Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Mer papirarbeid? Kartlegging i barnehagen, 21.06. 2010. Lasse Kolstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsordninger i barnehagen. Mer papirarbeid? Kartlegging i barnehagen, 21.06. 2010. Lasse Kolstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsordninger i barnehagen. Mer papirarbeid? Kartlegging i barnehagen, 21.06. 2010. Lasse Kolstad

2 Undersøkelse om arbeidstidsordninger •Organisering av arbeidet, mengden av arbeidsoppgaver, tid til planlegging og samarbeid og praktisering av bunden og ubunden tid har betydning for kvaliteten på barnehagetilbudet. •I undersøkelsen har vi sett på formelle og uformelle arbeidstidsordninger og hvordan disse praktiseres, oppleves og erfares.

3 Undersøkelse om arbeidstidsordninger forts. •En spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av medlemmer (ikke styrere) innen tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL-A •Medlemmer i PBL-A er gjennomgående noe yngre, har noen færre år i barnehage og ansvar for flere barn enn i KS og Oslo kommune. •Hovedutfordringene synes å være nokså like innen de tre tariffområdene.

4 Arbeidstidsordninger – arbeidsmengde •Innføringen av ny rammeplan har ført til endrede arbeidsoppgaver og økt arbeidsmengde. •Dokumentasjons- og årsplanarbeid, rapportskriving og administrative oppgaver delegert fra leder oppgis å være tidkrevende for mange. •Mange opplever at det er for liten tid til å løse de faglige oppgavene i barnehagen. •I tillegg oppgir over halvparten av respondentene at de bruker 3 timer eller mer av den bundne tiden pr. uke til arbeidsoppgaver utenfor barnegruppen.

5 Arbeidstidsordninger - for liten tid Bruker for liten tid: Andel Arbeid rettet direkte mot enkeltbarn 6 av 10 Faglig ajourføring65 % Veiledning av medarbeidere 7 av 10 - arbeidsområder som har stor betydning for å opprettholde og å utvikle et kvalitativt godt pedagogisk tilbud.

6 Arbeidstidsordninger – ubunden tid •Hver femte mener at uttak av den ubundne tiden ikke er organisert slik at egne og barnehagens faglige behov blir ivaretatt. •Den ubundne tiden tas til vanlig ut daglig. •Mange (39,3 %) vet ikke hvem som har bestemt nåværende praksis når det gjelder å ta ut ubunden tid i barnehagen. •Det foreligger i liten grad skriftlige avtaler om praktiseringen av ubunden tid.

7 Videre arbeid - innsatsområder På spørsmål om hvilke faktorer eller tiltak som er viktige for å fortsette å arbeide i barnehage, får vi følgende rangering: •økt pedagogtetthet og færre barn i barnegruppen • mer tid til samarbeid • bedre vikarordning

8 Tid faglige oppgaver - tiltak •flere førskolelærere og færre barn •redusere mengden av rapportskriving og administrative oppgaver, eventuelt styrke tilgang på administrative ressurser •tid til veiledning av medarbeidere •tid til samarbeid •tid til faglig ajourføring •tid til utviklingsarbeid

9 Riksrevisjonen om barnehager •Riksrevisjonen har pekt på at enkelte barnehager har høyt sykefravær og lav grunnbemanning, jf. Dokument nr. 3:13 (2008-2009). •Riksrevisjonen understreker at dersom barnehagene ikke har tilstrekkelig og kvalifisert personale, vil det bli vanskelig å imøtekomme alle barnehagens oppgaver og gi hvert enkelt barn tilstrekkelig oppmerksomhet. •AFI- notat 9/2008 – arbeidsmiljøet i barnehagen

10 Mangfold og mestring, NOU 2010: 7 (Østberg) 7.13 Utvalgets vurderinger Kartlegging av språk: •Kartlegging av språkbruk og språkutvikling hos enkeltbarn bør begrenses til de barn som etter det pedagogiske personalets vurdering kan ha behov for ekstra støtte eller språkstimulering. (et av flere tiltakspunkter)

11 Lasse Kolstad, strategiseminar Frelsesarmeens barnehager, 23.11.09

12 •Utdanningsforbundets debattnotat om arbeidstidsordninger i barnehagen (www.utdanningsforbundet.no)www.utdanningsforbundet.no •LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Arbeidstidsordninger i barnehagen. Mer papirarbeid? Kartlegging i barnehagen, 21.06. 2010. Lasse Kolstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google