Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 2 17.09.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 2 17.09.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 2

2 Dagens program Praktiske oppgaver 2 og 3 Kort om skjønnsutøvelse
Regeltyper Rettssystematikk Rettskildelære

3 Skjønnsutøvelse

4 Kort om skjønnsutøvelse
Noen regler gir en viss frihet til beslutningstageren Forvaltningen trenger fleksibilitet Forvaltningsskjønn Tilpassning til raskt skiftende samfunnsforhold Tilpassning til politiske og økonomiske rammer Domstolene trenger fleksibilitet Domstolsskjønn Eks: utmåling av straff i forhold til lovbryters personlige forhold Eks: justering av erstatningssum på grunn av spesielle forhold

5 Kort om skjønnsutøvelse
Skjønnsfriheten er kombinert med vanlig regelanvendelse (vilkår - virkning) Visse vilkår for at friheten kan brukes Grenser for hvordan friheten kan brukes Stort tema i forvaltningsretten i JUS201 HVIS ... SÅ KAN ENTEN ELLER HVIS ... SÅ SKAL ALLTID

6 Kort om skjønnsutøvelse
Skjønnsutøvelse eller subsumsjonsskjønn? Prinsipielt ulike ting Skjønnsutøvelse = frihet til ”synsing” For eksempel dommerskjønn eller forvaltningsskjønn Subsumsjonsskjønn = tolkning/bruk av uklar regel Også kalt rettsanvendelsesskjønn = lovskjønn = lovbundet skjønn Gir egentlig ingen frihet, men er et forsøk på å avklare om vilkåret er oppfylt. Noe helt annet: ”skjønn” er også navnet på dom etter skjønnsloven

7 Regeltyper

8 Lovfestet og ulovfestet rett
Lovregel Vedtatt etter reglene i Grl. § 76 flg. NB: Forandring i systemet fra 1.oktober 2009 Ulovfestet regel Bygger på andre kilder Som regel høyesterettsdommer Spiller mye større rolle i engelsk/amerikansk rett Utfyller ”de lovtomme rom” Eks: erstatningsrettens område

9 Ulovfestet rett Grenser for hva som kan besluttes på ulovfestet grunnlag Dommerne kan ikke straffe Stat og kommune kan ikke gjøre byrdefulle inngrep mot individene Hensynet til demokratiet Borgerne har overgitt noe av sin handlefrihet til Staten, og skal ha folkevalgt kontroll med hvordan denne brukes

10 Ulovfestet rett Legalitetsprinsippet For straff: Grl. § 96
= Lovsprinsippet For straff: Grl. § 96 Telefonsjikanedommen: ”forstyrrer den alminnelige fred og orden”? Skimming-dom: For forvaltningen: Prinsipp av grunnlovs rang Jo mer inngripende tiltaket er, jo strengere krav til at Stortinget har vurdert muligheten Boe: ”Jo-Jo- prinsippet”

11 Rettsreglers trinnhøyde: Lex superior-prinsippet
Grunnloven Formelle lover (Grl. § 76 flg.) Stortingets plenarvedtak Regjeringens beslutninger (kgl.res.) Forvaltningens forskrifter Departement, kommunestyre m.m.

12 Lex superior–prinsippet: Virkninger
Høyeste regel går foran ved konflikt Regel på et nivå kan ikke endres på lavere nivå Lavere regelnivåer kan ikke innføre noen unntaksregler

13 Lex specialis og Lex posterior
Spesialregler går foran generelle regler Ligner en del på hovedregel og unntak Demokratihensynet Stortinget har tenkt og stemt over spesialtilfellet Vanskeligere å se konsekvensene av svært generelle regler Nye regler går foran gamle Posterior = etter Gamle regler skal oppheves, men det glipper av og til Den nyere regel er som regel bedre tilpasset dagens forhold De nyere folkevalgte har ment å gi en ny regel

14 Rettssystematikk

15 Rettssystematikk Jus deles i rettsområder gruppert etter reglenes innhold Eks: Erstatningsrett, arverett, opphavsrett, strafferett Privatrett og offentlig rett Et hovedskille Privatrett angår forholdet mellom private Inkluderer både enkeltpersoner og bedrifter Eks: Kjøpsrett, arverett, familierett, pengekravsrett

16 Rettssystematikk Offentlig rett
angår forholdet mellom myndighetene og de private Eks: Strafferett, skatterett, miljørett angår forholdet mellom forskjellige myndighetsorganer Eks: Statsforfatningsrett Folkeretten Avtaler mellom flere stater Eks: FN, Nato, Europarådet

17 Rettssystematikk Internasjonal rett EU-retten
Ikke det samme som folkerett Hver stat har sitt eget rettssystem Lager egne lover Dømmer etter egne lover EU-retten Eget rettssystem med egne lovgivere og dommere Påvirker strekt de nasjonale systemene i EU/EØS

