Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions Distrikt 104C.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions Distrikt 104C."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lions Distrikt 104C

2 Lions etiske norm - Lions berebjelke Her er 2 av 10:
Eg vil gje alt eg kan av mi tid, mi arbeidskraft og mine evner til det beste for samfunnet Eg vil vise medkjensle med dei som lir, stø dei veike og hjelpe dei som treng det Lions etiske norm Eg vil visa at eg trur mi gjerning har verde, ved å gjera mitt beste så eg fortener allmenn tillit. Eg vil freista å gjera arbeidet mitt framgangsrikt, og ta imot den løn som tilkjem meg med rette, men ikkje ta imot føremoner eller gode med urette, som bryt ned sjølvrespekten. Eg vil halda meg ifrå å vinna framgang på kostnad av andre. Eg vil vera rettvis mot min neste og ærleg mot meg sjølv. Eg vil lata tvilen koma den andre part til gode dersom det skulle vera uvisst om eg hadde rett eller om eg gjorde rett. Eg vil sjå venskap som eit mål og ikkje som eit middel. Sann venskap vert ikkje til ved at ein gjer kvarandre tenester; det krev ingen ting. Men føresetnaden er at tenester blir tekne imot i den ånd dei er gitt. Eg vil hugsa pliktene mine mot samfunnet, og streva etter å vera tru i ord og gjerning mot land og folk. Eg vil gi alt eg kan av mi tid, mi arbeidskraft og min givnad til beste for samfunnet. Eg vil visa medkjensle med dei som lid, stø dei veike og hjelpa dei som treng det. Eg vil vera varsam med å kritisera, men raus med å rosa, og arbeida for å byggja opp, ikkje riva ned. Lions mål Å skapa større forståing mellom menneske og nasjonar ved å arbeida for auka innsyn i mellomfolkelege problem. Å fremja ei god borgarånd. Å streva trottig for betre tilhøve i samfunnet, og hjelpa den som er i naud. Å sameina medlemmene i venskap og forståing. Å vera ein møtestad for fri meiningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Rørsla er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Å arbeida for ein høg etisk standard innan alle yrke.

3 Lions – for kven? Alle over 18 år som erkjenner Lions etiske norm er velkomne som medlemmar! Uavhengig av: Tru Yrke Posisjon i samfunnet Politisk ståstad Kjønn

4 LIONS ER FOR ALLE!

5 Kva gjer vi i Lions? Støttar lokale prosjekt
Samlar inn pengar til hjelpearbeid Inviterer interessante foredragshaldarar på møta våre Besøker lokale bedrifter Samlar inn midlar til lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid Finn på og utviklar prosjekt som vi har lyst å jobbe med Kvar einaste krone vi samlar inn går til hjelpearbeid Medlemmane betalar kontingent for drift, vi bruker altså innbetalt medlemskontigent til å finansiere drifta av Lions: 200 kroner går til hovudkontoret i USA (Oak Brook) 600 kroner går til hovudkontoret i Oslo som har 3 tilsette/fagsjefar Klubb- og distriktskontigent blir bestemt av kvar enkelt klubb. Difor kan medlemskontigenten variere frå klubb til klubb

6 Fakta om Lions Stifta i 1917 av amerikanaren Melwin Jones
1,35 millionar medlemmar i over 200 land medlemmar i Norge klubbar Stifta i 1917 av amerikanaren Melwin Jones HISTORIKKK: Stifta i 1917 av forretningsmannen Melwin Jones, USA Kom til Europa i 1948 – Sverige første europeiske land Til Norge i 1949 – som var det 4. landet i Europa som vart medlem STATUS I DAG: 1,35 medlemmer på verdsbasis klubbar NORGE: medlemmar 478 klubbar i 10 distrikt Verdas største humanitære serviceorganisasjon !

