Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MODEL DNEVNE PISMENE PRIPREME ZA ČAS TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MODEL DNEVNE PISMENE PRIPREME ZA ČAS TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA"— Utskrift av presentasjonen:

1 MODEL DNEVNE PISMENE PRIPREME ZA ČAS TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA
Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Metodika nastave tjelesnog odgoja (izborni predmet) MODEL DNEVNE PISMENE PRIPREME ZA ČAS TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA Dr. Muriz Hadžikadunić, red.prof

2 Agenda/Sadržaj: Opšte karakteristike časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja Intenzifikacija časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja Pripremanje nastavnika za čas tjelesnog odgoja Modeli pismene pripreme za čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja

3 UVOD Opšte karakteristike časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Čas tjelesnog vježbanja je osnovni, najčešće primjenjivani i obavezni organizacioni oblik obrazovno-odgojnog rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja, koji utvrđuje nastavni plan i program. Nastavnim planom i programom utvrđuju se: obavezan broj nedjeljnih i godišnjih časova i njihovo trajanje, kao i operativni zadaci koji se na časovima tjelesnog vježbanja ostvaruju. Sadržaji nastavnog procesa koji se odvijaju na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja čine različite tjelesne vježbe i kretanja kojima se ostvaruju programom propisani operativni zadaci, čija realizacija doprinosi realizaciji ukupnih ciljeva i zadataka nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Svaki čas se mora posmatrati i kao formalno samostalna organizaciona jedinica

4 Pri izboru sadržaja za čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja, moraju se definisati posebni zadaci tog časa, kao i opšti zadaci, koji se ostvaruju nizom časova, ili jednim dijelom časa na tom času. Svaki čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja karakteriše specifična struktura unutrašnje organizacije, koja podrazumijeva sistematičan i racionalan raspored nastavnih sadržaja i metodičkih postupaka kojima će se oni ostvariti. U cilju racionalizacije časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja, vrši se njegova podjela na dijelove ili faze (uvodni, pripremni, glavni i završni). Svaki od ovih dijelova čini zasebnu cjelinu sa karakterističnim sadržajima, zadacima i dužinom trajanja.

5 Intenzifikacija časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Intenzifikacija časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja se ostvaruje, racionalizacijom raspoloživog vremena, a tome doprinosi, pripremanje nastavnika za čas, bolja opremljenost škole rekvizitima, skraćivanje vremena za postrojavanje, dogovor, razmještanje sprava, podjelu učenika u grupe i primjenu efikasnijih nastavnih metoda (praktičnog vježbanja) i oblika rada. Na motoričku efikasnost časa utiče i primijenjeni metodičko organizacijski oblik rada. Najveća efikasnost se postiže složenijim grupnim metodičko-organizacijskim oblicima rada, u uslovima kada ne postoji mogućnost primjene individualnog oblika rada.

6 Pripremanje nastavnika za čas tjelesnog odgoja
Kada govorimo o pripremanju nastavnika za čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja potrebno je upoznati da postoji posredno (indirektno) i neposredno (direktno) pripremanje za čas. Posredno pripremanje nastavnika za čas tjelesnog odgoja počinje planiranjem, ili programiranjem, a to znači na samom početku školske godine. Neposredno pripremanje za čas tjelesnog odgoja podrazumijeva: teorijsko pripremanje, metodičko pripremanje i organizacijsko pripremanje. Polazna osnova za izradu plana časa jeste godišnji, tj. mjesečni plan rada. Planiranje nastavnog časa počinje isticanjem opšteg cilja i posebnih zadataka časa (nastavne jedinice za glavni dio časa), na osnovu kojeg se vrši izbor tjelesnih vježbi i kretanja kojima se se određeni planirani zadatak časa ostvaruje. Na osnovu utvrđenih sadržaja glavnog dijela časa, vrši se izbor i distribucija sadržaja na ostale dijelove časa.

7 Nakon sadržajne pripreme časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja, slijedi njegova pedagoška priprema (odabir metoda i oblika rada), organizacijska, materijalno tehnička priprema (predviđanje i pripremanje sprava i rekvizita) i na kraju psihološka priprema nastavnika za rad.

8 Model pismene pripreme za čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Prethodno sačinjena pismena priprema može biti opširnija ili sažetija. Ona se piše neposredno prije planiranog časa, a po izvedenom času poželjno je u njoj dopisati eventualne primjedbe u vezi sa proteklom realizacijom časa, potrebna odstupanja od planiranog i slično. Pismena priprema se može dopunjavati i shemama na kojima se pokazuje razmještaj sprava i učenika, pravac njihovog kretanja, a mogu se ilustracijama prikazati vježbe oblikovanja.

9

10

11

12

13

14 (sredstva i pomagala):
Zadaci Antropološki : a) Antropometrijske karaktristike: Uticati na skladan rast u visinu i širinu b) Motoričke sposobnosti: Razvijanje brzine reakcije i skočnosti c) Funkcionalne sposobnosti: Povećanje funkcije kardiovaskularnog sistema Obrazovni: Edukacija novih motoričkih znanja iz odbojkaške igre Odgojni: Obezbijediti razonodu, razvijati volju, karakter i svjesnu disciplinu Medij u nastavi: (sredstva i pomagala): Odbojkaške lopte 15 kom., baloni 6 kom., čunjevi 30 kom., konopac 20 m, vijače 6 kom., dresovi 24 kom., mreža odbojkaška 1 kom., traka 25 m, okvir od sanduka 3 kom. i kreda. Metode rada: Usmeno izlaganje, demonstracija Tip časa : Obrada novog gradiva Metodički organizacijski oblici rada: Individualni, frontalni, rad u parovima, rad u trojkama i izmjenično odjeljenski u homogenim grupama Lokacija rada: Dvorana

15

16

17

18

19 Zaključak: Veoma je značajno da se na kraju dnevne pripreme, ostavi prostor za napomene, jer uprkos savjesnoj pripremi nastavnika i dobro napisanoj dnevnoj pripremi, može se dogoditi da na času bude odstupanja od odnog što je planirano. Nije važno da li su odstupanja sa pozitivnim ili negativnim predznakom, niti razlozi zbog kojih dolazi do odstupanja, ali je važno to zabilježiti, kako zbog konkretnog časa, tako i zbog časa koji slijedi. Pisanje dnevne pripreme predstavlja vrlo ozbiljan posao, koji graniči sa stvaralaštvom i toga moraju biti svijesni i nastavnici i svi drugi u školi. Drugačiji pristup tom dijelu posla i obavezi nastavnika, ne može biti jamstvo za uspjeh u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja, a još manje za ostvarenje ciljeva i zadataka tjelesnog i zdravstvenog odgoja.


Laste ned ppt "MODEL DNEVNE PISMENE PRIPREME ZA ČAS TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google