18 Rettskildelære

19 Rettskildelære: Regler om hvordan man tolker regler
Hvor kommer disse reglene fra? Ikke vedtatt av Storting eller regjering Ikke en logisk følge av naturretten Deskriptive normer Hvordan pleier Høyesterett å gå fram? Analysere deres dommer ”Vi gjør det slik som de flinkeste…”

20 Rettskildelære: Hovedtrekk
Relevans Hvilke kilder og argumenter er det lovlig å legge vekt på? Eks: Loven er OK – ikke avisen Slutning Hva er meningsinnholdet i denne kilden? Eks: Hva betyr egentlig ”multebærland i Tromsø Stift”? Vekt Hvor mye vekt kan vi legge på denne kilden? Eks: En dom fra Høyesterett teller som regel mer enn Stortingsmelding

21 Rettskildelære: Relevante rettskilder
Relevans Slutning vekt Rettskildelære: Relevante rettskilder Vanlig gruppering: Lovtekst Forarbeider Rettspraksis Andre myndigheters praksis Privates praksis Juridisk teori Reelle hensyn Lovgivers formål

22 Behovet for tolkning

23 Behovet for tolkning av lovtekst
Språklig uklarhet Flytende ordgrense, fast kjerne Hva er et ”skip”? 10 fot, 30 fot, 100 fot... ”By”? Oslo, Bodø, Alvdal, Ås, Hemsedal Tvetydighet ”sats” – Er det noe man bruker på hoppkanten, trykkeriet eller i hjemmebrentproduksjonen? Grammatisk uklarhet Hva når regelen gjelder ”hest og hund som går løs” ?

24 Behovet for tolkning av lovtekst
Loven skal dekke et stort antall tilfeller Kan ikke spesifisere reglene i minste detalj Vegtrafikkloven 18.juni 1965 nr. 4 § 3 Loven skal gjelde i lang tid Må ha en utviklingsdyktig form LOV nr 106: Lov om tomtefeste: ”Krav i lova her om at ei avtale skal settast opp skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom partane er samde om det.” mail, webskjema, chat, sms, fb ++

25 Behovet for tolkning av lovtekst - skille mellom tolkning og skjønn
Lovgiver kan bevisst overlate en skjønnsfrihet til dommeren eller forvaltningen Kompliserte rettsområder Eks: erstatningsrett, avtalerett Forvaltningens styringsfrihet Eks: asylsøknader, byggesaker Rettslige standarder Normens innhold skal kunne forandre seg Markedsføringsloven 9. januar 2009 nr. 2 § 2 (Før: Markedsføringsloven 16. juni 1972 nr. 47 § 1 )

26 Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen

27 Slutning fra lovens ordlyd
Relevans Slutning vekt Slutning fra lovens ordlyd Utgangspunkt: Vanlig språklig forståelse Alminnelig språkbruk Forutberegnelighet for vanlige borgere Konteksten påvirker Fagterminologi tolkes av fagfolk Gamle lover må leses med oldefars briller Grl. § 100 og § 105 Teksten må leses i sammenheng Overskrifter, definisjonsregler

28 Språklig forståelse i faglig kontekst
Vannressursloven § 44 (2): ”en grunnvannsforekomst” Tolkningsmuligheter basert på fagterminologi: Hydrologisk begrep Norsk standard for kartlegging (SOSI) Definisjon i EUs vanndirektiv Økonomisk lønnsomt å drive Influensområde ved uttaksbrønn Hydrologisk definisjon av grunnvannsmagasin : geologisk formasjon som kan lagre og transportere tilstrekkelige vannmengder til å være signifikant i det hydrologiske kretsløp SOSI standard - versjon 2.2 Kan være en brønn (punkt), kildeutspring eller avgrensing av et grunnvannsmagasin. vanndirektivets definisjon er alle forekomster der en kan ta ut en vannmengde større enn 10 m3/dag. SFT rapport: De fleste steder i Norge vil det være mulig å ta ut en slik mengde fra en brønn. Skottland har lignende forhold som Norge og har bestemt at en skal ta utgangspunkt i at hele Skottland er å betrakte som en grunnvannsforekomst Økonomisk lønnsomhet: Kan på sikt flytte avgrensningen pga ny teknikk, men eierinteressen er jo av økonomisk art + Influensområde: NIVA: Ved uttak av grunnvann vil det etableres en lokal senkning av grunnvannsnivået (senkningstrakt), som medfører at brønnen trekker på grunnvann fra et større område: Et influensområde . (Varierer med pumpingen – RTH uheldig) (Økonomisk relevant ++) Tilsigsområde : et landareal eller et hydrogeologisk område som fører vann til kilden. Kalles ofte infiltrasjonsområde.

29 Hvordan analysere en dom fra Høyesterett
Sammendrag Fakta Tingrettens resultat Lagmannsrettens resultat Anførsler fra partene Høyesteretts vurdering ”Jeg er kommet til … ” Førstvoterendes syn Evt. dissenterende syn Avstemning Domskonklusjon Rt s (Hønsehaukdommen) Les denne dommen på fagsidene


Laste ned ppt "JUS100 Dag 2 17.09.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google