7 Organisering Den lokale Lionsklubb: Sjølvstyrt etter Lions lover
Møte 1 gong kvar månad – frå september til juni. ”Fiskalår” Nesten 1 klubb i kvar kommune Vårt Lionsdistrikt 104C har 52 klubbar. Består av klubbar frå Kristiansund i nord, Møre og Romsdal sørover, heile Sogn og Fjordane, Oppland frå Dombås i nord til Lillehammer i sør. Soner: Samanslutning av 4-5 klubbar som ligg geografisk nær kvarandre. T.d. Sone 1: Stryn, Sandane, Nordfjordeid, Måløy og Hellesylt Vårt Lionsdistrikt 104C har 9 soner for våre 52 klubbar Distrikt: Einingar med meir enn 35 klubbar og 1250 medlemmar I alt 10 distrikt i Norge: A,B,C,D,E,F,G,H,J og K Vårt distrikt kallast 104 C Norge har nummeret 104 – multipledistrikt (MD)

8 Lions Norge 10 distrikt

9 Organisering Den enkelte Lionsklubb er suveren
Oslo-kontoret er servicekontor for klubbane og medlemmane

10 Kva er vi kjent for? Lions førarhundskule
Tulipanaksjonen i april kvart år Lokalt arbeid mot rus og narkotika Kursopplegget ”Det er mitt valg” Tulipanaksjonen skjer over heile landet – Lions sel ca 1 mill. tulipanar. Klubbane kan velje kva inntekta skal gå til lokalt. Noko av inntektene frå tulipansalet går til å finansiere Kursopplegget ”Det er mitt val” er eit sosialpedagogisk opplegg som går frå barnehagar til vidaregåande skular. Det blir halde kurs for lærarar, idrettslag og andre som igjen underviser born og ungdom. Mot rus og mobbing, betre haldningar og sjølvkjensle er tema. 2012 blir det 28. april selt over tulipanar totalt i Norge – i 104 C over Det er betre å bygge barn enn å reparere vaksne

11 Kva er vi kjent for ? Røde Fjær-aksjonen kvart 4./5. år:
2004: 46 mill. innsamla til Montebellosenteret - senter for kreftpasientar og pårørande 2009: 19 mill. innsamla til Hurdal syn- og meistringssenter Det blir sendt inn forslag frå klubbar over heile landet kva tiltak/organisasjonar som kan vere aktuelle for innsamlingsaksjonen. Riksmøtet bestemmer kva for tiltak som blir valt. Lionsmedlemmer er bøssebærarar.

12 Lions internasjonale hjelpefond (LCIF)
Lions over hele verda Lions Norge bidreg kvart år med kroner Til katastrofeområde - m.a. Haiti Japan Pakistan Fyrst til stades 11. september 2001 LCIF bevilgar pengar til naudhjelp, og dei lokale Lionsklubbar på staden er med på hjelpearbeidet

