Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til sikring av personopplysninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til sikring av personopplysninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Krav til sikring av personopplysninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

3 Data: Formalisert representasjon av informasjon i en form som er egnet for overføring, tolkning og behandling (manuelt eller automatisk) Informasjon: Kunnskap om objekter (fakta, prosesser, begreper mv) som i en viss sammenheng har en spesiell mening. Opplysning: “Små biter informasjon”, mer eller mindre formalisert (kan ofte relateres til en fysisk eller juridisk person) “Datasikkerhet”, “informasjonssikkerhet” og “sikring av personopplysninger” brukes ofte om hverandre uten at ordbruken alltid er klart begrunnet Temaet her er “sikring av personopplysninger”, og dette må relateres til “data-” og “informasjonssikkerhet” “data”, “informasjon”, “opplysninger” Innledende kommentar I: “data”, “informasjon”, “opplysninger”

4 “sikring”, “sikkerhet” (av/for data”, “informasjon”, “opplysninger”) Innledende kommentar II: “sikring”, “sikkerhet” (av/for data”, “informasjon”, “opplysninger”) “Sikring” og “sikkerhet” (mot hva?) –Mot brudd på fastsatte normer (rettslige, faglige, sosiale). –Her: Vekt på ivaretakelse av kravene i pol § 13 og pof kapittel 2 (og generelt rettslige normer vedrørende informasjonssikkerhet) “Sikring” og “sikkerhet” (i relasjon til/hva kan normene gjelde?) –I utgangspunktet kan enhver norm “sikres” –Spesielt aktuelt: konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet –Også aktuelt: identitet, autensitet, kvalitet, rettslig grunnlag, rettigheter og lovmessighet ellers “Sikring” og “sikkerhet” (hvordan - hva slags tiltak?) –Organisatoriske –Tekniske/teknologiske –Fysiske –Rettslige Forholdet til andre regelverk om informasjonssikkerhet

5 Forholdet mellom kravene til sikring og internkontroll Felles krav til informasjonssikkerhet og internkontroll, pol §§ 13 og 14 –Tiltak skal være Planlagte Systematiske Dokumenterte –Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Alle aktuelle medarbeidere Tilsynsmyndigheter Mulig å se informasjonssikkerhet som et særskilt område av internkontrollen

6 Krav til informasjonssikkerhet etter pol § 13 Bestemmelsen i § 13 gjelder både behandlingansvarlig og data- behandler og utgjør ramme for hva som kan bestemmes i forskrift Arbeidet med informasjonssikkerhet skal omfatte –Konfidensialitet –Integritet –Tilgjengelighet Informsjonssikkerheten skal være “tilfredsstillende”, jf pol § 13 –Vurderingen gjelder hvor ekstensive (omfattende) tiltakene skal være –og hvor intensive/strenge tiltakene skal være § 13 innebærer krav om konkret vurdering av hver behandling –Forskriften stiller opp noen materielle minstkrav mv –Forskriften stiller opp krav til organisering mv av sikkerhetsarbeidet –Forskriften stiller opp krav til framgangsmåter for sikkerhetsarbeidet –Forskriftens krav må vurderes ift hva som konkret er “tilfredsstillende”

7 Krav til organisering mv av sikkerhetsarbeidet Aktuelle roller: Behandlingsansvarlig, databehandler, daglig leder, daglig ansvarlig person, sikkerhetsrevisor, stedlig repesentant, personvernombud Den daglige ledelsen for den behandlingsansvarliges virksomhet skal ha (daglig) ansvar for etterlevelse av sikkerhetsbestemmelsene (§ 2-3, 1) Det skal etableres klare ansvars- og myndighetsforhold vedrørende bruk av informasjonssystemet (§ 2-7, 1) Bruk av sikkerhetsmessig betydning skal følge faste rutiner (§ 2-7, 5) IS skal konfigureres slik at tilfredsstillende sikkerhet oppnås (§ 2-7, 3) Ansvar- og myndighetsforhold samt konfigurasjon av systemet skal dokumenteres (§ 2-7, 2 og 4) Sikkerhetsdokumentasjonen etter § 2-7 må bare endres på måter som er autorisert av (sikkerhets)ledelsen. Personell skal bare utføre pålagte oppgaver de er autoriserte for (§ 2-8) Personell skal ha nødvendig kunnskap om bruk i hht autorisasjon og rutiner (§ 2-8)

8 Krav til fremgangsmåter i sikkerhetsarbeidet –Stiller krav til etablering av sikkerhetsmål og -strategi (§ 2-3, 2 flg) Formål og overordnede føringer for bruk av IKT skal inngå Valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet skal beskrives –Stiller krav til gjennomføring av risikovurdering (§ 2-4) “Vurdering” og ikke nødvendigvis “analyse” Vurderingen skal skje ift egne kriterier for akseptabel risiko og/eller ift pålegg som Datatilsynet har gitt, jf § 2-2 Skal vurdere hva den antatte risikoen er Forskriften gir ikke anvisning på spesielle metoder mv for risikovurdering, jf dog NS 5814 “Krav til sikkerhetsanalyser” Forskjellen mellom antatt og akseptabel risiko skal utlignes ved hjelp av sikkerhetstiltak Risikovurdering skal gjentas ved relevante endringer Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres

9 Forskriftens materielle krav til informasjonssikkerhet Krav til sikring forutsetter mulig “personverntap” ! (til tross for § 2-1, 1) Tiltakene skal stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvenser av “sikkerhetsbrudd” (§ 2-1, 2), jf krav til risikovurdering (§ 2-4) Konkretiserer krav til: –Fysisk sikring (§ 2-10) –Konfidensialitet (§ 2-11) –Tilgjengelighet (§ 2-12) –Integritet (§ 2-13) –Sporbarhet, ikke-manipulering og automatisering (§ 2-14) –Krav til kvalitet ved overføring av personopplysninger (§ 2-15) –Datatilsynet kan gi pålegg om sikring (§ 2-2, jf pol §§ 46 og 47)


Laste ned ppt "Krav til sikring av personopplysninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google