekker hele livssyklusen til MTU fra planlegging, evaluering og anskaffelse, til drift, vedlikehold, sikkerhetskontroll, brukerstøtte og til slutt avhending og kassasjon. Medisinsk-teknisk forskning og utvikling er også en del av MTT. Hovedtyngden av disse tjenestene er sterkt regulert av offentlige lover og forskrifter, spesielt Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, FBVE[1]. De løpende kostnader til MTT er knyttet til sykehusets besittelse og eierskap av MTU på grunn av den aktivitet og virksomhet som forordnes av de lover og forskrifter som trer i kraft så snart et utstyr er anskaffet.[1] [1] Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, ikrafttreden 1.1.2000. Fastsatt av Produkt og elektrisitetstilsynet 20. august 1999 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §10. 4

5 Stab og fellesfunksjoner Personell i stab og fellesfunksjoner, inklusive overordnet ledelse av de medisinsk-tekniske tjenester, jfr. bl.a. FBVE §18 mht. melding av ulykker/uhell. Drift og vedlikeholdPersonell som leder, planlegger, organiserer og utfører drift og vedlikehold (løpende og planlagt) av sykehusets MTU, jfr. FBVE §15. Finmekaniske tjenesterPersonell som leverer finmekaniske tjenester innenfor det medisinsk-tekniske fagområdet. (Tjenestene kan legges under kategorien drift og vedlikehold, men leveransene er i stor grad knyttet til utviklingsoppgaver i tilknytning til den FoU-aktivitet som foregår ved sykehusets klinikker og institutter. FoUPersonell som driver forskning og utvikling innenfor det medisinsk-tekniske fagområdet. FoU omfatter både metodeutvikling og utvikling av egne MT-tjenester, jfr. bl.a. FBVE §12. Undervisning og brukerstøtte Personell som leverer undervisning, kurs og brukerstøtte til brukere av MTU, jfr. krav i offentlige forskrifter, jfr. FBVE §13. Utstyrsplanlegging, anskaffelse, avhending og kassasjon Personell som kartlegger og analyserer behov for MTU-anskaffelser (investeringer og ordinære anskaffelser), jfr. FBVE §11 og §17. Koordinerer prioritering av tilgjengelig investeringsbudsjett til MTU i samarbeid med nøkkelpersonell fra brukeravdelingene. Kan dekke gjennomføring av hele anskaffelsesprosessen inkl. eventuelle anbudsrunder. Ansvarlig for å koordinere mottakskontroll av nytt MTU samt all avhending og kassasjon av MTU som taes ut av drift. UtstyrsregisterPersonell som drifter og vedlikeholder database for MTU ihht. krav i norske forskrifter, FBVE §16. Uttak av rapporter knyttet til MTT, inkl. utarbeidelse av spesialrapporter etter behov. Formidling av underlag for MTU til sykehusets overordnede anleggsregister (driftet av økonomi/regnskap). Tverrgående MTUPersonell som koordinerer og drifter ordningen med tverrgående MTU (TMTU), ”flåtestyring”. TMTU er standardisert utstyr eid av MTA men brukt av sykehusets kliniske avdelinger. TMTU er ikke fast knyttet til én brukeravdeling, men flyttes rundt i sykehuset etter behov og følger i mange tilfeller den enkelte pasient på tvers av avdelingsgrensene (monitoreringsutstyr og IV- pumper). Dekker også anskaffelse og fordeling av noe spesielt forbruksmateriell til TMTU. ITMTUAktivitet knyttet mot gråsonen mellom elektromedisinsk utstyr (MTU) og konvensjonelt IKT-utstyr. Slikt utstyr inkl. programvare skal iht. forskriftsgrunnlaget jfr. FBVE §3 i utgangspunktet betraktes som MTU og håndteres av MTA. Medisinsk-tekniske tjenester (MTT) Referanse til Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 5

6 Eks: Stor MTA Beskrivelse av MTT Antall MTU: 21000 Akk.ansk.kostnad: 1,5 mrd kr MTAs årlige budsjettansvar Drift: ca 58 MNOK Investering: 70-120 MNOK Benchmarking- analyse Planlegging Behovsanalyse/ prioritering Planlegging Prosjektering/ engineering Kravspec, brukermøter Anskaffelse Evaluering Anbud Bestilling Mottakskontroll Registrering i MTU-database Garantioppfølging Etablere og drifte TMTU Drift/ vedlikehold Kvalitetssystem Analyse/ utredning Økonomistyring Risikovurdering Beslutning om servicekontrakt Sikkerhetskontroll FoU og metodeutvikling Opplæring av brukere Oppbygning av egen kompetanse på MTU Kassasjon/ avhending 6

7 Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Aldersfordeling (basert på COCIR) Helse Norge MTF symposium 2009-03-10

8 Hva er vitsen med organisering? - Å sette sammen individer med fagkunnskap, for å få en jobb gjort eller tjenester ytt eller levert, innenfor en avtalt tidsramme, og til en avtalt kostnad som lar seg forsvare i forhold til jobbens, tjenestens eller leveransens kompleksitet og målene for virksomheten. Hva er vitsen med omorganisering? - Å endre arbeidsmåte, ansvarslinjer og oppgaver for å oppnå å få en organisasjon som bedre passer med virksomhetens mål (ett eller flere) og uttalte ønsker om for eksempel effektivitet, leveringstid og økonomi. Hva skjer ved feilorganisering? - Arbeidsglede forsvinner, individenes ytelse reduseres, frustrasjon øker, motivasjon og moral reduseres. Og: Målene nås ikke!

9

10

11 Den grunnleggende problemstilling er etter min oppfatning ikke hvor vi eksakt er organisert, men hvilke roller vi har, hvordan vi blir sett og hørt, hvilke rapporteringsveier som er etablert, hvilke fullmakter vi har, kort sagt hvilken MAKT (= PÅVIRKNING) vi har i organisasjonen… Og, - medisinsk kundefokus og fornøyde kunder er den beste vaksine mot eksperimenter! Min mening om organisering av MTT:

12 … og i dag, er situasjonen slik innenfor ”helseforetakene”? …svaret er trolig JA.


Laste ned ppt "Organisering Medisinsk-tekniske tjenester (MTT) Innspill og synspunkter for en diskusjon Medisinsk Teknisk Forening Landsmøte Tromsø 27. Mai 2009 Avd.sjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google