13 Lions Aid Norway (LAN) Lions Bistandsprosjekt Norge i
Uganda, Malawi og Zambia: Augehelse Meslingar Skular Brønnar Fadderborn Aid in Meeting (studentprosjekt) Prosjekt Lions Norge: LAN er ei grein av Lions som vart etablert i samband med Sight First I for å håndtere dei større hjelpeprosjekta Samarbeid med Norad • Lions Aid Norway har i samarbeid med Norad bygd fem øyehelseklinikker, flere enklere øyehelseavdelinger i distriktene, lært opp helsepersonell og kjøpt inn biler og annet nødvendig utstyr. • NORAD dekker inntil 90% av prosjektkostandene. Øyehelseprosjekter i Uganda • 1994: Øyeklinikk i Masaka. Øyeklinikk i Mbale. • 1999: Øyeklinikk i Lira. Poliklinikk i Apac. • 2002: Øyeklinikk i Arua. • 2003: Poliklinikk i Yumbe. Poliklinikk i Nebbi.Poliklinikk i Moyo. • 2005: Øyeklinikk i Gulu. • 2007: Poliklinikk i Moroto. Poliklinikk i Kotido. • 2007: Bygging av treningsenheter i Masaka og Mbale med klasserom, kjøkken og åtte sengeplasser. Utdanning og bevisstgjøring i Uganda • : Utdanning av øyeleger, øyesykepleiere, operasjonssykepleiere og helsearbeidere. • : Bevisstgjøring av lærere, rektorer, lokale politikere og naturleger. • 1996/2001/2005/2009: Evaluering v/uavhengig konsulentfirma i hvert av årene. Resultater i Uganda • pasienter har besøkt klinikkene vi har faset ut fra - Mbale, Masaka og Lira. • pasienter har besøkt Arua- og Guluklinikkene. • operasjoner i klinikkene, herav for grå stær. • operasjoner i mobile klinikker, herav for grå stær. Skoleprosjekter Uganda • Delfinansiering av barneskole i slumområdet i Kampala (2 mill). • Barneskole m/biblitek i Kabuki, læreboliger, kjøkken, brønn ved samme skolen. • Barneskole i Bugono. • Barneskole i Buluya,1.byggetrinn. • Barneskole i Buluya, 2.byggetrinn. • Barneskole i Buwuni, kjøkken ved skolen. • Barneskole i Balakwar, Kitgum samt toalett, bibliotek med lesesal. Lærerboliger, skolekjøkken, lekeplass og brønn. • Barneskole i Butaleja (Queen of Peace), 2. og 3. byggetrinn. • Euroba Primary School (dormitory for døve og svaksynte barn): 1. byggetrinn er ferdig. 2. byggetrinn ble ferdig i 2010. Andre prosjekter i Uganda • Bygging av kjøkken ved Kamwokya barneskole i Kampala. • Samlingshus m/kjøkken for HIV/Aids syke i slum i Kampala. • : Assistanse til AIM Piggery farm og skolebygging. Vann- og brønnprosjekter • Ca. 20 brønner er ferdig og tatt i bruk i Uganda. • To brønnprosjekter i Malawi. • Formidlet utstyr, telt, tepper etc ved flomkatastrofer. • Formidlet matkorn og mel ved sultkatastrofe, samarbeid med LC Soroti (Katastrofeberedskapen). Fadderbarn • Vi støtter skolegang for ca. 200 fadderbarn gjennom to ordninger i Uganda: 1. Kamwokya KCC P.S. og 2. Balikuddembe (Bjørn Simensen). • Alle henvendelser om fadderbarn skal gå via Lionskontoret: • Helen administrerer fadderbarnordningen i Uganda. Aid in Meeting • AIM er en aktivitet utarbeidet av Bergen Student. • I 2009 reiste 25 ungdommer til Uganda. • I 2010 reiste 14 ungdommer. • Mange prosjekter, små og store. • Silent Voices - bygging av grisefarm i Busheney i Uganda .Øyehelseprosjekter i Malawi • Malawi er inndelt i fire helseregioner med et sykehus i hver region. • 2007: Øyeklinikk i Mzuzu, som er lokalisert til sentralsykehuset. • 2009 : Øyeklinikk i Zomba, overtagelse 1.oktober 2010. • : Opplæringsprogram som i Uganda. Resultater i Malawi • Sponset utdannelse av tre helsearbeidere som har utdannet seg som OCO. • Kurset 563 helsearbeidere. • 19 sykepleiere og 6 klinikkpersoner kurset i basis øyehelse. • 14 mobile klinikker i nord. • pasienter sett. • operasjoner, herav for grå stær. • 38 andre operasjoner. Andre prosjekter i Malawi • Skolebygg i Malakotera (samarbeidsprosjekt med lionsklubben i Mzuzu). • Brønn i Malokotera. • Skolebygg etableres i Mzimba. • Internat ved døveskolen i Mzuzu. Aktiviteter i Zambia • Jan Erik Larsen er ansatt som stedlig representant i Zambia fra 1.oktober 2010. • Regiondirektør for vårt bistandsarbeid i Afrika. • Han var vår representant i Uganda i 3 år. Senere generalsekretær i en kort periode på Lionskontoret. Finansiering av prosjekter • Ved utløpet av 2008 var det brukt 67 mill. kr. fra Norad og 15,8 mill. av Lions´ midler til prosjektet i Uganda. • I Malawi: 11,9 mill.fra Norad og 1,5 mill. fra Lions.

14 Internasjonale aktivitetar 2012 104C
Eksempel: Hus til Haiti Brønnar i Uganda Hjelpesendingar til Baltikum Skuleprosjektet i Donja Vidovska, Bosnia

15 Born og ungdom Ungdomsleirar Førjulsturar Jurbarkas
Årleg teiknekonkurranse Leirar for funksjonshemma Beitostølen - internasjonal Tana – nasjonal Porsanger – helsesportveke Born 7-14 år: Teiknekonkurranse kvar haust rundt temaet fred. I samband med FN-dagen 24. oktober Ungdom: Tilbod til ungdom kvar sommar å reise til ulike land i Europa og elles i verda Bor hjå Lionsfamilar 1 veke – deretter 14 dagar saman i leir saman med ungdom frå heile verda med ulike aktivitetar Tilbod til ungdom i 104 C å vere med hjelpesendingar ”Omvendt ungdomsarbeid” Juletur til Jurbarkas med utdeling av julegåver til vanskelegstilte born og familar, arrangere julemåltid for trengande, utdeling av julegåver til psykisk utviklingshemma og kjøpe produkta dei har laga. Leirar for funksjonshemma: Beitostølen, internasjonal leir for funksjonshemma Helsesportveka i Tana, nasjonal leir for funksjonshemma

16 ”Det jeg mener med denne tegningen er at alle
mennesker fra hele verden kan være venner uansett hvilken religion de tror på” 104C-vinnar av Lions barneteiknekonkurranse for fred 2011, Lise frå Eidsvåg

17 Kva er Lions merkevare? Medlemmane forpliktar seg på eit etisk verdigrunnlag Vi hjelper andre 1 krone inn = 1 krone ut Vi forpliktar oss på eit etisk verdigrunnlag – Lions etiske norm 1 krone inn – 1 krone ut medlemmar – 3 tilsette Politisk og religiøst nøytrale Serviceorganisasjon. Utøver vanlegvis ikkje bistand, finansierer hjelp til beste aktør. Vel den beste løysinga og samarbeidspartnar frå sak til sak. Konkurrerer ikkje om å vere best – men yte mest Vi er til stades i nesten alle land (202) der det er behov for hjelp

18 Lions er... Gode venner som hjelper andre! Frå venstre:
Lions Ringebu/Fåvang, her representert ved Pål Wålen, gir ultralydscanner til Ringebu helsesenter I midten: Lions Kristiansund/Kringsjå gir regulerbart spisebord med dekorasjonar til Kringsjå sykehjem Til høgre: Lions Otta under sal av kalenderar og julnek, Harald Stormorken og John Asp

19 Lions i lokalsamfunnet:
Eldrefestar Strøsand- og vedaksjonar Det lille ridderrenn – Stranda – Otta Besøksteneste – utdeling av matkorger til jul Natteramn Arrangør av rusfrie arrangement Frå venstre: Lions Ringebu/Fåvang, her representert ved Pål Wålen, gir ultralydscanner til Ringebu helsesenter I midten: Lions Kristiansund/Kringsjå gir regulerbart spisebord med dekorasjonar til Kringsjå sykehjem Til høgre: Lions Otta under sal av kalenderar og julnek, Harald Stormorken og John Asp

20 Ei god gjerning er betre enn tusen gode tankar !
Lionsmedlem Per Aase frå Ålesund Borgund gir julegåve og klem til ei jente på suppekjøkkenet i Jurbarkas jula 2009.

21 Kva kan du bidra med ? Vera aktiv i klubben, også mellom møta
Engasjere deg i bistandsprosjekta Marknadsføre Lions Velkommen som medlem! Vere ein aktiv bidragsytar mellom møta, og bidra positivt i utviklinga av lokalsamfunnet du er ein del av. Vi er Lions – også mellom møta Vere med på å utvikle eit godt klubbmiljø Vere aktiv i å marknadsføre Lions og få med nye medlemmar Engasjere deg i dei viktige bistandsprosjekta som Lions arbeider med i distriktet, nasjonalt og internasjonalt

22 Kva kan Lions tilby deg ? Positivt fellesskap Gode vener
Glede ved å hjelpe andre Bilder frå: Julemesse Ålesund/Rundskue Overrekkeing av sjekk til kjøp av politihund Ålesund/Vegsund Tana-leiren for funksjonshemma

23 Lions treng DEG… Melder du deg Til tjeneste?

24 Forslag til fordjupning/ andre modular :
”Det er mitt valg” – ved Gunn Oddveig Lions og dei blinde – ved Bjørn Kristian Leiaropplæring – klubb Din klubb, din sone, ditt distrikt – våre prosjekt Rekruttering – opplegg i fellesskap


Laste ned ppt "Lions Distrikt 104C."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google